hieuluat

Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:287&288-04/2022
  Số hiệu:29/2021/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:08/04/2022
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Văn Thanh
  Ngày ban hành:28/12/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/04/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
  VÀ XÃ HỘI

  ________

  Số: 29/2021/TT-BLĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do -
  Hạnh phúc
  ________________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

  ___________

   

  Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

  2. Tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại lao động theo điều kiện lao động.

  3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đánh giá, phân loại lao động theo điều kiện lao động.

   

  Chương II. PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG THEO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

   

  Điều 3. Phân loại lao động theo điều kiện lao động

  1. Loại điều kiện lao động

  a) Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại V, VI.

  b) Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại IV.

  c) Nghề, công việc không nặng nhọc, không độc hại, không nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại I, II, III.

  2. Nguyên tắc phân loại lao động theo điều kiện lao động

  Việc phân loại lao động theo điều kiện lao động phải dựa trên kết quả đánh giá xác định điều kiện lao động theo phương pháp quy định tại Thông tư này.

  Điều 4. Mục đích sử dụng phương pháp phân loại lao động theo điều kiện lao động

  Phương pháp phân loại lao động theo điều kiện lao động ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng với mục đích như sau:

  1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (sau đây gọi tắt là Danh mục nghề).

  2. Phân loại lao động theo điều kiện lao động đối với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động để thực hiện các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khoẻ đối với người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

  Điều 5. Tổ chức đánh giá điều kiện lao động

  Tổ chức đánh giá điều kiện lao động phải là tổ chức đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

  Điều 6. Phương pháp, quy trình xác định điều kiện lao động

  Thực hiện việc đánh giá, xác định điều kiện lao động theo quy trình sau:

  1. Xác định tên nghề, công việc cần đánh giá, xác định điều kiện lao động.

  2. Đánh giá điều kiện lao động theo hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động:

  a) Bước 1: Xác định các yếu tố có tác động sinh học đến người lao động trong hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi tắt là Phụ lục I).

  b) Bước 2: Lựa chọn ít nhất 06 (sáu) yếu tố đặc trưng tương ứng với mỗi nghề, công việc. Các yếu tố này phải bảo đảm phản ánh đủ 3 nhóm yếu tố trong hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động quy định tại Phụ lục I.

  c) Bước 3: Chọn 01 (một) chỉ tiêu đối với mỗi yếu tố đặc trưng đã chọn tại Bước 2 để tiến hành đánh giá và cho điểm, trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

  - Thang điểm để đánh giá mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của từng yếu tố là thang điểm 6 (sáu) quy định tại Phụ lục I. Mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm càng lớn thì điểm càng cao.

  - Thời gian tiếp xúc của người lao động với các yếu tố dưới 50% thời gian của ca làm việc thì điểm số hạ xuống 01 (một) điểm. Đối với hóa chất độc, điện từ trường, rung, ồn, bức xạ ion hóa, thay đổi áp suất, yếu tố gây bệnh truyền nhiễm thì điểm xếp loại hạ xuống 01 (một) điểm khi thời gian tiếp xúc dưới 25% thời gian của ca làm việc.

  - Đối với các yếu tố quy định thời gian tiếp xúc cho phép thì hạ xuống 01 (một) điểm nếu thời gian tiếp xúc thực tế khi làm việc dưới 50% thời gian tiếp xúc cho phép.

  - Đối với những yếu tố có thể sử dụng nhiều chỉ tiêu (từ 02 chỉ tiêu trở lên) để đánh giá thì chỉ chọn 01 chỉ tiêu chính để đánh giá và cho điểm; có thể đánh giá các chỉ tiêu khác nhằm tham khảo, bổ sung thêm số liệu cho chỉ tiêu chính.

  d) Bước 4: Tính điểm trung bình các yếu tố theo công thức:

  Trong đó:

   Điểm trung bình cộng của các yếu tố.

  n: Số lượng yếu tố đã tiến hành đánh giá tại Bước 3 (n≥6)

  X1, X2,...Xn: Điểm của yếu tố thứ nhất, thứ hai,...,thứ n.

  đ) Bước 5: Tổng hợp kết quả vào phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và xác định điều kiện lao động theo điểm trung bình các yếu tố () như sau:

  - 1,01: Điều kiện lao động loại I;

  - 1,01 < 2,22: Điều kiện lao động loại II;

  - 2,22 < 3,37: Điều kiện lao động loại III;

  - 3,37 < 4,56: Điều kiện lao động loại IV;

  - 4,56 < 5,32: Điều kiện lao động loại V;

  -  > 5,32: Điều kiện lao động loại VI.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 7. Trách nhiệm của Cục An toàn lao động

  1. Căn cứ đề xuất của người sử dụng lao động và bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Cục An toàn lao động chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các cơ quan, tổ chức nghiên cứu về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện rà soát, đánh giá Danh mục nghề để đề xuất Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề theo quy định tại Điều 22 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

  2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ và đột xuất hoạt động đánh giá điều kiện lao động theo quy định của pháp luật.

  Điều 8. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  1. Phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện Thông tư này.

  2. Thanh tra, kiểm tra, báo cáo về hoạt động đánh giá điều kiện lao động trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  Điều 9. Sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

  1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

  a) Việc rà soát, đánh giá phải được thực hiện đối với nghề, công việc thuộc ngành, lĩnh vực cụ thể.

  b) Quá trình chọn mẫu để rà soát, đánh giá phải được thực hiện phù hợp với từng loại hình, quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đại diện vùng, miền lấy mẫu.

  c) Kết quả rà soát, đánh giá, phân loại lao động theo điều kiện lao động được sử dụng để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề là kết quả rà soát, đánh giá được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng cho đến tháng đề xuất.

  2. Căn cứ vào kết quả phân loại lao động theo phương pháp được quy định tại Thông tư này, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề thì người sử dụng lao động có văn bản gửi bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan để xem xét, tổng hợp, đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Tài liệu gửi kèm văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm:

  a) Tóm tắt hiện trạng các chức danh nghề, công việc đặc thù của ngành, lĩnh vực và so sánh với Danh mục nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; lý do đề xuất bổ sung, sửa đổi.

  b) Số liệu đo, đánh giá các yếu tố đặc trưng về điều kiện lao động đối với các chức danh nghề, công việc đề nghị bổ sung, sửa đổi và phiếu ghi tổng hợp kết quả theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  c) Bảng tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung việc phân loại nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; xem xét ý kiến của người sử dụng lao động để đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục nghề phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và quản lý trong từng thời kỳ, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Điều 10. Trách nhiệm của người sử dụng lao động và các cơ quan liên quan

  1. Người sử dụng lao động thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại lao động lần đầu và khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình tổ chức sản xuất dẫn đến việc thay đổi về điều kiện lao động hoặc khi thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động mà phát hiện những yếu tố nguy hiểm, có hại mới phát sinh so với lần đánh giá trước đó nhưng phải bảo đảm thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại điều kiện lao động tối thiểu 01 lần trong vòng 05 năm.

  2. Đối với nghề, công việc tại nơi làm việc thuộc Danh mục nghề đã được người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp loại trừ, giảm thiểu tác động của các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì người sử dụng lao động tổ chức đánh giá, phân loại lao động và đề xuất về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được xem xét, có ý kiến về kết quả đánh giá, phân loại lao động. Trong đó phải gửi kèm các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

  3. Tổ chức đánh giá, phân loại lao động theo phương pháp phân loại lao động được ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật có liên quan.

  5. Đối với các nghề, công việc đã được đánh giá, phân loại lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không còn đặc điểm, điều kiện lao động đặc trưng của nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm thì người sử dụng lao động không phải thực hiện các chế độ đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Điều 11. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty hạng đặc biệt;

  - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);

  - Công báo; cổng TTĐT Chính phủ;

  - Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

  - Lưu: VT, ATLĐ.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Văn Thanh

   

   

   

   

  Phụ lục I

  HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  STT (yếu tố)

  Chỉ tiêu về điều kiện lao động

  Mức xếp điểm của từng chỉ tiêu

  (1)

  (2)

  1 điểm

  2 điểm

  3 điểm

  4 điểm

  5 điểm

  6 điểm

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

   

  A. Nhóm yếu tố đánh giá về vệ sinh môi trường lao động

  1

  Vi khí hậu

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Nhiệt độ không khí (°C)

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Làm việc trong nhà:

   

   

   

   

   

   

   

  - Vi khí hậu nóng

  20-22

  >22-27

  >27-32

  >32-40

  >40-46

  >46

  - Vi khí hậu lạnh

  22-20

  <20-18

  <18-11

  <11-0

  <0-10

  <- 10

  - Nhiệt độ chênh lệch trong phòng, nhà xưởng cao hơn ngoài trời

  Không chênh

  < 1

  1 - 5

  >5-8

  >8-14

  > 14

  1.1.2

  Làm việc ngoài trời được 4 điểm

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Độ ẩm, tốc độ gió: độ ẩm > 90%; tốc độ gió là 0(m/s) thì nâng điểm của nhiệt độ thêm 1 điểm

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Bức xạ nhiệt (W/m2)

  Dưới giới

  Đạt giới

  ≤0,5

  >0,5-2

  >2-5

  >5

  2

  Áp lực không khí

   

   

   

   

   

   

  2.1.

  Vượt áp lực khí quyển bình thường (atm)

  -

  Dưới giới hạn cho phép

  0,2 - 0,6

  0,7- 1,8

  1,9-3,0

  >3

  2.2.

  Giảm áp lực không khí: độ cao nơi làm việc so với mực nước biển (m)

  100

  > 100- 500

  >500- 1000

  >1000-

  2000

  >2000 - 4000

  >4000

  3

  Nồng độ hơi khí độc lớn hơn mức quy định của giới hạn cho phép (lần)

  -

  <1

  1-1,5

  >1,5-2

  >2-3

  >3

  4

  Nồng độ bụi lớn hơn so với mức quy định của giới hạn cho phép (lần)

  -

  <1

  1 -2

  >2-5

  >5-10

  > 10

  5

  Tiếng ồn trong sản xuất vượt giới hạn cho phép (dBA)

  -

  -

  1 -5

  >5 - 10

  >10-20

  >20

  6

  Rung xóc

   

   

   

   

   

   

  6.1

  Gia tốc (m/s2)

  Đạt giới hạn cho phép

  <1

  1-1,4

  >1,4-2

  >2-2,8

  >2,8

  6.2

  Vận tốc (m/s)

  Dưới giới

  Đạt giới

  <1

  >1 -2

  >2-3

  >3

  7

  Điện từ trường tần số radio

   

   

   

   

   

   

  7.1

  Điện trường (V/m)

  Dưới giới hạn cho phép

  Đạt giới hạn cho phép

  1-5

  >5-10

  >10-20

  >20

  7.2

  Từ trường (A/m)

  Dưới giới hạn cho phép

  Đạt giới hạn cho phép

  1-5

  >5-10

  >10-20

  >20

  8

  Điện từ trường tần số công nghiệp

   

   

   

   

   

   

  8.1

  Điện trường (kV/m)

  Dưới giới hạn cho phép

  Đạt giới hạn cho phép

  >5-10

  >10-20

  >20-25

  >25

  8.2

  Từ trường (A/m)

  Dưới giới hạn cho phép

  Đạt giới hạn cho phép

  >1-50

  >50- 100

  > 100- 150

  >150

  9

  Bức xạ ion hoá (mSV/năm)

  Dưới giới hạn cho phép

  Đạt giới hạn cho phép

  1-5

  >5-10

  >10-15

  > 15

  10

  Tiếp xúc với sinh vật có hại

   

   

   

   

   

   

  10.1

  Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm

  Không tiếp xúc

  Nguy cơ tiếp xúc chưa rõ ràng

  Có thể có nguy cơ tiếp xúc, có khả năng gây bệnh

  Gây bệnh truyền nhiễm nhóm C theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  Gây bệnh truyền nhiễm nhóm B theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  Gây bệnh truyền nhiễm nhóm A theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  10.2

  Tiếp xúc thực vật, động vật ốm, ác thú, rắn độc (chưa được phân loại vào nhóm 10.1)

  Không tiếp xúc

  Có thể có nguy cơ tiếp xúc, có khả năng gây bệnh

  Gây bệnh nhẹ, chữa khỏi

  Gây bệnh nặng có biện pháp phòng chữa bệnh tin cậy

  Gây bệnh rất nguy hiểm, có biện pháp phòng chữa tin cậy

  Gây bệnh rất nguy hiểm, chưa có biện pháp phòng và chữa chắc chắn

   

  B. Nhóm yếu tố đánh giá tác động về tâm sinh lý lao động

  11

  Mức tiêu hao năng lượng cơ thể (Kcal/ca làm việc)

  <900

  900 - 1270

  1271 - 1790

  1791-2180

  2181 - 2350

  >2350

  12

  Biến đổi hệ tim mạch khi làm việc

   

   

   

   

   

   

   

  12.1

  Tần số nhịp tim trung bình: lấy bình quân của nhóm trong suốt ca lao động (nhịp/phút)

  <74

  74-80

  81 -85

  86-90

  91 - 100

  >100

  12.2

  Tăng huyết áp tâm thu (so với đầu ca) (mmHg)

  ≤ 10

  11-20

  21 -30

  31 -40

  41 -50

  ≥51

  12.3

  Tăng áp lực mạch (so với đầu ca) (mmHg)

  ≤40

  41 -45

  46-50

  51 - 55

  56-60

  ≥61

  13

  Mức chịu tải của cơ bắp khi làm việc: giảm sức bền lực cơ (% số người so với đầu ca)

  Tới 20

  >20 - 30

  >30-40

  >40-50

  >50-70

  >70

  14

  Biến đổi chức năng hệ thần kinh trung ương

   

   

   

   

   

   

  14.1

  Tăng thời gian phản xạ thị - vận động so với đầu ca (%)

  Tới 10

  >10-20

  >20-30

  >30-40

  >40-50

  >50

  14.2

  Tăng thời gian phản xạ thính - vận động so với đầu ca (%)

  Tới 10

  >10-20

  >20-30

  >30-40

  >40-50

  >50

  14.3

  Giảm tần số nhấp nháy ánh sáng tới hạn (CFF) (% số người so với đầu ca)

  Tới 10

  >10-30

  >30-50

  >50-70

  >70 - 90

  >90

  14.4

  Tăng tỷ lệ biến thiên nhịp tim dạng trội giao cảm (% số người có biến thiên nhịp tim dạng trội giao cảm)

  Tới 10

  >10-30

  >30 - 50

  >50-70

  >70 - 90

  >90

  15

  Mức hoạt động não lực

   

   

   

   

   

   

  15.1

  Đặc điểm công việc - Mức hoạt động não lực khi làm việc

  Giải quyết công việc rất đơn giản

  Giải quyết công việc đơn giản

  Giải quyết công việc phức tạp

  Giải quyết công việc phức tạp, phải tìm kiếm thêm thông tin

  Giải quyết công việc rất phức tạp, tích cực tìm kiếm thông tin trong điều kiện áp lực về thời gian; yêu cầu tập trung chú ý cao, trí nhớ tức thời và lâu dài

  Giải quyết công việc rất phức tạp, tích cực tìm kiếm thông tin trong điều kiện áp lực về thời gian; yêu cầu tập trung chú ý cao, trí nhớ tức thời và lâu dài, trách nhiệm công việc cao

  15.2

  Biến đổi khả năng nhớ: Giảm dung lượng nhớ (% sau ca lao động so với trước ca)

  Tới 5

  >5-15

  >15-25

  >25-35

  >35 - 45

  >45

  16

  Căng thẳng thị giác

   

   

   

   

   

   

  16.1

  Cường độ chiếu sáng dưới giới hạn cho phép (Lux) do yêu cầu công nghệ hoặc điều kiện kỹ thuật không thể khắc phục được.

  ≤30

  >30 - 50

  >50- 100

  >100-150

  >150-200

  >200

  16.2

  Độ lớn chi tiết cần phân biệt khi nhìn (mm)

  >5

  5 - 1,0

  <1 -0,5

  <0,5 - 0,3

  <0,3 -0,1

  <0,1

  16.3

  Thời gian quan sát màn hình điện tử (giờ/ca lao động)

   

   

   

   

   

   

  16.3.1

  Đối với loại hiển thị bằng chữ/ số (giờ)

  <1

  1 -<2

  2-<3

  3 -<4

  4-6

  >6

  16.3.2

  Đối với loại hiển thị bằng đồ thị (giờ)

  <1

  1 -<3

  3 -<5

  5 -<6

  6-7

  >7

  17

  Độ căng thẳng chú ý và mệt mỏi thần kinh

   

   

   

   

   

   

   

  17.1

  Số đối tượng phải quan sát đồng thời

  Dưới 5

  5 - 10

  11-25

  26-30

  30-50

  >50

  17.2

  Thời gian quan sát/tập trung chú ý (% ca)

  Dưới 25

  25-50

  51-75

  76-90

  91 -95

  >95

  17.3

  Tăng thời gian làm thử nghiệm/ test chú ý (% so với đầu ca)

  Tới 10

  >10-20

  >20-30

  >30-40

  >40-50

  >50

  17.4

  Gánh nặng đối với cơ quan thính giác (khi phải tiếp nhận lời nói hoặc phân biệt âm thanh)

  Luôn tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu

  Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ 99-100% trong điều kiện không có nhiễu

  Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ 70- 90%. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤3,5m

  Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ 50- 70%. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤2m

  Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ <50- 30%. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤1,5m

  Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ <30%. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤1m

  17.5

  Gánh nặng với cơ quan phát âm (số giờ phải nói trong 1 tuần)

  <8

  8 -<16

  16-<20

  20-<25

  25 -<30

  >30

   

  C. Nhóm yếu tố đánh giá về Ecgônômi - tổ chức lao động

  18

  Mức tiếp nhận thông tin: số tín hiệu tiếp nhận trong một giờ (chỉ đánh giá các công việc trong ngành cơ yếu, bưu điện viễn thông, tin học)

  <25

  25-75

  76- 175

  176 -300

  301 -400

  >400

  19

  Mức đơn điệu của lao động trong sản xuất dây chuyền

   

   

   

   

   

   

  19.1

  Thời gian lặp lại thao tác (giây)

  >40

  40-30

  29-20

  19- 10

  6-9

  <5

  19.2

  Số lượng thao tác cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản hoặc những thao tác lặp lại nhiều lần

  >15

  10- 15

  9-6

  5-3

  3-2

  <2

  20

  Nhịp điệu cử động, số lượng động tác trong 1 giờ của:

   

   

   

   

   

   

  20.1

  Lớp chuyển động nhỏ: ngón tay, cổ tay, cẳng tay

  < 1000

  1000-2000

  > 2000 -

  3000

  > 3000 - 4000

  >4000 - 5000

  >5000

  20.2

  Lớp chuyển động lớn: vai, cánh tay, cẳng chân

  <250

  250 - 500

  >500 - 750

  >750- 1000

  >1000- 1500

  >1500

  21

  Vị trí, tư thế lao động và đi lại trong ca làm việc

   

   

   

   

   

   

   

  21.1

  Làm trên giá cao hay dây treo (so với mặt sàn làm việc)

  Không làm trên cao

  Cao dưới 2m

  Cao 2 đến

  5m

  Cao hơn 5m

  Cao hơn 5m, treo người trên dây

  Cao hơn 5m, treo người trên dây, không gian hạn chế

   

  21.2

  Làm việc ở địa hình dốc (độ)

  0

  >0-10

  >10-15

  >15-30

  >30-45

  >45

   

  21.3

  Tư thế làm việc

  Thoải mái, nhẹ nhàng

  Thoải mái, di chuyển vật nặng trên 5kg

  Kém thoải mái, ngồi hoặc đứng, chân tay và thân ở vị trí thuận lợi

  Gò bó, kém thoải mái, ngồi hoặc đứng, chân tay, thân ở vị trí thuận lợi và thời gian duy trì tư thế lâu

  Gò bó, chật hẹp tới 50% ca lao động, có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom

  Gò bó, chật hẹp quá 50% ca lao động, có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom - di chuyển vật nặng

   

  21.4

  Làm việc ở tư thế cúi khom

  Không phải cúi

  Góc cúi đến 30° dưới 50% ca hoặc cúi đến 60° dưới 25% ca

  Góc cúi đến 30° tới 50% ca hoặc cúi đến 60° tới 25% ca

  Góc cúi đến 30° quá 50% ca hoặc cúi đến 60° tới 50%, hoặc cúi 90° tới 25% ca

  Góc cúi tới 60° quá 50% ca hoặc cúi 90° tới 50% ca

  Góc cúi 90° quá 50% ca

   

  21.5

  Làm việc phải cúi gập thân mình nhiều lần

  Góc cúi tới 30°, <30 lần/ca

  Góc cúi tới 30°, 30-50 lần/ca

  Góc cúi tới 30°, 51-300 lần/ca, cúi 60° dưới 100 lần/ca

  Góc cúi tới 30°, trên 300 lần/ca, tới 60°, 100-300 lần/ca, cúi 90° tới 100 lần/ca

  Góc cúi 60° đến >300 lần/ca, cúi 90° trên 100-200 lần/ca

  Góc cúi 90°>200 lần/ca

   

  21.6

  Phải đi lại trong lúc làm việc, km/ca (có mang vác trên 5kg; có thao tác trên 25% thời gian ca)

  4

  >4-7

  >7-10

  >10-17

  >17-25

  >25

  22

  Chế độ lao động

   

   

   

   

   

   

  22.1

  Làm việc theo ca kíp

  1 ca hoặc hành chính, không có ca đêm và thời gian lao động ≤6 giờ/ ca

  1 ca hoặc hành chính, không có ca đêm

  2 ca, không có ca đêm

  3 ca, có ca đêm

  > 70% thời gian của ca là làm đêm

  Chế độ thay ca không ổn định và có làm đêm

  22.2

  Thời gian lao động mỗi ca (giờ)

  -

  <8

  9-11

  12

  -

  -

  23

  Nội dung công việc và trách nhiệm

   

   

   

   

   

   

   

  23.1

  Nội dung công việc cần giải quyết

  Làm việc theo kế hoạch cá nhân, tâm lý thoải mái

  Làm việc theo kế hoạch trên giao, có thể tự điều chỉnh, tâm lý thoải mái; không cần phải ra quyết định

  Làm việc phức tạp; giải quyết công việc theo chỉ dẫn quy trình

  Làm việc phức tạp, liên quan đến con người; cần phải ra quyết định

  Làm việc phức tạp, cần phải ra quyết định; trách nhiệm vật chất cao hoặc liên quan đến nhiều người

  Phải ra quyết định khẩn cấp khi thiếu thời gian hoặc trong tình huống nguy hiểm; nguy hiểm trực diện; chịu trách nhiệm cao về sự an toàn cho người và tài sản

   

  23.2

  Mức độ trách nhiệm với công việc

  Có trách nhiệm vừa phải về thực hiện từng nhiệm vụ riêng lẻ

  Có trách nhiệm về thực hiện từng nhiệm vụ riêng lẻ mức cao.

  Có cố gắng trong công việc theo cá nhân người lao động

  Có trách nhiệm của người phụ giúp công việc về chất lượng. Có cố gắng trong công việc theo đóng góp ở cấp lãnh đạo cao hơn người lao động (đội trưởng...)

  Chịu trách nhiệm chính về chất lượng, sản phẩm. Có điều chỉnh cố gắng trong công việc của toàn bộ tập thể (nhiều người, cả nhóm, cả đoàn...)

  Chịu trách nhiệm cuối cùng với công việc, chất lượng sản phẩm. Công việc có thể gây hỏng thiết bị, công nghệ hoặc gây nguy hiểm tới tính mạng con người

  Chịu trách nhiệm chính về tính mạng con người hoặc bí mật của ngành, của quốc gia

             
   

   

  Một số điểm lưu ý khi sử dụng bảng chỉ tiêu:

  1. Về nhiệt độ: các nghề, công việc làm trong phòng điều hòa hoặc ở những nơi có hệ thống cấp lạnh được đánh giá theo hai giải nhiệt độ.

  2. Các số liệu về yếu tố vật lý, hóa học, sinh học cần được tập hợp ở 3 thời điểm thích hợp.

  3. Các chỉ tiêu tâm sinh lý cần được thu thập từ những thử nghiệm có thiết kế hợp lý và dụng cụ phương tiện đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu.

   

   

  Phụ lục II

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  Tên cơ quan đề xuất:

   

  PHIẾU GHI TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐO, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

   

  Tên nghề, công việc được đánh giá:

  Tên đơn vị nơi đánh giá1:

  Thứ tự

  Yếu tố/chỉ tiêu

  Kết quả khảo sát

  Điều chỉnh theo thời gian

  Điểm

  Ghi chú

  Kết quả đo

  Điểm theo kết quả đo

  Thời gian tiếp xúc

  Điểm trừ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7 = 4-6

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Xếp loại:

   

  Ngày tháng.... năm....

  Cơ quan đề xuất

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

  --------------------------

  1 Trường hợp 1 nghề, công việc được đánh giá ở nhiều nơi thi mỗi nơi ghi 01 phiếu kết quả.

   

   

  Phụ lục III

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  Tên cơ quan đề xuất

   

  BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT PHÂN LOẠI

  NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

   

  STT

  Tên nghề, công việc

  Đặc điểm điều kiện lao động

  Điểm

  Đề xuất phân loại

  Ghi chú

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...., ngày.... tháng.... năm.....

  Cơ quan đề xuất

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  04
  Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại
  Ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực: 01/03/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu:29/2021/TT-BLĐTBXH
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:28/12/2021
  Hiệu lực:15/04/2022
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo:08/04/2022
  Số công báo:287&288-04/2022
  Người ký:Lê Văn Thanh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X