hieuluat

Quyết định 818/QĐ-LĐTBXH vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:818/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
  Ngày ban hành:28/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  Số: 818/QĐ-LĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

   

  QUYẾT ĐỊNH
  PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu của vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục kèm theo)

  Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị

  1. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt, thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

  2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Nội vụ (để b/cáo);
  - Các Thứ trưởng;
  - Lưu: VT, TCCB.

  BỘ TRƯỞNG
  Đào Ngọc Dung

   

   

   

  PHỤ LỤC 1

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VIỆN KHOA HỌC LAO ĐNG VÀ XÃ HỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp ti thiểu

  1.1

  Vtrí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  1.1.1

  Viện trưởng

  Hạng II

  1.1.2

  Phó Viện trưởng

  Hạng II

  1.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  1.1.4

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  1.1.5

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  1.1.6

  Phó Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  1.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  1.2.1

  Nghiên cứu về lĩnh vực tiền lương và quan hệ lao động

  Hạng III

  1.2.2

  Nghiên cứu về chính sách an sinh xã hội

  Hạng III

  1.2.3

  Nghiên cứu về lĩnh vực dân số lao động và việc làm

  Hạng III

  1.2.4

  Nghiên cứu về lao động nữ và giới

  Hạng III

  1.2.5

  Nghiên cứu về môi trường và điều kiện lao động

  Hạng III

  1.2.6

  Thông tin, phân tích và dự báo chiến lược.

  Hạng III

  1.2.7

  Tư vấn, chuyển giao khoa học

  Hạng III

  1.2.8

  Đào tạo, bồi dưỡng sau đại học

  Hạng III

  1.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  1.3.1

  Tổ chức, hành chính

  Hạng III

  1.3.2

  Quản trị thiết bị, tài sản

  Hạng IV

  1.3.3

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  1.3.4

  Kế hoạch, đối ngoại

  Hạng III

  1.3.5

  Biên dịch, phiên dịch

  Hạng III

  1.3.6

  Tài chính-kế toán

  Hạng III

  1.3.7

  Quản lý khoa học

  Hạng III

  1.3.8

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  1.3.9

  Lái xe

   

  1.3.10

  Phục vụ, tạp vụ

   

  1.3.11

  Kỹ thuật điện nước, bảo trì, bảo dưỡng

   

   

  PHỤ LỤC 2

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHNGHIỆP
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  2.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  2.1.1

  Viện trưởng

  Hạng II

  2.1.2

  Phó Viện trưởng

  Hạng II

  2.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  2.1.4

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  2.1.5

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  2.1.6

  Phó Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  2.2

  Vtrí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  2.2.1

  Nghiên cứu chính sách dạy nghề

  Hạng III

  2.2.2

  Nghiên cứu Phát triển chương trình dạy nghề

  Hạng III

  2.2.3

  Thống kê, phân tích dự báo nhu cầu đào tạo nghề

  Hạng III

  2.2.4

  Nghiên cứu phát triển kỹ năng nghề

  Hạng III

  2.2.5

  Nghiên cứu đảm bảo chất lượng dạy nghề

  Hạng III

  2.2.6

  Nghiên cứu chuẩn giáo viên dạy nghề

  Hạng III

  2.2.7

  Đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao công nghệ

  Hạng III

  2.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  2.3.1

  Tổ chức, hành chính

  Hạng III

  2.3.2

  Biên dịch, phiên dịch

  Hạng III

  2.3.3

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  2.3.4

  Tài chính-kế toán

  Hạng III

  2.3.5

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  2.3.6

  Thư viện

  Hạng IV

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  2.3.7

  Lái xe

   

  2.3.8

  Phục vụ, tạp vụ

   

   

  PHỤ LỤC 3

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  3.1

  Trụ sở 43 Trần Duy Hưng

   

  3.1.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  3.1.1.1

  Chủ tịch Hội đồng trường

  Hạng II

  3.1.1.2

  Thư ký Hội đồng trường

  Hạng III

  3.1.1.3

  Hiệu trưởng

  Hạng II

  3.1.1.4

  Phó Hiệu trưởng

  Hạng II

  3.1.1.5

  Trưởng phòng

  Hạng III

  3.1.1.6

  Trưởng khoa/Trưởng Bộ môn

  Hạng III

  3.1.1.7

  Trưởng Bộ môn thuộc khoa

  Hạng III

  3.1.1.8

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  3.1.1.9

  Trạm trưởng trạm y tế

  Hạng III

  3.1.1.10

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  3.1.1.11

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  3.1.1.12

  Phó Bộ môn thuộc khoa

  Hạng III

  3.1.1.13

  Phó Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  3.1.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  3.1.2.1

  Giảng viên Quản trị nhân lực

  Hạng III

  3.1.2.2

  Giảng viên Lao động - Tin lương

  Hạng III

  3.1.2.3

  Giảng viên Tổ chức - Định mức lao động

  Hạng III

  3.1.2.4

  Giảng viên An toàn lao động

  Hạng III

  3.1.2.5

  Giảng viên Quan hệ lao động

  Hạng III

  3.1.2.6

  Giảng viên Dân s- Nguồn nhân lực

  Hạng III

  3.1.2.7

  Giảng viên Bảo hiểm

  Hạng III

  3.1.2.8

  Giảng viên Quản trị tài chính

  Hạng III

  3.1.2.9

  Giảng viên Kế toán

  Hạng III

  3.1.2.10

  Giảng viên Kiểm toán

  Hạng III

  3.1.2.11

  Giảng viên Tài chính

  Hạng III

  3.1.2.12

  Giảng viên Công tác xã hội

  Hạng III

  3.1.2.13

  Giảng viên An sinh xã hội

  Hạng III

  3.1.2.14

  Giảng viên Xã hội học

  Hạng III

  3.1.2.15

  Giảng viên Tâm lý học

  Hạng III

  3.1.2.16

  Giảng viên kinh tế học

  Hạng III

  3.1.2.17

  Giảng viên Quản trị doanh nghiệp

  Hạng III

  3.1.2.18

  Giảng viên Marketing

  Hạng III

  3.1.2.19

  Giảng viên Nghiệp vụ kinh doanh

  Hạng III

  3.1.2.20

  Giảng viên Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  Hạng III

  3.1.2.21

  Giảng viên Tin học

  Hạng III

  3.1.2.22

  Giảng viên Lôgic học

  Hạng III

  3.1.2.23

  Giảng viên tư tưởng Hồ Chí Minh

  Hạng III

  3.1.2.24

  Giảng viên Mác - Lê Nin

  Hạng III

  3.1.2.25

  Giảng viên đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Hạng III

  3.1.2.26

  Giảng viên pháp luật

  Hạng III

  3.1.2.27

  Giảng viên Ngoại Ngữ

  Hạng III

  3.1.2.28

  Giảng viên Toán

  Hạng III

  3.1.2.29

  Giảng viên Thống kê

  Hạng III

  3.1.2.30

  Giảng viên giáo dục thể chất, quốc phòng

  Hạng III

  3.1.2.31

  Giảng viên kỹ thuật chỉnh hình

  Hạng III

  3.1.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  3.1.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  3.1.3.2

  Hành chính, tổng hợp

  Hạng III

  3.1.3.3

  Văn thư

  Hạng IV

  3.1.3.4

  Quản trị thiết bị, vật tư

  Hạng III

  3.1.3.5

  Quản lý tài chính

  Hạng III

  3.1.3.6

  Kế toán

  Hạng III

  3.1.3.7

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  3.1.3.8

  Thủ kho

  Hạng III

  3.1.3.9

  Y tế trường học

  Hạng IV

  3.1.3.10

  Quản lý ký túc xá

  Hạng IV

  3.1.3.11

  Quản lý đào tạo chính quy

  Hạng III

  3.1.3.12

  Quản lý đào tạo thường xuyên

  Hạng III

  3.1.3.13

  Quản lý đào tạo sau đại học

  Hạng III

  3.1.3.14

  Giáo vụ

  Hạng III

  3.1.3.15

  Quản lý khoa học

  Hạng III

  3.1.3.16

  Hợp tác quốc tế

  Hạng III

  3.1.3.17

  Công tác học sinh, sinh viên

  Hạng III

  3.1.3.18

  Thanh tra giáo dục

  Hạng III

  3.1.3.19

  Khảo thí

  Hạng III

  3.1.3.20

  Đảm bảo chất lượng giáo dục

  Hạng III

  3.1.3.21

  Quản trị mạng

  Hạng III

  3.1.3.22

  Thư viện

  Hạng IV

  3.1.3.23

  Kỹ thuật viên chỉnh hình

  Hạng IV

  3.1.3.24

  Chuyên trách công tác Đảng - Đoàn thể

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

   

  3.1.3.25

  Bảo vệ

   

  3.1.3.26

  Lái xe

   

  3.1.3.27

  Phục vụ, tạp vụ

   

  3.1.3.28

  Kỹ thuật điện, nước

   

  3.2

  Cơ sở II- TP. Hồ Chí Minh

   

  3.2.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  3.2.1.1

  Giám đốc

  Hạng II

  3.2.1.2

  Phó Giám đốc

  Hạng III

  3.2.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  3.2.1.4

  Trưởng khoa/Trưởng Bộ môn

  Hạng III

  3.2.1.5

  Trưởng Bộ môn thuộc khoa

  Hạng III

  3.2.1.6

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  3.2.1.7

  Trạm trưởng trạm y tế

  Hạng III

  3.2.1.8

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  3.2.1.9

  Phó trưởng khoa/Phó trưởng bộ môn

  Hạng III

  3.2.1.10

  Phó trưởng Bộ môn thuộc khoa

  Hạng III

  3.2.1.11

  Phó giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  3.2.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  3.2.2.1

  Giảng viên Quản trị nhân lực

  Hạng III

  3.2.2.2

  Giảng viên Lao động - Tiền lương

  Hạng III

  3.2.2.3

  Giảng viên Tổ chức - Định mức lao động

  Hạng III

  3.2.2.4

  Giảng viên Bảo hiểm

  Hạng III

  3.2.2.5

  Giảng viên Kế toán

  Hạng III

  3.2.2.6

  Giảng viên Kim toán

  Hạng III

  3.2.2.7

  Giảng viên Tài chính

  Hạng III

  3.2.2.8

  Giảng viên Kinh tế

  Hạng III

  3.2.2.9

  Giảng viên Quản trị doanh nghiệp

  Hạng III

  3.2.2.10

  Giảng viên Công tác xã hội

  Hạng III

  3.2.2.11

  Giảng viên An sinh xã hội

  Hạng III

  3.2.2.12

  Giảng viên Xã hội học

  Hạng III

  3.2.2.13

  Giảng viên Tâm lý học

  Hạng III

  3.2.2.14

  Giảng viên Thương mại và kinh doanh quốc tế

  Hạng III

  3.2.2.15

  Giảng viên tin học

  Hạng III

  3.2.2.16

  Giảng viên tư tưởng H Chí Minh

  Hạng III

  3.2.2.17

  Giảng viên Mác - Lê Nin

  Hạng III

  3.2.2.18

  Giảng viên Lịch sử Đảng

  Hạng III

  3.2.2.19

  Giảng viên pháp Luật

  Hạng III

  3.2.2.20

  Giảng viên Ngoại Ngữ

  Hạng III

  3.2.2.21

  Giảng viên Toán

  Hạng III

  3.2.2.22

  Giảng viên Thống kê

  Hạng III

  3.2.2.23

  Giảng viên giáo dục thể chất, quốc phòng

  Hạng III

  3.2.3

  Vtrí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  3.2.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  3.2.3.2

  Hành chính, tổng hợp

  Hạng III

  3.2.3.3

  Văn thư

  Hạng IV

  3.2.3.4

  Quản trị thiết bị, vật tư

  Hạng III

  3.2.3.5

  Tài chính, kế toán

  Hạng III

  3.2.3.6

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  3.2.3.7

  Thủ kho

  Hạng IV

  3.2.3.8

  Y tế trường học

  Hạng IV

  3.2.3.9

  Quản lý ký túc xá

  Hạng IV

  3.2.3.10

  Quản lý đào tạo chính quy

  Hạng III

  3.2.3.11

  Quản lý đào tạo thường xuyên

  Hạng III

  3.2.3.12

  Quản lý đào tạo sau đại học

  Hạng III

  3.2.3.13

  Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

  Hạng III

  3.2.3.14

  Công tác học sinh, sinh viên

  Hạng III

  3.2.3.15

  Khảo thí

  Hạng III

  3.2.3.16

  Đảm bảo chất lượng giáo dục

  Hạng III

  3.2.3.17

  Quản trị mạng

  Hạng III

  3.2.3.18

  Thư viện

  Hạng IV

  3.2.3.19

  Quan hệ doanh nghiệp

  Hạng III

  3.2.3.20

  Giới thiệu việc làm

  Hạng III

  3.2.3.21

  Giáo vụ

  Hạng IV

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

   

  3.2.3.22

  Bảo vệ

   

  3.2.3.23

  Lái xe

   

  3.2.3.24

  Phục vụ, tạp vụ

   

  3.2.3.25

  Kỹ thuật điện, nước

   

  3.3

  Cơ sở Sơn Tây

   

  3.3.1

  Vtrí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  3.3.1.1

  Giám đốc

  Hạng II

  3.3.1.2

  Phó Giám đốc

  Hạng III

  3.3.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  3.3.1.4

  Trưởng khoa

  Hạng III

  3.3.1.5

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  3.3.1.6

  Trạm trưởng trạm y tế

  Hạng III

  3.3.1.7

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  3.3.1.8

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  3.3.1.9

  Phó Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  3.3.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  3.3.2.1

  Giảng viên cơ khí

  Hạng III

  3.3.2.2

  Giảng viên động lực

  Hạng III

  3.3.2.3

  Giảng viên kỹ thuật điện công nghiệp

  Hạng III

  3.3.2.4

  Giảng viên kỹ thuật điện tử C.Nghiệp

  Hạng III

  3.3.2.5

  Giảng viên công nghệ thông tin

  Hạng III

  3.3.2.6

  Giảng viên Chính trị

  Hạng III

  3.3.2.7

  Giảng viên Pháp luật

  Hạng III

  3.3.2.8

  Giảng viên Kế toán

  Hạng III

  3.3.2.9

  Giảng viên Công tác xã hội

  Hạng III

  3.3.2.10

  Giảng viên Thể chất và Giáo dục quốc phòng.

  Hạng III

  3.3.2.11

  Giáo viên văn hóa

  Hạng III

  3.3.2.12

  Giảng viên ngoại ngữ

  Hạng III

  3.3.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  3.3.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  3.3.3.2

  Hành chính, tổng hợp

  Hạng III

  3.3.3.3

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  3.3.3.4

  Y tế trường học

  Hạng IV

  3.3.3.5

  Quản lý học sinh, sinh viên

  Hạng IV

  3.3.3.6

  Quản lý ký túc xá

  Hạng IV

  3.3.3.7

  Kế toán

  Hạng III

  3.3.3.8

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  3.3.3.9

  Thủ kho

  Hạng IV

  3.3.3.10

  Quản lý công tác đào tạo

  Hạng III

  3.3.3.11

  Quản trị mạng

  Hạng III

  3.3.3.12

  Hướng nghiệp, tuyển sinh

  Hạng III

  3.3.3.13

  Thư viện

  Hạng IV

  3.3.3.14

  Quan hệ doanh nghiệp

  Hạng III

  3.3.3.15

  Quản lý vật tư, thiết bị đào tạo

  Hạng III

  3.3.3.16

  Chuyên trách công tác Đảng-Đoàn th

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

   

  3.3.3.17

  Bảo vệ

   

  3.3.3.18

  Lái xe

   

  3.3.3.19

  Phục vụ, tạp vụ

   

  3.3.3.20

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

  PHỤ LỤC 4

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  4.1

  Vtrí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  4.1.1

  Chủ tịch Hội đồng trường

  Hạng II

  4.1.2

  Thư ký Hội đồng trường

  Hạng III

  4.1.3

  Hiệu trưởng

  Hạng II

  4.1.4

  Phó Hiệu trưởng

  Hạng II

  4.1.5

  Trưởng phòng

  Hạng III

  4.1.6

  Trưởng khoa/Trưởng Bộ môn

  Hạng III

  4.1.7

  Trưởng Bộ môn thuộc khoa

  Hạng III

  4.1.8

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  4.1.9

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  4.1.10

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  4.1.11

  Phó trưởng Bộ môn

  Hạng III

  4.1.12

  Phó giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  4.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  4.2.1

  Giảng viên công nghệ thông tin

  Hạng III

  4.2.2

  Giảng viên kế toán

  Hạng III

  4.2.3

  Giảng viên quản trị kinh doanh

  Hạng III

  4.2.4

  Giảng viên cơ khí chế tạo máy

  Hạng III

  4.2.5

  Giảng viên cơ khí động lực

  Hạng III

  4.2.6

  Giảng viên cơ khí hàn

  Hạng III

  4.2.7

  Giảng viên điện

  Hạng III

  4.2.8

  Giảng viên điện tử

  Hạng III

  4.2.9

  Giảng viên hướng dẫn thực hành

  Hạng III

  4.2.10

  Giảng viên sư phạm

  Hạng III

  4.2.11

  Giảng viên khoa học cơ bản

  Hạng III

  4.2.12

  Giảng viên lý luận chính trị

  Hạng III

  4.2.13

  Giảng viên giáo dục thể chất

  Hạng III

  4.2.14

  Giảng viên giáo dục quốc phòng

  Hạng III

  4.2.15

  Giảng viên ngoại ngữ

  Hạng III

  4.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  4.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  4.3.2

  Hành chính, tổng hợp

  Hạng III

  4.3.3

  Văn thư

  Hạng IV

  4.3.4

  Quản trị thiết bị, vật tư

  Hạng III

  4.3.5

  Quản lý tài chính

  Hạng III

  4.3.6

  Kế toán

  Hạng III

  4.3.7

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  4.3.8

  Thủ kho

  Hạng IV

  4.3.9

  Y tế trường học

  Hạng IV

  4.3.10

  Quản lý ký túc xá

  Hạng IV

  4.3.11

  Quản lý đào tạo chính quy

  Hạng III

  4.3.12

  Quản lý đào tạo thường xuyên

  Hạng III

  4.3.13

  Quản lý đào tạo sau đại học

  Hạng III

  4.3.14

  Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

  Hạng III

  4.3.15

  Công tác học sinh, sinh viên

  Hạng III

  4.3.16

  Thanh tra giáo dục

  Hạng III

  4.3.17

  Khảo thí

  Hạng III

  4.3.18

  Đảm bảo chất lượng giáo dục

  Hạng III

  4.3.19

  Quản trị mạng

  Hạng III

  4.3.20

  Thư viện

  Hạng IV

  4.3.21

  Hướng nghiệp và chuyển giao công nghệ

  Hạng III

  4.3.22

  Chuyên trách công tác Đảng - Đoàn thể

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

   

  4.3.23

  Lễ tân

   

  4.3.24

  Bảo vệ

   

  4.3.25

  Lái xe

   

  4.3.26

  Phục vụ, tạp vụ

   

  4.3.27

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

  PHỤ LỤC 5

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KỸ THUẬT VINH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  5.1

  Vtrí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  5.1.1

  Chủ tịch Hội đồng trường

  Hạng II

  5.1.2

  Thư ký Hội đồng trường

  Hạng II

  5.1.3

  Hiệu trưởng

  Hạng II

  5.1.4

  Phó Hiệu trưởng

  Hạng II

  5.1.5

  Trưởng phòng

  Hạng III

  5.1.6

  Trưởng khoa/Trưởng Bộ môn

  Hạng III

  5.1.7

  Trưởng Bộ môn thuộc khoa

  Hạng III

  5.1.8

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  5.1.9

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  5.1.10

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  5.1.11

  Phó trưởng Bộ môn thuộc khoa

  Hạng III

  5.1.12

  Phó giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  5.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  5.2.1

  Giảng viên Điện

  Hạng III

  5.2.2

  Giảng viên Điện tử

  Hạng III

  5.2.3

  Giảng viên Cơ khí chế tạo

  Hạng III

  5.2.4

  Giảng viên Cơ khí động lực

  Hạng III

  5.2.5

  Giảng viên Công nghệ thông tin

  Hạng III

  5.2.6

  Giảng viên Kinh tế

  Hạng III

  5.2.7

  Giảng viên Sư phạm kỹ thuật

  Hạng III

  5.2.8

  Giảng viên Ngoại ngữ

  Hạng III

  5.2.9

  Giảng viên Lý luận chính trị

  Hạng III

  5.2.10

  Giảng viên Khoa học cơ bản

  Hạng III

  5.2.11

  Giảng viên giáo dục thể chất

  Hạng III

  5.2.12

  Giảng viên an ninh quốc phòng

  Hạng III

  5.2.13

  Giảng viên hướng dẫn thực hành

  Hạng III

  5.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  5.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  5.3.2

  Hành chính, tổng hợp

  Hạng III

  5.3.3

  Văn thư

  Hạng IV

  5.3.4

  Quản trị thiết bị, vật tư

  Hạng III

  5.3.5

  Quản lý tài chính

  Hạng III

  5.3.6

  Kế toán

  Hạng III

  5.3.7

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  5.3.8

  Thủ kho

  Hạng IV

  5.3.9

  Y tế trường học

  Hạng IV

  5.3.10

  Quản lý ký túc xá

  Hạng IV

  5.3.11

  Quản lý đào tạo chính quy

  Hạng III

  5.3.12

  Quản lý đào tạo thường xuyên

  Hạng III

  5.3.13

  Quản lý đào tạo sau đại học

  Hạng III

  5.3.14

  Giáo vụ khoa

  Hạng III

  5.3.15

  Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

  Hạng III

  5.3.16

  Công tác học sinh, sinh viên

  Hạng III

  5.3.17

  Thanh tra giáo dục

  Hạng III

  5.3.18

  Khảo thí

  Hạng III

  5.3.19

  Đảm bảo chất lượng giáo dục

  Hạng III

  5.3.20

  Quản trị mạng

  Hạng III

  5.3.21

  Thư viện

  Hạng IV

  5.3.22

  Hướng nghiệp và chuyển giao công nghệ

  Hạng III

  5.3.23

  Chuyên trách công tác Đảng -Đoàn thể

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

   

  5.3.24

  Bảo vệ

   

  5.3.25

  Lái xe

   

  5.3.26

  Phục vụ, tạp vụ

   

  5.3.27

  Kỹ thuật cơ điện, điện nước

   

   

  PHỤ LỤC 6

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

   

  6.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

   

  6.1.1

  Chủ tịch Hội đồng trường

  Hạng II

   

  6.1.2

  Thư ký Hội đồng trường

  Hạng III

   

  6.1.3

  Hiệu trưởng

  Hạng II

   

  6.1.4

  Phó Hiệu trưởng

  Hạng II

   

  6.1.5

  Trưởng phòng

  Hạng III

   

  6.1.6

  Trưởng khoa/Trưởng Bộ môn

  Hạng III

   

  6.1.7

  Trưởng Bộ môn thuộc khoa

  Hạng III

   

  6.1.8

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

   

  6.1.9

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

   

  6.1.10

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

   

  6.1.11

  Phó trưởng Bộ môn

  Hạng III

   

  6.1.12

  Phó giám đốc Trung tâm

  Hạng III

   

  6.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

   

  6.2.1

  Giảng viên công nghệ thông tin

  Hạng III

   

  6.2.2

  Giảng viên kinh tế

  Hạng III

   

  6.2.3

  Giảng viên cơ khí chế tạo

  Hạng III

   

  6.2.4

  Giảng viên cơ khí động lực

  Hạng III

   

  6.2.5

  Giảng viên điện

  Hạng III

   

  6.2.6

  Giảng viên điện tử

  Hạng III

   

  6.2.7

  Giảng viên công nghệ thực phẩm

  Hạng III

   

  6.2.8

  Giảng viên hướng dẫn thực hành

  Hạng III

   

  6.2.9

  Giảng viên sư phạm

  Hạng III

   

  6.2.10

  Giảng viên khoa học cơ bản

  Hạng III

   

  6.2.11

  Giảng viên lý luận chính trị

  Hạng III

   

  6.2.12

  Giảng viên giáo dục thể chất

  Hạng III

   

  6.2.13

  Giảng viên giáo dục quốc phòng

  Hạng III

   

  6.2.14

  Giảng viên ngoại ngữ

  Hạng III

   

  6.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ tr phc v

  Hạng III

   

  6.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

   

  6.3.2

  Hành chính, tổng hợp

  Hạng III

   

  6.3.3

  Văn thư

  Hạng IV

   

  6.3.4

  Quản trị thiết bị, vật tư

  Hạng IV

   

  6.3.5

  Quản lý tài chính

  Hạng III

   

  6.3.6

  Kế toán

  Hạng III

   

  6.3.7

  Thủ quỹ

  Hạng IV

   

  6.3.8

  Thủ kho

  Hạng IV

   

  6.3.9

  Y tế trường học

  Hạng IV

  6.3.10

  Quản lý ký túc xá

  Hạng IV

  6.3.11

  Quản lý đào tạo chính quy

  Hạng III

  6.3.12

  Quản lý đào tạo không chính quy

  Hạng III

  6.3.13

  Quản lý đào tạo sau đại học

  Hạng III

  6.3.14

  Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

  Hạng III

  6.3.15

  Công tác học sinh, sinh viên

  Hạng III

  6.3.16

  Thanh tra giáo dục

  Hạng III

  6.3.17

  Khảo thí

  Hạng III

  6.3.18

  Đảm bảo chất lượng giáo dục

  Hạng III

  6.3.19

  Quản trị mạng

  Hạng III

  6.3.20

  Thư viện

  Hạng IV

  6.3.21

  Hướng nghiệp và chuyển giao công nghệ

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  6.3.22

  Lễ tân

   

  6.3.23

  Bảo vệ

   

  6.3.24

  Lái xe

   

  6.3.25

  Phục vụ, tạp vụ

   

  6.3.26

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

  PHỤ LỤC 7

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BCÔNG CHỨC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã Vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  7.1

  Vtrí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  7.1.1

  Hiệu trưởng

  Hạng II

  7.1.2

  Phó Hiệu trưởng

  Hạng II

  7.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  7.1.4

  Trưởng khoa

  Hạng III

  7.1.5

  Kế toán trưởng

  Hạng III

  7.1.6

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  7.1.7

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  7.2

  Vtrí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  7.2.1

  Giảng viên bồi dưỡng lãnh đạo quản lý

  Hạng III

  7.2.2

  Giảng viên bồi dưỡng chuyên ngành

  Hạng III

  7.2.3

  Giảng viên quản lý hành chính nhà nước

  Hạng III

  7.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  7.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  7.3.2

  Hành chính, tổng hợp

  Hạng III

  7.3.3

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  7.3.4

  Kế hoạch - tài chính

  Hạng III

  7.3.5

  Kế toán

  Hạng III

  7.3.6

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  7.3.7

  Quản lý đào tạo

  Hạng III

  7.3.8

  Quản lý khoa học

  Hạng III

  7.3.9

  Hợp tác quốc tế

  Hạng III

  7.3.10

  Công nghệ thông tin

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  7.3.11

  Lái xe

   

  7.3.12

  Phục vụ, tạp vụ

   

  7.3.13

  Kỹ thuật, hành chính

   

   

  PHỤ LỤC 8

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHKỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  8.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  8.1.1

  Chủ tịch Hội đồng trường

  Hạng II

  8.1.2

  Phó chủ tịch Hội đồng trường

  Hạng II

  8.1.3

  Hiệu trưởng

  Hạng II

  8.1.4

  Phó Hiệu trưởng

  Hạng II

  8.1.5

  Trưởng phòng

  Hạng III

  8.1.6

  Trưởng khoa

  Hạng III

  8.1.7

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  8.1.8

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  8.1.9

  Trưởng Bộ môn

  Hạng III

  8.1.10

  Phó trưởng Bộ môn

  Hạng III

  8.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  8.2.1

  Giảng dạy môn khoa học chung

  Hạng III

  8.2.2

  Giảng viên nghề Cắt gọt kim loại

  Hạng III

  8.2.3

  Giảng viên Hàn

  Hạng III

  8.2.4

  Giảng viên Chế tạo khuôn mẫu

  Hạng III

  8.2.5

  Giảng viên Điện tử công nghiệp

  Hạng III

  8.2.6

  Giảng viên Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

  Hạng III

  8.2.7

  Giảng viên Cơ điện tử

  Hạng III

  8.2.8

  Giảng viên Điện công nghiệp.

  Hạng III

  8.2.9

  Giảng viên nghề Kỹ thuật lắp đặt Điện và điều khiển trong công nghiệp

  Hạng III

  8.2.10

  Giảng viên nghề công nghệ Ôtô

  Hạng III

  8.2.11

  Giảng viên Quản trị mạng máy tính

  Hạng III

  8.2.12

  Giảng viên Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

  Hạng III

  8.2.13

  Giảng viên Kế toán doanh nghiệp

  Hạng III

  8.2.14

  Giảng viên nghề Công tác xã hội

  Hạng III

  8.2.15

  Giảng viên May thời trang

  Hạng III

  8.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ tr phc v

   

  8.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  8.3.2

  Hành chính, tổng hợp

  Hạng III

  8.3.3

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  8.3.4

  An ninh-Quốc phòng, PCCC

  Hạng IV

  8.3.5

  Quản trị thiết bị vật tư hành chính, xây dựng cơ bản

  Hạng III

  8.3.6

  Y tế trường học

  Hạng IV

  8.3.7

  Quản lý học sinh, sinh viên

  Hạng IV

  8.3.8

  Quản lý ký túc xá

  Hạng IV

  8.3.9

  Kế toán

  Hạng III

  8.3.10

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  8.3.11

  Thủ kho

  Hạng IV

  8.3.12

  Quản lý công tác đào tạo

  Hạng III

  8.3.13

  Hướng nghiệp, tuyển sinh

  Hạng III

  8.3.14

  Quản lý khoa học, đối ngoại

  Hạng III

  8.3.15

  Khảo thí và kiểm định chất lượng

  Hạng III

  8.3.16

  Đảm bảo chất lượng giáo dục

  Hạng III

  8.3.17

  Quản trị dữ liệu, công nghệ thông tin

  Hạng III

  8.3.18

  Thư viện

  Hạng IV

  8.3.19

  Thực tập sản xuất-dịch vụ

  Hạng IV

  8.3.20

  Quan hệ doanh nghiệp

  Hạng III

  8.3.21

  Quản lý vật tư, thiết bị đào tạo

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

   

  8.3.22

  Bảo vệ

   

  8.3.23

  Lái xe

   

  8.3.24

  Phục vụ, tạp vụ

   

  8.3.25

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

  PHỤ LỤC 9

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG CAO ĐNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  9.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  9.1.1

  Chủ tịch Hội đồng trường

  Hạng II

  9.1.2

  Phó chủ tịch Hội đồng trường

  Hạng II

  9.1.3

  Hiệu trưởng

  Hạng II

  9.1.4

  Phó Hiệu trưởng

  Hạng II

  9.1.5

  Trưởng phòng

  Hạng III

  9.1.6

  Trưởng khoa

  Hạng III

  9.1.7

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  9.1.8

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  9.1.9

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  9.1.10

  Phó giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  9.1.11

  Trưởng Bộ môn

  Hạng III

  9.1.12

  Phó trưởng Bộ môn

  Hạng III

  9.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  9.2.1

  Giảng viên Chính trị

  Hạng III

  9.2.2

  Giảng viên Pháp luật

  Hạng III

  9.2.3

  Giảng viên Thể chất và Giáo dục quốc phòng.

  Hạng III

  9.2.4

  Giảng viên ngoại ngữ

  Hạng III

  9.2.5

  Giảng viên công nghệ thông tin

  Hạng III

  9.2.6

  Giảng viên Cắt gọt kim loại

  Hạng III

  9.2.7

  Giảng viên Chế tạo máy

  Hạng III

  9.2.8

  Giảng viên Hàn

  Hạng III

  9.2.9

  Giảng viên Cơ điện tử

  Hạng III

  9.2.10

  Giảng viên công nghệ Ô

  Hạng III

  9.2.11

  Giảng viên Điện tử công nghiệp

  Hạng III

  9.2.12

  Giảng viên Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

  Hạng III

  9.2.13

  Giảng viên Điện công nghiệp

  Hạng III

  9.2.14

  Giảng viên chuyên ngành tự động hóa

  Hạng III

  9.2.15

  Giảng viên Kế toán - tài chính

  Hạng III

  9.2.16

  Giảng viên May và thiết kế thời trang

  Hạng III

  9.2.17

  Giảng viên kỹ thuật tàu thủy

  Hạng III

  9.2.18

  Giảng viên chuyên ngành hóa du

  Hạng III

  9.2.19

  Giảng viên chuyên ngành hóa phân tích

  Hạng III

  9.2.20

  Giảng viên công nghệ thực phẩm

  Hạng III

  9.221

  Giảng viên quản trị khách sạn, du lịch

  Hạng III

  9.2.22

  Giảng viên kỹ thuật xây dựng

  Hạng III

  9.2.23

  Giảng viên bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

  Hạng III

  9.2.24

  Giáo viên dạy lái xe

  Hạng III

  9.2.25

  Chuyên trách công tác đoàn

  Hạng III

  9.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  9.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  9.3.2

  Hành chính, tổng hợp

  Hạng III

  9.3.3

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  9.3.4

  An ninh-Quốc phòng, PCCC

  Hạng IV

  9.3.5

  Quản trị thiết bị vật tư hành chính, xây dựng cơ bản

  Hạng III

  9.3.6

  Y tế trường học

  Hạng IV

  9.3.7

  Quản lý học sinh, sinh viên

  Hạng IV

  9.3.8

  Quản lý ký túc xá

  Hạng IV

  9.3.9

  Tài chính - Kế toán

  Hạng III

  9.3.10

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  9.3.11

  Thủ kho

  Hạng IV

  9.3.12

  Quản lý đào tạo, khoa học

  Hạng III

  9.3.13

  Hướng nghiệp, tuyển sinh

  Hạng III

  9.3.14

  Đảm bảo chất lượng giáo dục, đối ngoại

  Hạng III

  9.3.15

  Quản trị dữ liệu, công nghệ thông tin

  Hạng III

  9.3.16

  Thư viện

  Hạng IV

  9.3.17

  Quản lý vật tư, thiết bị đào tạo

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

   

  9.3.18

  Bảo vệ

   

  9.3.19

  Lái xe

   

  9.3.20

  Phục vụ, tạp vụ

   

  9.3.21

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 10

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  10.1

  Vtrí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  10.1.1

  Giám đốc

  Hạng II

  10.1.2

  Phó Giám đốc

  Hạng III

  10.1.3

  Trưởng phòng/Chánh Văn phòng

  Hạng III

  10.1.4

  Kế toán trưởng

  Hạng III

  10.1.5

  Phó trưởng phòng/Phó Chánh văn phòng

  Hạng III

  10.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  10.2.1

  Thông tin Xã hội

  Hạng III

  10.2.2

  Thông tin Lao động

  Hạng III

  10.2.3

  Thông tin Đối ngoại

  Hạng III

  10.2.4

  Biên tập trang tin điện tử

  Hạng III

  10.2.5

  Quản trị cổng thông tin điện tử

  Hạng III

  10.2.6

  Thống kê lao động, người có công và xã hội

  Hạng III

  10.2.7

  An toàn bảo mật

  Hạng III

  10.2.8

  Kỹ thuật máy tính

  Hạng III

  10.2.9

  Quản trị hệ thống mạng

  Hạng III

  10.2.10

  Quản lý hệ thống thư điện tử

  Hạng III

  10.2.11

  Lập trình phần mềm

  Hạng III

  10.2.12

  Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

  Hạng III

  10.2.13

  Quản trị hệ điều hành eMolisa, Molisa, website

  Hạng III

  10.3

  Vtrí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  10.3.1

  Hành chính-Tổ chức

  Hạng III

  10.3.2

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  10.3.3

  Tài chính-Kế toán

  Hạng III

  10.3.4

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  10.3.5

  Lái xe

   

  10.3.6

  Tạp vụ

   

  10.3.7

  Bảo vệ

   

  10.3.8

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

  PHỤ LỤC 11

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BÁO LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  11.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  11.1.1

  Tổng biên tập

  Hạng II

  11.1.2

  Phó Tổng biên tập

  Hạng III

  11.1.3

  Trưởng phòng/Trưởng ban

  Hạng III

  11.1.4

  Kế toán trưởng

  Hạng III

  11.1.5

  Phó trưởng phòng/Phó trưởng ban

  Hạng III

  11.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  11.2.1

  Phóng viên

  Hạng III

  11.2.2

  Biên tập tin, bài

  Hạng III

  11.2.3

  Thiết kế, chế bản

  Hạng III

  11.2.4

  Họa sỹ

  Hạng III

  11.2.5

  Soát lỗi morat

  Hạng III

  11.2.6

  Phát hành báo

  Hạng III

  11.2.7

  Khai thác quảng cáo, tiếp thị

  Hạng III

  11.2.8

  Quản trị trang báo điện tử

  Hạng III

  11.2.9

  Tổ chức sự kiện

  Hạng III

  11.2.10

  Hợp tác truyền thông

  Hạng III

  11.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ tr phc v

   

  11.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  11.3.2

  Hành chính, trị sự

  Hạng III

  11.3.3

  Văn thư

  Hạng IV

  11.3.4

  Kế toán - tài chính

  Hạng III

  11.3.5

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  11.3.6

  Lái xe

   

  11.3.7

  Tạp vụ

   

  11.3.8

  Bảo vệ

   

  11.3.9

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

  PHỤ LỤC 12

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TẠP CHÍ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  12.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  12.1.1

  Tổng biên tập

  Hạng II

  12.1.2

  Phó Tổng biên tập

  Hạng III

  12.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  12.1.4

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  12.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  12.2.1

  Phóng viên

  Hạng III

  12.2.2

  Biên tập tin, bài

  Hạng III

  12.2.3

  Thiết kế, chế bản

  Hạng III

  12.2.4

  Phát hành tạp chí

  Hạng III

  12.2.5

  Quảng cáo, tiếp thị

  Hạng III

  12.2.6

  Quản trị trang tin điện tử

  Hạng III

  12.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  12.3.1

  Hành chính, trị sự

  Hạng III

  12.3.2

  Văn thư

  Hạng IV

  12.3.3

  Kế toán

  Hạng III

  12.3.4

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  12.3.5

  Lái xe

   

