hieuluat

Thông tư 41/2023/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:41/2023/TT-BQPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Hải Sản
  Ngày ban hành:28/06/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:12/08/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • BỘ QUỐC PHÒNG
  __________

  Số: 41/2023/TT-BQP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

   

   

  THÔNG TƯ

  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG LƯƠNG HOẶC PHỤ CẤP QUÂN HÀM TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

  __________________________

   

  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng;

  Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng;

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đi với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng.

  2. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí (sau đây viết tắt là học viên cơ yếu).

  3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

  Điều 3. Cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp

  1. Mức lương cơ sở: 1.800.000 đồng/tháng.

  2. Cách tính mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng được quy định tại Điều 2 Thông tư này, như sau:

  a) Mức lương

  Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số lương hiện hưởng

  b) Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

  Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng

  c) Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

  Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

  d) Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

  Đối với người hưởng lương

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

  Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức phụ cấp quân hàm binh nhì (tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng)

  x

  Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

  đ) Mức phụ cấp tính theo tỷ lệ %

  Đối với người hưởng lương:

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023

  +

  Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2023

  +

  Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/7/2023

  x

  Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

  Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

  e) Mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở

  Mức trợ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định

  3. Các mức lương, phụ cấp, trợ cấp của sĩ quan, người hưởng lương cấp hàm cơ yếu, quân nhân chuyên nghiệp, người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu được quy định tại các Bảng của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Đối với viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được áp dụng cách tính mức lương, phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  5. Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại Thông tư này, các cơ quan, đơn vị lập bảng lương, phụ cấp, cấp phát cho các đối tượng được hưởng.

  2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này có quyết định điều động công tác sang cơ quan, đơn vị khác trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận đối tượng căn cứ vào yếu tố ghi trong Giấy giới thiệu cung cấp tài chính hoặc “Giấy thôi trả lương” của đơn vị cũ, lập danh sách cấp phát, truy lĩnh phần chênh lệch theo quy định.

  3. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được áp dụng mức lương cơ sở tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và mức phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động cho các đối tượng được hưởng. Nguồn kinh phí thực hiện do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tự bảo đảm.

  4. Khi cấp phát tiền lương cho các đối tượng được hưởng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tính thu các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân (nếu có)).

  5. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng lập các báo cáo theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính) trước ngày 15 tháng 7 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Nhà nước.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 8 năm 2023; Thông tư số 79/2019/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  2. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

  3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung; văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng.

  Điều 6. Trách nhiệm thi hành

  1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính) để nghiên cứu, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Lãnh đạo Bộ quốc phòng
  (8);
  - BTTM, TCCT;
  - Cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP
  ;
  - Cục: Tài chính, Cán bộ, Quân lực, Chính sách;
  - C
  ng TTĐT Bộ Quốc phòng;
  - Vụ Pháp chế BQP;
  - Lưu: VT, THBĐ. TT77.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Thượng tướng Vũ Hải Sản

   

   

  PHỤ LỤC I

  DANH MỤC BẢNG LƯƠNG, NÂNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP
  (Kèm theo Thông tư số 41/2023/TT-BQP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  ___________________________

   

  SỐ TT

  TÊN GỌI

  NỘI DUNG

  1

  Bảng 1

  Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

  2

  Bảng 2

  Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

  3

  Bảng 3

  Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo

   

   

  3.1. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội nhân dân

   

   

  3.2. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Cơ yếu

  4

  Bảng 4

  Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

  5

  Bảng 5

  Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu

  6

  Bảng 6

  Bảng lương công nhân quốc phòng

   

  Bảng 1

  BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU

  Đơn vị tính: Đồng

  SỐ TT

  ĐI TƯỢNG

  HỆ SỐ

  MỨC LƯƠNG THỰC HIỆN từ 01/7/2023

  1

  Đại tướng

  10,40

  18.720.000

  2

  Thượng tướng

  9,80

  17.640.000

  3

  Trung tướng

  9,20

  16.560.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 10

  4

  Thiếu tướng

  8,60

  15.480.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 9

  5

  Đại tá

  8,00

  14.400.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 8

  6

  Thượng tá

  7,30

  13.140.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 7

  7

  Trung tá

  6,60

  11.880.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 6

  8

  Thiếu tá

  6,00

  10.800.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 5

  9

  Đại úy

  5,40

  9.720.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 4

  10

  Thượng úy

  5,00

  9.000.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 3

  11

  Trung úy

  4,60

  8.280.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 2

  12

  Thiếu úy

  4,20

  7.560.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 1

   

  Bảng 2

  BẢNG NÂNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU

  Đơn vị tính: Đồng

  SỐ TT

  ĐỐI TƯỢNG

  NÂNG LƯƠNG LN 1

  NÂNG LƯƠNG LN 2

  Hệ số

  Mức lương từ 01/7/2023

  Hệ số

  Mức lương từ 01/7/2023

  1

  Đại tướng

  11,00

  19.800.000

  -

  -

  2

  Thượng tướng

  10,40

  18.720.000

  -

  -

  3

  Trung tướng

  9,80

  17.640.000

  -

  -

  Cấp hàm cơ yếu bậc 10

  4

  Thiếu tướng

  9,20

  16.560.000

  -

  -

  Cấp hàm cơ yếu bậc 9

  5

  Đại tá

  8,40

  15.120.000

  8,60

  15.480.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 8

  6

  Thượng tá

  7,70

  13.860.000

  8,10

  14.580.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 7

  7

  Trung tá

  7,00

  12.600.000

  7,40

  13.320.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 6

  8

  Thiếu tá

  6,40

  11.520.000

  6,80

  12.240.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 5

  9

  Đại úy

  5,80

  10.440.000

  6,20

  11.160.000

  10

  Thượng úy

  5,35

  9.630.000

  5,70

  10.260.000

   

  Bảng 3

  BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

  3.1. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

  Đơn vị tính: Đồng

  S TT

  CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

  HỆ SỐ

  MỨC PHỤ CP THỰC HIỆN từ 01/7/2023

  1

  Bộ trưởng

  1,50

  2.700.000

  2

  Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

  1,40

  2.520.000

  3

  Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

  1,25

  2.250.000

  4

  Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng

  1,10

  1.980.000

  5

  Phó Tư lệnh Quân đoàn; Phó Tư lệnh Binh chủng

  1,00

  1.800.000

  6

  Sư đoàn trưởng

  0,90

  1.620.000

  7

  Lữ đoàn trưởng

  0,80

  1.440.000

  8

  Trung đoàn trưởng

  0,70

  1.260.000

  9

  Phó Trung đoàn trưởng

  0,60

  1.080.000

  10

  Tiểu đoàn trưởng

  0,50

  900.000

  11

  Phó Tiểu đoàn trưởng

  0,40

  720.000

  12

  Đại đội trưởng

  0,30

  540.000

  13

  Phó Đại đội trưởng

  0,25

  450.000

  14

  Trung đội trưởng

  0,20

  360.000

   

  3.2. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ YẾU

  Đơn vị tính: Đồng

  SỐ TT

  CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

  HỆ SỐ

  MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2023

  1

  Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ

  1,30

  2.340.000

  2

  Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ

  1,10

  1.980.000

  3

  Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

  0,90

  1.620.000

  4

  Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

  0,70

  1.260.000

  5

  Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

  0,50

  900.000

  6

  Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

  0,40

  720.000

  7

  Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương của các tổ chức thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ

  0,20

  360.000

   

  Bảng 4

  BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ VÀ HỌC VIÊN CƠ YẾU

  Đơn vị tính: Đồng

  SỐ TT

  ĐỐI TƯỢNG

  HỆ SỐ

  MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2023

  1

  Thượng sĩ

  0,70

  1.260.000

  Học viên cơ yếu năm thứ năm

  2

  Trung sĩ

  0,60

  1.080.000

  Học viên cơ yếu năm thứ tư

  3

  Hạ sĩ

  0,50

  900.000

  Học viên cơ yếu năm thứ ba

  4

  Binh nhất

  0,45

  810.000

  Học viên cơ yếu năm thứ hai

  5

  Binh nhì

  0,40

  720.000

  Học viên cơ yếu năm thứ nhất

   

  Bảng 5

  BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ YẾU

  Đơn vị tính: Đồng

  CHỨC DANH

  BẬC LƯƠNG

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  VK

  I. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp

   

  Nhóm 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ s

  3,85

  4,20

  4,55

  4,90

  5,25

  5,60

  5,95

  6,30

  6,65

  7,00

  7,35

  7,70

  VK

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2023

  6.930.000

  7.560.000

  8.190.000

  8.820.000

  9.450.000

  10.080.000

  10.710.000

  11.340.000

  11.970.000

  12.600.000

  13.230.000

  13.860.000

   

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,65

  4,00

  4,35

  4,70

  5,05

  5,40

  5,75

  6,10

  6,45

  6,80

  7,15

  7,50

  VK

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2023

  6.570.000

  7.200.000

  7.830.000

  8.460.000

  9.090.000

  9.720.000

  10.350.000

  10.980.000

  11.610.000

  12.240.000

  12.870.000

  13.500.000

   

