hieuluat

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính Tp.Hải Phòng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 32/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Ngày ban hành: 13/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
  -------

  Số: 32/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hải Phòng, ngày 13 tháng 09 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀO BAN ĐÊM, NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  ----------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

   

  Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

  Căn cNghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

  Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

  Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Chính phvề tchức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hưng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài gi hành chính;

  Theo đề nghị của Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 87/TTr-SLĐTBXH ngày 08/8/2019, Báo cáo thm định số 40/BCT-STP ngày 25/7/2019 của Sở Tư pháp,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Chính ph
  ;
  - Cục KT VBQPPL (Bộ Tư pháp);
  - Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH);
  - TTTU, TTHĐNDTP;
  - Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng;
  -
  UBMTTQVNTP;
  - Chủ tịch và các PCT UBNDTP;
  - Công báo TP, Báo HP, Đài PT&THHP, Cổng TTĐT TP;
  - CPVP;
  - Các Phòng CV;
  - CV: LĐ;
  - Lưu: VT
  .

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Tùng

   

  QUY CHẾ

  PHỐI HỢP TRONG THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀO BAN ĐÊM, NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số
  32/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

   

  Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phm vi điều chỉnh

  Quy chế này quy định về nguyên tắc, cơ chế, trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan của thành phố Hải Phòng trong hoạt động thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố có sử dụng lao động làm việc vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành của thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động làm việc vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

  1. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan và đúng thành phần, đúng trình tự, thủ tục quy định.

  2. Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, thống nhất giữa cơ quan chủ trì với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính nhằm phát huy được tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan tham gia đoàn thanh tra.

  3. Việc trao đổi, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu trong quá trình phối hợp thanh tra phải đy đủ, chính xác và phải tuân thủ theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, các quy định bảo mật của các ngành liên quan.

   

  Chương II. CƠ CHẾ PHỐI HỢP, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN

   

  Điều 4. Cơ chế phối hp

  1. Khi có căn cứ cho rằng thông tin tiếp nhận về vụ việc xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính là có cơ sở và nếu để vụ việc tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến quyền hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của người lao động hoặc khi có chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thông báo trong thời gian nhanh nhất đến các cơ quan có liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

  2. Cơ quan được thông báo ccán bộ tham gia đoàn thanh tra và phối hợp giải quyết vụ việc.

  3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định thanh tra theo thẩm quyền để thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính hoặc thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền và tính mạng của người lao động.

  4. Các cơ quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan tới các vụ xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (nếu có) với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời xử lý.

  5. Tổ chức họp lãnh đạo liên ngành, các đơn vị có liên quan khi cần thiết.

  Điều 5. Trách nhiệm của các S, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện

  1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

  a) Là cơ quan chủ trì tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin các vụ việc xâm phạm quyền của người lao động hoặc không đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

  b) Thông báo đến các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi xảy ra vụ việc để phối hợp giải quyết và cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra.

  c) Ban hành Quyết định thanh tra đột xuất theo thẩm quyền.

  d) Chủ trì, phối hợp với các thành viên đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đột xuất để kiểm tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng kết luận thanh tra, kiến nghị biện pháp xử lý hoặc xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền; tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tính mạng của người lao động.

  đ) Báo cáo kết quả thanh tra hoặc gửi kết luận thanh tra ngay sau khi có kết quả thanh tra từng vụ việc tới Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  2. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

  a) Giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc làm đầu mối phối hợp và trao đổi thông tin với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tên đơn vị phối hợp; tên chức danh, số điện thoại cá nhân của cán bộ tham gia phối hợp.

  b) Kịp thời cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra và phối hợp giải quyết vụ việc.

  c) Phối hợp với Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động; tham gia xây dựng kết luận thanh tra, kiến nghị biện pháp xử lý hoặc xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền; thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật (nếu cn thiết) để bảo đảm quyền và tính mạng của người lao động.

  d) Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi có căn cứ cho rằng các tổ chức, cá nhân đó xâm phạm quyền của người lao động hoặc không đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc để kịp thời xử lý.

  Điều 6. Các bước thực hiện

  1. Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi có căn cứ cho rằng thông tin, tài liệu có liên quan ti các vụ xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính là có cơ sở, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo bằng một trong các hình thức email, điện thoại, nhắn tin, fax đến các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan để xác nhận việc tham gia đoàn thanh tra.

  2. Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi thông báo đến các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan biết có hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động xảy ra trên địa bàn và đề nghị cử người tham gia đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định thanh tra.

  3. Trong thời gian tối đa 12 giờ kể từ khi ký Quyết định thanh tra đột xuất, Trưởng đoàn thanh tra phải công bố Quyết định thanh tra, đồng thời triển khai thanh tra tại nơi xảy ra vi phạm.

  4. Thực hiện hoặc kiến nghị thực hiện các biện pháp xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 7. Kinh phí thực hiện

  1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các cuộc thanh tra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính gồm: chi phí phương tiện đi lại, tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

  2. Các cơ quan cử người tham gia đoàn thanh tra đảm bảo kinh phí cho cán bộ được cử theo quy định của pháp luật.

  Điều 8. Trách nhiệm thi hành

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy chế này; định kỳ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong báo cáo công tác thanh tra theo quy định.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thanh tra của Quốc hội, số 56/2010/QH12
  Ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực: 01/07/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
  Ban hành: 22/09/2011 Hiệu lực: 15/11/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
  Ban hành: 09/02/2012 Hiệu lực: 05/04/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 04/10/2017 Hiệu lực: 20/11/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
  Ban hành: 26/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 32/2019/QĐ-UBND thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính Tp.Hải Phòng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng
  Số hiệu: 32/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 13/09/2019
  Hiệu lực: 25/09/2019
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới