hieuluat

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Phú Yên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Phú YênSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:29/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Đình Phùng
  Ngày ban hành:06/07/2018Hết hiệu lực:15/07/2024
  Áp dụng:27/07/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
   TỈNH PHÚ YÊN
  -------

  Số: 29/2018/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Phú Yên, ngày 06 tháng 7 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

  -------------------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về Ưu đãi người có công với cách mạng;

  Căn cứ Pháp lệnh s 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

  Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

  Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn chế độ điều dưng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 90/TTr-SLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2018.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2018.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  KT.CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Phan Đình Phùng

  QUY CHẾ

  QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điềchỉnh

  Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  2. Đối tượng áp dụng

  Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  Điều 2. Công trình ghi công liệt sĩ

  1. Công trình ghi công liệt sĩ bao gồm: Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ. Trong công trình ghi công liệt sĩ có thể có các hạng mục: Đài Tổ quốc ghi công, Phần mộ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ, vườn hoa, cây cảnh, cổng, hàng rào bảo vệ khuôn viên công trình ghi công liệt sĩ và các hệ thống điện, nước …

  2. Công trình ghi công liệt sĩ là công trình văn hóa - lịch sử, được xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với quy hoạch trên địa bàn, phong tục, tập quán của từng địa phương; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân và tôn vinh đối với liệt sĩ; đáp ứng nhu cầu thăm viếng liệt sĩ của nhân dân và có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng lâu dài cho các tầng lớp nhân dân, các thế hệ thanh thiếu niên.

  Chương II

  QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

  Điều 3. Phân cấp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp UBND tỉnh quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

  Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác.

  Giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý Đài tưởng niệm Núi Nhạn.

  Giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa trực tiếp quản lý Đài tưởng niệm Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.

  2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý trực tiếp các công trình ghi công liệt sĩ cấp huyện.

  3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội ở cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trực tiếp các công trình ghi công liệt sĩ cấp xã.

  Điều 4. Sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ

  1. Các công trình ghi công liệt sĩ được sử dụng vào các mục đích sau:

  a) Là nơi để an táng hài cốt liệt sĩ, ghi danh, ghi công, tưởng niệm hoặc thờ cúng các liệt sĩ.

  b) Tổ chức các sự kiện tưởng niệm, đền ơn đáp nghĩa, sinh hoạt truyền thống cách mạng.

  c) Tiếp đón khách đến dâng hương, thăm viếng mộ liệt sĩ.

  2. Tùy theo tính chất, mục đích, nội dung của từng sự việc, cơ quan quản lý các công trình ghi công liệt sĩ thực hiện việc sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp.

  Điều 5. Nội dung quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

  1. Đối với Nghĩa trang liệt sĩ

  a) Xây dựng nội quy thăm viếng; bảo vệ, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, khuôn viên, cây cảnh của nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm;

  b) Thành lập sơ đồ mộ chí, hồ sơ từng phần mộ liệt sĩ (kể cả phần mộ đã di chuyển); tiếp nhận, tổ chức an táng, cải táng hài cốt liệt sĩ do thân nhân liệt sĩ di chuyển từ các Nghĩa trang liệt sĩ trong nước về an táng theo nguyện vọng của gia đình; do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao; khắc tên bia theo nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  c) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh, nhân dân đến thăm viếng mộ liệt sĩ; phục vụ lễ viếng, lễ truy điệu tổ chức tại các Nghĩa trang liệt sĩ theo đúng nghi thức và quy định của Nhà nước;

  d) Phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, đề nghị giải quyết những trường hợp thân nhân gia đình có hài cốt liệt sĩ đang quản lý tại Nghĩa trang liệt sĩ có nguyện vọng cất bốc, di dời mộ liệt sĩ về an táng tại quê nhà (hoặc đến Nghĩa trang liệt sĩ khác) theo quy định;

  đ) Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, tu sửa các phần mộ, Nghĩa trang liệt sĩ; lập dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, tu bổ các phần mộ, Nghĩa trang liệt sĩ hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

  e) Đối với các phần mộ đã di chuyển hài cốt, được sửa chữa lại vỏ mộ và trong danh sách quản lý phải ghi rõ hài cốt đã di chuyển về quê quán (hoặc chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ khác); lập biên bản bàn giao hài cốt cho thân nhân liệt sĩ và lưu giữ hồ sơ di chuyển;

  g) Huy động các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp để xây dựng tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ;

  h) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

  2. Đối với công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đn thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ

  a) Xây dựng nội quy thăm viếng; bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các hạng mục khác của các công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đn thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm;

  b) Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức và nhân dân đến thăm viếng; phục vụ chu đáo lễ viếng tưởng niệm liệt sĩ theo nghi lễ quy định;

  c) Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Đài tưởng niệm, Đn thờ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ; lập dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Đài tưởng niệm, Đn thờ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

  d) Huy động các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp để xây dựng tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Đài tưởng niệm, Đn thờ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ.

  3. Đối với các công trình ghi công liệt sĩ đã được xếp hạng di tích, cơ quan được phân công quản lý các công trình ghi công liệt sĩ thực hiện việc quản lý trên cơ sở các quđịnh của pháp luật về quản lý di sản văn hóa, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu quản lý của công trình ghi công liệt sĩ. Việc quản lý thuộc lĩnh vực nào do cơ quan quản lý Nhà nước lĩnh vực đó hướng dẫn thực hiện nhưng phải đảm bảo sự thống nhất về mục đích và có sự phối hợp trong công tác quản lý.

  Điều 6. Kinh phí đảm bảo xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

  Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí ngân sách địa phương cùng với kinh phí được bố trí từ ngân sách trung ương và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác (nếu có) để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

  1. Ngân sách tỉnh chi đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

  2. Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố chi công tác cải tạo nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; các chi phí quản lý, bảo vệ, chăm sóc các công trình ghi công trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện, thị xã, thành phố.

  3. Ngân sách các xã, phường, thị trấn chi cho việc sửa chữa nhỏ các công trình ghi công liệt sĩ có mức dưới 10 triệu đồng/1 lần sửa chữa; chi bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc tu bổ công trình ghi công liệt sĩ của cấp xã, phường, thị trấn.

  Trường hợp Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo hướng dẫn của các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

  Điều 7. Lập dự toán, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí

  1. Lập dự toán

  a) Cấp tỉnh

  Hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

  b) Cấp huyện

  Hằng năm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

  c) Cấp xã

  Hằng năm Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chỉ đạo lập dự toán sử dụng ngân sách cấp xã thực hiện việc bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc tu bổ công trình ghi công liệt sĩ của cấp xã, phường, thị trấn.

  2. Cấp phát, thanh quyết toán kinh phí

  Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

  3. Thời gian gửi dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về lập dự toán, quyết toán ngân sách địa phương và hướng dẫn hàng năm của cơ quan tài chính.

  Chương III

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan được phân công quản lý công trình ghi công liệt sĩ

  1. Thực hiện các nội dung về quản lý các công trình ghi công liệt sĩ được quy định tại Điều 5 của Quy chế này theo phân cấp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

  2. Phối hợp giải quyết việc tiếp đón, an táng liệt sĩ theo yêu cầu của thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ.

  3. Quyết định việc phân công người làm côntác quản trang, Ban quản lý hoặc Tổ quản lý Nghĩa trang liệt sĩ theo thẩm quyền và phân cấp quy định.

  Điều 9. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đến viếng, dâng hương, tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các công trình ghi công liệt sĩ

  1. Chấp hành các nội quy, quy định của đơn vị quản lý công trình ghi công liệt sĩ và sự hướng dẫn của tổ chức, cá nhân được giao quản lý công trình ghi công liệt sĩ.

  2. Có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ; không tự ý lắp đặt, cải tạo, di dời, làm thay đổi thiết kế, kết cấu, mỹ quan các phần mộ liệt sĩ và các hạng mục của công trình ghi công liệt sĩ; không tự ý làm thay đổi thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

  Điều 10. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  1. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ; tổng hợp nhu cầu và kế hoạch kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

  2. Hàng năm trên cơ sở dự toán ngân sách Trung ương cấp, có trách nhiệm lập kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt để các địa phương tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  3. Phối hợp với các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận động, huy động mọi nguồn lực để tu bổ, chăm sóc, xây dựng và tổ chức quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

  Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

  1. Các sở, ban, ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia thực hiện việc xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hàng năm có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện tôn tạo, trùng tu, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ theo kế hoạch của các địa phương.

  Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các trường học trên địa bàn tỉnh nhận chăm sóc, giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ; tích cực tham gia, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và địa phương tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên; dâng hương, dâng hoa tại các công trình ghi công liệt sĩ.

  2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

  Tỉnh đoàn chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, tổ chức thắp nến tri ân và dâng hương tại các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.

  Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

  1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương, đồng thời ban hành quy định cụ thể về quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ ở địa phương để phát huy tốt vai trò giáo dục truyền thống cách mạng của công trình ghi công liệt sĩ.

  2. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước và trực tiếp thực hiện việc xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

  3. Hàng năm trích một phần kinh phí từ ngân sách để sửa chữa nhỏ, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn theo phân cấp quản lý; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn xã theo phân công.

  4. Thường xuyên tuyên truyền, vận động trong nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản, đảm bảo các công trình ghi công liệt sĩ được chăm sóc chu đáo, bền đẹp và trang nghiêm, mãi mãi trường tồn, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

  Điều 13. Trách nhiệm của người làm công tác quản trang, Ban quản lý, Tổ quản lý Công trình ghi công liệt sĩ

  Người làm công tác quản trang, Ban quản lý, Tổ quản lý công trình ghi công liệt sĩ có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 5 và Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 5 Quy chế này.

  Điều 14. Điều khoản thi hành

  1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2005 Hiệu lực: 01/10/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
  Ban hành: 16/07/2012 Hiệu lực: 01/09/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
  Ban hành: 09/04/2013 Hiệu lực: 01/06/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ
  Ban hành: 03/06/2014 Hiệu lực: 20/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Phú Yên

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
  Số hiệu:29/2018/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:06/07/2018
  Hiệu lực:27/07/2018
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phan Đình Phùng
  Ngày hết hiệu lực:15/07/2024
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X