hieuluat

Quyết định 64/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý LĐ nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ AnSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:64/2012/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
  Ngày ban hành:27/08/2012Hết hiệu lực:01/06/2018
  Áp dụng:06/09/2012Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • UỶ BAN NHÂN DÂN
  TỈNH NGHỆ AN
  --------

  Số: 64/2012/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Nghệ An, ngày 27 tháng 8 năm 2012

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

  ----------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

   

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

  Căn cứ Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính Phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

  Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT- BLĐTBXH ngày 3/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 792/TTr-LĐTBXH ngày 18/5/2012,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Hồ Đức Phớc

   

   

  QUY CHẾ

  PHỐI HỢP TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 64/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Ban hành quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Nghệ An nhằm thực hiện thống nhất công tác quản lý và nâng cao hiệu quả trong tuyển dụng và quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh Nghệ An.

  Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

  1. Phạm vi áp dụng.

  a) Quy chế này quy định cơ chế, nguyên tắc và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  b) Quy định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  2. Đối tượng áp dụng.

  a) Các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  b) Người nước ngoài làm việc và các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài (gọi chung là người sử dụng lao động) theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Khoản 2, Mục I Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

  Điều 3. Nguyên tắc phối hợp và nội dung phối hợp

  1. Nguyên tắc phối hợp

  Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh phải đúng pháp luật; đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức; nâng cao trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các thủ tục hành chính và những vấn đề có liên quan đến lao động là người nước ngoài.

  2. Nội dung phối hợp

  Mỗi cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan nhà nước cấp trên của mình về chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết tốt các phát sinh có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

   

  Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

   

  Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài

  1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan.

  2. Làm thủ tục đề nghị cấp, cấp lại và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  3. Thực hiện nghiêm túc nội dung lao động đã giao kết với người nước ngoài làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Quản lý hồ sơ, tài liệu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài; đồng thời bổ sung đầy đủ các giấy tờ liên quan đến người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

  4. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về việc sử dụng người nước ngoài và kế hoạch đào tạo người Việt Nam thay thế.

  5. Thực hiện báo cáo các cơ quan chức năng về tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

  Điều 5. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

  1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  2. Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc: tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động và việc sử dụng giấy phép lao động; trách nhiệm của người nước ngoài, người sử dụng lao động nước ngoài và các cơ quan nhà nước liên quan trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại tỉnh Nghệ An.

  3. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động.

  4. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tháng, quý và năm về tình hình lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng liên quan theo quy định.

  5. Định kỳ, trước ngày 05 hàng tháng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi danh sách người nước ngoài (Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã được cấp, gia hạn, cấp lại và thu hồi Giấy phép lao động cho Công an tỉnh (qua Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh) để kiểm tra và làm thủ tục nhập cảnh, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An.

  6. Lập kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý lao động nước ngoài và phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trong tỉnh; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

  Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương

  1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, hướng dẫn các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt tại tỉnh có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện việc cấp giấy phép lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo đúng quy định (30/6 và 31/12 hàng năm).

  2. Cung cấp danh sách, giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt tại tỉnh do Sở Công Thương cấp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (6 tháng 1 lần).

  Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh.

  1. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các Sở, ban, ngành liên quan triển khai, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về nhập cảnh, cư trú, đi lại, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam đến các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài để thực hiện tốt các quy định về xuất nhập cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam.

  2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các Khu Công nghiệp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và tuyển dụng, quản lý người nước ngoài làm việc tại tỉnh; phối hợp giải quyết và xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định của pháp luật về lao động.

  3. Phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định, xem xét hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp của người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

  4. Xử lý các lao động nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh theo quy định tại Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

  5. Cấp, đổi thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú và gia hạn chứng nhận tạm trú cho lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nhiệp, tổ chức tại tỉnh theo quy định của pháp luật.

  Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tư pháp.

  1. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; hướng dẫn các thủ tục tư pháp đối với lao động nước ngoài làm việc tại Nghệ An

  2. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp, phối hợp với Công an tỉnh thẩm định, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam theo quy định.

  3. Quản lý, lưu trữ hồ sơ đề nghị xác nhận lý lịch tư pháp đối với lao động nước ngoài theo quy định của Bộ Tư pháp

  Điều 9. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

  Cung cấp danh sách các cá nhân thuộc Tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; hướng dẫn cho các cá nhân và tổ chức đó liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

  Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế.

  Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sức khỏe cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế.

  Điều 11. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các doanh nghiệp mới thành lập có liên quan đến yếu tố nước ngoài (03 tháng/1 lần).

  Điều 12. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

  1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy định về việc tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế Đông Nam và Khu công nghiệp Nghệ An và việc sử dụng giấy phép lao động; trách nhiệm của người nước ngoài, người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại tỉnh Nghệ An.

  2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại tỉnh. Cấp, cấp lại và gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An

  3. Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và năm về tình hình lao động nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan theo quy định.

  4. Định kỳ, trước ngày 05 hàng tháng, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An gửi danh sách người nước ngoài (Theo mẫu quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) đã được cấp, gia hạn, cấp lại và thu hồi Giấy phép lao động cho Công an tỉnh (qua Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh) để kiểm tra và làm thủ tục nhập cảnh, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An

  5. Phối hợp với Công an tỉnh xử lý buộc xuất cảnh hoặc trục xuất đối với người nước ngoài làm việc tại Nghệ An trên 06 tháng mà không có giấy phép lao động.

  Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

  1. Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã quản lý.

  2. Phối hợp với các Sở, ngành chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã khi có yêu cầu.

  3. Định kỳ 6 tháng và năm xây dựng báo cáo đánh giá về tình hình tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi; báo cáo đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 14. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Điều 15. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

  Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nghiên cứu giải quyết./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X