hieuluat

Quyết định 805/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:805/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quân
  Ngày ban hành:27/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:27/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  Số: 805/QĐ-LĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

   

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA NĂM 2018 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  ---------
  BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Hệ tri thức Việt s hóa;

  Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án;

  Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Trưởng BCĐ Đề án Hệ tri thức Việt số hóa Phó Thủ tướn
  g Vũ Đức Đam (để b/c);
  - Bộ trưởn
  g (để b/c);
  - Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH;
  - Lưu: VT. TTTT.

  KT. BTRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Quân

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA NĂM 2018 CỦA BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 805/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

  - Thúc đy các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động đóng góp, chia sẻ thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý cho Hệ tri thức Việt s hóa.

  - Thu hút và khuyến khích cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ, Đoàn thanh niên Bộ tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp đlàm giàu các tài nguyên tri thức shóa của Việt Nam.

  2. Yêu cầu

  Triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 đến tất cả các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  II. NỘI DUNG

  Nội dung, tiến độ công việc và phân công trách nhiệm cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

  III. NGUỒN KINH PHÍ

  Kinh phí thực hiện triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được huy động từ các nguồn kinh phí được giao quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

  IV. TCHỨC THC HIỆN

  1. Trung tâm Thông tin

  - Tham mưu, trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 và các năm tiếp theo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  - Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

  - Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

  - Tng hợp báo cáo Bộ và Ban chỉ đạo Đề án tình hình triển khai các hoạt động liên quan đến Đề án Hệ tri thức Việt số hóa.

  - Phối hợp với Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ KH&CN) tạo tài khoản truy cập, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị thuộc Bộ và các công việc khác liên quan đến triển khai Đề án.

  2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

  - Chủ động sắp xếp nguồn lực, tổ chức thực hiện các nội dung công việc được phân công theo quy định, đảm bảo hoàn thành tốt nội dung công việc và đúng tiến độ.

  - Phối hợp với Trung tâm Thông tin đtriển khai các nội dung công việc nêu trong Kế hoạch.

  - Cung cấp thông tin cán bộ đầu mối và người chịu trách nhiệm liên hệ triển khai công việc và danh mục thông tin, dữ liệu về các hoạt động chuyên ngành của đơn vị sẵn sàng đóng góp cho Hệ tri thức Việt số hóa về Bộ (qua Trung tâm Thông tin) để tổng hợp và báo cáo Bộ và Ban chỉ đạo Đề án.

  V. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO

  1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

  Thực hiện báo cáo nghiêm túc và đúng tiến độ việc đóng góp, chia sthông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị cho Hệ tri thức Việt shóa về Bộ (qua Trung tâm Thông tin) khi có yêu cầu.

  2. Trung tâm Thông tin

  Báo cáo Bộ, Ban chỉ đạo Đề án tình hình triển khai các hoạt động liên quan đến Đề án Hệ tri thức Việt shóa khi có yêu cầu.

   

  PHỤ LỤC

  KHOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỆ TRI THC VIỆT SHÓA NĂM 2018 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 805/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  TT

  Nội dung công việc

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian thực hiện

  Sản phẩm dự kiến

  Kết quả thực hiện

  1

  Đề xuất và gửi thông tin chi tiết cán bộ đầu mối và danh mục một số thông tin, dữ liệu công khai sẵn sàng đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa cho Cục thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ KH&CN).

  TTTT

  Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN)

  Tháng 2

  Danh sách cán bộ đầu mối và danh mục một số thông tin, dữ liệu sẵn sàng đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa.

  Đã triển khai

  2

  Tạo tài khoản truy cập và hướng dẫn sử dụng gửi các đơn vị thuộc Bộ.

  TTTT

  Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN), các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

  Tháng 3

  Danh sách tài khoản truy cập và hướng dẫn sử dụng gửi các đơn vị thuộc Bộ (kèm theo Công văn số 792/LĐTBXH-TTTT ngày 05/3/2018).

  Đã triển khai

  3

  Họp với Văn phòng Đề án Hệ tri thức Việt số hóa (Cục Thông tin và khoa học Công nghệ quốc gia) về việc triển khai cụ thể công việc chia sẻ và đóng góp dữ liệu cho Hệ tri thức Việt số hóa.

  TTTT

  Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN)

  Tháng 4

  - Trao đổi các hp phần; chức năng chính; nội dung và sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đối với từng hp phần.

  - Phương thức triển khai đối với mỗi hp phần.

  - Việc đóng góp dữ liệu cho mỗi hp phần của các Bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp; nội dung dữ liệu nào cần ưu tiên đưa lên trước, dữ liệu nào tạm thời chưa cần đưa vào Hệ tri thức.

  - Cách thức chia sẻ, đóng góp dữ liệu lên Hệ tri thức Việt s hóa.

  - Trao đổi, chia sẻ về những nội dung, dữ liệu mà một số cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành đã đóng góp cho Hệ tri thức.

  Đã triển khai

  4

  Gửi thông tin cán bộ đầu mối và người chịu trách nhiệm triển khai công việc về Bộ (qua Trung tâm Thông tin) để phục vụ báo cáo Ban chỉ đạo Đề án

  TTTT

  Các đơn vị thuộc Bộ

  Tháng 6

  Danh sách cán bộ đầu mối thông tin chịu trách nhiệm triển khai công việc của các đơn vị thuộc Bộ.

   

  5

  Tạo tài khoản truy cập và hướng dẫn sử dụng gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các trường Đại học thuộc Bộ

  TTTT

  Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN), Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các trường Đại học thuộc Bộ

  Tháng 6

  Danh sách tài khoản truy cập và hướng dẫn sử dụng gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các trường Đại học thuộc Bộ.

   

  6

  Tạo nhóm “Việc làm - Thị trường lao động; Giáo dục nghề nghiệp và An sinh xã hội” tại phân hệ “Hệ Tri thức” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn).

  TTTT

  Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN)

  Tháng 6

  Danh sách nhóm “Việc làm - Thị trường lao động; Giáo dục nghề nghiệp; An sinh xã hội”

   

  7

  Viết bài, chia sẻ, đóng góp thông tin và dữ liệu liên quan đến lĩnh vực Việc làm, Thị trường lao động trong nhóm “Việc làm - Thị trường lao động” tại phân hệ “Hệ Tri thức” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn).

  Cục Việc làm

  TTTT

  Tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Các thông tin, dữ liệu liên quan đến lĩnh vực Việc làm, Thị trường lao động được chia sẻ, đóng góp trong nhóm “Việc làm - Thị trường lao động” tại phân hệ “Hệ Tri thức”.

   

  8

  Viết bài, chia sẻ, đóng góp thông tin và dữ liệu liên quan đến lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp trong nhóm "Giáo dục nghề nghiệp” tại phân hệ “Hệ Tri thức” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn).

  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  TTTT

  Tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Các thông tin, dliệu liên quan đến lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp được chia sẻ, đóng góp trong nhóm “Giáo dục nghề nghiệp" tại phân hệ “Hệ Tri thức”.

   

  9

  Viết bài, chia sẻ, đóng góp thông tin và dữ liệu liên quan đến lĩnh vực An sinh xã hội trong nhóm “An sinh xã hội” tại phân hệ “Hệ Tri thức” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn).

  Viện Khoa học lao động xã hội

  TTTT

  Tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Các thông tin, dữ liệu liên quan đến lĩnh vực An sinh xã hội được chia sẻ, đóng góp trong nhóm “An sinh xã hội” tại phân hệ “Hệ Tri thức”.

   

  10

  Đóng góp thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị tại phân hệ “Dữ liệu m và cập nhật các câu hỏi, giải đáp liên quan đến các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý tại phân hệ “Ngân hàng hỏi đáp” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn)

  Các đơn vị thuộc Bộ

  TTTT

  Tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị được chia sẻ, đóng góp tại phân hệ “Dữ liệu m và các câu hỏi, giải đáp liên quan đến chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý được cập nhật tại phân hệ “Ngân hàng hỏi đáp”.

   

  11

  Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên Bộ chủ động tham gia đóng góp thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị vào Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn)

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ

  Các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ

  Tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Đoàn Bộ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn chủ động tham gia đóng góp các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị vào Hệ tri thức Việt số hóa.

   

  12

  Báo cáo Bộ, Ban chỉ đạo Đề án tình hình triển khai các hoạt động liên quan đến Đề án Hệ tri thức Việt s hóa.

  TTTT

  Các đơn vị thuộc Bộ

  Khi có yêu cầu

  Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động liên quan đến Đề án Hệ tri thức Việt số hóa.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 805/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu:805/QĐ-LĐTBXH
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:27/06/2018
  Hiệu lực:27/06/2018
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Quân
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X