hieuluat

Công văn 2440/LĐTBXH-KHTC xây dựng dự toán ngân sách năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Số công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2440/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:
  Ngày ban hành:19/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đang cập nhật
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  Số: 2440/LĐTBXH-KHTC
  V/v: Xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

  Kính gửi:

  - Văn phòng Bộ;
  - Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Bình đẳng giới, Bảo hiểm xã hội.

  Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính: số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021, Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN năm 2015 và Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, Bộ đã có công văn hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 (số 2304/LĐTBXH-KHTC và số 2305/LĐTBXH-KHTC ngày 12/6/2018).

  Để đảm bảo tiến độ xây dựng Kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2019, đề nghị các đồng chí Vụ trưởng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và dự toán ngân sách đối với lĩnh vực được phân công và xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 gửi về Văn phòng Bộ, đồng thời gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 05/7/2018. Các đơn vị không lập dự toán hoặc gửi dự toán không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, sẽ không được tổng hợp dự toán và bố trí ngân sách thực hiện năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021.

  Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn các Vụ chức năng có chi tiêu qua Văn phòng thực hiện theo đúng quy định; thẩm định, tổng hợp dự toán ngân sách của các Vụ cùng với Dự toán kinh phí của Văn phòng Bộ để gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp trình Bộ kế hoạch - dự toán ngân sách 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 của Bộ./.

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các Thứ trưởng (để báo cáo);
  - Lưu VT, Vụ KHTC.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
  Phạm Quang Phụng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X