  II. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn k thuật cơ yếu trung cấp

   

  Nhóm 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,50

  3,80

  4,10

  4,40

  4,70

  5,00

  5,30

  5,60

  5,90

  6,20

  VK

   

   

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2023

  6.300.000

  6.840.000

  7.380.000

  7.920.000

  8.460.000

  9.000.000

  9.540.000

  10.080.000

  10.620.000

  11.160.000

   

   

   

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,20

  3,50

  3,80

  4,10

  4,40

  4,70

  5,00

  5,30

  5,60

  5,90

  VK

   

   

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2023

  5.760.000

  6.300.000

  6.840.000

  7.380.000

  7.920.000

  8.460.000

  9.000.000

  9.540.000

  10.080.000

  10.620.000

   

   

   

  III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp

   

  Nhóm 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,20

  3,45

  3,70

  3,95

  4,20

  4,45

  4,70

  4,95

  5,20

  5,45

  VK

   

   

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2023

  5.760.000

  6.210.000

  6.660.000

  7.110.000

  7.560.000

  8.010.000

  8.460.000

  8.910.000

  9.360.000

  9.810.000

   

   

   

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số

  2,95

  3,20

  3,45

  3,70

  3,95

  4,20

  4,45

  4,70

  4,95

  5,20

  VK

   

   

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2023

  5.310.000

  5.760.000

  6.210.000

  6.660.000

  7.110.000

  7.560.000

  8.010.000

  8.460.000

  8.910.000

  9.360.000

   

   

   

   

  BẢNG 6

  BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG

  Đơn vị tính: Đng

  Loại

  Nhóm

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  Bậc 6

  Bậc 7

  Bậc 8

  Bậc 9

  Bậc 10

  LOẠI A

  Nhóm 1

   

  Hệ số

  3,50

  3,85

  4,20

  4,55

  4,90

  5,25

  5,60

  5,95

  6,30

  6,65

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2023

  6.300.000

  6.930.000

  7.560.000

  8.190.000

  8.820.000

  9.450.000

  10.080.000

  10.710.000

  11.340.000

  11.970.000

  Nhóm 2

   

  Hệ số

  3,20

  3,55

  3,90

  4,25

  4,60

  4,95

  5,30

  5,65

  6,00

  6,35

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2023

  5.760.000

  6.390.000

  7.020.000

  7.650.000

  8.280.000

  8.910.000

  9.540.000

  10.170.000

  10.800.000

  11.430.000

  LOẠI B

  Hệ số

  2,90

  3,20

  3,50

  3,80

  4,10

  4,40

  4,70

  5,00

  5,30

  5,60

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2023

  5.220.000

  5.760.000

  6.300.000

  6.840.000

  7.380.000

  7.920.000

  8.460.000

  9.000.000

  9.540.000

  10.080.000

  LOẠI C

  Hệ số

  2,70

  2,95

  3,20

  3,45

  3,70

  3,95

  4,20

  4,45

  4,70

  4,95

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2023

  4.860.000

  5.310.000

  5.760.000

  6.210.000

  6.660.000

  7.110.000

  7.560.000

  8.010.000

  8.460.000

  8.910.000

   

  PHỤ LỤC II

  DANH MỤC MẪU BIỂU BÁO CÁO
  (Kèm theo Thông tư số 41/2023/TT-BQP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

  ________________________________

   

  S TT

  MU BIỂU

  NỘI DUNG

  1

  Mu 01

  Báo cáo dự toán ngân sách tiền lương, phụ cấp tăng thêm năm 2023

  2

  Mu 02

  Báo cáo dự toán ngân sách ra quân tăng thêm năm 2023

  3

  Mu 03

  Báo cáo dự toán ngân sách đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm năm 2023

  4

  Mu 04

  Báo cáo dự toán ngân sách đóng bảo hiểm y tế tăng thêm năm 2023

   

  Mẫu 01: Báo cáo dự toán ngân sách lương, phụ cấp tăng thêm năm 2023

  ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ............
  ĐƠN VỊ: ..............................

  ____________________

  MẬT

  BÁO CÁO

  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2023

  (Do điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng/tháng)

  ______________________________________

   

  Đơn vị tính: Triệu đồng

  Đối tượng

  Quân số

  Tổng quỹ lương tính theo lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  Tổng quỹ lương tính theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

  Chênh lệch tăng thêm

  Lương chính

  Các khoản phụ cấp

  Cộng

  Lương chính

  Các khoản phụ cấp

  Cộng

  a

  b

  1

  2

  3 = 1+2

  4

  5

  6 = 4 + 5

  7 = 3 - 6

  1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. Công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bằng chữ: ..........................................................................................................................

   


  TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH
  (Ký và ghi rõ họ, tên)

  Ngày ..... tháng .... năm 2023
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Mẫu 02: Báo cáo dự toán ngân sách ra quân tăng thêm năm 2023

  ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ...............
  ĐƠN VỊ: .................................

  ________________________

  BÁO CÁO

  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH RA QUÂN TĂNG THÊM NĂM 2023

  (Do điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng/tháng)

  ____________________________________

   

  Đơn vị tính: Triệu đng

  Đối tượng

  Quân số

  Tính theo lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  Tính theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

  Chênh lệch tăng thêm

  Trợ cấp quy đổi

  Trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thôi việc

  Trợ cấp tạo việc làm

  Trợ cấp khác

  Cộng

  Trợ cấp quy đổi

  Trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thôi việc

  Trợ cấp tạo việc làm

  Trợ cấp khác

  Cộng

  a

  b

  1

  2

  3

  4

  5 = 1+2+3+4

  6

  7

  8

  9

  10 = 6+7+8+9

  11= 5-10

  1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. Công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Cột 4 và cột 9 ghi dự toán giải quyết chế độ theo Thông tư số 157/2013/TT-BQP, nghỉ hưu trước hạn tui cao nhất, hy sinh, từ trần....

  Bằng chữ: ....................................................................................................................

   


  TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH
  (Ký và ghi rõ họ, tên)

  Ngày ..... tháng .... năm 2023
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Mẫu 03: Báo cáo dự toán ngân sách đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm năm 2023

   

  ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ...............
  ĐƠN VỊ: .................................

  _______________

  BÁO CÁO

  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐÓNG BẢO HIM XÃ HỘI TĂNG THÊM NĂM 2023

  (Do điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng/tháng)

  ___________________________________

   

  Đơn vị tính: Triệu đồng

  Đối tượng

  Tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

  Quỹ lương chênh lệch tăng thêm

  Dự toán ngân sách đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm

  Tính theo lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  Tính theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

  a

  1

  2

  3=1-2

  4

  I. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG NGÂN SÁCH

   

   

   

   

  1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

   

   

   

   

  2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu

   

   

   

   

  3. ................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

  Ghi chú: Cột 4 được tính bằng công thức: (4) = (3) x 22,5% (đối với hạ sĩ quan, binh sĩ) hoặc (4) = (3) x 17,5% (đối với người hưởng lương).

  Bằng chữ: .........................................................................................................................

   


  TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH
  (Ký và ghi rõ họ, tên)

  Ngày ..... tháng .... năm 2023
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Mẫu 04: Báo cáo dự toán ngân sách đóng bảo hiểm y tế tăng thêm năm 2023

   

  ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ...............
  ĐƠN VỊ: .................................

  _________________

  BÁO CÁO

  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐÓNG BẢO HIM Y TẾ TĂNG THÊM NĂM 2023

  (Do điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng/tháng)

  _________________________________________

   

  Đơn vị tính: Triệu đng

  Đối tượng

  Tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế

  Quỹ lương chênh lệch tăng thêm

  Dự toán ngân sách đóng bảo hiểm y tế tăng thêm

  Tính theo lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  Tính theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

  a

  1

  2

  3=1-2

  4

  I. ĐƠN VỊ HƯỞNG LƯƠNG NS

   

   

   

   

  1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

   

   

   

   

  2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu

   

   

   

   

  3...................

   

   

   

   

  II. DOANH NGHIỆP

   

   

   

   

  1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

   

   

   

   

  2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu

   

   

   

   

  3.................

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

  Ghi chú: Cột 4 được tính bng công thức: (4)=(3)x3% (công nhân QP, viên chức QP, công chức QP, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, lao động hợp đồng) hoặc (4)=(3)x4,5% (đối tượng khác).

  Bằng chữ: ..........................................................................................................................

   


  TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH
  (Ký và ghi rõ họ, tên)

  Ngày ..... tháng .... năm 2023
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Ban hành: 14/12/2004 Hiệu lực: 04/01/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 19/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng
  Ban hành: 24/02/2017 Hiệu lực: 15/04/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Ban hành: 14/05/2023 Hiệu lực: 01/07/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 79/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
  Ban hành: 11/06/2019 Hiệu lực: 25/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  05
  Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Ban hành: 14/05/2023 Hiệu lực: 01/07/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 41/2023/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòng
  Số hiệu:41/2023/TT-BQP
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:28/06/2023
  Hiệu lực:12/08/2023
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Vũ Hải Sản
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X