Thông báo 142/TB-VPCP xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân tại các KCN

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:142/TB-VPCPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Kiều Đình Thụ
  Ngày ban hành:20/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 142/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016

   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CHO CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT
   
  Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì họp bàn về việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tham dự họp có đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:
  1. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.
  - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án Thí điểm xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở 15 địa phương trọng điểm; trong đó làm rõ cơ cấu nguồn kinh phí đầu tư xây dựng (giữa trung ương, địa phương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), đầu tư trang thiết bị, nội dung hoạt động, cơ chế quản lý, vận hành các thiết chế này sau khi hoàn thành...; trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2016.
  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở một số địa phương trọng điểm.
  2. Để chuẩn bị nội dung Hội nghị toàn quốc bàn về cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, giao các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo các vấn đề sau đây:
  - Bộ Xây dựng hoàn thiện báo cáo triển khai đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (Công văn số 7583/VPCP-KTN ngày 23 tháng 9 năm 2015).
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo về các nội dung liên quan đến chính sách phát triển cơ sở giáo dục mầm non dành cho con em công nhân, người lao động.
  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo về chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội.
  - Bộ Y tế chuẩn bị báo cáo về cơ chế, chính sách tư vấn và khám sức khỏe ban đầu cho công nhân và con em công nhân, người lao động.
  - Bộ Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo về chính sách phát triển chợ, siêu thị tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo tổng hợp tình hình chung về các khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn quốc.
  Các báo cáo của các Bộ gửi về Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 năm 2016; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 7 năm 2016.
  3. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị toàn quốc bàn về cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng;
  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội;
  - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
  - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III;
  - Lưu: VT, KGVX(3)
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Kiều Đình Thụ

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới