hieuluat

Quyết định 773/QĐ-TTg thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:773/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:26/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:26/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Chính sách
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 773/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

  ---------------------

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/PL-UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  Căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ
  ng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
  - Cơ quan TW của các đoàn thể;
  - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ, QHQT, CN, KTTH, TH, TKBT;
  - Lưu: VT, KGVX (2.b).

  THỦ TƯỚNG


   

     Nguyễn Xuân Phúc

   

   

  KẾ HOẠCH

  THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị với nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ, cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  a) Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 14-CT/TW).

  b) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng nhằm tri ân với những cá nhân và gia đình có nhiều cống hiến, đóng góp hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

  2. Yêu cầu

  a) Tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; huy động, bố trí nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; nâng cao mức sống của người có công và gia đình có công với cách mạng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; xử lý nghiêm những trường hợp trục lợi chính sách người có công với cách mạng.

  b) Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đối với công tác người có công với cách mạng.

  c) Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

  d) Các cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch một cách khoa học, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

  II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

  1. Nhiệm vụ

  Nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng với việc huy động các nguồn lực xã hội đối với công tác chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, đưa hoạt động đền ơn đáp nghĩa trở thành việc làm thường xuyên của toàn xã hội, tập trung phấn đấu cụ thể hóa một số nội dung cơ bản sau đây:

  a) Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

  b) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách người có công với cách mạng.

  c) Hoàn thành tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng vào năm 2020.

  d) Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2019.

  đ) Thực hiện có hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tập trung tu bổ, tôn tạo hệ thống các công trình ghi công liệt sĩ trên toàn quốc.

  e) Đến năm 2020, phấn đấu đạt 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, năm 2018 đạt 99%, năm 2019 đạt 99,5%; 98% xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

  g) Đến năm 2020, 100% người có công với cách mạng được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện các vấn đề về sức khỏe, xác định nhu cầu, được chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, cung cấp và sử dụng dụng cụ trợ giúp phù hợp với tình trạng bệnh, tật, dị dạng, dị tật; 90% con, cháu người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học được phát hiện sớm, can thiệp sớm, phục hồi chức năng các dị tật bẩm sinh và các dạng khuyết tật.

  2. Giải pháp

  a) Hoàn thiện thể chế về chính sách về ưu đãi người có công với cách mạng:

  - Nghiên cứu, xây dựng ban hành Nghị định quy định chính sách, chế độ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng Việt Nam đang định cư ở nước ngoài.

  - Nghiên cứu, ban hành chính sách đối với người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học thế hệ thứ 3 của người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; người tham gia kháng chiến trong giai đoạn 1974 - 1975 nhưng chưa đủ thời gian được cấp Huy chương.

  - Năm 2018: Rà soát, tổng kết hệ thống văn bản chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng để sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh thay thế Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; trình hồ sơ Dự án Pháp lệnh thay thế Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành.

  - Năm 2019: Trình ban hành Pháp lệnh thay thế Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Pháp lệnh mới khi được thông qua.

  b) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật người có công với cách mạng; giáo dục, động viên, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng của toàn xã hội, xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

  c) Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng, cụ thể:

  - Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng:

  + Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng như: Trợ cấp; phụ cấp; các chính sách ngoài chế độ trợ cấp (nhà ở, giáo dục và đào tạo, y tế, tín dụng, việc làm,...); giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận người có công với cách mạng; xây dựng, bảo tồn, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ.

  + Thực hiện phong trào "Đn ơn đáp nghĩa", chăm lo đời sống gia đình người có công với cách mạng.

  - Bố trí tăng ngân sách nhà nước đảm bảo cho việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

  d) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác người có công với cách mạng:

  - Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tiếp nhận hồ sơ xác nhận và giải quyết hồ sơ hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành từ trung ương đến địa phương.

  - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác người có công với cách mạng từ trung ương đến cơ sở.

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về chi trả trợ cấp, hồ sơ người có công với cách mạng, liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lĩnh vực người có công với cách mạng.

  đ) Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng với mục tiêu:

  Đến năm 2020, giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.

  e) Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin:

  - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc; tổ chức lực lượng bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm trao đổi, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và nước ngoài, nhất là mộ tập thể và địa bàn biên giới.

  - Thực hiện có hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xây dựng và thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xây dựng trung tâm lưu trữ nguồn gen; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ và nghĩa trang liệt sĩ.

  g) Huy động các nguồn lực xã hội hóa thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

  h) Thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng:

  - Ưu tiên thực hiện hỗ trợ đối với người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

  - Năm 2018, hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên toàn quốc.

  i) Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, khen thưởng.

  - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.

  - Biểu dương, nhân rộng gương người có công với cách mạng điển hình tiên tiến, tiêu biểu vượt khó vươn lên, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Đn ơn đáp nghĩa”.

  - Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi theo quy định của pháp luật.

  k) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội trong công tác người có công với cách mạng.

  Vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và xây dựng Quỹ Đn ơn đáp nghĩa; các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường các hoạt động thiết thực, cụ thể góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  - Hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

  - Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng; xem xét, giải quyết đối với những trường hợp do trước đây chưa đủ điều kiện xác nhận, hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đủ điều kiện xác nhận, nhưng nay có thêm được cơ sở, căn cứ xác nhận khác theo quy định.

  - Giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.

  - Tiếp tục thực hiện Đán xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

  - Đẩy mạnh tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ, bảo đảm các công trình ghi công liệt sĩ trở thành những công trình lịch sử, văn hóa, để giáo dục tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân.

  - Chủ trì xây dựng Đề án phát triển các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 1/2019.

  - Chủ trì xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, chỉnh hình, phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ trợ giúp đối với người có công với cách mạng; xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chế, chuyên môn, kỹ thuật đối với việc nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

  - Phát huy phong trào chăm sóc người có công với cách mạng, xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

  - Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về chi trả trợ cấp, hồ sơ người có công với cách mạng, liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lĩnh vực người có công với cách mạng.

  - Tham gia xây dựng chương trình công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng về công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

  - Cải cách hành chính lĩnh vực người có công với cách mạng trên ba phương diện thể chế, tổ chức bộ máy và công chức công vụ.

  - Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của công chức thực hiện công tác người có công với cách mạng trong bộ máy quản lý Nhà nước.

  - Phối hợp huy động các nguồn lực xã hội khác trong việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  - Biểu dương, nhân rộng gương người có công với cách mạng điển hình tiên tiến, tiêu biểu vượt khó vươn lên, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa.

  - Chủ trì thực hiện ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo đối với con của người có công với cách mạng theo học ở nhà trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo các trường học thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp tham gia hoạt động chăm sóc, giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục nhận thức về ưu đãi người có công với cách mạng sâu rộng trong thế hệ trẻ.

  - Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành chính sách đối với người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học thế hệ thứ 3 của người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; người tham gia kháng chiến trong giai đoạn 1974 - 1975 nhưng chưa đủ thời gian được cấp Huy chương.

  - Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

  2. Bộ Quốc phòng

  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định và triển khai chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với người tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

  - Hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ, danh sách liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức lực lượng bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế; thực hiện có hiệu quả công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước.

  - Chủ trì, phối hợp đẩy mạnh công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng; tham gia rà soát, tổng duyệt việc công nhận người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.

  - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

  - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết chính sách ưu đãi người có công với cách mạng khi có đề nghị của cơ quan thanh tra, điều tra; giám định các hồ sơ tài liệu xác nhận người có công với cách mạng thuộc lực lượng quân đội khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng.

  - Tham gia sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

  3. Bộ Công an

  - Chủ trì cung cấp xác minh thông tin liên quan đến người tham gia cách mạng bị mất tin, mất tích hoặc xác minh lý lịch nhân thân trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng, đặc biệt đối với trường hợp hồ sơ tồn đọng; giám định các hồ sơ tài liệu xác nhận người có công với cách mạng khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng.

  - Chủ trì phát động phong trào chăm sóc người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong toàn lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

  - Phối hợp với các đơn vị tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng do Bộ Công an trực tiếp quản lý theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

  4. Bộ Tài chính

  - Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định.

  - Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc sử dụng ngân sách thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

  5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Bảo đảm nguồn kinh phí đầu tư phát triển thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công với cách mạng.

  6. Bộ Xây dựng

  Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

  7. Bộ Y tế

  - Chủ trì xây dựng về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chế, chuyên môn, kỹ thuật trong việc: Giám định Y khoa để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể (khả năng lao động) đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

  - Chủ trì thực hiện chương trình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em là con, cháu nạn nhân chất độc hóa học không may bị dị tật bẩm sinh và các dạng khuyết tật khác. Nghiên cứu các biện pháp ngăn ngừa các bệnh, tật, dị tật bẩm sinh và khuyết tật khác có liên quan đến chất độc hóa học.

  - Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chế, chuyên môn, kỹ thuật đối với việc nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

  8. Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Chủ trì chỉ đạo hệ thống giáo dục quốc dân (trừ hệ thống giáo dục nghề nghiệp): Thực hiện ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo đối với con của người có công với cách mạng; tham gia hoạt động chăm sóc, giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác, đưa việc giáo dục nhận thức về ưu đãi người có công với cách mạng sâu rộng trong học sinh, sinh viên.

  9. Bộ Thông tin và Truyền thông

  - Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng để tích hợp các dữ liệu về người có công với cách mạng phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công với cách mạng.

  - Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực người có công với cách mạng.

  10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Chủ trì chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, theo kế hoạch hàng năm và dài hạn để tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của người dân về truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây".

  11. Bộ Ngoại giao

  Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và trong việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng định cư ở nước ngoài.

  12. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam: Chủ trì xây dựng các chuyên mục, chuyên đề theo kế hoạch hàng năm và dài hạn về ưu đãi người có công với cách mạng.

  13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Chủ trì, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch của từng địa phương; phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các chương trình, dự án trong Kế hoạch; huy động mọi nguồn lực và lồng ghép các hoạt động có liên quan của các chương trình khác trên địa bàn để đạt được các mục tiêu trong Kế hoạch; kiện toàn cơ quan đầu mối ở địa phương để thực hiện Kế hoạch.

  14. Các bộ, ban, ngành khác: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch.

  15. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác tuyên truyền và giám sát việc thực hiện chính sách chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

  16. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng.

  Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người và gia đình có công với cách mạng.

  Hàng năm, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2005 Hiệu lực: 01/10/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
  Ban hành: 19/07/2017 Hiệu lực: 19/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng
  Ban hành: 28/11/2012 Hiệu lực: 28/11/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
  Ban hành: 26/04/2013 Hiệu lực: 15/06/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ
  Ban hành: 25/07/2017 Hiệu lực: 25/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Kế hoạch 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2019)
  Ban hành: 07/03/2019 Hiệu lực: 07/03/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 773/QĐ-TTg thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:773/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:26/06/2018
  Hiệu lực:26/06/2018
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Chính sách
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X