Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu của Chính phủ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:1117&1118-12/2020
  Số hiệu:135/2020/NĐ-CPNgày đăng công báo: 03/12/2020
  Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:18/11/2020Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Chính sách
 • CHÍNH PHỦ
  ________

  Số: 135/2020/NĐ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Quy định về tuổi nghỉ hưu

  __________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu.

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động.

  2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

  Điều 3. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí

  1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

  Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

  2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

  3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

  Điều 4. Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

  Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

  1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

  2. Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

  Lao động nam

  Lao động nữ

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  2021

  60 tuổi 3 tháng

  2021

  55 tuổi 4 tháng

  2022

  60 tuổi 6 tháng

  2022

  55 tuổi 8 tháng

  2023

  60 tuổi 9 tháng

  2023

  56 tuổi

  2024

  61 tuổi

  2024

  56 tuổi 4 tháng

  2025

  61 tuổi 3 tháng

  2025

  56 tuổi 8 tháng

  2026

  61 tuổi 6 tháng

  2026

  57 tuổi

  2027

  61 tuổi 9 tháng

  2027

  57 tuổi 4 tháng

  Từ năm 2028 trở đi

  62 tuổi

  2028

  57 tuổi 8 tháng

   

   

  2029

  58 tuổi

   

   

  2030

  58 tuổi 4 tháng

   

   

  2031

  58 tuổi 8 tháng

   

   

  2032

  59 tuổi

   

   

  2033

  59 tuổi 4 tháng

   

   

  2034

  59 tuổi 8 tháng

   

   

  Từ năm 2035 trở đi

  60 tuổi

   

   

  Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

  Điều 5. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

  Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

  1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

  a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

  d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

  2. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

  Lao động nam

  Lao động nữ

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

  2021

  55 tuổi 3 tháng

  2021

  50 tuổi 4 tháng

  2022

  55 tuổi 6 tháng

  2022

  50 tuổi 8 tháng

  2023

  55 tuổi 9 tháng

  2023

  51 tuổi

  2024

  56 tuổi

  2024

  51 tuổi 4 tháng

  2025

  56 tuổi 3 tháng

  2025

  51 tuổi 8 tháng

  2026

  56 tuổi 6 tháng

  2026

  52 tuổi

  2027

  56 tuổi 9 tháng

  2027

  52 tuổi 4 tháng

  Từ năm 2028 trở đi

  57 tuổi

  2028

  52 tuổi 8 tháng

   

   

  2029

  53 tuổi

   

   

  2030

  53 tuổi 4 tháng

   

   

  2031

  53 tuổi 8 tháng

   

   

  2032

  54 tuổi

   

   

  2033

  54 tuổi 4 tháng

   

   

  2034

  54 tuổi 8 tháng

   

   

  Từ năm 2035 trở đi

  55 tuổi

   

   

  Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  Điều 6. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

  Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

  1. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này.

  2. Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  Điều 7. Quy định chuyển tiếp

  1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo Điều 54, Điều 55, khoản 1 Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội được thực hiện theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và quy định tại Nghị định này.

  2. Đối với lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 01 tháng 01 năm 2021.

  3. Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được xác định như sau:

  a) Đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội

  Người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì lấy mốc tuổi theo điểm a khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 4 của Nghị định này.

  Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì lấy mốc tuổi theo điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 5 của Nghị định này.

  Người lao động làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này thì lấy mốc tuổi giảm 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 4 của Nghị định này.

  b) Đối với người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội

  Người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì lấy mốc tuổi theo điểm a khoản 2 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 4 của Nghị định này.

  Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì lấy mốc tuổi theo điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 5 của Nghị định này.

  Điều 8. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

  2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các quy định trước đây trái với Nghị định này và các quy định sau đây hết hiệu lực:

  a) Điều 6; khoản 3 Điều 7 và khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  b) Điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  c) Các điểm a, b khoản 1 Điều 8; khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

  Điều 9. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, KGVX (2b)

  TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

   

  Phụ lục I

  LỘ TRÌNH TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG

  (Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

  ___________

   

  Lao động nam

  Lao động nữ

  Thời điểm sinh

  Tuổi nghỉ hưu

  Thời điểm hưởng lương hưu

  Thời điểm sinh

  Tuổi nghỉ hưu

  Thời điểm hưởng lương hưu

  Tháng

  Năm

  Tháng

  Năm

  Tháng

  Năm

  Tháng

  Nãm

  1

  1961

  60 tuổi 3 tháng

  5

  2021

  1

  1966

  55 tuổi 4 tháng

  6

  2021

  2

  1961

  6

  2021

  2

  1966

  7

  2021

  3

  1961

  7

  2021

  3

  1966

  8

  2021

  4

  1961

  8

  2021

  4

  1966

  9

  2021

  5

  1961

  9

  2021

  5

  1966

  10

  2021

  6

  1961

  10

  2021

  6

  1966

  11

  2021

  7

  1961

  11

  2021

  7

  1966

  12

  2021

  8

  1961

  12

  2021

  8

  1966

  1

  2022

  9

  1961

  1

  2022

  9

  1966

  55 tuổi 8 tháng

  6

  2022

  10

  1961

  60 tuổi 6 tháng

  5

  2022

  10

  1966

  7

  2022

  11

  1961

  6

  2022

  11

  1966

  8

  2022

  12

  1961

  7

  2022

  12

  1966

  9

  2022

  1

  1962

  8

  2022

  1

  1967

  10

  2022

  2

  1962

  9

  2022

  2

  1967

  11

  2022

  3

  1962

  10

  2022

  3

  1967

  12

  2022

  4

  1962

  11

  2022

  4

  1967

  1

  2023

  5

  1962

  12

  2022

  5

  1967

  56 tuổi

  6

  2023

  6

  1962

  1

  2023

  6

  1967

  7

  2023

  7

  1962

  60 tuổi 9 tháng

  5

  2023

  7

  1967

  8

  2023

  8

  1962

  6

  2023

  8

  1967

  9

  2023

  9

  1962

  7

  2023

  9

  1967

  10

  2023

  10

  1962

  8

  2023

  10

  1967

  11

  2023

  11

  1962

  9

  2023

  11

  1967

  12

  2023

  12

  1962

  10

  2023

  12

  1967

  1

  2024

  1

  1963

  11

  2023

  1

  1968

  56 tuổi 4 tháng

  6

  2024

  2

  1963

  12

  2023

  2

  1968

  7

  2024

  3

  1963

  1

  2024

  3

  1968

  8

  2024

  4

  1963

  61 tuổi

  5

  2024

  4

  1968

  9

  2024

  5

  1963

  6

  2024

  5

  1968

  10

  2024

  6

  1963

  7

  2024

  6

  1968

  11

  2024

  7

  1963

  8

  2024

  7

  1968

  12

  2024

  8

  1963

  9

  2024

  8

  1968

  1

  2025

  9

  1963

  10

  2024

  9

  1968

  56 tuổi 8 tháng

  6

  2025

  10

  1963

  11

  2024

  10

  1968

  7

  2025

  11

  1963

  12

  2024

  11

  1968

  8

  2025

  12

  1963

  1

  2025

  12

  1968

  9

  2025

  1

  1964

  61 tuổi 3 tháng

  5

  2025

  1

  1969

  10

  2025

  2

  1964

  6

  2025

  2

  1969

  11

  2025

  3

  1964

  7

  2025

  3

  1969

  12

  2025

  4

  1964

  8

  2025

  4

  1969

  1

  2026

  5

  1964

  9

  2025

  5

  1969

  57 tuổi

  6

  2026

  6

  1964

  10

  2025

  6

  1969

  7

  2026

  7

  1964

  11

  2025

  7

  1969

  8

  2026

  8

  1964

  12

  2025

  8

  1969

  9

  2026

  9

  1964

  1

  2026

  9

  1969

  10

  2026

  10

  1964

  61 tuổi 6 tháng

  5

  2026

  10

  1969

  11

  2026

  11

  1964

  6

  2026

  11

  1969

  12

  2026

  12

  1964

  7

  2026

  12

  1969

  1

  2027

  1

  1965

  8

  2026

  1

  1970

  57 tuổi 4 tháng

  6

  2027

  2

  1965

  9

  2026

  2

  1970

  7

  2027

  3

  1965

  10

  2026

  3

  1970

  8

  2027

  4

  1965

  11

  2026

  4

  1970

  9

  2027

  5

  1965

  12

  2026

  5

  1970

  10

  2027

  6

  1965

  1

  2027

  6

  1970

  11

  2027

  7

  1965

  61 tuổi 9 tháng

  5

  2027

  7

  1970

  12

  2027

  8

  1965

  6

  2027

  8

  1970

  1

  2028

  9

  1965

  7

  2027

  9

  1970

  57 tuổi 8 tháng

  6

  2028

  10

  1965

  8

  2027

  10

  1970

  7

  2028

  11

  1965

  9

  2027

  11

  1970

  8

  2028

  12

  1965

  10

  2027

  12

  1970

  9

  2028

  1

  1966

  11

  2027

  1

  1971

  10

  2028

  2

  1966

  12

  2027

  2

  1971

  11

  2028

  3

  1966

  1

  2028

  3

  1971

  12

  2028

  Từ tháng 4/1966 trở đi

  62 tuổi

  Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi

  4

  1971

  1

  2029

   

   

   

   

   

  5

  1971

  58 tuổi

  6

  2029

   

   

   

   

   

  6

  1971

  7

  2029

   

   

   

   

   

  7

  1971

  8

  2029

   

   

   

   

   

  8

  1971

  9

  2029

   

   

   

   

   

  9

  1971

  10

  2029

   

   

   

   

   

  10

  1971

  11

  2029

   

   

   

   

   

  11

  1971

  12

  2029

   

   

   

   

   

  12

  1971

  1

  2030

   

   

   

   

   

  1

  1972

  58 tuổi 4 tháng

  6

  2030

   

   

   

   

   

  2

  1972

  7

  2030

   

   

   

   

   

  3

  1972

  8

  2030

   

   

   

   

   

  4

  1972

  9

  2030

   

   

   

   

   

  5

  1972

  10

  2030

   

   

   

   

   

  6

  1972

  11

  2030

   

   

   

   

   

  7

  1972

  12

  2030

   

   

   

   

   

  8

  1972

  1

  2031

   

   

   

   

   

  9

  1972

  58 tuổi 8 tháng

  6

  2031

   

   

   

   

   

  10

  1972

  7

  2031

   

   

   

   

   

  11

  1972

  8

  2031

   

   

   

   

   

  12

  1972

  9

  2031

   

   

   

   

   

  1

  1973

  10

  2031

   

   

   

   

   

  2

  1973

  11

  2031

   

   

   

   

   

  3

  1973

  12

  2031

   

   

   

   

   

  4

  1973

  1

  2032

   

   

   

   

   

  5

  1973

  59 tuổi

  6

  2032

   

   

   

   

   

  6

  1973

  7

  2032

   

   

   

   

   

  7

  1973

  8

  2032

   

   

   

   

   

  8

  1973

  9

  2032

   

   

   

   

   

  9

  1973

  10

  2032

   

   

   

   

   

  10

  1973

  11

  2032

   

   

   

   

   

  11

  1973

  12

  2032

   

   

   

   

   

  12

  1973

  1

  2033

   

   

   

   

   

  1

  1974

  59 tuổi 4 tháng

  6

  2033

   

   

   

   

   

  2

  1974

  7

  2033

   

   

   

   

   

  3

  1974

  8

  2033

   

   

   

   

   

  4

  1974

  9

  2033

   

   

   

   

   

  5

  1974

  10

  2033

   

   

   

   

   

  6

  1974

  11

  2033

   

   

   

   

   

  7

  1974

  12

  2033

   

   

   

   

   

  8

  1974

  1

  2034

   

   

   

   

   

  9

  1974

  59 tuổi 8 tháng

  6

  2034

   

   

   

   

   

