Quyết định 1299/QĐ-UBND bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:1299/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Cao
  Ngày ban hành:15/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  -------
  Số: 1299/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 06 năm 2016

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
  -----------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
  Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
  Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
  Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020;
  Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chnh Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020;
  Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tờ trình số 589/TTr-SNNPTNT ngày 13 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020;
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung chủ yếu sau:
  1. Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020.
  a) Khoán quản lý bảo vệ rừng: 150.000 ha, bình quân 30.000 ha/năm.
  b) Phát triển rừng:
  - Khoanh nuôi tái sinh rừng: 3.000 ha, bình quân 600 ha/năm.
  - Trồng rừng: 35.000 ha, bình quân trồng 7.000 ha/năm (trong đó trồng mới phòng hộ, đặc dụng là 600 ha/năm)
  - Cải tạo rừng: 500 ha, bình quân 100 ha/năm.
  - Làm giàu rừng: 250 ha, bình quân 50 ha/năm.
  - Nuôi dưỡng rừng: 420 ha, bình quân 84 ha/năm.
  - Tỉa thưa nâng cấp rừng: 4000 ha, bình quân 800ha/năm
  - Trồng cây phân tán: 5 triệu cây, bình quân 1 triệu cây/năm
  c) Khai thác:
  - Gỗ rừng trồng 3.670.000 m3, bình quân năm 734.000 m3.
  - Lâm sản ngoài gỗ: Song mây 1.200 tấn (bình quân 240 tn/năm), đót 500 tn (bình quân 100 tn/năm), nhựa thông 4.000 tấn (bình quân 800 tấn/năm), tre nứa 1 triệu cây (bình quân 0,2 triệu cây/năm).
  - Gỗ: Gỗ xây dựng 60.000 m3 (bình quân 12.000 m3/năm), đồ mộc dân dụng 60.000 m3 (bình quân 12.000 m3/năm), ván sàn 40.000 m3 (bình quân 8.000 m3/năm), dăm gỗ: 3.500.000 m3 (bình quân 700.000 m3/năm), mộc mỹ nghệ 10.000 m3 (bình quân 2.000 m3/năm).
  - Lâm sản ngoài gỗ: Nhựa thông 4.000 tấn (bình quân 800 tấn/năm), song mây 1.200 tấn (bình quân 240 tấn/năm), đót 850 tấn (bình quân 170 tấn/năm).
  đ) Xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp: Vườn ươm 02 vườn; đường lâm nghiệp 78 km; đường ranh cản lửa 110 km; chòi canh lửa rừng 04 cái; bảng quy ước bảo vệ rừng 9 cái; trạm quản lý bảo vệ rừng 1 trạm.

  Ch tiêu
  ĐVT
  Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020)
  Tổng
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  1. Bảo vệ và phát triển rừng
   
   
   
   
   
   
   
  - Bảo vệ rừng hiện có
  ha
  299.577
  59.715
  59.715
  59.715
  59.715
  59.717
  + Khoán QLBVR
  ha
  150.000
  30.000
  30.000
  30.000
  30.000
  30.000
  - Khoanh nuôi tái sinh rừng
  ha
  3.000
  600
  600
  600
  600
  600
  - Trồng rừng
  ha
  35.000
  7000
  7000
  7000
  7000
  7000
  + Trồng mới
  ha
  3.000
  600
  600
  600
  600
  600
  + Trồng lại
  ha
  32.000
  6400
  6400
  6400
  6400
  6400
  - Trồng rừng trong ci tạo rừng
  ha
  500
  100
  100
  100
  100
  100
  - Làm giàu rừng
  ha
  250
  50
  50
  50
  50
  50
  - Nuôi dưỡng rừng
  ha
  420
  84
  84
  84
  84
  84
  - Nâng cao chất lượng rng trồng phòng hộ
  ha
  4.000
  800
  800
  800
  800
  800
  3. Trồng cây phân tán
  1000 cây
  5.000
  1.000
  1.000
  1.000
  1.000
  1.000
  4. Sản xuất cây con giống LN
  triệu cây
  125
  25
  25
  25
  25
  25
  5. Khai thác rừng
   
   
   
   
   
   
   
  - Gỗ rừng trồng
  1.000 m3
  3.670
  734
  734
  734
  734
  734
  - Lâm sn ngoài gỗ
   
   
   
   
   
   
   
  + Nhựa Thông
  tn
  4.000
  800
  800
  800
  800
  800
  + Song mây
  tấn
  1.200
  240
  240
  240
  240
  240
  + Đót
  tấn
  500
  100
  100
  100
  100
  100
  + Tre nứa
  1000 cây
  1.000
  200
  200
  200
  200
  200
  6. Chế biến lâm sản
   
   
   
   
   
   
   
  - Gỗ xây dựng
  m3
  60.000
  12.000
  12.000
  12.000
  12.000
  12.000
  - Đồ mộc dân dụng
  m3
  60.000
  12.000
  12.000
  12.000
  12.000
  12.000
  - Ván sàn
  m3
  40.000
  8.000
  8.000
  8.000
  8.000
  8.000
  - Dăm gỗ
  1000 m3
  3.500
  700
  700
  700
  700
  700
  - Đồ mộc mỹ nghệ
  m3
  10.000
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  2.000
  - Nhựa thông
  tấn
  4.000
  800
  800
  800
  800
  800
  - Song mây
  tấn
  1.200
  240
  240
  240
  240
  240
  - Đót
  tấn
  850
  170
  170
  170
  170
  170
  7. Đầu tư xây dựng CSHT LN
   
   
   
   
   
   
   
  - Xây dựng vườn ươm
  vườn
  2
  1
  1
  -
  -
  -
  - Làm đường lâm nghiệp
  km
  78
  21
  15
  14
  14
  14
  - Xây dựng đường ranh cn lửa
  km
  110
  31
  29
  17
  17
  16
  - XD chòi canh lửa
  cái
  4
  2
  1
  1
  -
  -
  - XD bảng quy ước BVR
  bảng
  9
  6
  2
  1
  -
  -
  - XD trạm quản lý bảo vệ rừng
  trạm
  1
  1
  -
  -
  -
  -

  3. Chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng phân bổ theo từng huyện:

  Chỉ tiêu
  ĐVT
  Kế hoạch phân theo huyện 5 năm (2016 - 2020)
  Tổng cộng
  Phong Điền
  Quảng Điền
  ơng Trà
  Phú Vang
  Hương Thủy
  Phú Lộc
  A Lưới
  Nam Đông
  TP Huế
  Tng cộng
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1. Bảo vệ và phát triển rừng
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  - Bo vệ rừng hiện có
  ha
  29.577
  53.458
  1.258
  26.690
  1.706
  26.981
  36.145
  100.190
  51.768
  381
  + Khoán QLBVR
  ha
  150.000
  26.000
  810
  18.200
  709
  18.100
  20.800
  40.000
  25.000
  381
  - Khoanh nuôi tái sinh rừng
  ha
  3.000
  600
  -
  500
  -
  600
  400
  500
  400
  -
  - Trng rừng
  ha
  35.000
  5.042
  659
  3.839
  370
  1.701
  3.183
  5.130
  2.575
  -
  + Trng mới
  ha
  3.000
  700
  100
  700
  50
  550
  300
  500
  100
  -
  + Trồng lại
  ha
  32.000
  6.700
  400
  6.800
  300
  5.000
  6.000
  4.000
  2.800
  -
  - Trng rừng trong ci tạo rừng
  ha
  500
  100
  -
  100
  -
  100
  100
  -
  100
  -
  - Làm giàu rừng
  ha
  250
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  250
  -
  -
  - Nuôi dưỡng rừng
  ha
  420
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  250
  170
  -
  - Nâng cao chất lượng rừng
  ha
  4.000
  1.000
  -
  1.000
  -
  1.000
  500
  300
  200
  -
  2. Trồng cây phân tán
  1000 cây
  5.000
  600
  750
  600
  750
  550
  550
  600
  500
  100
  3 Sn xuất cây con giống LN
  triệu cây
  125
  40
  1
  10
  1
  20
  30
  10
  8
  5
  4. Khai thác rừng
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  - Grừng trồng
  m3
  3.670
  800
  30
  850
  20
  550
  760
  420
  240
  -
  - Lâm sn ngoài gỗ
   
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  - Nhựa Thông
  tấn
  4.000
  2.100
  -
  250
  -
  1.500
  150
  -
  -
  -
  - Song mây
  tn
  1.200
  -
  -
  150
  -
  150
  150
  300
  450
  -
  - Đót
  tn
  500
  -
  -
  190
  -
  120
  140
  -
  50
  -
  - Tre nứa
  1000 cây
  1.000
  1.175
  -
   
   
  -
  -
  -
  -
  -
  5. Đu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
   
  -
  -
   -
   
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  - Xây dựng vườn ươm
  vườn
  2
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2
  -
  -
  - Làm đường lâm nghiệp
  km
  78
  31
  4
  1
  2
  -
  -
  38
  1
  1
  - Xây dựng đường ranh cản lửa
  km
  110
  40
  -
  25
  -
  6
  11
  -
  22
  6
  - XD chòi canh lửa
  cái
  4
  -
  -
  -
  -
  -
  1
  3
  -
  -
  - XD bng quy ước BVR
  bng
  9
  -
  3
  1
  2
  1
  1
  -
  1
  -
  - XD trạm quản lý bảo vệ rừng
  trạm
  1
  -
  -
  -
  -
  -
  1
  -
  -
  -

  4. Khái toán vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020
  ĐVT: triệu đồng

  Ch tiêu
  Kế hoạch 5 năm (2016-2020)
  Tổng cộng
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Tổng vốn đầu tư
  1.136.900
  235.920
  225.245
  225.245
  225.245
  225.245
  - Vốn Ngân sách Nhà nước
  353.900
  79.320
  68.645
  68.645
  68.645
  68.645
  - Vốn doanh nghip
  283.000
  56.600
  56.600
  56.600
  56.600
  56.600
  - Vốn t
  400.000
  80.000
  80.000
  80.000
  80.000
  80.000
  - Chi tr dch v MTR
  100.000
  20.000
  20.000
  20.000
  20.000
  20.000
  1. Quản lý bảo vệ
  134.800
  35.500
  24.825
  24.825
  24.825
  24.825
  - Vốn Ngân sách Nhà nước
  34.800
  15.500
  4.825
  4.825
  4.825
  4.825
  - Chi trả dịch vụ MTR
  100.000
  20.000
  20.000
  20.000
  20.000
  20.000
  2. Phát triển rừng
  1.002.100
  200.420
  200.420
  200.420
  200.420
  200.420
  - Vốn Ngân sách Nhà nước
  319.100
  63.820
  63.820
  63.820
  63.820
  63.820
  - Vốn doanh nghiệp
  283.000
  56.600
  56.600
  56.600
  56.600
  56.600
  - Vốn tự có
  400.000
  80.000
  80.000
  80.000
  80.000
  80.000

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thành phố Huế; Thủ Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - TT HĐND tỉnh;
  - Ch
  tịch UBND tỉnh;
  - Các PCT
  UBND tỉnh;
  - Chi cục Kiểm lâm;
  - VP: Lãnh đạo, CV TC, XDKH;
  - Lưu VT, NN.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Cao

   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 03/12/2004 Hiệu lực: 01/04/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng
  Ban hành: 03/03/2006 Hiệu lực: 25/03/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 05/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
  Ban hành: 14/01/2008 Hiệu lực: 11/02/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1299/QĐ-UBND bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
  Số hiệu:1299/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:15/06/2016
  Hiệu lực:15/06/2016
  Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Nguyễn Văn Cao
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới