hieuluat

Quyết định 190/QĐ-BTC kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc quản lý của Bộ Tài chính kỳ 2014 - 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Số công báo:483 đến 496-06/2019
  Số hiệu:190/QĐ-BTCNgày đăng công báo:18/06/2019
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
  Ngày ban hành:29/01/2019Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:29/01/2019Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đang cập nhật

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 29/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 190/QĐ-BTC công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ kỳ 2014 – 2018.

  Kết quả hệ thống hóa được công bố bao gồm: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

  Các Danh mục được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn

  Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Tin học và Thống kê Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

  Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

 • BỘ TÀI CHÍNH

  -------------

   

  Số: 190/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

   thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 - 2018

  ----------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP  ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

   Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014 -  2018, bao gồm:

  1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

  2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

  3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

  4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

  Các Danh mục được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (http://www.mof.gov.vn)

  Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

  1. Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Tin học và Thống kê Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 theo quy định pháp luật.

  2. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan:

  a) Căn cứ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

  b) Đối với các văn bản chưa có trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hoặc cơ quan cấp trên, khẩn trương đề xuất đưa vào  chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Lãnh đạo Bộ Tài chính;

  - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;                                                             

  - Văn phòng Chính phủ;                                                

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

    cơ quan thuộc CP;

  - TANDTC, VKSNDTC, KTNN;

  - Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, Sở TC,

     Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Công báo;

  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;

  - Lưu: VT, PC. (360b)

   

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

  (đã ký)

   

  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X