hieuluat

Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Ngọ Duy Hiểu, Lê Văn Thanh
  Ngày ban hành:17/06/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:17/06/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN
  V/v: Chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

  Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

   

   

   

  Kính gửi:

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

   

   

  Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019, khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia và đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 12 tháng 6 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Đtriển khai thực hiện Nghị định đúng quy định, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất như sau:

  1. Đnghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, các Liên đoàn Lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại địa phương và các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện một số công việc sau:

  1.1. Nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đúng quy định, trong đó lưu ý 02 nội dung sau:

  a) Về cơ chế và đối tượng áp dụng: mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động, trong đó:

  - Mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng.

  - Mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ.

  - Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ (theo điểm a và điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Việc quy đổi mức lương theo tháng hoặc theo giờ này do người sử dụng lao động lựa chọn, kết quả quy đổi nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ việc trả cho người lao động theo các hình thức so với mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Nghị định không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.

  b) Về trách nhiệm thi hành: tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm:

  - Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

  - Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

  1.2. Tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, tổ chức công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động trong các hoạt động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lưng tập thể để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Kịp thời báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP trong các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

  2. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

  a) Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động để triển khai các nhiệm vụ nêu tại điểm 1 văn bản này.

  b) Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đến người lao động và các tổ chức công đoàn cơ sở để triển khai thực hiện đúng quy định; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật đối với người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở.

  c) Chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ kịp thời công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện lao động để chủ động đề xuất và đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động nhằm xác lập các thoả thuận về tiền lương và các điều kiện lao động khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở giải quyết các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

  Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố thành phố trực thuộc trung ương, Công đoàn ngành, Công đoàn Tng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

   

  TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Ngọ Duy Hiểu

  KT. BỘ TRƯỞNG
  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Văn Thanh


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Các Sở LĐTBXH, Ban qu
  n lý KCN, KCX tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Lưu: VT, Bộ LĐTBXH, Tổng LĐLĐVN.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
  Số hiệu:2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:17/06/2022
  Hiệu lực:17/06/2022
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Ngọ Duy Hiểu, Lê Văn Thanh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X