  10

  1974

  7

  2034

   

   

   

   

   

  11

  1974

  8

  2034

   

   

   

   

   

  12

  1974

  9

  2034

   

   

   

   

   

  1

  1975

  10

  2034

   

   

   

   

   

  2

  1975

  11

  2034

   

   

   

   

   

  3

  1975

  12

  2034

   

   

   

   

   

  4

  1975

  1

  2035

   

   

   

   

   

  Từ tháng 5/ 1975 trở đi

  60 tuổi

  Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi

   

   

   

   

   

  Phụ lục II

  TUỔI NGHỈ HƯU THẤP NHẤT GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG

  (Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

  ____________

   

  Lao động nam

  Lao động nữ

  Thời điểm sinh

  Tuổi nghỉ hưu

  Thời điểm hưởng lương hưu

  Thời điểm sinh

  Tuổi nghỉ hưu

  Thời điểm hưởng lương hưu

  Tháng

  Năm

  Tháng

  Năm

  Tháng

  Năm

  Tháng

  Năm

  1

  1966

  55 tuổi

  3 tháng

  5

  2021

  1

  1971

  50 tuổi 4 tháng

  6

  2021

  2

  1966

  6

  2021

  2

  1971

  7

  2021

  3

  1966

  7

  2021

  3

  1971

  8

  2021

  4

  1966

  8

  2021

  4

  1971

  9

  2021

  5

  1966

  9

  2021

  5

  1971

  10

  2021

  6

  1966

  10

  2021

  6

  1971

  11

  2021

  7

  1966

  11

  2021

  7

  1971

  12

  2021

  8

  1966

  12

  2021

  8

  1971

  1

  2022

  9

  1966

  1

  2022

  9

  1971

  50 tuổi

  8 tháng

  6

  2022

  10

  1966

  55 tuổi

  6 tháng

  5

  2022

  10

  1971

  7

  2022

  11

  1966

  6

  2022

  11

  1971

  8

  2022

  12

  1966

  7

  2022

  12

  1971

  9

  2022

  1

  1967

  8

  2022

  1

  1972

  10

  2022

  2

  1967

  9

  2022

  2

  1972

  11

  2022

  3

  1967

  10

  2022

  3

  1972

  12

  2022

  4

  1967

  11

  2022

  4

  1972

  1

  2023

  5

  1967

  12

  2022

  5

  1972

  51 tuổi

  6

  2023

  6

  1967

  1

  2023

  6

  1972

  7

  2023

  7

  1967

  55 tuổi

  9 tháng

  5

  2023

  7

  1972

  8

  2023

  8

  1967

  6

  2023

  8

  1972

  9

  2023

  9

  1967

  7

  2023

  9

  1972

  10

  2023

  10

  1967

  8

  2023

  10

  1972

  11

  2023

  11

  1967

  9

  2023

  11

  1972

  12

  2023

  12

  1967

  10

  2023

  12

  1972

  1

  2024

  1

  1968

  11

  2023

  1

  1973

  51 tuổi 4 tháng

  6

  2024

  2

  1968

  12

  2023

  2

  1973

  7

  2024

  3

  1968

  1

  2024

  3

  1973

  8

  2024

  4

  1968

  56 tuổi

  5

  2024

  4

  1973

  9

  2024

  5

  1968

  6

  2024

  5

  1973

  10

  2024

  6

  1968

  7

  2024

  6

  1973

  11

  2024

  7

  1968

  8

  2024

  7

  1973

  12

  2024

  8

  1968

  9

  2024

  8

  1973

  1

  2025

  9

  1968

  10

  2024

  9

  1973

  51 tuổi 8 tháng

  6

  2025

  10

  1968

  11

  2024

  10

  1973

  7

  2025

  11

  1968

  12

  2024

  11

  1973

  8

  2025

  12

  1968

  1

  2025

  12

  1973

  9

  2025

  1

  1969

  56 tuổi 3 tháng

  5

  2025

  1

  1974

  10

  2025

  2

  1969

  6

  2025

  2

  1974

  11

  2025

  3

  1969

  7

  2025

  3

  1974

  12

  2025

  4

  1969

  8

  2025

  4

  1974

  1

  2026

  5

  1969

  9

  2025

  5

  1974

  52 tuổi

  6

  2026

  6

  1969

  10

  2025

  6

  1974

  7

  2026

  7

  1969

  11

  2025

  7

  1974

  8

  2026

  8

  1969

  12

  2025

  8

  1974

  9

  2026

  9

  1969

  1

  2026

  9

  1974

  10

  2026

  10

  1969

  56 tuổi 6 tháng

  5

  2026

  10

  1974

  11

  2026

  11

  1969

  6

  2026

  11

  1974

  12

  2026

  12

  1969

  7

  2026

  12

  1974

  1

  2027

  1

  1970

  8

  2026

  1

  1975

  52 tuổi

  4 tháng

  6

  2027

  2

  1970

  9

  2026

  2

  1975

  7

  2027

  3

  1970

  10

  2026

  3

  1975

  8

  2027

  4

  1970

  11

  2026

  4

  1975

  9

  2027

  5

  1970

  12

  2026

  5

  1975

  10

  2027

  6

  1970

  1

  2027

  6

  1975

  11

  2027

  7

  1970

  56

  tuổi 9 tháng

  5

  2027

  7

  1975

  12

  2027

  8

  1970

  6

  2027

  8

  1975

  1

  2028

  9

  1970

  7

  2027

  9

  1975

  52 tuổi 8 tháng

  6

  2028

  10

  1970

  8

  2027

  10

  1975

  7

  2028

  11

  1970

  9

  2027

  11

  1975

  8

  2028

  12

  1970

  10

  2027

  12

  1975

  9

  2028

  1

  1971

  11

  2027

  1

  1976

  10

  2028

  2

  1971

  12

  2027

  2

  1976

  11

  2028

  3

  1971

  1

  2028

  3

  1976

  12

  2028

  Từ tháng 4/1971 trở đi

  57 tuổi

  Tháng lin kề sau tháng người lao động đủ 57 tuổi

   

  4

  1976

  1

  2029

   

   

   

   

   

  5

  1976

  53 tuổi

  6

  2029

   

   

   

   

   

  6

  1976

  7

  2029

   

   

   

   

   

  7

  1976

  8

  2029

   

   

   

   

   

  8

  1976

  9

  2029

   

   

   

   

   

  9

  1976

  10

  2029

   

   

   

   

   

  10

  1976

  11

  2029

   

   

   

   

   

  11

  1976

  12

  2029

   

   

   

   

   

  12

  1976

  1

  2030

   

   

   

   

   

  1

  1977

  53 tuổi 4 tháng

  6

  2030

   

   

   

   

   

  2

  1977

  7

  2030

   

   

   

   

   

  3

  1977

  8

  2030

   

   

   

   

   

  4

  1977

  9

  2030

   

   

   

   

   

  5

  1977

  10

  2030

   

   

   

   

   

  6

  1977

  11

  2030

   

   

   

   

   

  7

  1977

  12

  2030

   

   

   

   

   

  8

  1977

  1

  2031

   

   

   

   

   

  9

  1977

  53 tuổi 8 tháng

  6

  2031

   

   

   

   

   

  10

  1977

  7

  2031

   

   

   

   

   

  11

  1977

  8

  2031

   

   

   

   

   

  12

  1977

  9

  2031

   

   

   

   

   

  1

  1978

  10

  2031

   

   

   

   

   

  2

  1978

  11

  2031

   

   

   

   

   

  3

  1978

  12

  2031

   

   

   

   

   

  4

  1978

  1

  2032

   

   

   

   

   

  5

  1978

  54 tuổi

  6

  2032

   

   

   

   

   

  6

  1978

  7

  2032

   

   

   

   

   

  7

  1978

  8

  2032

   

   

   

   

   

  8

  1978

  9

  2032

   

   

   

   

   

  9

  1978

  10

  2032

   

   

   

   

   

  10

  1978

  11

  2032

   

   

   

   

   

  11

  1978

  12

  2032

   

   

   

   

   

  12

  1978

  1

  2033

   

   

   

   

   

  1

  1979

  54 tuổi 4 tháng

  6

  2033

   

   

   

   

   

  2

  1979

  7

  2033

   

   

   

   

   

  3

  1979

  8

  2033

   

   

   

   

   

  4

  1979

  9

  2033

   

   

   

   

   

  5

  1979

  10

  2033

   

   

   

   

   

  6

  1979

  11

  2033

   

   

   

   

   

  7

  1979

  12

  2033

   

   

   

   

   

  8

  1979

  1

  2034

   

   

   

   

   

  9

  1979

  54 tuổi 8 tháng

  6

  2034

   

   

   

   

   

  10

  1979

  7

  2034

   

   

   

   

   

  11

  1979

  8

  2034

   

   

   

   

   

  12

  1979

  9

  2034

   

   

   

   

   

  1

  1980

  10

  2034

   

   

   

   

   

  2

  1980

  11

  2034

   

   

   

   

   

  3

  1980

  12

  2034

   

   

   

   

   

  4

  1980

  1

  2035

   

   

   

   

   

  Từ tháng 5/1980 trở đi

  55 tuổi

  Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 55 tuổi

   

   

   

  Phụ lục III

  CÔNG VIỆC KHAI THÁC THAN TRONG HẦM LÒ

  (Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

  _____________

   

  1. Khai thác mỏ hầm lò.

  2. Khoan đá bằng búa máy cầm tay trong hầm lò.

  3. Đội viên cứu hộ mỏ.

  4. Sửa chữa cơ điện trong hầm lò.

  5. Vận hành trạm quạt khí nén, điện, diezel, trạm xạc ắc quy trong hầm lò.

  6. Thợ sắt, thợ thoát nước trong hầm lò.

  7. Vận tải than trong hầm lò.

  8. Đo khí, đo gió, trực cửa gió, trắc địa, KCS trong hầm lò.

  9. Công nhân vận hành, sửa chữa các thiết bị trong hầm lò.

  10. Vận hành và phụ tàu điện, tàu ắc quy trong hầm lò.

  11. Vận hành, sửa chữa, nạp ắc quy trong hầm lò.

  12. Nghiệm thu các sản phẩm trong hầm lò.

  13. Thủ kho các loại trong hầm lò.

  14. Bảo vệ kho trong hầm lò.

  15. Quét dọn hầm vệ sinh, nạo vét bùn trong hầm lò.

  16. Vận chuyển vật liệu trong hầm lò.

  17. Trực gác tín hiệu trong hầm lò.

  18. Phục vụ bồi dưỡng trong hầm lò.

  19. Lắp đặt, sửa chữa hệ thống thông tin liên lạc trong hầm lò.

  20. Vận hành trạm mạng trong hầm lò.

  21. Trực gác cửa gió trong hầm lò.

  22. Chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò.

  23. Chỉ đạo sản xuất trực tiếp trong hầm lò (quản đốc, phó quản đốc, đội trưởng lò, lò trưởng).

  24. Nhân viên, công nhân giám sát an toàn trong hầm lò.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội, số 58/2014/QH13
  Ban hành: 20/11/2014 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14
  Ban hành: 20/11/2019 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14
  Ban hành: 20/11/2019 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
  Ban hành: 15/12/2021 Hiệu lực: 30/01/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hướng dẫn
  07
  Nghị định 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  Ban hành: 02/08/2022 Hiệu lực: 15/08/2022 Tình trạng: Chưa áp dụng
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
  Ban hành: 11/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  09
  Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
  Ban hành: 29/12/2015 Hiệu lực: 15/02/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  10
  Nghị định 33/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
  Ban hành: 10/05/2016 Hiệu lực: 26/06/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu của Chính phủ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:135/2020/NĐ-CP
  Loại văn bản:Nghị định
  Ngày ban hành:18/11/2020
  Hiệu lực:01/01/2021
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Chính sách
  Ngày công báo: 03/12/2020
  Số công báo:1117&1118-12/2020
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới