hieuluat

Công văn 98/LĐTBXH-NCC hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 98/LĐTBXH-NCC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Bá Hoan
  Ngày ban hành: 13/01/2021 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/01/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 98/LĐTBXH-NCC
  V/v: Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

  Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

   

   

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (gửi kèm theo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thêm một số điểm như sau:

  1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-CTN:

  Mỗi người chỉ nhận 01 suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó.

  2. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-CTN:

  a) Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-CTN thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

  b) Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-CTN thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

  c) Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

  3. Đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/QĐ-CTN:

  Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước. Mỗi một liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà.

  4. Tổ chức thực hiện:

  - Quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước Tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

  - Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do Ngân sách Trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cho các địa phương.

  - Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.

  - Căn cứ đối tượng nhận quà ngày tết Nguyên đán theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước theo biểu mẫu số 01 đính kèm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ gốc của đối tượng kiểm tra, đối chiếu, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà ngày tết Nguyên đán, gửi danh sách đã được phê duyệt về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo biểu mẫu số 02 đính kèm về Bộ (Cục Người có công, Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31/3/2021.

   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Bộ Quốc phòng;
  - Bộ Công an;
  - Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
  - Vụ KHTC;
  - Lưu: VP, Cục NCC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Bá Hoan

   

   

  Biểu số 01

  Danh sách đối tượng nhận quà Tết của Chủ tịch nước

   

  STT

  Họ và tên

  Loại đối tượng

  Mức quà tặng

  Ký nhận

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

  Ghi chú:

  (1): Ghi số thứ tự từ 1 đến hết

  (2): Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận quà; ghi lần lượt theo từng đối tượng và mức quà để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra

  (3): Loại đối tượng: theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ,v.v...

  (4): Ghi rõ mức quà tặng được nhận theo quy định

  (5): Người nhận ký tên. Trong trường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên người nhận thay, quan hệ với người được nhận quà vào cột (6)

  (6): Ghi những trường hợp thân nhân liệt sỹ được nhận quà: ghi rõ quan hệ của người nhận quà với liệt sỹ và ghi đầy đủ họ, tên liệt sỹ (VD: con của liệt sỹ Nguyễn Văn A)

   

  Biểu số 02

  SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH/THÀNH PHỐ …………………

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

   

  TT

  LOẠI ĐI TƯỢNG

  SNGƯỜI

  SỐ TIN

  I

  Mức quà 600.000 đồng để tặng đối với các đối tượng

   

   

  1

  Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

   

   

  2

  Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

   

   

  3

  Bà mẹ việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

   

   

  4

  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

   

   

  5

  Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

   

   

  6

  Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

   

   

  7

  Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng

   

   

  8

  Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng

   

   

  9

  Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

   

   

  II

  Mức quà 300.000 đồng để tặng đối với các đối tượng:

   

   

  1

  Thương binh, người hưng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy gim khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

   

   

  2

  Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

   

   

  3

  Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

   

   

  4

  Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

   

   

  5

  Đại diện thân nhân liệt sĩ

   

   

  6

  Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân)

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

  Ngày  tháng  năm
  Giám đốc Sở LĐTBXH

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X