hieuluat

Nghị định 130/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2019/NĐ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 130/2022/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị định Người ký: Vũ Đức Đam
  Ngày ban hành: 31/12/2022 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/12/2022 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • CHÍNH PHỦ

  __________

  Số: 130/2022/NĐ-CP

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

  _______________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón (sau đây viết tắt là Nghị định số 84/2019/NĐ-CP)

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau:

  “2. Thông tin về chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón được thể hiện tại Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp buôn bán phân bón theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt.”.

  2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 14.

  3. Bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 16.

  4. Thay thế Mẫu số 07, Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP bằng Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác (sau đây viết tắt là Nghị định số 94/2019/NĐ-CP)

  1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 7 như sau:

  “3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng:

  a) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cục Trồng trọt, trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ của cơ sở. Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Cục Trồng trọt cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm theo Mẫu số 03.KN Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này và đăng tải Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt; trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Trồng trọt thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

  Trường hợp tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Trồng trọt, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lại hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này.”.

  2. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 11.

  3. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 12.

  4. Thay thế Mẫu số 01.XK Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Quy định chuyển tiếp

  Đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện theo quy định của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP.

  Điều 5. Trách nhiệm thi hành

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, NN (2).

  TM. CHÍNH PHỦ
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

  Vũ Đức Đam

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục I

  (Kèm theo Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022)

  ______________

   

  TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

  ____________

  Số: …..

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________________

  , ngày tháng năm ….

   

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN

  Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật.

   

  1. Tên cơ sở:              

  2. Địa chỉ:                   

  3. Điện thoại:                Fax:........................ E-mail:.....................

  4. Địa điểm sản xuất phân bón:…………………………………

  5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận tổ chức Khoa học và Công nghệ: Số …..Ngày….Nơi cấp……

  6. Văn bản chứng minh có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (ghi cụ thể tên, số ký hiệu, thời gian ban hành văn bản):    

  Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

  Loại hình sản xuất:

  Sản xuất phân bón

  Đóng gói phân bón

  Hình thức cấp:

  Cấp mới

  Cấp lại (lần thứ:….)

  Lý do cấp lại…….

  Hồ sơ gửi kèm:…….

  Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón.

   

  TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

  (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

   

   

   

   

  Phụ lục II

  (Kèm theo Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022)

  ______________

   

  TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

  ____________

  Số: …..

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  , ngày tháng năm ….

   

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN

  Kính gửi:…..1

   

  1. Tên cơ sở:              

  Địa chỉ:…..

  Tên chủ cơ sở/người đại diện theo pháp luật:…….

  Điện thoại:........................................................... Fax:.......................... E-mail:……

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Số…….Ngày cấp:..................................

  Nơi cấp: …….Địa điểm nơi chứa (kho) phân bón (nếu có):..........

  2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận tổ chức Khoa học và Công nghệ: Số……Ngày…..Nơi cấp……. 

  3. Giấy chứng nhận tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón của người trực tiếp buôn bán phân bón: Số…..Ngày….Nơi cấp:……2

  Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

  Cấp                                                                                   Cấp lại (lần thứ:....)

  Lý do cấp lại……..

  Hồ sơ gửi kèm: ………….

  Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực phân bón và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   

  TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

  (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

   

   

  __________________________

  1Tên cơ quan có thẩm quyền.

  2Không phải kê khai nội dung này đối với trường hợp trong thành phần hồ sơ đã có bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp buôn bán phân bón theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt.

   

   

   

  Phụ lục III

  (Kèm theo Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022)

  ______________

   

  TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

  ____________

  Số: …..

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  , ngày tháng năm ….

   

   

  VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XUẤT KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG

  Kính gửi: Cục Trồng trọt.

   

  1. Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị xuất khẩu giống: ……

  Địa chỉ: ……

  Điện thoại............................................................. Fax............................ Email……

  2. Mã số doanh nghiệp/mã số dự án đầu tư/số căn cước công dân………………………

  3. Thông tin về giống xuất khẩu:
   

  TT

  Tên giống

  Tên khoa học

  Loại hình (hạt, cây, hom, mắt ghép...)

  Đơn vị tính

  Số lượng xuất

  Nơi nhập

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

  - Lần xuất khẩu: □ Lần đầu □ Lần thứ…..

  - Mục đích xuất khẩu:

  □ Nghiên cứu

  □ Khảo nghiệm

  Quảng cáo

  □ Triển lãm

  □ Trao đổi quốc tế không vì mục đích thương mại

  □ Mục đích khác:      

  - Quy mô, địa điểm dự kiến gieo trồng: (nếu nhiều giống, lập danh sách kèm theo):…..                                          

  - Cửa khẩu xuất:     

  - Thời hạn xuất khẩu

  Đề nghị Cục Trồng trọt xem xét và giải quyết.

   

  TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

  (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Trồng trọt của Quốc hội, số 31/2018/QH14
  Ban hành: 19/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Trồng trọt của Quốc hội, số 31/2018/QH14
  Ban hành: 19/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý phân bón
  Ban hành: 14/11/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  06
  Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Ban hành: 13/12/2019 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 130/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2019/NĐ-CP

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 130/2022/NĐ-CP
  Loại văn bản: Nghị định
  Ngày ban hành: 31/12/2022
  Hiệu lực: 31/12/2022
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Đức Đam
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X