hieuluat

Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH TTHC thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ khó khăn do Covid-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:777/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thanh
  Ngày ban hành:09/07/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/07/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính, COVID-19
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  ________

  Số: 777/QĐ-LĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng;

  - Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Lưu: VT, PC, CCHC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Văn Thanh

   

   

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  ________________

   

  Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

  1. Danh mục TTHC mới ban hành

  Stt

  Tên TTHC

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1

  Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19

  Bảo hiểm xã hội

  Cơ quan bảo hiểm xã hội

  2

  Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19

  Việc làm

  Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Cơ quan bảo hiểm xã hội

  3

  Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

  Lao động - Tiền lương

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   
   

   

  2. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung

  Stt

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

  Lĩnh vực

  Cơ quan giải quyết

  Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1

  1.008360

  Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

  Lao động, Tiền lương

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  2

  1.008363

  Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

  Việc làm

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  3

  1.008362

  Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  Việc làm

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  4

  1.008365

  Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19

  Lao động, Tiền lương

  Ngân hàng Chính sách xã hội

   
   

   

  3. Danh mục TTHC bãi bỏ

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  Ghi chú

  Thủ tục hành chính cấp tỉnh

   

  1

  1.008364

  Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính            phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn            do COVID-19

  Việc làm

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  Đối với chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do): Nghị quyết số 68/NQ-CP giao các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách để xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ (điểm 12 Mục II).

   

   

   

  Phần 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC

  I.  Thủ tục hành chính mới ban hành

  Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1. Thủ tục “Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19”

  1.1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Trong thời gian từ ngày Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, người sử dụng lao động gửi văn bản đề nghị (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

  Bước 2: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trường hợp không giải quyết thì cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  1.2.  Cách thức thực hiện

  Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

  - Nộp trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

  - Nộp trực tuyến.

  - Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

  1.3.  Thành phần, số lượng hồ sơ

  - Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 kèm theo Danh sách người lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1.4.  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

  1.5.  Đối tượng thực hiện

  Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

  1.6. Cơ quan giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội.

  1.7. Kết quả thực hiện: Xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trường hợp không giải quyết, cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  1.8. Phí, lệ phí: Không.

  1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  1.10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  1) Người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng đủ các điều kiện sau được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị:

  - Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với tháng 4 năm 2021. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

  + Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;

  + Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

  + Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

  + Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

  - Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm nêu trên chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

  2) Trường hợp người lao động và người sử dụng lao động đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng.

  1.11.  Căn cứ pháp lý

  - Luật Bảo hiểm xã hội;

  - Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khan do đại dịch COVID-19.

  2. Thủ tục “Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19”

  2.1.  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Người sử dụng lao động có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ và đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tham gia đào tạo. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

  Bước 2: Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính.

  Bước 3. Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định việc hỗ trợ (theo Mẫu số 04a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

  Gửi bản giấy và bản điện tử Quyết định hỗ trợ đến: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ trong thời hạn 03 ngày làm việc; người sử dụng lao động để thực hiện việc chuyển kinh phí cho cơ sở thực hiện việc đào tạo theo phương án đã được phê duyệt trong thời hạn 02 ngày làm việc.

  Trường hợp không hỗ trợ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  2.2.  Cách thức thực hiện

  Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

  - Nộp trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  - Nộp trực tuyến.

  - Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

  2.3.  Thành phần, số lượng hồ sơ

  -  Thành phần hồ sơ:

  (1)  Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và kê khai về doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020 theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  (2)  Văn bản của người sử dụng lao động về việc thay đổi cơ cấu, công nghệ.

  (3)  Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  (4)  Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người sử dụng lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ và đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tham gia đào tạo.

  -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  2.4.  Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc.

  2.5.  Đối tượng thực hiện

  Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

  -  Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân;

  - Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

  -  Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

  - Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo:

  + Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

  + Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

  + Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

  Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động như trên thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  2.6.  Cơ quan giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  2.7.  Kết quả thực hiện: Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

  2.8.  Phí, lệ phí: Không.

  2.9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Mẫu số 03: Đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động;

  - Mẫu số 02: Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động.

  2.10.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

  - Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

  - Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ trong các trường hợp:

  + Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

  + Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

  + Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

  - Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

  - Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  2.11. Căn cứ pháp lý

  - Bộ luật Lao động;

  - Luật Việc làm;

  - Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

  3. Thủ tục “Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19”

  3.1.  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

  Bước 2: Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

  Bước 3. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Bước 4: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 5: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

  3.2.  Cách thức thực hiện

  Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

  - Nộp trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.

  - Nộp trực tuyến.

  - Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

  3.3.  Thành phần, số lượng hồ sơ

  -  Thành phần hồ sơ:

  (1)  Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

  (2)  Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  (3)  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  3.4.  Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

  3.5.  Đối tượng thực hiện: Người sử dụng lao động.

  3.6.  Cơ quan giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  3.7.  Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

  3.8.  Phí, lệ phí: Không.

  3.9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Mẫu số 06: Danh sách người lao động ngừng việc.

  3.10.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  - Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;

  - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước tháng người lao động ngừng việc.

  3.11.   Căn cứ pháp lý

  - Bộ luật Lao động;

  - Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khan do đại dịch COVID-19.

  II.  Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

  Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1. Thủ tục “Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19”

  1.1.  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

  Bước 2: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

  Bước 3: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Bước 4: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  1.2.  Cách thức thực hiện

  Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

  - Nộp trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.

  - Nộp trực tuyến.

  - Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

  1.3.  Thành phần, số lượng hồ sơ

  -  Thành phần hồ sơ:

  (1)  Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

  (2)  Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg;

  (3)  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với người lao động đang mang thai; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi.

  -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1.4.  Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

  1.5.  Đối tượng thực hiện

  Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục.

  1.6.  Cơ quan giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  1.7.  Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

  1.8.  Phí, lệ phí: Không.

  1.9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Mẫu số 05: Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

  1.10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

  - Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

  -  Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

  1.11.  Căn cứ pháp lý

  - Bộ luật Lao động;

  - Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

  Ghi chú: Thủ tục được sửa đổi, bổ sung về tên gọi, trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan giải quyết, yêu cầu, điều kiện, mẫu đơn, tờ khai và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

  2. Thủ tục “Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19”

  2.1.  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

  Bước 2: Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Bước 3: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  2.2.  Cách thức thực hiện

  Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

  - Nộp trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

  - Nộp trực tuyến.

  - Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

  2.3.  Thành phần, số lượng hồ sơ

  -  Thành phần hồ sơ:

  (1)  Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  (2)  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

  + Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

  + Quyết định thôi việc.

  + Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

  (3)  Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

  (4)  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với người lao động đang mang thai; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi.

  -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  2.4.  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

  2.5.  Đối tượng thực hiện

  Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

  2.6.  Cơ quan giải quyết: Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  2.7.  Kết quả thực hiện: Phê duyệt Danh sách hỗ trợ.

  2.8.  Phí, lệ phí: Không.

  2.9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Mẫu số 07: Đề nghị hỗ trợ của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  2.10.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

  - Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

  + Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

  + Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

  2.11.   Căn cứ pháp lý

  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khan do đại dịch COVID-19.

  Ghi chú: Thủ tục được sửa đổi, bổ sung về tên gọi, trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, yêu cầu, điều kiện thực hiện, tên mẫu đơn, tờ khai và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

  3. Thủ tục “Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”

  3.1.  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Hộ kinh doanh gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022;

  Bước 2. Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế;

  Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp;

  Bước 4: Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  Bước 5: Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3.2.  Cách thức thực hiện

  Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

  - Nộp trực tuyến.

  - Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

  3.3.  Thành phần, số lượng hồ sơ

  -  Thành phần hồ sơ:

  Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  3.4.  Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc

  3.5.  Đối tượng thực hiện: Hộ kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định.

  3.6.  Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục Thuế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  3.7.  Kết quả thực hiện: Phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

  3.8.  Phí, lệ phí: Không.

  3.9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Mẫu số 11: Đề nghị hỗ trợ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19.

  3.10.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  -  Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế;

  - Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

  3.11.  Căn cứ pháp lý

  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khan do đại dịch COVID-19.

  Ghi chú: Thủ tục được sửa đổi, bổ sung về tên gọi, trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan giải quyết, yêu cầu, điều kiện thực hiện, mẫu đơn, tờ khai và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

  4. Thủ tục “Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19”

  4.1.  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động, làm căn cứ để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay.

  Người sử dụng lao động tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động; có trách nhiệm hoàn trả vốn vay đầy đủ, đúng hạn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 38 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  Bước 2: Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú đối với hộ kinh doanh, cá nhân.Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2022.

  Bước 3: Trong 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

  Bước 4: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận tái cấp vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân đến người sử dụng lao động.

  4.2.  Cách thức thực hiện

  Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

  - Nộp trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội.

  - Nộp trực tuyến.

  - Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

  4.3.  Thành phần, số lượng hồ sơ

  -  Thành phần hồ sơ:

  (1)  Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu 12a, 12b, 12c tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  (2)  Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu 13a, 13b, 13c tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  (3)  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

  (4)  Giấy ủy quyền (nếu có).

  (5)  Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 (đối với vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh).

  (6)  Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 38 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  (7)  Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

  -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  4.4.  Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc.

  4.5.  Đối tượng thực hiện: Người sử dụng lao động có đủ các điều kiện theo quy định.

  4.6.  Cơ quan giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội.

  4.7.  Kết quả thực hiện: Phê duyệt cho vay.

  4.8.  Phí, lệ phí: Không.

  4.9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  -  Mẫu số 12a: Đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động;

  - Mẫu số 12b: Đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động);

  - Mẫu số 12c: Đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng);

  - Mẫu số 13 a: Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19;

  - Mẫu số 13b: Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động);

  - Mẫu số 13c: Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

  4.10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  1)  Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có đủ các điều kiện sau:

  - Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

  - Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

  2)  Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương cho người lao động để phục hồi sản xuất, kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau:

  a)  Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022;

  - Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn;

  - Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh;

  - Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

  b) Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

  - Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn;

  - Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh;

  - Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

  4.11.  Căn cứ pháp lý

  - Bộ luật Lao động;

  - Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khan do đại dịch COVID-19.

  Ghi chú: Thủ tục được sửa đổi, bổ sung về tên gọi, trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan giải quyết, yêu cầu, điều kiện thực hiện, mẫu đơn, tờ khai và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

   

  Phụ lục

  (Kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

  _____________

   

  Mẫu số 01

  Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

  Mẫu số 02

  Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động

  Mẫu số 03

  Đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

  Mẫu số 04a

  Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

  Mẫu số 04b

  Quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

  Mẫu số 05

  Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

  Mẫu số 06

  Danh sách người lao động ngừng việc

  Mẫu số 07

  Đề nghị hỗ trợ của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Mẫu số 08a

  Danh sách F0, F1 phải điều trị, cách ly y tế

  Mẫu số 08b

  Danh sách trẻ em thuộc diện F0, F1 được hỗ trợ

  Mẫu số 08c

  Danh sách F0, F1, trẻ em nhận hỗ trợ

  Mẫu số 09

  Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đề nghị hỗ trợ

  Mẫu số 10

  Đề nghị hỗ trợ của người lao động là hướng dẫn viên du lịch

  Mẫu số 11

  Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19

  Mẫu số 12a

  Đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động

  Mẫu số 12b

  Đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động)

  Mẫu số 12c

  Đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

  Mẫu số 13a

  Danh sách người lao động bị ngừng, việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

  Mẫu số 13b

  Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động)

  Mẫu số 13c

  Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

   

   

   

  Mẫu số 01

   

  TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (nếu có)

  TÊN ĐƠN VỊ
  _________

  Số: ......./............

  V/v: Đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

  Kính gửi: BHXH tỉnh/huyện ................ (nơi đang tham gia BHXH)

   

  1. Tên đơn vị:.........................................................................................................................

  2. Mã số đơn vị:......................................................................................................................

  3. Mã số thuế:.........................................................................................................................

  4. Số lao động phải giảm theo quy định tại Điều 5 Quyết định số ....../2021/QĐ-TTg ngày .../.../2021: ......... người, trong đó số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng là: .......... người (danh sách chi tiết kèm theo).

  5. Đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là ........ tháng, từ tháng .... năm ......... đến tháng .... năm .........

  6. Hồ sơ kèm theo (nếu có):.....................................................................................................

   

  ........, ngày.... tháng... năm.....

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký tên và đóng dấu)

   

   

   

   

  DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG NGỪNG VIỆC MÀ THỜI GIAN NGỪNG VIỆC TỪ 14 NGÀY LÀM VIỆC TRỞ LÊN TRONG THÁNG

  (Kèm theo văn bản số............ /....... ngày.......... tháng........... năm.......... của <tên đơn vị sử dụng lao động> về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)

   

  (Nằm trong Mẫu số 01)

   

  TT

  Họ và tên

  Mã số BHXH

  Tháng, năm bắt đầu nghỉ việc

  Ghi chú

  1

  Nguyễn Văn A

   

   

   

  2

  Nguyễn Văn B

   

   

   

  3

  Nguyễn Văn C

   

   

   

  .....

   

   

   

   

   

   

  ........, ngày ..... tháng ..... năm........

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký tên và đóng dấu)

   

   

   

   

   

  Mẫu số 02

   

  TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
  _________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  ......., ngày ... tháng ... năm.....

   

   

   

  PHƯƠNG ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ VÀ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

   

  Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố............

   

  1. Thông tin chung về đơn vị: Tên; địa chỉ trụ sở; ngày thành lập; mã đơn vị (nếu có); ngành, nghề hoặc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, người đại diện.

  2. Danh sách lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm tại đơn vị trong đó nêu rõ các thông tin: ngày, tháng, năm sinh; số sổ bảo hiểm xã hội; ngành, nghề đào tạo; thời gian đào tạo; địa điểm đào tạo của từng người lao động,.... (Phụ lục I kèm theo).

  3. Cơ sở đào tạo (ghi rõ cơ sở đào tạo thuộc đơn vị hay liên kết đào tạo, nếu liên kết đào tạo đề nghị kèm theo hợp đồng liên kết đào tạo; cơ sở đào tạo phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Mẫu hợp đồng liên kết theo mẫu (Phụ lục II kèm theo).

  4. Hình thức tổ chức đào tạo và dự kiến thời gian khai giảng và bế giảng của từng khóa học.

  5. Phương án duy trì việc làm cho người lao động sau khi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề bao gồm các nội dung sau:

  a) Số lao động được tiếp tục làm việc hoặc thay đổi vị trí việc làm phù hợp với phương án chuyển đổi công nghệ sản xuất kinh doanh;

  b) Cam kết của người sử dụng lao động về việc sử dụng lao động theo đúng phương án. Nếu người lao động không được bố trí việc làm thì người sử dụng lao động sẽ phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

  6. Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện.

   

  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

  (Người đại diện ký, đóng dấu)

   

   

   

  Lưu ý: Đối với các cơ sở đào tạo là trường cao đẳng nếu đào tạo trình độ sơ cấp đối với những nghề chưa có trong giấy đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì có báo cáo gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trước khi tổ chức đào tạo.

   

   

  Phụ lục I

   

  ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ...
  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

  DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA ĐÀO TẠO

   

  I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ

  1. Tên đơn vị:

  2. Mã số đơn vị:

  3. Địa chỉ:

  II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA ĐÀO TẠO

  TT

  Họ và tên

  Ngày tháng năm sinh

  Loại hợp đồng lao động

  Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

  Số sổ bảo hiểm

  Ngành nghề đào tạo

  Cơ sở đào tạo

  Thời điểm bắt đầu đào

  tạo

  Thời điểm kết thúc đào tạo

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục II

  MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

  Giữa

  (tên đơn vị sử dụng lao động)

  (tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

  ___________________________

   

  - Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

  - Căn cứ...........................................................................................................................

  - Căn cứ nhu cầu thực tiễn của..............................................................................................

  Hôm nay, ngày.................. tháng............. năm.......... tại..................... , chúng tôi gồm:

  BÊN A: (Đơn vị sử dụng lao động)

  Người đại diện:.................................................................... Chức vụ....................................

  Địa chỉ:.................................................................................................................................

  Điện thoại:............................................... ; Email:..................................................................

  Tài khoản:............................................... tại.........................................................................

  Mã số thuế:...........................................................................................................................

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (số, ngày, tháng năm):...................

  BÊN B: (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

  Người đại diện:........................................................... Chức... vụ.............................................

  Địa chỉ:....................................................................................................................................

  Điện thoại:............................................... ; Email:..................................................................

  Tài khoản:............................................... tại............................................................................

  Mã số thuế:..............................................................................................................................

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày, tháng, năm):.....................................................

  Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đồng ý ký hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động với những điều khoản sau:

  Điều 1. Nội dung hoạt động phối hợp đào tạo

  1. Tên nghề đào tạo:......................................................................................

  Trình độ đào tạo (ghi cụ thể)...........................................................................

  Thời gian đào tạo...........................................................................................

  Số lượng người được đào tạo:.......................................................................

  (Có thể đào tạo nhiều nghề, nhiều lớp, nhiều thời gian khác nhau)

  2. Kế hoạch và tiến độ đào tạo:

  - Địa điểm và thời gian đào tạo: ......................................................................

  - Tiến độ đào tạo:...........................................................................................

  (Có kế hoạch, tiến độ đào tạo chi tiết của từng lớp kèm theo)

  3. Chương trình đào tạo: (Do cơ sở đào tạo xây dựng hoặc do cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động phối hợp xây dựng)

  Điều 2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

  1. Giá trị hợp đồng:.............................................................................................................

  2. Phương thức thanh toán:.................................................................................................

  Điều 3. Quyền và trách nhiệm của các bên

  1. Quyền và trách nhiệm của (đơn vị sử dụng lao động)

  ...............................................................................................................

  2. Quyền và trách nhiệm của (cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

  ...............................................................................................................

  Điều 4. Điều khoản chung, hiệu lực Hợp đồng

  ...............................................................................................................

   

  ĐẠI DIỆN BÊN B

  ĐẠI DIỆN BÊN A

   

   

   

   

   

  Mẫu số 03

   

  TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
  _________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  ......., ngày ... tháng ... năm.....

   

   

   

  ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

   

  Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố......................

   

  I. Thông tin đơn vị sử dụng lao động

  Tên đơn vị............................................................. Tên viết tắt........................................

  Tên giao dịch quốc tế (nếu có) ......................... Mã số kinh doanh......................................

  Trụ sở chính....................................................................................................................

  Điện thoại............................................................ Fax......................................................

  Người đại diện ................................... Số tài khoản.....

  Tại Ngân hàng:................................................................................................................

  Ngành nghề hoặc lĩnh vực sản xuất kinh doanh:................................................................

  .......................................................................................................................

  Số lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ (không kể lao động có thời hạn dưới 01 tháng):......

  Nguyên nhân buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh:...................

  II. Tình hình sản xuất, kinh doanh

  - Doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ:......................................................

  - Doanh thu của quý cùng kỳ quý liền trước thời điểm đề nghị hỗ trợ (quý cùng kỳ của năm 2019 hoặc năm 2020): .....................................

  - So doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ với doanh thu của quý cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020: ................... (giảm bao nhiêu %).

  III. Nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

  - Số lao động cần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm:

  - Nhu cầu kinh phí để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: ............................... đồng (số tiền viết bằng chữ: ............................................)

  ............ (tên đơn vị sử dụng lao động) cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật. Trường hợp được hỗ trợ kinh phí, đơn vị sẽ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo đúng phương án đã xây dựng trong hồ sơ đề nghị của đơn vị./.

   

  CHỨC DANH NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

  (Người đại diện ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

  Mẫu số 04a

   

  UBND TỈNH/THÀNH PHỐ......

  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI
  _________

  Số: ....../QĐ-LĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  ......., ngày ... tháng ... năm.....

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

  ____________

  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

  Căn cứ Luật Việc làm năm 2013;

  Căn cứ Quyết định số ..../2021/QĐ-TTg ngày .../.../2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

  Căn cứ của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động ngày ..../.../...... của (tên đơn vị đề nghị hỗ trợ) .............................................;

  Theo đề nghị của.........................................................................

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Hỗ trợ (đơn vị đề nghị hỗ trợ) ................................................. để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, cụ thể như sau:

  1. Phê duyệt Phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động (kèm theo).

  2. Tổng số người lao động được hỗ trợ:........................................... người;

  3. Tổng số tiền được hỗ trợ:................................. đồng

  (bằng chữ........................................................ ).

  Số tài khoản.................................................. Tại   Ngân hàng:...............................................

  Điều 2: ..................... (đơn vị đề nghị hỗ trợ) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động theo phương án được phê duyệt.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố; Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (nếu có) và .... (đơn vị đề nghị hỗ trợ) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Lưu: VT,....

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  Mẫu số 04b

   

  UBND TỈNH/THÀNH PHỐ......

  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI
  _________

  Số: ....../QĐ-LĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  ......., ngày ... tháng ... năm.....

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

  ______________

  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

  Căn cứ Luật Việc làm năm 2013;

  Căn cứ Quyết định số ..../2021/QĐ-TTg ngày .../.../2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

  Căn cứ của.................................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-LĐTBXH ngày....tháng....năm 20... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động;

  Căn cứ báo cáo hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động ngày ..../..../...... của (tên đơn vị đề nghị hỗ trợ) ..........................................;

  Theo đề nghị của..........................................................................

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đối với:

  Tên đơn vị được hỗ trợ.........................................................................................................

  Tổng số kinh phí được hỗ trợ theo Quyết định số ................................ ngày.../..../....là: ................................ đồng (bằng chữ:........................................)

  Số kinh phí hỗ trợ còn dư phải thu hồi: ................................... đồng (bằng chữ ..................................................).

  Lý do thu hồi.........................................................................................................................

  Điều 2: .................... (Tên đơn vị) có trách nhiệm chuyển trả kinh phí cho Bảo hiểm xã hội           trước ngày ..............

  Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ..................................... thực hiện thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động còn dư đã chi cho ........................................................ (đơn vị được hỗ trợ).

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 5. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố (đơn vị đề nghị hỗ trợ) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 5;

  - Lưu: VT,....

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  Mẫu số 05

   

  TÊN CƠ SỞ (1)......
  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

   

  DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố ................

   

  I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ (1)

  1. Tên cơ sở:

  2. Mã số cơ sở:

  3. Địa chỉ:

  II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

  TT

  Họ và tên

  Phòng, ban, phân xưởng làm việc

  Loại hợp đồng lao

  động

  Thời điểm bắt đầu

  thực hiện HĐLĐ

  Số sổ

  bảo hiểm

  Thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương (Ngày tháng năm)

  Thời gian tạm hoãn HĐLĐ/nghỉ không lương (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm)

  Số tiền hỗ trợ

  Tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ (Tên TK, Số TK, Ngân hàng)

  Số CMT/thẻ căn cước công dân

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Số tiền hỗ trợ bằng chữ:........................................................................ )

  III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG MANG THAI

  TT

  Họ và tên

  Thứ tự tại mục II

  Số tiền hỗ trợ

  Tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ (Tên TK, số TK, Ngân hàng)

  Số CMT/thẻ căn cước công dân

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

  (Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ........................................)

  IV. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM

  TT

  Họ và tên

  Thứ tự tại mục II

  Thông tin về con và vợ hoặc chồng

  Số tiền hỗ trợ

  Tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ (Tên

  TK,

  Số TK, Ngân hàng)

  Số CMT/thẻ căn cước công dân

  Ghi chú

  Họ và tên trẻ

  em chưa đủ

  6 tuổi

  Ngày tháng năm sinh của trẻ em

  Họ và tên vợ hoặc chồng ở cột 2

  Số CMT/thẻ căn cước công dân của vợ hoặc chồng

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Số tiền hỗ trợ bằng chữ:................................................................. )

   

  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

  (Đối với mục II)

  (Ký tên và đóng dấu)

  Ngày ....tháng....năm....

  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ (1)
  (Ký tên và đóng dấu)

   

   

   

   

  Ghi chú: (1) Cơ sở: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

   

   

   

  Mẫu số 06

   

  TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

  DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố ...........................

   

  I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  1. Tên người sử dụng lao động:

  2. Mã số thuế/đăng ký kinh doanh:

  3. Địa chỉ:

  4. Tài khoản của người sử dụng lao động:

  II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC

  TT

  Họ và tên

  Phòng, ban, phân xưởng làm việc

  Loại hợp đồng lao

  động

  Số sổ bảo hiểm

  Thời gian ngừng việc (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm)

  Số tiền hỗ trợ

  Số CMT/thẻ căn cước công dân

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Số tiền hỗ trợ bằng chữ:............................................................. )

  III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC VÀ ĐANG MANG THAI

  TT

  Họ và tên

  Thứ tự tại mục II

  Số tiền hỗ trợ

  Số CMT/thẻ căn cước công dân

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

  (Số tiền hỗ trợ bằng chữ:............................................................... )

  IV. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM

  TT

  Họ và tên

  Thứ tự tại mục II

  Thông tin về con và vợ hoặc chồng

  Số tiền hỗ trợ

  Số CMT/thẻ căn cước công dân

  Ghi chú

  Họ và tên trẻ

  em chưa đủ 6 tuổi

  Ngày tháng năm sinh của trẻ em

  Họ và tên vợ hoặc chồng (ở cột

  2

  Số CMT/thẻ căn cước công dân của vợ hoặc chồng

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Số tiền hỗ trợ bằng chữ:............................................................................ )

   

  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

  (Đối với mục II)

  (Ký tên và đóng dấu)

  Ngày ....tháng....năm....

  ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
  (Ký tên và đóng dấu)

   

   

   

   

   

  Mẫu số 07

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

  (Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp)

   

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ..........................

   

  I. Thông tin về người lao động

  1. Họ và tên: ............................. Ngày, tháng, năm sinh: ...../....../..........

  2. Dân tộc: .................................. Giới tính: ........

  3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:........................

  Ngày cấp:........ /....... /............................... Nơi.. cấp:..................................

  4. Nơi ở hiện tại:.............................................................................................................

  Nơi thường trú: ..............................................................................................................

  Nơi tạm trú: ...................................................................................................................

  Điện thoại liên hệ: ..........................................................................................................

  5. Số sổ bảo hiểm xã hội: ......................

  Ngày ...../....../....... Tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động với (tên đơn vị sử dụng lao động) ......................... Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: ................................. Hiện nay muốn hưởng hỗ trợ từ chính sách này.

  II. Thông tin đối với lao động đang mang thai hoặc chăm sóc thay thế trẻ em đang nuôi con dưới 06 tuổi

  1. Thông tin đối với lao động đang mang thai (nếu có)

  Thai kỳ tháng thứ:..........

  2. Thông tin đối với lao động đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi (Nếu vợ hoặc chồng đã được hưởng chính sách hỗ trợ này thì không khai thông tin bên dưới)

  2.1. Họ và tên chồng/vợ................................. ; ngày, tháng, năm sinh:............ /.... /.........

  Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:.............................................

  Ngày cấp:........ /....... /........................... ; nơi cấp:..........................................................

  2.2. Họ và tên con:................................. ; ngày, tháng, năm sinh:............... /........ /.........

  Họ và tên con:........................................ ; ngày, tháng, năm sinh:............... /........ /.........

  Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

  □ Tài khoản (Tên tài khoản: .................. Số tài khoản: ................... Ngân hàng:................. )

  Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

  Trả trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

  Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   

  ......... ngày ...... tháng ...... năm .......

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   
   
   

  Mẫu số 08a

  CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ...

   

  DANH SÁCH F0, F1 PHẢI ĐIỀU TRỊ, CÁCH LY Y TẾ

   

  STT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Địa chỉ

  Ngày bắt đầu điều trị, cách ly

  Ngày kết thúc điều trị, cách ly

  Số ngày điều trị, cách ly

  Số tiền (đồng)

  Ghi chú

  Nam

  Nữ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký ghi rõ họ tên)

  ......, ngày ....tháng....năm....

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký, đóng dấu)

   

   

   

  Ghi chú: Cột (8) đối với trường hợp trẻ em không thể ký nhận, bố/mẹ/người giám hộ ký theo tên của người ký nhận và ghi rõ họ tên.

   

   

  Mẫu số 08b

  CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ...

   

  DANH SÁCH TRẺ EM THUỘC DIỆN F0, F1 ĐƯỢC HỖ TRỢ

   

  STT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Địa chỉ

  Ngày bắt đầu điều trị, cách ly

  Số tiền (đồng)

  Ghi chú

  Nam

  Nữ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký ghi rõ họ tên)

  ......, ngày ....tháng....năm....

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký, đóng dấu)

   

   

   

   

  Mẫu số 08c

  CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ...

   

  DANH SÁCH F0, F1, TRẺ EM NHẬN HỖ TRỢ

   

  STT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Địa chỉ

  Ngày bắt đầu điều trị, cách ly

  Số tiền (đồng)

  Ký nhận

  Ghi chú

  Nam

  Nữ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký ghi rõ họ tên)

  ......, ngày ....tháng....năm....

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký, đóng dấu)

   

   

   

  Ghi chú: Cột (8) đối với trường hợp trẻ em không thể ký nhận, bố/mẹ/người giám hộ ký theo tên của người ký nhận và ghi rõ họ tên.

   

   

  Mẫu số 09

   

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ...
  TÊN ĐƠN VỊ...

  _________

  Số: .....................

  V/v: Đề nghị hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

  Kính gửi:.................................. (1)                                    

   

  1. Tên đơn vị:           

  2. Mã số thuế:   

  3. Loại hình đơn vị:            

  4. Quyết định thành lập:     

  5. Địa chỉ liên hệ/Điện thoại/Fax/Email:            

   

  DANH SÁCH VIÊN CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

   

  TT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Số CMND/

  CCCD/Hộ chiếu

  Chức danh nghề nghiệp

  Mã số

  BHXH

  Thời gian dừng hoạt động (từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm)

  Số tài khoản nhận lương (nếu có)

  Ngân hàng mở tài khoản

  Chữ ký

  Nam

  Nữ

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nơi nhận:

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;

  - Lưu: ....

  ......, ngày ....tháng....năm....

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký, đóng dấu)

   

   

   

   

  Mẫu số 10

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

  (Dành cho hướng dẫn viên du lịch)

   

  Kính gửi:                       (1).....................

   

  I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

  1. Họ và tên:................................... Ngày, tháng, năm sinh:.............. /......... /..........

  2. Dân tộc:................................................. Giới tính:.....................................................

  3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:.................................

  Ngày cấp:......... /......... /............................. Nơi cấp:......................................................

  4. Thẻ hướng dẫn viên du lịch: số.................................... Giá trị đến (2):.........................

  Là hướng dẫn viên du lịch tại (3):....................................................................................

  5. Mã số thuế cá nhân (nếu có):......................................................................................

  6. Nơi ở hiện tại:............................................................................................................

  Điện thoại liên hệ:...........................................................................................................

  II. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN NAY

  Hiện nay, tôi bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày ..../ .../2021 đến ngày ..../.../2021.

  Tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số ..../2021/QĐ-TTg ngày .... tháng ... năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị...................... xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định.

  Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

  Tài khoản (Tên tài khoản:............. số tài khoản:.................... Ngân   hàng:................. )

  Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

  Trực tiếp

  Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   

  XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH

  (nếu có) (4)

  ..... ngày .... tháng.... năm......

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

  Ghi chú:

  (1): Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

  (2): Giá trị thẻ còn hạn đến thời điểm nộp hồ sơ.

  (3): Tên của khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm).

  (4): Xác nhận của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm).

   

   

  Mẫu số 11

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

  (Dành cho Hộ kinh doanh)

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .................

   

  I. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

  1. Tên hộ kinh doanh:..................................................................................................

  2. Địa điểm kinh doanh: ..............................................................................................

  3. Ngành, nghề kinh doanh: ........................................................................................

  4. Mã số thuế..............................................................................................................

  5. Mã số đăng ký kinh doanh: ......................................................................................

  II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

  Họ và tên:.............................. Ngày.... tháng .... năm ...

  Dân tộc:................................ Giới tính:..................................................

  Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:.........................................

  Ngày cấp:............ Nơi cấp: ........................................................................................

  Số điện thoại: .............................................................................................................

  Địa chỉ email (nếu có):.................................................................................................

  Nơi ở hiện nay (1): .....................................................................................................

  ...................................................................................................................

  Kể từ ngày.... /...... /2021 đến ngày ..../.../ 2021, hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ............... để phòng, chống dịch COVID-19.

  Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............ xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định.

  Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

  Tài khoản (Tên tài khoản.............. Số tài khoản....................... tại Ngân hàng:............... )

  Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

  Trực tiếp

  Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   

  ........, ngày .... tháng .... năm .......

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

   

   

  Mẫu số 12a

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

  ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

   

  Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội .............

   

  I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/Hộ kinh doanh/cá nhân1: .....................................

  ......................................................................................................................

  2. Họ và tên người đại diện:....................................... Chức vụ:........................................

  - Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:...........................................

  - Ngày cấp:.................................... Nơi    cấp:.................................................................

  3. Giấy ủy quyền số................... ngày........ /.... /........ của................................................

  4. Địa chỉ:........................................................................................................................

  5. Điện thoại:...................................................................................................................

  6. Mã số thuế:..................................................................................................................

  7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ..........................

  Do............................................... Cấp   ngày..................................................................

  8. Quyết định thành lập số2:.............................................................................................

  9. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư3 số:..............................

  Do.................................................... Cấp   ngày.....................................................

  10. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề4 số: ... thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) ........................

  11. Tài khoản thanh toán số: .................. tại Ngân hàng.....................................................

  12. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: ...................................................................................

  II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

  1. Tổng số lao động:.............................. người. Trong đó, số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn là: ............... người.

  2. Số lao động ngừng việc tháng ......./20....là: ............. người5.

  3. Tiền lương ngừng việc phải trả tháng ...... /20 là: .............. đồng.

  III. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

  Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội .................. cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động tháng ......./20..... cụ thể như sau:

  - Số tiền vay:......................... đồng

  (Bằng chữ:.................................................................................. )

  - Mục đích sử dụng vốn vay: để trả lương ngừng việc cho........................................... lao động trong tháng năm      

  - Thời hạn vay vốn:............ tháng.

  - Lãi suất vay vốn: ..........%/năm, lãi suất quá hạn: ...... %/năm.

  - Nguồn trả nợ và kế hoạch trả nợ

  + Nguồn tiền trả nợ:.....................................................................

  + Kế hoạch trả nợ:.......................................................................

  IV. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của các thông tin đã cung cấp nêu trên.

  2. Tuân thủ các quy định về cho vay, chịu sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

  3. Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục đích, đúng đối tượng, trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch.

  4. Cam kết cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc đã trả lương cho người lao động sau 15 ngày kể từ ngày được giải ngân.

  5. Thời điểm đề nghị vay vốn, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  6. Dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội./.

   

  ......, ngày .... tháng ... năm ...

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN VAY VỐN

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

   

  -------------------

  1 Đối với cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/Hộ kinh doanh.

  2 Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  3 Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài.

  4 Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định.

  5 Khi nộp hồ sơ đề nghị vay vốn, người sử dụng lao động cung cấp bản gốc các văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

   

   

  Mẫu số 12b

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

  ĐỂ TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

  (Áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động)

   

  Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ............

   

  I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/Hộ kinh doanh/cá nhân1:......................................

  .......................................................................................................................

  2. Họ và tên người đại diện:...................................... Chức vụ:.........................................

  - Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:...........................................

  - Ngày cấp:.................................. Nơi cấp:......................................................................

  3. Giấy ủy quyền số................. ngày........ /....... /...... của.................................................

  4. Địa chỉ:........................................................................................................................

  5. Điện thoại:...................................................................................................................

  6. Mã số thuế:..................................................................................................................

  7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ..............

  Do............................................... Cấp ngày....................................

  8. Quyết định thành lập số2:.............................................................

  9. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư3 số:.............................

  Do........................................ Cấp   ngày.....................................

  10. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề4 số: ............. thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm)       

  11. Tài khoản thanh toán số: .................... tại Ngân hàng...................................................

  12. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp:...................................................................................

  II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

  1. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh5:

  ....................................................................................................................

  2. Tình hình lao động trước và sau thời điểm tạm dừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19

  ....................................................................................................................

  3. Tiền lương phải trả tháng... /20....... là: ............................. đồng.

  III. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

  Căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền về việc yêu cầu phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19................................................................... .........................................................

  Căn cứ Phương án/kế hoạch về việc phục hồi sản xuất.

  Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội ............................ cho vay để trả lương cho người lao động tháng ...../20........ cụ thể như sau:

  - Số tiền vay:......................... đồng

  (Bằng chữ:.................................................................................. )

  - Mục đích sử dụng vốn vay: để trả lương cho......... lao động trong tháng năm 20..........

  - Thời hạn vay vốn: ............ tháng.

  - Lãi suất vay vốn: .........%/năm, lãi suất quá hạn: .......%/năm.

  - Nguồn trả nợ và kế hoạch trả nợ

  + Nguồn tiền trả nợ:.....................................................................

  + Kế hoạch trả nợ:.......................................................................

  IV. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của các thông tin đã cung cấp nêu trên.

  2. Tuân thủ các quy định về cho vay, chịu sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

  3. Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục đích, đúng đối tượng, trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch.

  4. Cam kết cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc đã trả lương cho người lao động sau 15 ngày kể từ ngày được giải ngân.

  5. Tại thời điểm đề nghị vay vốn, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  6. Dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội./.

   

  ----------------------

  1 Đối với cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/Hộ kinh doanh.

  2 Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  3 Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài.

  4 Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định.

  5 Người sử dụng lao động tự kê khai về kết quả sản xuất kinh doanh, khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

   

   

  Mẫu số 12c

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

  ĐỂ TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

  (Áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

   

  Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội...............

   

  I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/Hộ kinh doanh/cá nhân1: .....................................

  .......................................................................................................................

  2. Họ và tên người đại diện:...................................... Chức vụ:........................................

  - Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:...........................................

  - Ngày cấp:................................... Nơi cấp:.....................................................................

  3. Giấy ủy quyền số.................. ngày........ /....... /...... của.................................................

  4. Địa chỉ:.......................................................................................................................

  5. Điện thoại:...................................................................................................................

  6. Mã số thuế:.................................................................................................................

  7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: .........................

  Do................................................ Cấp ngày...................................

  8. Quyết định thành lập số2:.............................................................................................

  9. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư3 số:.............................................................

  Do........................................ Cấp   ngày....................................................................

  10................................................................................................................. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề4 số: ..................... thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm)..

  11. Tài khoản thanh toán số: .................. tại Ngân hàng .....................................................

  12. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp:...............................................................................

  II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

  1. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh5:

  .......................................................................................................................

  2. Tình hình sử dụng lao động và trả lương cho người lao động

  - Tổng số lao động làm việc theo hợp đồng lao động ............ người.

  - Tổng số lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn là: ............... người.

  - Tiền lương phải trả cho số lao động trên tháng... /20.... là:.................................. đồng.

  III. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

  Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của chúng tôi gặp khó khăn. Nay chúng tôi căn cứ vào Phương án/kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội ................................... cho vay để trả lương cho người lao động tháng ....../20....... cụ thể như sau:

  - Số tiền vay:........................... đồng

  (Bằng chữ:.................................................................................. )

  - Mục đích sử dụng vốn vay: để trả lương cho .................... lao động trong tháng ........ năm 20..........

  - Thời hạn vay vốn:............ tháng.

  - Lãi suất vay vốn: ........%/năm, lãi suất quá hạn: ........%/năm.

  - Nguồn trả nợ và kế hoạch trả nợ

  + Nguồn tiền trả nợ:......................................................................

  + Kế hoạch trả nợ:.....................................................................

  IV. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của các thông tin đã cung cấp nêu trên.

  2. Tuân thủ các quy định về cho vay, chịu sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

  3. Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục đích, đúng đối tượng, trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch.

  4. Cam kết cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc đã trả lương cho người lao động sau 15 ngày kể từ ngày được giải ngân.

  5. Tại thời điểm đề nghị vay vốn, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  6. Dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội./.

   

  -----------------------

  1 Đối với cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/Hộ kinh doanh.

  2 Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  3 Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài.

  4 Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định.

  5 Người sử dụng lao động tự kê khai về kết quả sản xuất kinh doanh, khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

   

   

  Mẫu số 13a

   

  TÊN ĐƠN VỊ.............
  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

  DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆC DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

  Tháng ...../20........

   

  Tên đơn vị: ................................  Mã số doanh nghiệp:........................................... Mã. số thuế:.........................................................................

  Ngành nghề kinh doanh chính: ................................. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng:

  Địa chỉ:...........................................................................................................................................................................

  Tổng số lao động làm việc tại doanh nghiệp: .............................. Tổng số lao động bị ngừng việc:......................................................................................................................................

  TT

  Họ và tên

  Số CMND/ CCCD

  Phòng/ban/phân xưởng làm việc

  Loại hợp đồng lao động

  Mã số bảo hiểm

  xã hội

  Thời gian ngừng việc

  Tổng số tiền lương phải trả (đồng)

  Số tiền đề nghị vay để

  trả lương ngừng việc (đồng)

  Từ ngày/ tháng đến ngày/tháng

  Thời gian (tháng)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  XÁC NHẬN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI

  (Ký tên và đóng dấu)

  .......ngày .... tháng .... năm.....

  ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  (Ký tên và đóng dấu)

   

   

   

   

  Mẫu số 13b

   

   

  TÊN ĐƠN VỊ.............
  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

  DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

  (Áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động)

  Tháng            /20         

   

  Tên đơn vị: .................................. Mã số doanh nghiệp:................................... Mã số thuế:..........................................................................

  Ngành nghề kinh doanh chính: ................................... Mức lương tối thiểu vùng áp dụng:  

  Địa chỉ:...........................................................................................................................................................................

  Tổng số lao động làm việc tại doanh nghiệp: .......................... Tổng số lao động tham gia BHXH: .......................

  TT

  Họ và tên

  Số CMND/

  CCCD

  Phòng/ban/phân xưởng làm việc

  Loại hợp đồng lao động

  Mã số bảo hiểm

  xã hội

  Tổng số tiền lương phải trả (đồng)

  Số tiền đề nghị vay để trả lương (đồng)

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  XÁC NHẬN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI

  (Ký tên và đóng dấu)

  .......ngày .... tháng .... năm.....

  ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  (Ký tên và đóng dấu)

   

   

   
   
   

  Mẫu số 13c

   

   

  TÊN ĐƠN VỊ.............
  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

  DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

  (Áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

  Tháng            /20         

   

  Tên đơn vị:  ..................... Mã số doanh nghiệp: ....................... Mã số thuế:.......................

  Ngành nghề kinh doanh chính: ....................  Mức lương tối thiểu vùng áp dụng:................

  Địa chỉ: ..............................................................................................................................

  Tổng số lao động làm việc tại doanh nghiệp: ............................. Tổng số lao động tham gia BHXH:........................................................................................................................................

  TT

  Họ và tên

  Số CMND/

  CCCD

  Phòng/ban/phân xưởng làm việc

  Loại hợp đồng lao động

  Mã số bảo hiểm xã hội

  Tổng số tiền lương phải trả (đồng)

  Số tiền đề nghị vay để trả lương (đồng)

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  .....

   

   

   

   

   

   

   

   

  XÁC NHẬN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI

  (Ký tên và đóng dấu)

  .......ngày .... tháng .... năm.....

  ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  (Ký tên và đóng dấu)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH TTHC thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ khó khăn do Covid-19

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu:777/QĐ-LĐTBXH
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:09/07/2021
  Hiệu lực:09/07/2021
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Văn Thanh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X