hieuluat

Công văn 1845/TCGDNN-NG hỗ trợ người lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1845/TCGDNN-NGNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Việt Hương
  Ngày ban hành:23/08/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:23/08/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  TỔNG CỤC GIÁO DỤC
  NGHỀ NGHIỆP

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 1845/TCGDNN-NG
  V/v: Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

  Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

   

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên;
  - Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục.

   

   

  Tiếp theo Công văn số 1492/TCGDNN-ĐTTX ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, để kịp thời hỗ trợ cho nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động (sau đây gọi chung là người lao động) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị:

  1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (chính sách 4) hoặc chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (chính sách 6) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  2. Hiệu trưng/Giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

  - Phổ biến về chính sách 4 và chính sách 6 đến tất cả người lao động; hướng dẫn và tạo điều kiện cho người lao động đã và đang làm việc trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp là đối tượng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghviệc không hưởng lương hoặc chm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hoàn thiện hồ sơ để đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Chương IV và Chương VI Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  - Lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đủ điều kiện nhận hỗ trợ chính sách 4 (theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính để được hướng dẫn, giải quyết.

  - Thực hiện chi trả hỗ trợ trực tiếp cho người lao động trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ.

  - Định kỳ ngày 25 hằng tháng hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện về Tng cục Giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo), đồng thời gửi bản điện tử (word hoặc excel) về email: vunhagiao.tcgdnn@molisa.gov.vn đ tng hp.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Nhà giáo), địa chỉ: Tầng 6, 7, 8 Tòa nhà Minori, 67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 0243.974.0333 (smáy lẻ 802) để được hướng dẫn./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng cục trưởng (để báo cáo);
  - Tổ triển khai Nghị quyết 68;
  - Lưu: VT, NG.

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Việt Hương

   

   

   

   

  PHỤ LỤC

  (Kèm theo Công văn số 1845/TCGDNN-NG ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

   

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

   

  ………….., ngày  tháng  năm 2021

   

   

   

  Kính gửi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTG

   

  Thực hiện Công văn số    /TCGDNN-NG ngày  tháng 8 năm 2021 của Tng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Trường/Trung tâm giáo dục nghề nghiệp ……………… báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động đang làm việc tại Nhà trường/Trung tâm (sau đây gọi chung là người lao động) như sau:

  STT

  Tổng số người lao động

  Người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng (chính sách 4)

  Người lao động phải nghỉ việc không hưởng lương (chính sách 4)

  Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trcấp thất nghiệp (chính sách 6)

  Ghi chú

  Slượng (người)

  Số kinh phí đề nghị hỗ tr (VNĐ)

  Số kinh phí được hỗ trợ (VNĐ)

  Slượng (người)

  Số kinh phí đề nghị hỗ tr (VNĐ)

  Số kinh phí được hỗ trợ (VNĐ)

  Slượng (người)

  Số kinh phí đề nghị hỗ tr (VNĐ)

  Số kinh phí được hỗ trợ (VNĐ)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Người lập
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
  (Ký tên và đóng dấu)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1845/TCGDNN-NG hỗ trợ người lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
  Số hiệu:1845/TCGDNN-NG
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:23/08/2021
  Hiệu lực:23/08/2021
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Thị Việt Hương
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X