hieuluat

Quyết định 547/QĐ-LĐTBXH thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:547/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
  Ngày ban hành:21/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:21/05/2020Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • BỘ LAO ĐỘNG - TH­ƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI

  ---------

  Số: 547/QĐ-LĐTBXH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------------

                 Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung,

  bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý

  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  --------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Người có công và Chánh Văn phòng Bộ.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Người có công và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng;

  - Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Lưu: VT, PC, NCC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

  Đã ký

  Lê Tấn Dũng

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  547/QĐ-LĐTBXH ngày  21 tháng 5 năm 2020

  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

  1. Danh mục TTHC mới ban hành

  STT

  Tên TTHC

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  Ghi chú

  A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1

  Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

  Người có công

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  2

  Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

  Người có công

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  TTHC

  công bố

  bổ sung

  2. Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi,

  bổ sung

  Lĩnh vực

  Cơ quan

  thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1

  Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a

  Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a.

  Người có công

  Chủ tịch

  Ủy ban

  nhân dân

  cấp tỉnh

  3. Danh mục TTHC bãi bỏ

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc

  bãi bỏ

  Lĩnh vực

  Cơ quan

  thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp huyện

  1

  Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

  Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

  Người có công

  Ủy ban

  nhân dân

  cấp huyện, Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện

   

  PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  I. Thủ tục hành chính mới ban hành.

  A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1. Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

  1.1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định, gửi Ủy ban nhân dân, cấp xã;

  Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ theo quy định;

  Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết định.

  1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

  1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

  b) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH);

  - Giấy chứng tử;

  - Hồ sơ của người có công với cách mạng.

  1.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày.

  1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng cựu chiến binh.

  1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp , Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp mai táng phí.

  1.8. Phí, lệ phí: Không.

  1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần (Mẫu TT1 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH).

  1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

  1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

  - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

  - Thông tư  số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

   

  Mẫu TT1

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

   

  BẢN KHAI

  Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần

   

  1. Họ và tên người có công từ trần: ........................................................................................  

  Sinh ngày ... tháng ... năm ……………………………………………….. Nam/Nữ: ...........................

  Nguyên quán: ..........................................................................................................................

  Trú quán: ................................................................................................................................

  Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi (1): ..............................................................................

  Số sổ trợ cấp (nếu có): ……………………………………. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:...

  Từ trần ngày ... tháng ... năm ...

  Theo giấy chứng tử số... ngày ... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân dân xã (phường)...

  Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm...Mức trợ cấp: ……………………………………………

  2. Họ và tên người nhận mai táng phí:....................................................................................

  Sinh ngày ... tháng ... năm ……………………………. Nam/Nữ: …………………………

  Nguyên quán: ..........................................................................................................................

  Trú quán: ................................................................................................................................

  Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ..................................................................

  3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần: ...............................................................................

  Sinh ngày ... tháng ... năm ………………Nam/Nữ: …………………………………………….

  Nguyên quán: ..........................................................................................................................

  Trú quán: ................................................................................................................................

  Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ..................................................................

  4. Thân nhân người có công

  a) Danh sách thân nhân (2)

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Trú quán

  Quan hệ với người có công

  Nghề nghiệp

  Hoàn cảnh hiện tại (3)

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

  b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Thời điểm bị khuyết tật (4)

  Thời điểm kết thúc bậc học phổ thông

  Cơ sở giáo dục đang theo học

  Tên cơ sở

  Thời gian bắt đầu đi học

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .... ngày... tháng... năm...

  Xác nhận của xã, phường …………………….
  Ông (bà) ………………………….hiện cư trú tại ……………………………………

  TM. UBND
  Quyền hạn, chức vụ người ký

  (Chữ ký, dấu)
  Họ và tên

  .... ngày ... tháng ... năm ...
  Người khai
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

  Ghi chú: Người có công trước khi từ trần thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần (người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huy chương) thì thân nhân chỉ khai mục 1 và mục 2.

  (1) Ghi rõ đối tượng: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc...

  (2) Lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất.

  (3) Ghi rõ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ.

  (4) Ghi rõ thời điểm bị khuyết tật: dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên (trường hợp không có con bị khuyết tật thì bỏ cột này).

   

  2. Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

  2.1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Thân nhân lập bản khai thanh niên xung phong từ trần kèm theo giấy khai tử;

  Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người; chuyển bản khai kèm giấy khai tử và một trong những giấy tờ (bản sao có công chứng) xác nhận là thanh niên xung phong quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH.

  Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm theo các giấy tờ chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

  - Ghép hồ sơ thanh niên xung phong đang quản lý cấp thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) với bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết mai táng phí;

  - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp mai táng (Mẫu số 05).

  2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

  2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

  b) Thành phần hồ sơ:

  (1) Thanh niên xung phong đang hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg chết:

  - Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

  - Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết (Mẫu số 04-A).

  (2) Thanh niên xung phong chết từ ngày Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg đến ngày Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành và thanh niên xung phong không hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg.

  - Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

  - Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết (Mẫu số 04-B), kèm một trong những giấy tờ xác nhận là thanh niên xung phong quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong; giấy khen trong thời kỳ tham gia thanh niên xung phong; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong. Trường hợp không có giấy tờ nêu trên thì phải có giấy chứng nhận (bản chính) là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong khánh chiến chống Pháp do Tỉnh, Thành đoàn nơi đối tượng thường trú cấp, dựa trên xác nhận của Hội (hoặc Ban Liên lạc) Cựu thanh niên xung phong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) theo mẫu (Mẫu 02).

  2.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thân nhân hoặc tổ chức lo mai táng thanh niên xung phong.

  2.5. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  2.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp mai táng.

  2.7: Lệ phí: Không.

  2.8. Tên mẫu đơn, tờ khai:

  - Giấy chứng nhận thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp (Mẫu số 02);

  - Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết (Mẫu số 04-A);

  - Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết (Mẫu số 04-B).

  2.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

  2.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng,

  - Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;

  - Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

   

   

  MẪU SỐ 02

   

  TỈNH ĐOÀN, THÀNH ĐOÀN
  -------

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  --------------

  Số:      /……

  ……., ngày   tháng    năm

   

  GIẤY CHỨNG NHẬN

  Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong

   kháng chiến chống Pháp

   

  BAN THƯỜNG VỤ TỈNH (THÀNH) ĐOÀN …….....…… CHỨNG NHẬN:

   

  Ông (bà): ……………….........……………, Năm sinh: ................................

  Nguyên quán: ...............................................................................................

  Trú quán: .......................................................................................................

  Tham gia thanh niên xung phong ngày …... tháng ...… năm .......................

  Đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình ngày …... tháng …... năm ..............

  Thuộc đơn vị thanh niên xung phong: ............................................................

  Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong theo quy định.

   

  ……., ngày    tháng    năm
  Xác nhận của Hội (Ban Liên lạc)
  Cựu TNXP cấp tỉnh
  Chủ tịch

  (Ký tên, đóng dấu)

  ……., ngày   tháng    năm
  TM. BAN THƯỜNG VỤ
  Bí thư

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

  MẪU SỐ 04-A

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

   

  BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC)
  LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT

   

  Họ và tên TNXP đã chết: ............................................................................................................................

  Năm sinh: .............................................................................................................................

  Nguyên quán: ..............................................................................................................................

  Trú quán: ..............................................................................................................................

  Chết ngày ………… tháng ……….. năm ..................................................................................

  Theo giấy khai tử số …………………………, ngày ……… tháng ………. năm ……………………

  của Ủy ban nhân dân cấp xã .............................................................................................................................

  Số thẻ bảo hiểm y tế: ……………………………….. do Giám đốc BHYT tỉnh (TP)

  ……………………………………………….. cấp ngày … tháng …. năm .......................................

  Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng:

  ....................................................................................................................................

  Nguyên quán: ......................................................................................................................................

  Trú quán (hoặc địa chỉ) ......................................................................................................................................

  Quan hệ với thanh niên xung phong: .....................................................................................................................................

   ……., ngày    tháng    năm
  Xác nhận của UBND cấp xã
  Chủ tịch

  (Ký tên, đóng dấu)

  ……., ngày   tháng    năm
  Người (đại diện tổ chức)
  nhận trợ cấp mai táng

  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  MẪU SỐ 04-B

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC)
  LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT

   

  Họ và tên TNXP đã chết: ...............................................................................................................................

  Năm sinh: ...............................................................................................................................

  Nguyên quán: ..............................................................................................................................

  Trú quán: ..............................................................................................................................

  Là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình, thuộc đơn vị thanh niên xung phong:

  ...........................................................................................................................................

  Được công nhận là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo giấy tờ sau: ....

  ...........................................................................................................................................

  Chết ngày ………… tháng ……….. năm ..................................................................................

  Theo giấy khai tử số …………………………, ngày ……… tháng …. năm ...………

  của Ủy ban nhân dân cấp xã ..................................................................................................

  Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng:

  ...........................................................................................................................................

  Nguyên quán: .......................................................................................................................

  Trú quán (hoặc địa chỉ) ..........................................................................................................

  Quan hệ với thanh niên xung phong: .......................................................................................

   ……., ngày    tháng    năm
  Xác nhận của UBND cấp xã
  Chủ tịch

  (Ký tên, đóng dấu)

  ……., ngày   tháng    năm
  Người (đại diện tổ chức)
  nhận trợ cấp mai táng

  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  II. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

  A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1. Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a

  1.1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Đối tượng hưởng chế độ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã;

  Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Bước 3: Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Bước 4: Chủ tịch UBND cấp tỉnh xét duyệt hồ sơ, ra quyết định.

  1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

  1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  b) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  (1) 01 Tờ khai của đối tượng. Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/2/2015 đã chết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thân nhân trực tiếp của đối tượng lập Tờ khai;

  (2) Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a; Quyết định về nước (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền);

  (3) Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) của người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động;

  (4) Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc Quyết định thôi việc và hồ sư lý lịch khai trước khi nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc có xác nhận của cơ quan quản lý (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) của người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc;

  (5) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a đối với đối tượng thiếu giấy tờ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức khai trước ngày 01/01/1995, mà trong đó có khai thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào và Căm-pu-chi-a theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg;

  (6) Giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp đối với trường hợp đối tượng đã chết nhưng còn các thân nhân trực tiếp.

  1.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

  1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo yêu cầu của bạn và công nhân viên đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia trên đất bạn (sau đây gọi là chuyên gia), gồm:

  - Người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 01/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a;

  - Người đang công tác hoặc người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc người đã thôi việc.

  * Không áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

  (1) Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 đã chết và không còn vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp;

  (2) Cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Căm-pu-chi-a.

  1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

  1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng hưởng trợ cấp một lần.

  1.8. Lệ phí: Không

  1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Tờ khai của người hưởng trợ cấp (Mẫu số 01a Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014);

  - Tờ khai của thân nhân người hưởng trợ cấp (Mẫu 01b Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014).

  1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

  1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

  -Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

  - Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a;

  - Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a.

   

   

   

  Mẫu số 01a

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

   

  TỜ KHAI CỦA NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP

  1. Họ và tên:……………………………………….  2. Giới tính (nam, nữ):………….

  3. Ngày, tháng, năm sinh:………/……../………

  4. Số CMND:………………………………………Nơi cấp……………………………....

  5. Quê quán: ………………………………………………………………………………..

  6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………..

  7. Loại đối tượng hưởng trợ cấp: …………………………………………………………

  8. Cơ quan, đơn vị công tác:………………………………………………………………

  THỜI GIAN ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA GIÚP LÀO, CĂM-PU-CHI-A

  Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

  Nước được cử đến làm chuyên gia

  Chức vụ khi được cử làm chuyên gia

  Tên cơ quan, tổ chức cử đi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Thời gian thực tế làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a là: ……..năm ……..tháng.

  Các giấy tờ kèm theo:

  1.

  2.

  3.

  Tổng số gồm: …………..loại giấy tờ.

  Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ……….ngày…tháng….năm 20……
  Xác nhận của xã, phường………
  Ông (bà)……………….có Hộ khẩu
  thường trú tại……………………….

  TM. UBND
  Quyền hạn, chức vụ người ký

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  ………., ngày…tháng….năm 20……
  NGƯỜI KHAI
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

  Mẫu số 01b

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP

  A. Phần khai về thân nhân người hưởng trợ cấp

  1. Họ và tên:……………………………… 2. Giới tính (nam, nữ):…......

  3. Ngày, tháng, năm sinh:………/……../……….......................................

  4. Số CMND:………………………………………Nơi cấp…………….

  5. Quê quán: ………………………………………………......................

  6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………...

  ……………………………………………………………………………

  7. Loại đối tượng hưởng trợ cấp: ………………………………………...

  8. Cơ quan, đơn vị công tác:……………………………………………...

  B. Phần khai về người hưởng trợ cấp

  1. Họ và tên:……………………………… 2. Giới tính (nam, nữ):…......

  3. Ngày, tháng, năm sinh:………/……../……….......................................

  4. Số CMND:………………………………………Nơi cấp…………….

  5. Quê quán: ………………………………………………......................

  6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………...

  ……………………………………………………………………………

  7. Đã mất: Ngày ….. tháng ……….. năm …………. tại: ……………….

  8. Số giấy chứng tử …………. do UBND xã, phường ………………thực hiện.

  9. Loại đối tượng hưởng trợ cấp: …………………………………...........

  10. Cơ quan, đơn vị công tác: …………………………………………....

   

  THỜI GIAN ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA GIÚP LÀO, CĂM-PU-CHI-A

  Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

  Nước được cử đến làm chuyên gia

  Chức vụ khi được cử làm chuyên gia

  Tên cơ quan, tổ chức cử đi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Thời gian thực tế làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a là: ……….năm……….tháng.

  Các giấy tờ kèm theo:

  1.

  2.

  Tổng số gồm: ………… loại giấy tờ.

  Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   

  ……ngày.....tháng.....năm 20.....
  Xác nhận của xã, phường..........
  Ông (bà) ........................ có Hộ khẩu
  thường trú tại....................................
  TM. UBND
  Quyền hạn, chức vụ người ký

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  ..... ngày.....tháng.....năm 20.....
  NGƯỜI KHAI
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  Ghi chú: Phản ánh thông tin trong mẫu 01a và 01b như sau:

  - Mục “Loại đối tượng hưởng trợ cấp” ghi cụ thể một trong các loại đối tượng sau: đang công tác, hưu trí, mất sức lao động, nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc.

  - Mục “Cơ quan, đơn vị công tác” ghi tên cơ quan, đơn vị nơi người hưởng trợ cấp công tác trước khi nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc hoặc nơi người hưởng trợ cấp đang công tác.

  - Mục “Các giấy tờ kèm theo” ghi rõ tên loại giấy tờ và số loại giấy tờ theo từng loại đối tượng kèm theo hồ sơ.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 62/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a
  Ban hành: 04/12/2015 Hiệu lực: 01/02/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý
  Ban hành: 26/12/2019 Hiệu lực: 12/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 2450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 07/07/2020 Hiệu lực: 07/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 547/QĐ-LĐTBXH thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu:547/QĐ-LĐTBXH
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:21/05/2020
  Hiệu lực:21/05/2020
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Tấn Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Đã sửa đổi
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X