Thông báo 19/2014/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư giữa Việt Nam và Xu-đăng về thành lập Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Xu-đăng

Văn bản liên quan

Văn bản mới