Chỉ thị 910/CT-BNN-TCTL công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi mùa mưa lũ 2014

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:910/CT-BNN-TCTLNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Cao Đức Phát
  Ngày ban hành:14/03/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/03/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------
  Số: 910/CT-BNN-TCTL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

   
   
  CHỈ THỊ
  VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ BẢO ĐẢM AN TOÀN
  CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRONG MÙA MƯA LŨ NĂM 2014
   
   
  Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến mưa lũ bất thường, cực đoan, đã xảy ra một số sự cố công trình thủy lợi gây thiệt hại về người và tài sản. Đchủ động ứng phó kịp thời và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thit hại do mưa lũ gây ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:
  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện các nội dung sau:
  a) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các chủ đập tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước;
  b) Củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, bảo đảm có đủ năng lực điều hành phòng, chng lụt, bão;
  c) Rà soát, xây dựng lực lượng quản lý chuyên trách, đủ năng lực để quản lý hồ, đập, đê điều và các công trình thủy lợi khác, tổ chức thực hiện đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành;
  d) Kiểm tra việc vận hành điều tiết các hồ chứa trên địa bàn theo Quy trình đã được phê duyệt, bao gồm cả việc phối hợp giữa đơn vị quản lý hồ chứa và chính quyền địa phương trong công tác vận hành hồ chứa. Rà soát, đánh giá những nội dung không phù hợp, báo cáo cấp thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm vận hành an toàn cho công trình và vùng hạ du;
  đ) Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa, công trình đê điều và các công trình thủy lợi khác, chủ động bố trí kinh phí để sửa chữa các hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn công trình. Các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải xây dựng phương án tích nước hợp lý. Tuyệt đối không tích nước đối với các hồ chứa không bảo đảm an toàn;
  e) Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tu bổ, nâng cấp đê biển, đê sông, các công trình sửa chữa, nâng cấp đập, hệ thống tiêu thoát lũ, bảo đảm an toàn trong mùa mưa 2014. Việc sửa chữa, nâng cấp các công - trình phải hoàn thành trước ngày 31/5/2014 đối với các địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và trước ngày 31/8/2014 đối với các địa phương thuộc khu vực Trung và Nam Bộ; riêng các hồ chứa nước đang thi công phải đảm bảo tiến độ và cao trình vượt lũ;
  g) Tổ chức kiểm tra, rà soát nhân lực, vật tư và thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão. Xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão cho các công trình. Bổ sung hệ thống cảnh báo khi xả lũ cho nhân dân vùng hạ du;
  h) Tiến hành kiểm định an toàn đập theo quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. Đối với các hồ chứa xây dựng mới phải có phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du trong trường hợp xả lũ khẩn cấp và vỡ đập trước khi tích nước;
  i) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
  a) Tổng Cục Thủy lợi:
  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn công trình thủy lợi, tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/5/2014 đối với các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và trước ngày 31/8/2014 đối với các tỉnh, thành phố khu vực Trung và Nam Bộ. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, an toàn công trình, phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương giao ban, tổng hợp báo cáo Bộ kịp thời;
  - Chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước và công tác sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa cấp bách năm 2013, tổng hp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/4/2014.
  b) Cục Quản lý xây dựng công trình chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong phạm vi quản lý và tổng hợp, báo cáo Bộ theo quy định.
  c) Các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý xây dựng công trình giúp Bchỉ đạo và giải quyết các khó khăn để các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bo đảm bảo an toàn công trình./.
   

   Nơi nhận:
  - PTTg CP Hoàng Trung Hải (để b/c)
  - Bộ Công thương;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - SNông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
  - Văn phòng TT Ban CĐPCLBTW;
  - Trung tâm Dự báo KTTVTW;
  - Tổng công ty Cà phê Việt Nam;
  - Lưu: VT,TCTL
  BỘ TRƯỞNG
  Cao Đức Phát

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 72/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập
  Ban hành: 07/05/2007 Hiệu lực: 08/06/2007 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước
  Ban hành: 14/10/2013 Hiệu lực: 14/10/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Công văn 1957/UBND-NNNT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo an toàn công trình thủy lợi năm 2014
  Ban hành: 20/03/2014 Hiệu lực: 20/03/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Chỉ thị 910/CT-BNN-TCTL công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi mùa mưa lũ 2014

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu:910/CT-BNN-TCTL
  Loại văn bản:Chỉ thị
  Ngày ban hành:14/03/2014
  Hiệu lực:14/03/2014
  Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Cao Đức Phát
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới