hieuluat

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều tỉnh Bình Dương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:22/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Hùng Dũng
  Ngày ban hành:20/08/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/09/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH DƯƠNG

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Số: 22/2020/QĐ-UBND

  Bình Dương, ngày 20 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

  ____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

  Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

  Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

  Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 1485/TTr-SNN ngày 21 tháng 7 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số 155/2005/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Bãi bỏ Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành bảng quy định (tạm thời) hành lang bảo vệ các kênh, rạch thoát nước (không có lưu thông thủy) và hành lang bảo vệ các công trình tưới trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Nông nghiệp & PTNT;
  - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
  - TT.TU, TT.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh
  - CT, PCT UBND tỉnh;
  - UBMTTQ tỉnh, các Đoàn thể;
  - CSDLQG về PL (Sở Tư pháp);
  - Các Sở, ngành;
  - Như Điều 3;
  - Chi cục Thủy lợi;
  - Công báo, Website tỉnh;
  - LĐVP (Lg, Th), Th, TH; HCTC;
  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
  Mai Hùng Dũng

   

   

  QUY ĐỊNH

  PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

   

  Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy định này quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   

  Chương II. BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

   

  Điều 3. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

  Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 40 Luật Thủy lợi.

  Điều 4. Vùng phụ cận

  1. Vùng phụ cận của hồ chứa nước bao gồm vùng phụ cận của đập và vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước theo quy định tại Phụ lục I của Quyết định này.

  2. Vùng phụ cận của kênh theo quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III của Quyết định này.

  3. Vùng phụ cận của đập dâng nước, cản dâng nước, cống tiêu nước theo quy định tại Phụ lục IV của Quyết định này.

  4. Vùng phụ cận của công trình trên kênh và công trình xây đúc khác được tính từ phần xây đúc cuối cùng của công trình trở ra mỗi phía 05m.

  5. Vùng phụ cận của trạm bơm được quy định như sau:

  a) Đối với trạm bơm có hàng rào bảo vệ: Phạm vi vùng phụ cận được xác định trong phạm vi hàng rào bảo vệ.

  b) Đối với trạm bơm không có hàng rào bảo vệ: Phạm vi vùng phụ cận được tính là toàn bộ diện tích đất được Nhà nước giao xây dựng công trình.

   

  Chương III. BẢO VỆ AN TOÀN ĐÊ ĐIỀU

   

  Điều 5. Phạm vi bảo vệ đê điều

  Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Luật Đê điều.

  Điều 6. Hành lang bảo vệ đê

  1. Hành lang bảo vệ đê bao, bờ rạch theo quy định tại Phụ lục V của Quyết định này.

  2. Hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê, cống qua đê thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 23 Luật Đê điều.

  3. Hành lang bảo vệ cống dưới bờ rạch tính từ phần xây đúc cuối cùng của cống trở ra mỗi phía 05m.

   

  Chương IV. CẮM MỐC CHỈ GIỚI PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU

   

  Điều 7. Các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới

  1. Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục V của Quyết định này.

  2. Công trình trên kênh mà kênh đó phải cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ.

  3. Kè bảo vệ đê, cống qua đê, cống qua bờ rạch.

  Điều 8. Quy định về cột mốc và khoảng cách các mốc chỉ giới

  1. Quy định về cột mốc.

  Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 20 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

  2. Khoảng cách các mốc chỉ giới.

  a) Thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI của Quyết định này.

  b) Tại các điểm góc, các điểm chuyển hướng của đường chỉ giới phải có mốc.

  Điều 9. Trách nhiệm cắm mốc, bảo vệ mốc chỉ giới

  1. Chủ đầu tư có trách nhiệm cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều xây dựng mới. Kinh phí cắm mốc được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, công trình đê điều.

  2. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi, công trình đê điều có trách nhiệm cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình đối với công trình thủy lợi, công trình đê điều đang khai thác. Kinh phí cắm mốc được lấy tư nguồn tài chính trong quản lý, khai thác và nguồn hợp pháp khác.

  3. Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi, công trình đê điều có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình, công bố công khai phương án cắm mốc chỉ giới, tổ chức cắm mốc chỉ giới trên thực địa và bàn giao mốc chỉ giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình để phối hợp quản lý, bảo vệ.

  4. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi, công trình đê điều có trách nhiệm trực tiếp quản lý, bảo vệ mốc giới và lưu trữ hồ sơ cắm mốc; hàng năm tổ chức kiểm tra, bảo trì, khôi phục các mốc bị mất hoặc sai lệch so với hồ sơ cắm mốc chỉ giới được phê duyệt. Kinh phí bảo trì, khôi phục mốc được lấy từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi, công trình đê điều.

   

  Chương V. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU

   

  Điều 10. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình phải có giấy phép

  1. Trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi các hoạt động sau đây phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

  Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 44 Luật Thủy lợi.

  2. Trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều các hoạt động sau đây phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

  Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Luật Đê điều.

  Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều

  1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

  a) Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 8 và Khoản 10, Điều 8 Luật Thủy lợi;

  b) Thực hiện các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi chưa có giấy phép hoặc thực hiện không đúng nội dung của giấy phép được cấp cho các hoạt động quy định tại Khoản 1, Điều 10 Quy định này.

  2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều.

  Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 9 và Khoản 10, Điều 7 Luật Đê điều.

  Điều 12. Đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều

  1. Mục đích sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều.

  a) Việc sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 24 Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

  b) Đất trong hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê được thực hiện theo Khoản 1, Điều 29 Luật Đê điều.

  2. Quản lý đất thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và phạm vi bảo vệ đê điều theo quy định của Luật Đất đai.

  Điều 13. Xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều

  1. Không được xây dựng công trình mới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ đê điều trừ công trình phục vụ phòng, chống lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ, công trình đặc biệt và công trình được cấp thẩm quyền cấp phép.

  2. Công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ đê điều không ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình được tiếp tục sử dụng; chỉ được phép sửa chữa cải tạo nhưng không được mở rộng quy mô hoặc thay đổi kết cấu.

  3. Công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ đê điều ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình phải thực hiện các giải pháp khắc phục; trường hợp không thể khắc phục phải dỡ bỏ hoặc di dời.

  4. Việc xem xét các trường hợp công trình không thể khắc phục, phải dỡ bỏ, di dời sẽ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho chủ trương xử lý cụ thể. Người có đất bị thu hồi, có công trình phải dỡ bỏ, di dời sẽ được xem xét hỗ trợ, bồi thường theo quy định của pháp luật.

   

  Chương VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 14. Trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

  a) Chủ trì, tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công trình thủy lợi, công trình đê điều thực hiện Quy định này;

  b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều tổ chức thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình theo quy định;

  c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều theo quy định hiện hành.

  d) Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát các công trình hiện có ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương xử lý cụ thể.

  2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

  a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình rà soát hiện trạng sử dụng đất trong hành lang bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật;

  b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều theo thẩm quyền; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan thực hiện việc quản lý và sử dụng đất theo quy định.

  3. Các Sở, ngành khác:

  Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi, công trình đê điều tổ chức thực hiện Quy định này.

  Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

  1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

  a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thực hiện Quy định này;

  b) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét;

  c) Tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác công trình, các đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện Quy định này;

  d) Phối hợp với đơn vị quản lý khai thác công bố công khai phương án cắm mốc và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình;

  đ) Thực hiện bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều tại địa phương theo quy định của pháp luật. Xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều theo thẩm quyền;

  2. Ủy ban nhân dân cấp xã:

  a) Tuyên truyền, phổ biến Quy định này tại địa phương;

  b) Phối hợp với đơn vị quản lý khai thác công bố công khai phương án cắm mốc, tiếp nhận mốc chỉ giới và quản lý, bảo vệ mốc chỉ giới;

  c) Ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền xử lý thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.

  Điều 16. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều

  1. Lập và cung cấp hồ sơ quản lý phạm vi bảo vệ công trình cho Ủy ban nhân dân cấp xã để phối hợp quản lý.

  2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát hiện trạng sử dụng đất trong hành lang bảo vệ công trình, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định hiện hành.

  3. Chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, công trình đê điều; quản lý hành lang, mốc giới bảo vệ công trình. Trường hợp hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều bị lấn chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang bảo vệ công trình xử lý.

  4. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm; phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tuyên truyền việc thực hiện quy định này trên địa bàn quản lý.

  5. Có trách nhiệm bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi; kiểm tra, kiểm soát việc xả chất thải, nước thải vào công trình thủy lợi;

  6. Quản lý, sử dụng đất thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều theo quy định của pháp luật;

  7. Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình đối với công trình thủy lợi, công trình đê điều đang khai thác;

  8. Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

  Điều 17. Quy định chuyển tiếp

  1. Các công trình đã được đền bù, giải tỏa lớn hơn quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ đối với công trình đê điều tại Quy định này thì cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ theo ranh giới, phạm vi đền bù, giải tỏa để quản lý. Phần đất được đền bù, giải tỏa lớn hơn phạm vi bảo vệ nếu sử dụng cho mục đích khác với mục đích quản lý, bảo vệ công trình phải tuân theo quy định của pháp luật về đất đai.

  2. Đối với công trình thuộc diện phải cắm mốc theo quy định này đã được cắm mốc, tuy nhiên phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ công trình đê điều đã cắm nhỏ hơn phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ công trình đê điều theo quy định này thì phải cắm mốc lại theo quy định này.

  3. Đối với các công trình thuộc diện phải cắm mốc theo quy định này đã được cắm mốc, mà phạm vi vùng phụ cận trùng với phạm vi bảo vệ đã được xác định trước đây thì được giữ nguyên mốc đã cắm để quản lý, sử dụng.

  4. Trường hợp các vùng phụ cận của công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ công trình đê điều chồng lấn với hành lang bảo vệ của các công trình xây dựng khác thì phạm vi bảo vệ chung được xác định là vùng phụ cận hoặc hành lang bảo vệ lớn nhất.

  5. Trường hợp khoảng cách mốc đã cắm trước khi ban hành Quy định này không đảm bảo theo quy định; mốc bị mất, hư hỏng thì phải cắm bổ sung. Quy cách mốc cắm bổ sung, thay thế theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 của Quy định này.

  6. Đối với công trình không thuộc diện phải cắm mốc nhưng đã được cắm mốc, các đơn vị quản lý khai thác công trình, Ủy ban nhân dân cấp xã có công trình tiếp tục quản lý, bảo vệ mốc; thực hiện cắm mốc bổ sung khi mốc bị hư hỏng, bị mất.

  7. Đối với hồ chứa phải cắm mốc phạm vi bảo vệ công trình và mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, đơn vị quản lý khai thác hồ chứa cắm mốc phạm vi bảo vệ công trình và sử dụng chung cho cả hành lang bảo vệ nguồn nước.

  8. Xử lý cắm mốc đối với các trường hợp hành lang bảo vệ đê điều trùng với hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

  a) Trường hợp khoảng cách từ chân mái ngoài đê bao phía sông đến mép bờ sông nhỏ hơn phạm vi bảo vệ đê điều thì việc cắm mốc bảo vệ chỉ thực hiện đối với phía đồng. Phạm vi từ chân đê đến bờ sông là hành lang bảo vệ chung của hành lang bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ nguồn nước;

  b) Trường hợp khoảng cách từ chân mái ngoài đê bao phía sông đến mép bờ sông nhỏ hơn tổng cộng phạm vi hành lang bảo vệ đê điều phía sông và phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước thì việc cắm mốc được ưu tiên cắm mốc đối với công trình đê điều theo quy định này. Khi đó, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước được tính từ mép bờ sông đến ranh mốc bảo vệ đê điều;

  c) Trường hợp khoảng cách từ chân mái ngoài đê bao phía sông đến mép bờ sông bằng tổng cộng phạm vi hành lang bảo vệ đê điều phía sông và phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước (hành lang bảo vệ đê điều trùng với hành lang bảo vệ nguồn nước) thì được sử dụng chung mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, việc cắm mốc do đơn vị quản lý đê điều thực hiện, quy cách mốc được thực hiện theo quy định này;

  d) Trường hợp khoảng cách từ chân mái ngoài đê bao phía sông đến mép bờ sông lớn hơn tổng cộng phạm vi hành lang bảo vệ đê điều phía sông và phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước thì đơn vị cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện có công trình xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

  Điều 18. Trách nhiệm thi hành

  1. Giao Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

  2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

   

   

  PHỤ LỤC I:

  VÙNG PHỤ CẬN CỦA HỒ CHỨA NƯỚC
  (Kèm theo Quyết định số: 22/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

   

  STT

  Tên công trình

  Địa điểm

  Chiều cao đập (m)

  Cấp công trình

  Phạm vi vùng phụ cận của đập (m)

  Phạm vi vùng phụ cận của lòng hồ (cao trình đỉnh đập trở xuống) (m)

  Phạm vi vùng phụ cận của tràn xả lũ (m)

  Quy định cắm mốc

  Ghi chú

  Chân đập

  Đầu đập

  1

  Hồ Đá Bàn

  Bắc Tân Uyên

  15

  III

  50

  50

  38,4

  50

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  2

  Hồ Cần Nôm

  Dầu Tiếng

  12

  III

  50

  50

  17

  50

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  3

  Hồ Dốc Nhàn

  Bắc Tân Uyên

  9,0

  III

  50

  50

  27,4

  50

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  4

  Hồ Suối Lùng

  Phú Giáo

  9,16

  III

  50

  50

  32,2

  50

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  5

  Hồ Từ Vân 1

  Bàu Bàng

  5,1

  IV

  20

  20

  26,4

  20

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  6

  Hồ Từ Vân 2

  Bàu Bàng

  6,35

  IV

  20

  20

  24,0

  20

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  7

  Hồ Cua Pari

  Bến Cát, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên

   

  IV

  20

  20

  39

  20

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  Ghi chú:

  - Vùng phụ cận của thân đập có phạm vi tính từ chân đập trở ra.

  - Vùng phụ cận của đầu đập có phạm vi được tính từ hai đầu đập trở ra.

  - Vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước có phạm vi tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ.

  - Vùng phụ cận của tràn xả lũ hồ chứa nước có phạm vi bảo vệ của phần kết cấu tràn xả lũ hồ chứa nước vượt ra khỏi vùng phụ cận của đập đất được tính bằng vùng phụ cận của đập kể từ hai bên tràn trở ra và từ phía đuôi tràn về phía hạ lưu.

   

   

   

  PHỤ LỤC II:

  VÙNG PHỤ CẬN CỦA KÊNH TƯỚI
  (Kèm theo Quyết định số: 22/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

   

  TT

  Tên công trình

  Địa điểm

  Đoạn kênh

  Lưu lượng thiết kế
  (m3/s)

  Chiều dài kênh (m)

  Kết cấu kênh

  Vùng phụ cận kênh

  Quy định cắm mốc

  Ghi chú

  Điểm đầu

  Điểm cuối

  I

  Hồ Đá Bàn

  Bắc Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

   

  I.1

  Kênh Lạc An

  Xã lạc An

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp 2, 3

  Sau cống lấy nước dưới đập Suối Sâu

  K4+980 kênh chính

  0,53

  4.980

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Ấp 3,4

  K3+272 kênh chính

  K2+148,5 kênh N1

  0,098

  2.148,5

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2

  Ấp 3

  K1+034 kênh chính

  K2+034,8 kênh N2

  0,081

  2.034,8

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N20

  Ấp 1,2

  K4+980 kênh chính

  K0+409,8 kênh N20

  0,02

  409,8

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2A

  Ấp 3

  K0+064 kênh chính

  K0+272 kênh N2A

  0,012

  272

  Kênh đất

  2

  Khôngcắm mốc

   

   

  Kênh N2B

  Ấp 3

  K0+964 kênh chính

  K0+14 kênh N2B

  0,008

  14,0

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2C

  Ấp 3

  K1+115 kênh chính

  K0+170 kênh N2C

  0,003

  170

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2D

  Ấp 3

  K1+240 kênh chính

  K0+80 kênh N2D

  0,004

  80

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N4C

  Ấp 3

  K1+409 kênh chính

  K0+98 kênh N4C

  0,006

  98

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N4

  Ấp 3

  K1+467 kênh chính

  K0+33,5 kênh N4

  0,012

  33,5

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N4B

  Ấp 3

  K1+944 kênh chính

  K0+180 kênh N4B

  0,015

  180

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N6

  Ấp 3

  K2+253 kênh chính

  K0+82 kênh N6

  0,014

  82

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N6B

  Ấp 3

  K2+327 kênh chính

  K0+111 kênh N6B

  0,01

  111

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N8

  Ấp 3

  K2+620 kênh chính

  K0+80 kênh N8

  0,011

  80

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N8A

  Ấp 3

  K2+974 kênh chính

  K0+141,2 kênh N8A

  0,021

  141,2

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N8B

  Ấp 3

  K3+246 kênh chính

  K0+37 kênh N8B

  0,012

  37

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N8C

  Ấp 3

  K3+568 kênh chính

  K0+25 kênh N8C

  0,007

  25

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N10

  Ấp 3

  K3+935 kênh chính

  K0+470,4 kênh N10

  0,02

  470,4

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N12

  Ấp 3

  K4+145 kênh chính

  K0+220 kênh N12

  0,0838

  220

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N14

  Ấp 2

  K4+543 kênh chính

  K0+75,5 kênh N14

  0,023

  75,5

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N16

  Ấp 2

  K4+803 kênh chính

  K0+150 kênh N16

  0,023

  150

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N18

  Ấp 2

  K4+980 kênh chính

  K0+120 kênh N18

  0,023

  120

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  3

  Các kênh nội đồng

  Ấp 3, 4

   

   

   

  1.582,9

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

  I.2

  Kênh Thường Tân

  Xã Tân Mỹ, Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp 1, xã Tân Mỹ; ấp 1, xã Thường Tân

  Đập dâng Suối Sâu

  K10+764 kênh chính

  0,878

  10.764

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Ấp 1, Xã Thường Tân

  K2+943 kênh chính

  K1+295,2 kênh N1

  0,138

  1.295,2

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2

  Ấp 1, xã Tân Mỹ

  K4+910 kênh chính

  K0+709 kênh N2

  0,059

  709

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N4

  Ấp 1, xã Tân Mỹ

  K5+307 kênh chính

  K1+408,6 kênh N4

  0,039

  1.408,6

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N7

  Ấp 1, xã Tân Mỹ

  K5+924 kênh chính

  K1+207,7 kênh N7

  0,0546

  1.207,7

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N3

  Ấp 1, xã Tân Mỹ

  K3+145 kênh chính

  K0+719 kênh N3

  0,029

  719

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N5

  Ấp 1, xã Tân Mỹ

  K3+568 kênh chính

  K0+49 kênh N5

  0,0186

  49

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N9

  Ấp 1, xã Tân Mỹ

  K4+639 kênh chính

  K0+198 kênh N9

  0,0366

  198

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N9B

  Ấp 1, xã Tân Mỹ

  K4+896 kênh chính

  K0+291 kênh N9B

  0,0366

  291

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N11

  Ấp 1, xã Tân Mỹ

  K5+600 kênh chính

  K0+353 kênh N11

  0,0273

  353

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N13

  Ấp 1, xã Thường Tân

  K5+898 kênh chính

  K0+200 kênh N12

  0,004

  200

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N15

  Ấp 1, xã Thường Tân

  K6+011 kênh chính

  KF kênh N15

  0,004

  260

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1A

  Ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ

  K0+165 kênh chính

  K0+590 kênh N1A

  0,0331

  590

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1C

  Ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ

  K0+440 kênh chính

  K0+40 kênh N1C

  0,005

  40

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1D

  Ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ

  K0+655 kênh chính

  K0+60 kênh N1D

  0,003

  60

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  3

  Các kênh nội đồng

  Ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ

   

   

  <1

  3.817,3

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

  II

  Hồ Cần Nôm

  Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp Bến Tranh

  Sau cống lấy nước dưới đập Cần Nôm

  K2+420, Đường ĐT744

  0,743

  2.420

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  2

  Kênh Nam

  Ấp Bến Tranh

  Cuối kênh chính

  K4+050 kênh Nam

  0,56

  4.050

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

  3

  Kênh Bắc

  Ấp Bến Tranh

  K2+420 kênh chính

  K0+900 kênh Bắc

  0,23

  900

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

  4

  Kênh cấp II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N3

  Ấp Cần Giăng

  K3+400 kênh Nam

  K0+250 kênh N3

  0,021

  250

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N4

  Ấp Cần Giăng

  K3+500 kênh Nam

  K1+160 kênh N4

  0,188

  1.160

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N6

  Ấp Cần Giăng

  Cuối kênh Nam

  K0+822 kênh N6

  0,121

  822

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đoạn từ K0-K0+512

  Ấp Cần Giăng

  Cuối kênh Nam

  K0+512 kênh N7

  0,121

  512

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Đoạn từ K0+512-K0+817

  Ấp Cỏ Trách

  K0+512 kênh N7

  K0+817 kênh N7

  0,075

  305

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh B1

  Ấp Bến Tranh

  Cuối kênh Bắc

  K1+429 kênh B1

  0,1

  1.429

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh B2

  Ấp Bến Tranh

  K0+50

  K1+375 kênh B2

  0,1

  1.375

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  III

  Hồ Dốc Nhàn

  Xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp Giáp Lạc

  Sau cống lấy nước dưới đập

  K1+486 kênh chính

  0,2

  1.486

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Ấp Giáp Lạc

  K1+302 kênh chính

  K0+396 kênh N1

  0,017

  396

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2

  Ấp Giáp Lạc

  K0+232 kênh chính

  K0+778,2 kênh N2

  0,08

  778,2

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N4

  Ấp Giáp Lạc

  K0+512 kênh chính

  K0+164 kênh N4

  0,017

  164

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N6

  Ấp Giáp Lạc

  K0+852 kênh chính

  K0+586 kênh N6

  0,05

  586

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N8

  Ấp Giáp Lạc

  K1+402 kênh chính

  K0+515 kênh N8

  0,022

  515

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  3

  Kênh cấp 2

  Ấp Giáp Lạc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N2-1

  Ấp Giáp Lạc

  K0+150 kênh N2

  K0+260 kênh N2-1

  0,06

  260

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2-3

  Ấp Giáp Lạc

  K0+485 kênh N2

  K0+153 kênh N2-3

  0,014

  153

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  4

  Các kênh nội đồng

  Ấp Giáp Lạc

   

   

  <1

  700

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

  IV

  Kênh tưới Suối Giai

  Xã Tân Hiệp, Phước Sang - huyện Phú Giáo

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Xã Phước Sang, Tân Hiệp

  K1+800 ấp Đồng Tâm, xã Phước Sang

  K11+00 ấp 5, xã Tân Hiệp

  2,25

  9.200

  Kênh đất

  3

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Ấp Bến Cát, xã Phước Sang

  K4+500 kênh chính

  K1+029,5 kênh N1

  0,23

  1.029,5

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2

  Ấp Đồng Trâm, xã Phước Sang

  K4+500 kênh chính

  K0+577,5 kênh N2

  0,25

  577,5

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N3

  Ấp Bến Cát, xã Phước Sang

  K5+300 kênh chính

  K0+800 kênh N3

  0,2

  800

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N4

  Ấp Sa Dụp, xã Phước Sang

  K5+930 kênh chính

  K1+525 kênh N4

  0,605

  1.525

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N5

  Ấp Tân Tiến, xã Phước Sang

  K6+975 kênh chính

  K0+480 kênh N5

  0,16

  480

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N7

  Ấp 5, xã Tân Hiệp

  K7+900 kênh chính

  K1+230 kênh N7

  0,49

  1.230

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N8

  Ấp 6, xã Tân Hiệp

  K8+150 kênh chính

  K3+055 kênh N8

  0,9

  3.055

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N9

  Ấp 5, xã Tân Hiệp

  K9+00 kênh chính

  K0+ 001 kênh N9

  0,5

  1.001

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N10

  Ấp 6, xã Tân Hiệp

  K8+600 kênh chính

  K2+490 kênh N10

  0,43

  2.490

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N11

  Ấp 5, xã Tân Hiệp

  K10+400 kênh chính

  K1+433 kênh N11

  0,21

  1.433

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N12

  Ấp 5, xã Tân Hiệp

  K10+100 kênh chính

  K0+945 kênh N12

  0,54

  945

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  V

  Kênh tưới trạm bơm Bà Cố

  Xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp 4

  Bể xả

  K1+109 Kênh chính

  0,25

  1.109

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Ấp 4

  K0+150 kênh chính

  K0+501 kênh N1

  0,0211

  501

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N3

  Ấp 4

  K0+305 kênh chính

  K0+490 kênh N3

  0,0458

  490

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N5

  Ấp 4

  K0+500 kênh chính

  K0+380 kênh N5

  0,0326

  380

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N7

  Ấp 4

  K0+798 kênh chính

  K0+380 kênh N7

  0,0101

  380

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N9

  Ấp 4

  K0+969 kênh chính

  K0+350 kênh N9

  0,0175

  350

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N11

  Ấp 4

  K1+109 kênh chính

  K0+696 kênh N11

  0,066

  696

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  3

  Kênh cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N3-2A

  Ấp 4

  K0+250 kênh N3

  K0+81 kênh N3-2A

  0,0148

  81

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N3-2

  Ấp 4

  K0+400 kênh N3

  K0+150 kênh N3-2

  0,0241

  150

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N5-2

  Ấp 4

  K0+100 kênh N5

  K0+350 kênh N5-2

  0,0089

  350

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N5-4

  Ấp 4

  K0+260 kênh N5

  K0+160 kênh N5-4

  0,0132

  160

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N11-1

  Ấp 4

  K0+492 kênh N11

  K0+191 kênh N11-1

  0,0185

  191

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N11-3

  Ấp 4

  K0+696 kênh N11

  K0+682 kênh N11-3

  0,0234

  682

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  VI

  Kênh tưới trạm bơm Tân Mỹ 1

  Xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp 3

  Bể xả

  Cửa chia nước

  0,444

  20

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Ấp Vườn Vũ

  Cửa chia nước

  K1+127 kênh N1

  0,225

  1.127

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2

  Ấp 3

  Cửa chia nước

  K1+374 kênh N2

  0,225

  1.374

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  3

  Kênh cấp II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1-8

  Ấp Vườn Vũ

  K0+587 kênh N1

  K0+486 kênh N1-8

  0,026

  486

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N1-14

  Ấp Vườn Vũ

  K1+127 kênh N1

  K0+364 kênh N1-14

  0,0334

  364

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2-9

  Ấp 3

  K1+000 kênh N2

  K0+778 kênh N2-9

  0,058

  778

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  4

  Kênh nội đồng

  Ấp Vườn Vũ

   

   

  <1

  1.841

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

  VII

  Kênh tưới trạm bơm Tân Mỹ 2

  Xã Tân Mỹ, Thường Tân - huyện Bắc Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

   

  Bể xả

  Cửa chia nước

  0,444

  209

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Ấp 5, xã Thường Tân, ấp 3, xã Tân Mỹ

  Cửa chia nước

  K0+897 kênh N1

  0,225

  879

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2

  Ấp 5, xã Thường Tân

  Cửa chia nước

  K1+163 kênh N2

  0,225

  1.163

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  3

  Các kênh nội đồng

  ấp 3, xã Tân Mỹ

   

   

  <1

  1.850

  Đất

  1

  Không cắm mốc

   

  VIII

  Kênh tưới trạm bơm Thường Tân 1

  Xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp 4

  Bể xả

  Cửa chia nước

  0,261

  210

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Ấp 4

  Cửa chia nước

  K1+100 kênh N1

  0,10

  1.100

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2

  Ấp 4

  Cửa chia nước

  K1+033 kênh N2

  0,209

  1.033

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  3

  Kênh cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N2-1

  Ấp 4

  K1+033 kênh N2

  K0+467 kênh N2-1

  0,27

  467

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2-2

  Ấp 4

  K0+144 kênh N2

  K0+492 kênh N2-2

  0,51

  492

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2-4

  Ấp 4

  K0+488 kênh N2

  K0+539 kênh N2-4

  0,47

  539

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2-6

  Ấp 4

  K0+600 kênh N2

  K0+987 kênh N2-6

  0,47

  987

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  4

  Các kênh nội đồng

  Ấp 4

   

   

  <1

  750

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

  IX

  Kênh tưới trạm bơm Thường Tân 2

  Xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  ấp 3, xã Thường Tân

  Bể xả

  Cửa chia nước

  0,45

  87

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  ấp 3, xã Thường Tân

  Cửa chia nước

  K2+236 kênh N1

  0,21

  2.236

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2

  ấp 3, xã Thường Tân

  Cửa chia nước

  K0+750 kênh N2

  0,24

  750

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  3

  Kênh cấp 2

  ấp 3, xã Thường Tân

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1-24

  ấp 3, xã Thường Tân

  K2+236 kênh N1

  K0+480 kênh N1-24

  0,034

  480

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2-6

  ấp 3, xã Thường Tân

  K0+285 kênh N2

  K0+684 kênh N2-6

  0,021

  684

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  4

  Các kênh nội đồng

  ấp 3, xã Thường Tân

   

   

  <1

  1.508

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

  X

  Kênh tưới trạm bơm Vũng Gấm

  Xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp 1

  Bể xả

  Cửa chia nước

  0,472

  428

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N6

  Ấp 1

  K7+690 kênh chính

  K1+297,8 kênh N6

  0,0318

  1.297,8

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N8

  Ấp 1

  K8+290 kênh chính

  K0+80 kênh N8

  0,0090

  80

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N10

  Ấp 1

  K8+410 kênh chính

  K0+75 kênh N10

  0,0143

  75

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N12

  Ấp 1

  K8+614 kênh chính

  K0+297 kênh N12

  0,2034

  297

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N14

  Ấp 1

  K9+164 kênh chính

  K0+280 kênh N14

  0,0127

  280

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N16

  Ấp 1

  K9+661 kênh chính

  K0+156 kênh N16

  0,0053

  156

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N17

  Ấp 1

  K7+632 kênh chính

  K0+348 kênh N17

  0,0300

  348

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N18

  Ấp 1

  K9+823 kênh chính

  K0+680 kênh N18

  0,0433

  680

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N18A

  Ấp 1

  K10+130 kênh chính

  K0+150 kênh N18A

  0,0050

  150

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N18B

  Ấp 1

  K10+336 kênh chính

  K0+62 kênh N18B

  0,0070

  62

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N18C

  Ấp 1

  K10+612 kênh chính

  K0+80 kênh N18C

  0,0050

  80

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N19

  Ấp 1

  K7+970 kênh chính

  K0+320 kênh N19

  0,0370

  320

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N20

  Ấp 1

  K10+764 kênh chính

  K0+255 kênh N20

  0,0296

  255

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  3

  Các kênh nội đồng

  Ấp 1

   

   

  <1

  405

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

  XI

  Kênh tưới trạm bơm Tân Long

  Xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp Tân Long

  Cửa ra bể xả

  Cửa chia nước

  0,544

  1.212

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Ấp Bình Hưng

  K0+216,5 kênh chính

  K0+417 kênh N1

  0,055

  417

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2

  Ấp Tân Long

  K0+243,50 kênh chính

  K0+635 kênh N2

  0,047

  635

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N3

  Ấp Bình Hưng

  K0+379 kênh chính

  K0+678 kênh N3

  0,092

  678

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N9

  Ấp Tân Long

  K1+059 kênh chính

  K0+294 kênh N9

  0,053

  294

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N10

  Ấp Tân Long

  K1+059 kênh chính

  K0+100 kênh N10

  0,055

  100

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N5

  Ấp Tân Long

  K0+590 kênh chính

  K0+244 kênh N5

  0,031

  244

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N7

  Ấp Tân Long

  K0+800 kênh chính

  K0+236 kênh N7

  0,028

  236

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N8

  Ấp Tân Long

  K0+922 kênh chính

  K0+100 kênh N8

  0,043

  100

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  3

  Kênh nội đồng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1-2

  Ấp Bình Hưng

  K0+083 kênh N1

  K0+100 trên kênh N1-2

  0,025

  100

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1-4

  Ấp Bình Hưng

  K0+292 kênh N1

  K0+074 kênh N1-4

  0,031

  74

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N3-2

  Ấp Bình Hưng

  K0+480 kênh N3

  K0+224 kênh N3-2

  0,037

  224

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N3-4

  Ấp Bình Hưng

  Cuối kênh N3

  K0+155 kênh N3-4

  0,054

  155

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

  Đã cấm mốc

  XII

  Kênh tưới trạm bơm Bạch Đằng

  Xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp Điều Hòa

  Cửa ra bể xả

  Cửa chia nước

  0,444

  141

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm . mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Ấp Điều Hòa

  Cửa chia nước

  K2+500 kênh N1

  0,141

  2.500

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2

  Ấp Điều Hòa

  Cửa chia nước

  K1+800 kênh N2

  0,213

  1.800

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N3

  Ấp Bình Hưng

  Cửa chia nước

  K1+285 kênh N3

  0,09

  1.285

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  3

  Kênh cấp II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1-2

  Ấp Điều Hòa

  K0+720 kênh N1

  K0+550 kênh N1-2

  0,022

  550

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N3-9

  Ấp Bình Hưng

  K1+022 kênh N3

  K0+330 kênh N3-9

  0,015

  330

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  4

  Các kênh nội đồng

  Ấp Điều Hòa

   

   

  <2

  100

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

  XIII

  Kênh tưới trạm bơm Tân An

  Xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp An Chữ

  Cửa ra bể xả

  K0+168,40 kênh chính

  0,444

  168,4

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N2

  Ấp An Chữ, Tân Trạch

  K0+68,50 kênh chính

  K0+821 kênh N2

  0,193

  821

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  3

  Kênh cấp II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N2-2

  Ấp Tân Trạch

  Cuối kênh N2

  K0+743,60 kênh N2-2

  0,096

  743,6

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2-3

  Ấp Tân Trạch

  K0+699,8 kênh N2

  K0+531 kênh N2-3

  0,048

  531

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2-7

  Ấp Tân Trạch

  Cuối kênh N2

  K0+553 kênh N2-7

  0,048

  553

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

  4

  Các kênh nội đồng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  N2-1

  Ấp An Chữ, xã Bạch Đằng

  K0+253 kênh N2

  K0+050 kênh N2-1

  <2

  50

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-5

  K0+347 kênh N2

  K0+150 kênh N2-5

  <2

  150

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-2-1

  Ấp Tân Trạch, xã Bạch Đằng

  K0+120,10 kênh N2-2

  K0+420 kênh N2-2-1

  <2

  420

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-2-3

  K0+365 kênh N2-2

  K0+355 kênh N2-2-3

  <2

  355

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-2-5

  K0+548,5 kênh N2-2

  K0+260 kênh N2-2-5

  <2

  260

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

  XIV

  Kênh tưới trạm bơm Bến Trống

  Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

  Ấp Bến Chùa

  Bể chứa trạm bơm

  K0+750 kênh chính

  0,13

  750

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N2

  Ấp Bến Chùa

  K0+ 180 Kênh chính

  K0+455 kênh N2

  0,0508

  455

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N4

  Ấp Bến Chùa

  K0+ 460 Kênh chính

  K0+550 kênh N4

  0,0308

  550

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N6

  Ấp Bến Chùa

  KF Kênh chính

  K0+288 kênh N6

  0,0238

  288

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

  XV

  Kênh tưới trạm bơm Bàu Sen

  TT Dầu Tiếng

  Kênh chính

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Khu phố 6

  Cửa chia nước

  K2+250 kênh N1

  0,24

  2.250

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2

  Khu phố 6

  Cửa chia nước

  K2+470 kênh N2

  0,24

  2.470

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

  2

  Kênh cấp II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1-2

  Khu phố 6

  K0+212 kênh N1

  K0+232 kênh N1-2

  0,023

  232

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1-4

  Khu phố 6

  K0+400 kênh N1

  K0+215 kênh N1-4

  0,013

  215

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1-8

  Khu phố 6

  K0+750 kênh N1

  K0+251 kênh N1-8

  0,018

  251

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1-10

  Khu phố 6

  K1+167 kênh N1

  K0+236 Kênh N1-10

  0,068

  236

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1-12

  Khu phố 6

  1+257 kênh N1

  K0+467,4 Kênh N1-12

  0,081

  467,4

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1-14

  Khu phố 6

  K1+420 kênh N1

  K0+366 Kênh N1-14

  0,042

  366

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1-16

  Khu phố 6

  K1+551 kênh N1

  K0+93 Kênh N1-16

  0,017

  93

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1-18

  Khu phố 6

  K1+950 kênh N1

  K0+115 Kênh N1-18

  0,018

  115

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N1-20

  Khu phố 6

  K2+150 kênh N1

  K0+80 kênh N1-20

  0,008

  80

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2-1

  Khu phố 6

  K1+020 kênh N2

  K0+408 kênh N2-1

  0,018

  408

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2-3

  Khu phố 6

  K1+151 kênh N2

  K0+179,5 kênh N2-3

  0,011

  179,5

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2-7

  Khu phố 6

  K1+570 kênh N2

  K0+287 kênh N2-7

  0,026

  287

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2-9

  Khu phố 6

  K1+745 kênh N2

  K0+360 kênh N2-9

  0,027

  360

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2-11

  Khu phố 6

  K1+995 kênh N2

  K0+443 kênh N2-11

  0,034

  443

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2-13

  Khu phố 6

  K2+175 kênh N2

  K0+370,5 kênh N2-13

  0,032

  370,5

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2-15

  Khu phố 6

  KF kênh N2

  K0+358 kênh N2-15

  0,026

  358

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

  3

  Các kênh nội đồng

  Khu phố 6

   

   

  <1

  6.000

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

  XVI

  Cản Ông Gần

  Xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Ấp Bờ Cản

  Cống lấy nước đầu đập

  K1+906,3 kênh N1

  0,054

  1.906,3

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2

  Ấp Bờ Cản

  Cống lấy nước đầu đập

  K1+803 kênh N2

  0,042

  1.803

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

   

  XVII

  Kênh tưới đập Ông Hựu

  Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh chính

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  K0-K2+215

  Khu phố 3,7

  Sau cống dưới đập chính

  K2+215 kênh chính

  0,32

  2.215

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  K2+215-KF

  Khu phố 3,7

  K2+215 kênh chính

  K2+500 kênh chính

  0,074

  285

  Đất

  2

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  2

  Kênh cấp I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh N1

  Khu phố 7

  Tràn phụ

  K0+750 kênh N1

  0,012

  750

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N2

  Khu phố 3

  K1+315,4 kênh chính

  K0+900 kênh N2

  0,07

  900

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N6

  Khu phố 3

  K1+914 kênh chính

  K0+766,5 kênh N6

  0,044

  766,5

  Bê tông

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N7

  Khu phố 3

  K1+576,4 kênh chính

  K0+520 kênh N7

  0,036

  520

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N9

  Khu phố 3

  K1+881 kênh chính

  K0+584 kênh N9

  0,023

  584

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N2”

  Khu phố 3

  K1+480 kênh chính

  K1+401 kênh N2”

  <1

  1.401

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N4

  Khu phố 3

  K1+576,4 kênh chính

  K0+291 kênh N4

  <1

  291

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

  Đã cắm mốc

   

  Kênh N4-A

  Khu phố 3

  K1+683 kênh chính

  K0+291 kênh N4-A

  <1

  291

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

   

  Kênh N4-B

  Khu phố 3

  K1+738 kênh chính

  K0+239 kênh N4-B

  <1

  239

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  3

  Các kênh nội đồng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  N2-1

  Khu phố 3

  K0+213 kênh N2

  K0+032 kênh N2-1

  <1

  32

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-3

  Khu phố 3

  K0+498 kênh N2

  K0+030 kênh N2-3

  <1

  30

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-5

  Khu phố 3

  K0+667 kênh N2

  K0+030 kênh N2-5

  <1

  30

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-7

  Khu phố 3

  K0+697 kênh N2

  K0+028 kênh N2-7

  <1

  28

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-2

  Khu phố 3

  K0+020 kênh N2

  K0+200 kênh N2-2

  <1

  200

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-4

  Khu phố 3

  K0+136 kênh N2

  K0+264 kênh N2-4

  <1

  264

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-6

  Khu phố 3

  K0+267 kênh N2

  K0+235 kênh N2-6

  <1

  235

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-8

  Khu phố 3

  K0+352 kênh N2

  K0+254 kênh N2-8

  <1

  254

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-10

  Khu phố 3

  K0+406 kênh N2

  K0+280 kênh N2-10

  <1

  280

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-12

  Khu phố 3

  K0+498 kênh N2

  K0+12 kênh N2-12

  <1

  120

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N2-14

  Khu phố 3

  K0+667 kênh N2

  K0+162 kênh N2-14

  <1

  162

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N4-3

  Khu phố 3

  K0+298 kênh N4

  K0+256 kênh N4-3

  <1

  256

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N4-5

  Khu phố 3

  K0+400 kênh N4

  K0+232 kênh N4-5

  <1

  232

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N4-7

  Khu phố 3

  K0+656 kênh N4

  K0+307 kênh N4-7

  <1

  307

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N4-9

  Khu phố 3

  K0+058 kênh N6

  K0+410 kênh N4-9

  <1

  410

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N6-2

  Khu phố 3

  K0+058 kênh N6

  K0+274 kênh N6-2

  <1

  274

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

  N6-4

  Khu phố 3

  K0+289 kênh N6

  K0+196 kênh N6-4

  <1

  196

  Kênh đất

  1

  Không cắm mốc

   

   

   

  Ghi chú: Vùng phụ cận của kênh tưới được tính từ chân mái ngoài bờ kênh trở ra

   

   

   

  PHỤ LỤC III:

  VÙNG PHỤ CẬN CỦA KÊNH TIÊU
  (Kèm theo Quyết định số: 22/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

  TT

  Tên công trình

  Địa điểm

  Đoạn kênh

  Lưu lượng thiết kế
  (m3/s)

  Chiều dài kênh (m)

  Kết cấu kênh

  Vùng phụ cận kênh (m)

  Quy định cắm mốc

  Ghi chú

  Điểm đầu

  Điểm cuối

   

   

   

  I

  Kênh tiêu thuộc HTTL hồ Cần Nôm

  Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Đoạn từ K0-K0+50

  Ấp Bến Tranh

  Sau cửa tràn hồ Cần Nôm

  K0+50

  16

  50

  Bê tông

  3

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  2

  Đoạn từ K0+50-KF

  Ấp Bến Tranh

  K0+50

  Sông Sài Gòn

  16

  5.150

  Kênh đất

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  II

  Kênh tiêu thuộc HT kênh tưới Suối Giai

  Huyện Phú Giáo

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh T2

  Xã Phước Sang

  Áp Sa Dụp, Phước Sang

  Ấp Sa Dụp, Phước Sang

  0,82

  1.750

  Kênh đất

  2

  Không cấm mốc

   

  2

  Kênh T4

  Xã Tân Hiệp

  Ấp 5, xã Tan Hiệp

  Suối Nước Trong

  0,82

  2.600

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  3

  Kênh T6

  Xã Tân Hiệp

  Ấp 5, xã Tân Hiệp

  Ấp 5, Tân Hiệp

  0,75

  970

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  4

  Kênh T9

  Xã Tân Hiệp, Phước Sang

  Ấp 5, xã Tân Hiệp

  Ấp Tân Tiến, Phước Sang

  0,43

  450

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  5

  Kênh T11

  Xã Tân Hiệp, Phước Sang

  Ấp 5, xã Tân Hiệp

  Ấp Tân Tiến, Phước Sang

  0,55

  1.130

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  III

  Trạm bơm Tân Long

  Xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kênh tiêu nội đồng trạm bơm Tân Long

  Ấp Bình Hưng, Tân Long, xã Bạch Đằng

  Khu tưới kênh N1, qua đường nhựa(ĐH)

  Vị trí cống tiêu qua đường giao thông nội đồng

  <5,0

  1.250

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  IV

  Trạm bơm Bạch Đằng

  Xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh tiêu Bàu Rốn

  Ấp Điều Hòa, Tân Trạch

  Khu ruộng Bàu

  Khu tái định cư xã Bạch Đằng

  <5,0

  1.800

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  2

  Kênh tiêu Cây Gáo

  Ấp Bình Hưng, Tân Long

  Cuối kênh N3-5

  Cống hộp qua đường liên xã

  <5,0

  2.700

  Kênh đất

  2

  Không cắm mốc

   

  V

  Hệ thống kênh tiêu Bình Hòa

  Phường Bình Hòa, thành phố Thuận An

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đoạn từ K0+K1+800

  Khu phố Bình Hòa

  K0

  K1+800

  47.52

  1,800

  Bê tông

  3

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

  Đoạn từ K1+800 -K2+83

  Khu phố Bình Hòa

  K1+800

  K2+838

   

  1,838

  Rọ đá

  3

  Phải cắm mốc

  Chua cắm mốc

  VI

  Hệ thống kênh tiêu Sóng Thần - Đồng An

  Thành phố Thuận An

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh D

  Phường Bình Hòa

  K0-Khu phố Đông Ba

  KF- KP Đồng An

  47.96

  951

  Rọ đá rênô

  3

  Phải cắm mổc

  Chưa cắm mốc

  2

  Rạch Ông Bố

  Phường Bình Hòa

  K0- Khu phố Đông Ba

  KF- KP Đông Ba

  96.5

  689

  Rọ đá rênô

  3

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  3

  Rạch Cầu Miễu

  Phường Vĩnh Phú, Vĩnh Bình

  K0- Khu phố Phú Hội

  KF- KP Phú Hội

  43

  1,657

  Rọ đá rênô

  3

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  4

  Rạch Vĩnh Bình

  Phường Vĩnh Phú

  K0- Khu phố Phú Hội

  KF-Khu phố Đông

  43

  1,200

  Rọ đá rênô

  3

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  VII

  Hệ thống kênh tiêu nước rạch Chòm Sao

  Thành phố Thuận An

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Đoạn từ K0+K1+897

  Phường Hưng Định

  K0- KP Hưng Lộc

  K1+897- KP Hưng Lộc

  6.7

  1,897

  BTCT

  2

  Không cắm mốc

  Không sử dụng khi Kênh Chòm Sao (thuộc mục VIII) đưa vào sử dụng

  2

  Đoạn từ K0+330 -KF

  K1+897- KP Hưng Lộc

  K2+80- KP Hưng Phước

  183

  Rọ đá

  2

  Không cắm mốc

  VIII

  Trục Thoát nước Chòm sao - Suối Đòn

  Thành phố Thuận An

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kênh Chòm Sao

  Phường Thuận Giao, phường Hưng Định

  KP Bình Giao, phường Thuận Giao

  Khu phố Hưng Thọ, phường Hưng Định

  19,36-39,91

  1,844.88

  BTCT

  3

  Phải cắm mổc

  Chưa cắm mốc

  2

  Kênh Suối Đờn

  Phường Thuận Giao, Bình Nhâm

  Khu phố Hòa Lân 2 - Thuận Giao

  Khu phố Bình Hòa - Bình Nhâm

  89,94

  1.638,83

  BTCT

  3

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  3

  Kênh T3

  Phường Thuận Giao

  Khu phố Hòa Lân 2

  Khu phố Hòa Lân 2

  81,24

  2.578,15

  BTCT

  3

  Phải cấm mốc

  Chưa cắm mốc

  4

  Rạch Cây Trâm

  Phường Hưng Định

  Khu phố Hưng Phước

  Khu phố Hưng Thọ

  40,61

  660

  BTCT

  3

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  5

  Rạch Cu Đinh

  Phường An Thạnh, Hưng Định

  Khu phố Hưng Lộc

  Khu phố Thạnh Hòa

  8,89

  1.281,4

  BTCT

  2

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  IX

  Kênh tiêu Tân Bình

  Phường Tân Bình, thành phố Dĩ An

  KP Tân Phước, phường Tân Bình

  KP Tân Phước, phường Tân Bình

  10

  2.600

  Bê tông

  2

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

  Ghi chú: Vùng phụ cận của kênh tiêu được tính từ chân mái ngoài bờ kênh trở ra

   

   

   

  PHỤ LỤC IV:

  VÙNG PHỤ CẬN CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ĐẬP DÂNG NƯỚC, CẢN DÂNG NƯỚC, CỐNG TIÊU
  (Kèm theo Quyết định số: 22/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

   

  STT

  Tên công trình

  Địa điểm

  Hình thức công trình đầu mối

  Phạm vi vùng phụ cận (m)

  Quy định cắm mốc

  Ghi chú

  1

  Cản Suối Giữa

  Thủ Dầu Một

  Cản dâng

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  2

  Cản Bà Thao

  Thủ Dầu Một

  Cản dâng

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  3

  Cản Ông Gần

  Dầu Tiếng

  Cản dâng

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  4

  Cản Suối Cát

  Thuận An

  Cản dâng

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  5

  Đập Cây Chay

  Bến Cát

  Đập dâng

  5

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  6

  Đập Bòng Bong

  Bến Cát

  Đập dâng

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  7

  Đập Thị Tính

  Dầu Tiếng

  Đập dâng

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  8

  Đập Ông Hựu

  Tân Uyên

  Đập dâng

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

  9

  Đập dâng Suối Sâu

  Bắc Tân Uyên

  Đập dâng

  5

  Phải cắm mốc

  Đã cắm mốc

  10

  Cống tiêu Bạch Đằng

  Tân Uyên

  Cống tiêu

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

  Ghi chú: Vùng phụ cận của đập dâng nước, cản dâng nước, cống tiêu được tính từ phần xây đúc cuối cùng trở ra các phía.

   

   

   

  PHỤ LỤC V:

  HÀNH LANG BẢO VỆ ĐÊ BAO, BỜ RẠCH
  (Kèm theo Quyết định số: 22/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

   

  STT

  Tên công trình

  Địa điểm

  Đoạn đê

  Chiều dài đê (m)

  Cấp đê

  Hàng lang bảo vệ đê bao, bờ rạch (m)

  Quy định cắm mốc

  Ghi chú

   

   

  Điểm đầu

  Điểm cuối

   

   

   

   

   

   

   

  Phía sông

  Phía đồng

   

   

  I

  Đê bao

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Đê bao An Tây

  Xã An Tây, thị xã Bến Cát

  Ấp Lồ Ồ, xã An Tây

  Ấp Bến Giảng, xã Phú An

  9.840

  V

  5

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

   

  2

  Đê bao Phú An

  Xã Phú An, thị xã Bến Cát

  Ấp Phú Thuận, xã Phú An

  Ấp Phú Thứ, xã Phú An

  8.471

  V

  5

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

   

  3

  Đê bao Tân An

  Phường Tân An, TP Thủ Dầu Một

  Khu phố 2, P. Tân An

  Khu phố 9, P. Tân An

  6.862

  V

  5

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

   

  4

  Đê bao Chánh Mỹ

  Phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một

  Khu phố Mỹ Hảo 1

  Cầu Bà Cô - KP Mỹ Hảo 2

  4.563

  IV

  5

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

   

  5

  Đê bao An Sơn - Lái Thiêu

  Thành phố Thuận An

  Rạch Bà Lụa, Xã An Sơn

  Rạch Vĩnh Bình, phường Vĩnh Phú

  11.714

  IV

  5

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

   

  II

  Các rạch thuộc hệ thống đê bao An Sơn - Lái Thiêu

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Rạch Bình Nhâm

  KP Bình Thuận, phường Bình Nhâm

  Cầu Bình Nhâm

  Sông Sài Gòn

  1.546

   

  5

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

   

  2

  Rạch Vàm Búng

  Phường Hưng Định, phường An Thạnh, xã An Sơn.

  Chợ An Thạnh

  Sông Sài Gòn

  1.517

   

  5

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

   

  3

  Rạch Bà Lụa

  KP Thạnh Lợi, An Hòa, phường An Thạnh; ấp Phú Hưng, xã An Sơn

  Cầu Trắng

  Sông Sài Gòn

  4.433

   

  5

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

   

  4

  Rạch Cầu Quay

  Ấp An Mỹ, An Hòa, xã An Sơn

  Rạch Hai Diêu

  Cống Cầu Quay

  3.634

   

  5

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

   

  5

  Rạch Cầu Móng

  KP Hưng Thọ, phường Hưng Định; KP Thạnh Quý, phường An Thạnh

  Cầu Móng

  Cầu Lớn

  640

   

  5

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

   

  6

  Rạch Lái Thiêu

  Phường Lái Thiêu

  Ngã 3 giáp rạch Cầu Miễu

  Cầu Đúc-Lái Thiêu

  1.700

   

  5

  5

  Phải cắm mốc

  Chưa cắm mốc

   

   

   

   

  Ghi chú:

  - Hành lang bảo vệ đê bao được tính từ chân mái đê trở ra về phía sông và phía đông.

  - Hành lang bảo vệ rạch được tính từ chân mái bờ rạch trở ra.

   

   

   

  PHỤ LỤC VI:

  KHOẢNG CÁCH MỐC CHỈ GIỚI CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
  (Kèm theo Quyết định số: 22/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương)