hieuluat

Quyết định 450/2012/QĐ-UBND phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài tỉnh Cao Bằng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Cao BằngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:450/2012/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hoàng Anh
  Ngày ban hành:11/04/2012Hết hiệu lực:08/05/2020
  Áp dụng:21/04/2012Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • UỶ BAN NHÂN DÂN
  TỈNH CAO BẰNG

  --------

  Số: 450/2012/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Cao Bằng, ngày 11 tháng 4 năm 2012

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

  -------------

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

  Căn cứ Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

  Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1317/TTr-SLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1044/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  .  Nguyễn Hoàng Anh

   

  QUY CHẾ

  PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 450 /2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

   

   

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

  1. Đảm bảo thống nhất công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  2. Các cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp hoạt động với các cơ quan, đơn vị hữu quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan quản lý trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan đã được pháp luật quy định.

  Điều 3. Nội dung phối hợp

  1. Hướng dẫn triển khai, phổ biến tuyên truyền các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài.

  2. Cung cấp danh sách các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài; danh sách lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; danh sách người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động.

  3. Phối hợp quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động là người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  4. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  Chương II

  CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

   

  Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp

  1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

  - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo quy định.

  - Thực hiện cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài; thông báo danh sách người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục nhập cảnh, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  - Hướng dẫn Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động cho các nhà thầu nước ngoài theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

  - Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp vi phạm pháp luật lao động theo quy định.

  - Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  2. Công an tỉnh

  - Tổ chức triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng lao động người nước ngoài thực hiện đăng ký cấp thị thực và gia hạn tạm trú, khai báo và theo dõi tạm trú cho lao động là người nước ngoài.

  - Cấp thị thực cho người nước ngoài sau khi đã được cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động hoặc cấp lại giấy phép lao động.

  - Không cấp thị thực đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi chưa được cấp giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc giấy phép vô hiệu. Không gia hạn tạm trú, buộc xuất cảnh hoặc trục xuất đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi chưa được cấp giấy phép lao động hoặc cấp giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu, trừ các đối tượng không phải cấp giấy phép lao động theo quy định.

  - Phối hợp kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  3. Sở Tư pháp

  - Thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động là người nước ngoài cư trú tại địa bàn tỉnh Cao Bằng từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên để làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định.

  - Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  4. Sở Y tế: Hướng dẫn cho lao động là người nước ngoài đến những bệnh viện có đủ tiêu chuẩn và có chức năng khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho lao động là người nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế.

  5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

  - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng. Đối với chủ đầu tư của gói thầu EPC (là gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp) phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu và người nước ngoài làm việc tại các gói thầu EPC.

  - Thông báo bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách người nước ngoài là thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, người nước ngoài là chủ sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, người nước ngoài là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần, người nước ngoài là chủ sở hữu tham gia đầu tư theo hình thức đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh, nhà thầu nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, để tổng hợp và phối hợp quản lý.

  6. Sở Ngoại vụ: Hướng dẫn trình tự hợp pháp hoá lãnh sự cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

  7. Sở Công Thương: Hướng dẫn lao động là người nước ngoài hoặc đại diện hợp pháp của tổ chức thực hiện chào bán dịch vụ, người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành dịch vụ, thực hiện việc báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 07 (bảy) ngày kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

  8. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam làm việc.

  9. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

  Tổ chức thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài để mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức biết và thực hiện theo quy định.

  10. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã

  - Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật; kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn.

  - Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện, thị: Hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký tạm trú đối với những trường hợp có đủ hồ sơ đăng ký tạm trú và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động là người nước ngoài làm việc tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định.

  Điều 5. Trách nhiệm của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam và tổ chức phi chính phủ nước ngoài

  Tuân thủ các quy định tại Điều 19 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Điều 14 Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  Chương III

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 6. Chế độ thông tin báo cáo

  1. Các cơ quan phối hợp cử cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở kế hoạch đã thống nhất giữa các ngành. Trường hợp cần thông tin, tài liệu cung cấp cho công tác quản lý, cơ quan phối hợp có trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu của cơ quan đề nghị.

  2. Định kỳ trước ngày 20 tháng cuối quý các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã báo cáo tình hình và cung cấp thông tin về người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

  Điều 7. Kinh phí thực hiện

  Kinh phí kiểm tra liên ngành và họp liên ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kinh phí hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt.

  Điều 8. Tổ chức thực hiện

  1. Các cơ quan phối hợp, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt quy chế này.

  2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế này.

  3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã phản ánh về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X