  12.3.6

  Tạp vụ

   

  12.3.7

  Bảo vệ

   

  12.3.8

  Nhân viên kỹ thuật

   

   

  PHỤ LỤC 13

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TẠP CHÍ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  13.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  13.1.1

  Tng biên tập

  Hạng II

  13.1.2

  Phó Tổng biên tập

  Hạng III

  13.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  13.1.4

  Kế toán trưởng

  Hạng III

  13.1.5

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  13.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  13.2.1

  Phóng viên

  Hạng III

  13.2.2

  Biên tập tin, bài

  Hạng III

  13.2.3

  Thiết kế, chế bản

  Hạng III

  13.2.4

  Phát hành tạp chí

  Hạng III

  13.2.5

  Quảng cáo, tiếp thị

  Hạng III

  13.2.6

  Quản trị trang tin điện tử

  Hạng III

  13.2.7

  Vận động nguồn lực từ thiện

  Hạng III

  13.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  13.3.1

  Hành chính, trị sự

  Hạng III

  13.3.2

  Văn thư

  Hạng IV

  13.3.3

  Kế toán

  Hạng III

  13.3.4

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  13.3.5

  Lái xe

   

  13.3.6

  Tạp vụ

   

  13.3.7

  Bảo vệ

   

  13.3.8

  Nhân viên kỹ thuật

   

   

  PHỤ LỤC 14

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp ti thiểu

  14.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  14.1.1

  Giám đốc

  Hạng III

  14.1.2

  Phó Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  14.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  14.1.4

  Kế toán trưởng

  Hạng III

  14.1.5

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  14.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  14.2.1

  Kế hoạch truyền thông

  Hạng III

  14.2.2

  Đạo diễn

  Hạng III

  14.2.3

  Biên tập

  Hạng III

  14.2.4

  Phóng viên, quay phim

  Hạng III

  14.2.5

  Kỹ thuật dựng phim

  Hạng IV

  14.2.6

  Kỹ thuật máy quay VTR

  Hạng IV

  14.2.7

  Kỹ thuật ánh sáng

  Hạng IV

  14.2.8

  Kỹ thuật âm thanh

  Hạng IV

  14.2.9

  Công nghệ thông tin

  Hạng III

  14.2.10

  Tư vấn tâm lý xã hội

  Hạng III

  14.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  14.3.1

  Hành chính, tổ chức

  Hạng III

  14.3.2

  Tài chính, kế toán

  Hạng III

  14.3.3

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  14.3.4

  Thủ quỹ, thủ kho

  Hạng IV

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

   

  14.3.5

  Lái xe

   

  14.3.6

  Phục vụ

   

   

  PHỤ LỤC 15

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  15.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  15.1.1

  Giám đốc

  Hạng II

  15.1.2

  Phó Giám đốc

  Hạng II

  15.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  15.1.4

  Trưởng khoa

  Hạng III

  15.1.5

  Quản đốc

  Hạng III

  15.1.6

  Điều dưỡng trưởng khoa

  Hạng III

  15.1.7

  Kỹ thuật viên trưởng khoa

  Hạng III

  15.1.8

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  15.1.9

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  15.1.10

  Phó Quản đốc

  Hạng III

  15.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  15.2.1

  Bác sỹ khám bệnh

  Hạng III

  15.2.2

  Bác sỹ điều trị

  Hạng III

  15.2.3

  Bác sỹ xét nghiệm

  Hạng III

  15.2.4

  Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh

  Hạng III

  15.2.5

  Bác sỹ thăm dò chức năng

  Hạng III

  15.2.6

  Bác sỹ gây mê

  Hạng III

  15.2.7

  Bác sỹ hồi sức cấp cứu

  Hạng III

  15.2.8

  Bác sỹ Phục hồi chức năng

  Hạng III

  15.2.9

  Bác sỹ phẫu thuật

  Hạng III

  15.2.10

  Bác sỹ chống nhiễm khuẩn

  Hạng III

  15.2.11

  Bác sỹ dinh dưỡng

  Hạng III

  15.2.12

  Bác sỹ bệnh nghề nghiệp

  Hạng III

  15.2.13

  Bác sỹ Răng hàm mặt

  Hạng III

  15.2.14

  Bác sỹ tai mũi họng

  Hạng III

  15.2.15

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  Hạng III

  15.2.16

  Kỹ thuật viên X - quang

  Hạng IV

  15.2.17

  Kỹ thuật viên gây mê

  Hạng IV

  15.2.18

  Kỹ thuật viên xét nghiệm

  Hạng IV

  15.2.19

  Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

  Hạng IV

  15.2.20

  Kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh hình

  Hạng IV

  15.2.21

  Điều dưỡng

  Hạng IV

  15.2.22

  Dinh dưỡng tiết chế

  Hạng IV

  15.2.23

  Hộ lý

  Hạng IV

  15.2.24

  Dược và vật tư tiêu hao

  Hạng IV

  15.2.25

  Công nhân chỉnh hình

  Hạng IV

  15.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  15.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  15.3.2

  Tng hợp hành chính

  Hạng III

  15.3.3

  Quản trị thiết bị văn phòng

  Hạng III

  15.3.4

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  15.3.5

  Kế hoạch tổng hợp-chỉ đạo tuyến

  Hạng III

  15.3.6

  Quản lý khoa học và đối ngoại

  Hạng III

  15.3.7

  Lưu trữ, quản lý hồ sơ bệnh án

  Hạng III

  15.3.8

  Quản lý vật tư, trang thiết bị y tế

  Hạng III

  15.3.9

  Theo dõi Bảo hiểm y tế cho bệnh nhân

  Hạng III

  15.3.10

  Tài chính-Kế toán

  Hạng III

  15.3.11

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  15.3.12

  Thủ kho

  Hạng IV

  15.3.13

  Công nghệ thông tin

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  15.3.14

  Bảo vệ

   

  15.3.15

  Lái xe

   

  15.3.16

  Phục vụ, tạp vụ

   

  15.3.17

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

  PHỤ LỤC 16

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TP. HỒ CHÍ MINH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  16.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  16.1.1

  Giám đốc

  Hạng II

  16.1.2

  Phó Giám đốc

  Hạng II

  16.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  16.1.4

  Trưởng khoa

  Hạng III

  16.1.5

  Kế toán trưởng

  Hạng III

  16.1.6

  Điều dưỡng trưởng khoa

  Hạng III

  16.1.7

  Kỹ thuật viên trưởng khoa

  Hạng III

  16.1.8

  Quản đốc xưởng chỉnh hình

  Hạng III

  16.1.9

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  16.1.10

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  16.1.11

  Phó Quản đốc

  Hạng III

  16.2

  Vtrí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  16.2.1

  Bác sỹ Chỉnh hình phục hồi chức năng

  Hạng III

  16.2.2

  Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh

  Hạng III

  16.2.3

  Bác sỹ Nội khoa

  Hạng III

  16.2.4

  Bác sỹ Ngoại - Chấn thương chỉnh hình

  Hạng III

  16.2.5

  Bác sỹ Bệnh nghề nghiệp

  Hạng III

  16.2.6

  Bác sỹ y học cổ truyền

  Hạng III

  16.2.7

  Bác sỹ Tai - Mũi - Họng

  Hạng III

  16.2.8

  Bác sỹ Răng - Hàm - Mặt

  Hạng III

  16.2.9

  Bác sỹ Mắt

  Hạng III

  16.2.10

  Bác sỹ Da liễu

  Hạng III

  16.2.11

  Bác sỹ Nhi

  Hạng III

  16.2.12

  Bác sỹ dinh dưỡng

  Hạng III

  16.2.13

  Bác sỹ đa khoa

  Hạng III

  16.2.14

  Bác sĩ gây mê - hi sức

  Hạng III

  16.2.15

  Bác sỹ phụ sản

  Hạng III

  16.2.16

  Kỹ thuật viên X-quang

  Hạng IV

  16.2.17

  Kỹ thuật viên chỉnh hình

  Hạng IV

  16.2.18

  Kỹ thuật viên xét nghiệm

  Hạng IV

  16.2.19

  Kỹ thuật viên gây mê - hồi sức

  Hạng IV

  16.2.20

  Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

  Hạng IV

  16.2.21

  Kỹ thuật viên bó bột

  Hạng IV

  16.2.22

  Kỹ thuật viên âm ngữ trị liệu

  Hạng IV

  16.2.23

  Tâm lý trị liệu

  Hạng IV

  16.2.24

  Điều dưỡng

  Hạng IV

  16.2.25

  Y sĩ y học cổ truyền

  Hạng IV

  16.2.26

  Giáo viên giáo dục đặc biệt

  Hạng III

  16.2.27

  Công tác xã hội

  Hạng III

  16.2.28

  H lý

  Hạng IV

  16.2.29

  Dược sỹ quản lý cấp phát thuốc, vật tư y tế

  Hạng IV

  16.2.30

  Tư vấn htrợ người bệnh

  Hạng IV

  16.2.31

  Công nhân chỉnh hình

  Hạng IV

  16.3

  Vtrí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  16.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  16.3.2

  Kế hoạch tổng hợp

  Hạng III

  16.3.3

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV.

  16.3.4

  Tài chính - kế toán

  Hạng III

  16.3.5

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  16.3.6

  Theo dõi Bảo hiểm y tế cho bệnh nhân

  Hạng III

  16.3.7

  Quản lý khoa học và đối ngoại

  Hạng III

  16.3.8

  Lưu trữ, quản lý hồ sơ bệnh án

  Hạng IV

  16.3.9

  Công nghệ thông tin

  Hạng III

  16.3.10

  Quản lý vật tư trang thiết bị y tế

  Hạng III

  16.3.11

  Quản trị tài sản

  Hạng IV

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  16.3.12

  Bảo vệ

   

  16.3.13

  Lái xe

   

  16.3.14

  Phục vụ, tạp vụ

   

  16.3.15

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 17

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUY NHƠN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  17.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  17.1.1

  Giám đốc

  Hạng II

  17.1.2

  Phó Giám đốc

  Hạng II

  17.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  17.1.4

  Trưởng khoa

  Hạng III

  17.1.5

  Quản đốc

  Hạng III

  17.1.6

  Điều dưỡng trưởng khoa

  Hạng III

  17.1.7

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  17.1.8

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  17.1.9

  Phó Quản đốc

  Hạng III

  17.2

  Vtrí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  17.2.1

  Bác sỹ khám bệnh

  Hạng III

  17.2.2

  Bác sỹ điều trị

  Hạng III

  17.2.3

  Bác sỹ xét nghiệm

  Hạng III

  17.2.4

  Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh

  Hạng III

  17.2.5

  Bác sỹ thăm dò chức năng

  Hạng III

  17.2.6

  Bác sỹ gây mê

  Hạng III

  17.2.7

  Bác sỹ hồi sức cấp cứu

  Hạng III

  17.2.8

  Bác sỹ Phục hồi chức năng

  Hạng III

  17.2.9

  Bác sỹ phẫu thuật

  Hạng III

  17.2.10

  Bác sỹ chống nhiễm khuẩn

  Hạng III

  17.2.11

  Bác sỹ dinh dưỡng

  Hạng III

  17.2.12

  Bác sỹ bệnh nghề nghiệp

  Hạng III

  17.2.13

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  Hạng III

  17.2.14

  Kỹ thuật viên X - quang

  Hạng IV

  17.2.15

  Kỹ thuật viên gây mê

  Hạng IV

  17.2.16

  Kỹ thuật viên xét nghiệm

  Hạng IV

  17.2.17

  Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

  Hạng IV

  17.2.18

  Kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh hình

  Hạng IV

  17.2.19

  Điều dưỡng

  Hạng IV

  17.2.20

  Dinh dưỡng tiết chế

  Hạng IV

  17.2.21

  Hộ lý

  Hạng IV

  17.2.22

  Dược và vật tư tiêu hao

  Hạng IV

  17.2.23

  Công nhân chỉnh hình

  Hạng IV

  17.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  17.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  17.3.2

  Tổng hợp hành chính

  Hạng III

  17.3.3

  Quản trị thiết bị văn phòng

  Hạng IV

  17.3.4

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  17.3.5

  Kế hoạch tổng hợp-chỉ đạo tuyến

  Hạng III

  17.3.6

  Quản lý khoa học và đối ngoại

  Hạng III

  17.3.7

  Lưu trữ, quản lý hồ sơ bệnh án

  Hạng IV

  17.3.8

  Quản lý vật tư, trang thiết bị y tế

  Hạng III

  17.3.9

  Theo dõi Bảo hiểm y tế cho bệnh nhân

  Hạng IV

  17.3.10

  Tài chính-Kế toán

  Hạng III

  17.3.11

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  17.3.12

  Thủ kho

  Hạng IV

  17.3.13

  Công nghệ thông tin

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  17.3.14

  Bảo vệ

   

  17.3.15

  Lái xe

   

  17.3.16

  Phục vụ, tạp vụ

   

  17.3.17

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

  PHỤ LỤC 18

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÀ NỘI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  18.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  18.1.1

  Giám đốc

  Hạng II

  18.1.2

  Phó Giám đốc

  Hạng II

  18.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  18.1.4

  Trưởng khoa

  Hạng III

  18.1.5

  Quản đốc

  Hạng III

  18.1.6

  Điều dưỡng trưởng khoa

  Hạng III

  18.1.7

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  18.1.8

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  18.1.9

  Phó Quản đốc

  Hạng III

  18.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  18.2.1

  Bác sỹ khám bệnh

  Hạng III

  18.2.2

  Bác sỹ điều trị

  Hạng III

  18.2.3

  Bác sỹ xét nghiệm

  Hạng III

  18.2.4

  Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh

  Hạng III

  18.2.5

  Bác sỹ thăm dò chức năng

  Hạng III

  18.2.6

  Bác sỹ gây mê

  Hạng III

  18.2.7

  Bác sỹ hồi sức cấp cu

  Hạng III

  18.2.8

  Bác sỹ Phục hồi chức năng

  Hạng III

  18.2.9

  Bác sỹ phẫu thuật

  Hạng III

  18.2.10

  Bác sỹ chống nhiễm khuẩn

  Hạng III

  18.2.11

  Bác sỹ dinh dưỡng

  Hạng III

  18.2.12

  Bác sỹ bệnh nghề nghiệp

  Hạng III

  18.2.13

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  Hạng III

  18.2.14

  Kỹ thuật viên X - quang

  Hạng IV

  18.2.15

  Kỹ thuật viên gây mê

  Hạng IV

  18.2.16

  Kỹ thuật viên xét nghiệm

  Hạng IV

  18.2.17

  Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

  Hạng IV

  18.2.18

  Kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh hình

  Hạng IV

  18.2.19

  Điều dưỡng

  Hạng IV

  18.2.20

  Dinh dưỡng tiết chế

  Hạng IV

  18.2.21

  Hộ lý

  Hạng IV

  18.2.22

  Dược và vật tư tiêu hao

  Hạng IV

  18.2.23

  Công nhân chỉnh hình

  Hạng IV

  18.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  18.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  18.3.2

  Tổng hợp hành chính

  Hạng III

  18.3.3

  Quản trị thiết bị văn phòng

  Hạng IV

  18.3.4

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  18.3.5

  Kế hoạch tổng hợp-chỉ đạo tuyến

  Hạng III

  18.3.6

  Quản lý khoa học và đối ngoại

  Hạng III

  18.3.7

  Lưu trữ, quản lý hồ sơ bệnh án

  Hạng IV

  18.3.8

  Quản lý vật tư, trang thiết bị y tế

  Hạng III

  18.3.9

  Theo dõi Bảo hiểm y tế cho bệnh nhân

  Hạng IV

  18.3.10

  Tài chính-Kế toán

  Hạng III

  18.3.11

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  18.3.12

  Thủ kho

  Hạng IV

  18.3.13

  Công nghệ thông tin

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  18.3.14

  Bảo vệ

   

  18.3.15

  Lái xe

   

  18.3.16

  Phục vụ, tạp vụ

   

  18.3.17

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

  PHỤ LỤC 19

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TP. HỒ CHÍ MINH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  19.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  19.1.1

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  19.1.2

  Phó Giám đốc

  Hạng III

  19.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  19.1.4

  Trưởng khoa

  Hạng III

  19.1.5

  Quản đốc xưởng chỉnh hình

  Hạng III

  19.1.6

  Kỹ thuật viên trưởng

  Hạng III

  19.1.7

  Kế toán trưởng

  Hạng III

  19.1.8

  Điều dưỡng trưởng khoa

  Hạng III

  19.1.9

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  19.1.10

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  19.1.11

  Phó Quản đốc xưởng chỉnh hình

  Hạng III

  19.2

  Vtrí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  19.2.1

  Bác sỹ khám bệnh

  Hạng III

  19.2.2

  Bác sỹ phục hồi chức năng

  Hạng III

  19.2.3

  Bác sỹ phẫu thuật

  Hạng III

  19.2.4

  Bác sỹ cận lâm sàng

  Hạng III

  19.2.5

  Bác sỹ gây mê

  Hạng III

  19.2.6

  Bác sỹ chống nhiễm khuẩn

  Hạng III

  19.2.7

  Quản lý cấp phát thuốc

  Hạng IV

  19.2.8

  Kỹ thuật viên X - quang

  Hạng IV

  19.2.9

  Kỹ thuật viên gây mê

  Hạng IV

  19.2.10

  Kỹ thuật viên xét nghiệm

  Hạng IV

  19.2.11

  Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

  Hạng IV

  19.2.12

  Kỹ thuật viên chỉnh hình

  Hạng IV

  19.2.13

  Điều dưỡng

  Hạng IV

  19.2.14

  Hộ lý

  Hạng IV

  19.2.15

  Công nhân chỉnh hình

  Hạng IV

  19.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  19.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  19.3.2

  Hành chính - Quản trị

  Hạng IV

  19.3.3

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  19.3.4

  Tài chính-Kế toán

  Hạng III

  19.3.5

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  19.3.6

  Thủ kho

  Hạng IV

  19.3.7

  Quản lý vật tư, thiết bị y tế

  Hạng III

  19.3.8

  Kế hoạch tổng hợp và quản lý hồ sơ bệnh án

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  19.3.9

  Lái xe

   

  19.3.10

  Bảo vệ

   

  19.3.11

  Phục vụ, tạp vụ

   

  19.3.12

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

  PHỤ LỤC 20

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CẦN THƠ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  20.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  20.1.1

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  20.1.2

  Phó Giám đốc

  Hạng III

  20.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  20.1.4

  Trưởng khoa

  Hạng III

  20.1.5

  Quản đốc xưởng chỉnh hình

  Hạng III

  20.1.6

  Kỹ thuật viên trưởng

  Hạng III

  20.1.7

  Điều dưỡng trưởng khoa

  Hạng III

  20.1.8

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  20.1.9

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  20.1.10

  Phó Quản đốc xưởng chỉnh hình

  Hạng III

  20.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  20.2.1

  Bác sỹ khám bệnh

  Hạng III

  20.2.2

  Bác sỹ phục hồi chức năng

  Hạng III

  20.2.3

  Bác sỹ phẫu thuật

  Hạng III

  20.2.4

  Bác sỹ gây mê

  Hạng III

  20.2.5

  Bác sỹ chống nhiễm khuẩn

  Hạng III

  20.2.6

  Kiểm soát nhiễm khuẩn

  Hạng IV

  20.2.7

  Kỹ thuật viên X - quang

  Hạng IV

  20.2.8

  Kỹ thuật viên gây mê

  Hạng IV

  20.2.9

  Kỹ thuật viên xét nghiệm

  Hạng IV

  20.2.10

  Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

  Hạng IV

  20.2.11

  Kỹ thuật viên chỉnh hình

  Hạng IV

  20.2.12

  Điều dưỡng

  Hạng IV

  20.2.13

  Hộ lý

  Hạng IV

  20.2.14

  Quản lý cấp phát thuốc

  Hạng IV

  20.2.15

  Công nhân chỉnh hình

  Hạng IV

  20.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  20.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  20.3.2

  Tổng hợp, hành chính

  Hạng III

  20.3.3

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  20.3.4

  Quản trị thiết bị

  Hạng IV

  20.3.5

  Tài chính-Kế toán

  Hạng III

  20.3.6

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  20.3.7

  Thủ kho

  Hạng IV

  20.3.8

  Kế hoạch tổng hợp và quản lý hồ sơ bệnh án

  Hạng III

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  20.3.9

  Lái xe

   

  20.3.10

  Bảo vệ

   

  20.3.11

  Phục vụ, tạp vụ

   

   

  PHỤ LỤC 21

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÂM THẦN VIỆT TRÌ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  21.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  21.1.1

  Giám đốc Trung tâm

  Hạng III

  21.1.2

  Phó Giám đốc

  Hạng III

  21.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  21.1.4

  Trưởng khoa

  Hạng III

  21.1.5

  Điều dưỡng trưởng khoa

  Hạng III

  21.1.6

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  21.1.7

  Phó trưởng khoa

  Hạng III

  21.2

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

   

  21.2.1

  Bác sỹ khám bệnh

  Hạng III

  21.2.2

  Bác sỹ điều trị

  Hạng III

  21.2.3

  Điều dưỡng

  Hạng IV

  21.2.4

  Dược

  Hạng IV

  21.2.5

  Kỹ thuật y học

  Hạng IV

  21.2.6

  Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

  Hạng IV

  21.2.7

  Dinh dưỡng, tiết chế

  Hạng IV

  21.2.8

  Tư vấn, trị liệu tâm lý

  Hạng IV

  21.2.9

  Y vụ, thống kê

  Hạng IV

  21.2.10

  Hộ lý

  Hạng IV

  21.3

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

   

  21.3.1

  Tổ chức cán bộ

  Hạng III

  21.3.2

  Hành chính - Quản trị

  Hạng IV

  21.3.3

  Văn thư, lưu trữ

  Hạng IV

  21.3.4

  Tài chính-Kế toán

  Hạng III

  21.3.5

  Thủ quỹ

  Hạng IV

  21.3.6

  Thủ kho

  Hạng IV

  *

  Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

   

  21.3.7

  Lái xe

   

  21.3.8

  Bảo vệ

   

  21.3.9

  Phục vụ, tạp vụ

   

  21.3.10

  Kỹ thuật điện, nước

   

   

  PHỤ LỤC 22

  DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGƯỜI KHUYT TẬT THỤY AN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  Mã vị trí việc làm

  Tên vị trí việc làm

  Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  22.1

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

   

  22.1.1

  Giám đốc

  Hạng III

  22.1.2

  Phó Giám đốc

  Hạng III

  22.1.3

  Trưởng phòng

  Hạng III

  22.1.4

  Trưởng khoa

  Hạng III

  22.1.5

  Quản đốc xưởng lắp ráp dụng cụ chỉnh hình

  Hạng III

  22.1.6

  Phó trưởng phòng

  Hạng III

  22.1.7