hieuluat

Quyết định 4412/QĐ-UBND Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4412/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành: 20/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  Số: 4412/-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC THỦY LỢI LỚN, VỪA, NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

  Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

  Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 292/TTr-SNN ngày 05/8/2019,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội, chi tiết tại các Phụ lục số 01, 02 và 03 kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi: Sông Đáy, Hà Nội; Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Sông Tích và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ NN&PTNT;
  - Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
  - Chủ tịch
  UBND Thành phố;
  - Các PCT UBND Thành phố;
  - Tổng cục Thủy lợi;
  - VPUB: Các PCVP, KT, KGVX, ĐT, TKBT, TT THCB;
  - Lưu: VT, SNN
  .

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Lê Hồng Sơn

   

  PHỤ LỤC SỐ 01

  DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC THỦY LỢI LỚN

  (Kèm theo Quyết định s: 4412/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phHà Nội)

   

  TT

  Tên đập, hồ chứa

  Địa điểm xây dựng

  Dung tích toàn bộ (triệu m3)

  Chiều cao đập chính (m)

  Chiều dài đập chính (m)

  Huyn

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  1

  Suối Hai

  Thụy An

  Ba Vì

  46,854

  18,0

  870

  2

  Đồng Mô

  Sơn Đông

  Sơn Tây

  61,900

  19,6

  449

  3

  Xuân Khanh

  Xuân Sơn

  Sơn Tây

  5,600

  12,5

  638

  4

  Tân Xã

  Tân Xã

  Thạch Thất

  3,980

  8,0

  240

  5

  Văn Sơn

  Tân Tiên

  Chương Mỹ

  7,000

  8,5

  1.500

  6

  Đồng Sương

  Trần Phú

  Chương Mỹ

  10,500

  9,5

  3.150

  7

  Hệ thống liên hồ Quan Sơn

  Thượng Lâm Tuy Lai, Hồng Sơn, Hợp Tiến

  Mỹ Đức

  11,900

  5,3

  13.424

  8

  Đồng Đò

  Minh trí

  Sóc Sơn

  2,596

  20,3

  270

  9

  Hàm Lợn

  Nam Sơn

  Sóc Sơn

  0,860

  25,2

  411

  Ghi chú: Đập, hồ chứa nước lớn thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Đập có chiều cao từ 15 m đến dưới 100 m hoặc đập của hồ chứa nước lớn;

  b) Đập có chiều cao từ 10 m đến dưới 15 m và chiều dài đập từ 500 m trở lên hoặc đập có chiu cao từ 10 m đến dưới 15 m và có lưu lượng tràn xả lũ thiết kế trên 2.000 m3/s;

  c) Hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 3.000.000 m3 đến dưới 1.000.000.000 m3.

   

  PHỤ LỤC SỐ 02

  DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC THỦY LỢI VỪA

  (Kèm theo Quyết định s: 4412/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phHà Nội)

   

  TT

  Tên đập, hồ chứa

  Địa điểm xây dựng

  Dung tích toàn bộ (triệu m3)

  Chiều cao đập chính (m)

  Chiều dài đập chính (m)

  Huyện

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  1

  Mèo Gù

  Thuần Mỹ

  Ba Vì

  1,809

  14,5

  400

  2

  Vai Xô

  Vân Hòa

  Ba Vì

  0,510

  10,7

  190

  3

  Vống

  Minh Quang

  Ba Vì

  0,720

  7,0

  215

  4

  Hóc Cua

  Tản Lĩnh

  Ba Vì

  0,780

  13,3

  200

  5

  Cm quỳ

  Cẩm Lĩnh

  Ba Vì

  1,130

  12,0

  200

  6

  Cánh Sẻ

  Khánh Thượng

  Ba Vì

  0,150

  13,0

  111

  7

  Đầm Đống

  Vân Hòa

  Ba Vì

  0,210

  11,0

  215

  8

  Láng Hầu

  Cổ Đông

  Sơn Tây

  0,570

  4,0

  150

  9

  Lụa

  Yên Bình

  Thạch Thất

  0,548

  11,0

  120

  10

  Cố Đụng

  Tiến Xuân

  Thạch Thất

  1,048

  10,5

  440

  11

  Đồng Sổ

  Yên Trung

  Thạch Thất

  0,390

  10,9

  90

  12

  Lập Thành

  Đông Xuân

  Quốc Oai

  0,511

  10,4

  100

  13

  Miễu

  Nam Phương Tiến

  Chương Mỹ

  2,500

  8,0

  400

  14

  Hạnh Tiên

  Nam Phương Tiến

  Chương Mỹ

  0,800

  4,0

   

  15

  Đền Sóc

  Phù Linh

  Sóc Sơn

  0,587

  9,4

  190

  16

  Đồng Quan

  Tiên Dược, Phù Linh, Quang Tiến

  Sóc Sơn

  1,528

  8,0

  960

  17

  Kèo Cà

  Hiền Ninh

  Sóc Sơn

  0,479

  10,5

  150

  18

  Ban Tiện

  Minh Phú

  Sóc Sơn

  0,571

  11,0

  455

  19

  Cầu Bãi

  Bắc Sơn

  Sóc Sơn

  0,586

  8,5

  446

  20

  Hoa Sơn

  Nam Sơn

  Sóc Sơn

  0,500

  10,4

  216

  Ghi chú: Đập, hồ chứa nước vừa thuộc một trong các trường hp sau:

  a) Đập có chiều cao từ 10 m đến dưới 15 m hoặc đập của hồ chứa nước vừa;

  b) Hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 500.000 m3 đến dưới 3.000.000 m3.

   

  PHỤ LỤC SỐ 03

  DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC THỦY LỢI NHỎ
  (Kèm theo Quyết định s: 4412/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phHà Nội)

   

  TT

  Tên đập, hồ chứa

  Địa điểm xây dựng

  Dung tích toàn bộ (triệu m3)

  Chiều cao đập chính (m)

  Chiều dài đập chính (m)

  Huyện

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  1

  Hồ Đầm

  Minh Quang

  Ba Vì

  0,450

  7,0

  190

  2

  HĐồng Đầm

  Thụy An

  Ba Vì

  0,080

  6,0

  200

  3

  Hồ Tây Ninh

  Tòng Bạt

  Ba Vì

  0,210

  7,0

  150

  4

  Đập Đình Thử

  Thụy An

  Ba Vì

  0,210

  5,6

  170

  5

  Hồ Cầu Bò

  Vân Hòa

  Ba Vì

  0,250

  9,0

  260

  6

  HPhú Lội

  Minh Quang

  Ba Vì

  0,050

  5,3

  100

  7

  Hồ Đồng Chùa

  Tản Lĩnh

  Ba Vì

  0,300

  5,0

  260

  8

  Hồ Trạch

  Tản Lĩnh

  Ba Vì

  0,300

  4,0

  180

  9

  Đập Voi Đầm

  Yên Bài

  Ba Vì

  0,130

  9,0

  227

  10

  Đập Bài Văn

  Ba Trại

  Ba Vì

  0,025

  6,0

  170

  11

  Hồ Bưởi

  Khánh Thượng

  Ba Vì

  0,080

  8,2

  208

  12

  Hồ Hóc Cụt

  Tản Lĩnh

  Ba Vì

  0,300

  4,0

  100

  13

  Đập Rừng

  Thụy An

  Ba Vì

  0,300

  4,5

  98

  14

  Đập Xóm Mái

  Yên Bài

  Ba Vì

  0,040

  6,0

  130

  15

  Đập Nghĩa

  Ba Trại

  Ba Vì

  0,080

  6,4

  220

  16

  Hồ Yên Hồng

  Tản Lĩnh

  Ba Vì

  0,150

  7,0

  240

  17

  Đập Mố

  Thụy An

  Ba Vì

  0,250

  3,5

  120

  18

  Đập Mái Sau

  Thụy An

  Ba Vì

  0,210

  4,0

  90

  19

  Đập Lỗ Rắn

  Thụy An

  Ba Vì

  0,210

  2,0

  105

  20

  Đập Giếng Dị

  Thụy An

  Ba Vì

  0,200

  4,0

  85

  21

  Đập Sẹt

  Thụy An

  Ba Vì

  0,200

  3,5

  110

  22

  Hồ Suối Đỗ

  Tản Lĩnh

  Ba Vì

  0,180

  3,0

  80

  23

  Đập Vai Bặn

  Vân Hòa

  Ba Vì

  0,180

  4,0

  180

  24

  Đập Gò Tròn

  Thụy An

  Ba Vì

  0,150

  4,0

  90

  25

  Đập Áng Gạo

  Thụy An

  Ba Vì

  0,130

  3,0

  76

  26

  HHát Giang Con

  Tản Lĩnh

  Ba Vì

  0,100

  4,0

  80

  27

  H Chư Trám

  Phú Sơn

  Ba Vì

  0,160

  6,6

   

  28

  Hồ Lỗ Mé

  Phú Sơn

  Ba Vì

  0,040

  6,5

   

  29

  Đập Đồi Tang

  Sơn Đà

  Ba Vì

   

  5,0

  80

  30

  Đập Cờ

  Yên Bài

  Ba Vì

   

  5,0

  10

  31

  Đập Dâng Bồng Ếch

  Phú Sơn

  Ba Vì

   

  6,0

  18

  32

  Hồ Sênh

  Trung Hưng

  Sơn Tây

  0,056

  4,0

  120

  33

  Đập Cây Xanh

  Thanh Mỹ

  Sơn Tây

   

  5,0

  80

  34

  Đập Láng Cà

  Thanh Mỹ

  Sơn Tây

   

  5,0

  100

  35

  Đập Bà Lợi

  Xuân Khanh

  Sơn Tây

   

  6,0

  80

  36

  Đập Cô Thêm

  Xuân Khanh

  Sơn Tây

   

  5,0

  47

  37

  Đập Rừng Tước

  Xuân Khanh

  Sơn Tây

   

  5,0

  60

  38

  Vai Voi

  Sơn Đông

  Sơn Tây

   

  5,5

  300

  39

  Vai Quýt

  Sơn Đông

  Sơn Tây

   

  5,0

  320

  40

  Đập Quán Đình

  Sơn Đông

  Sơn Tây

   

  5,0

  70

  41

  Quyết Thắng

  Cổ Đông

  Sơn Tây

   

  5,0

  70

  42

  Hồ Linh Khiêu

  Bình yên

  Thạch Thất

  0,350

  7,8

  328

  43

  Đập Vai Ngòi

  Đồng Trúc

  Thạch Thất

   

  5,5

  25

  44

  Đập Gu

  Đồng Trúc

  Thạch Thất

   

  7,0

   

  45

  Đập Quan Chim

  Đồng Trúc

  Thạch Thất

   

  7,0

  45

  46

  Đập Bồ Nành

  Đồng Trúc

  Thạch Thất

   

  6,0

  100

  47

  Vai Làng

  Phú Mãn

  Quốc Oai

  0,175

  1,5

  208

  48

  Gốc Sy

  Phú Mãn

  Quốc Oai

  0,002

  5,8

  95

  49

  Hồ Sốc II

  Hòa Thạch

  Quốc Oai

  0,349

  5,0

  228

  50

  Vai Réo

  Phú Cát

  Quốc Oai

  0,150

  6,5

  360

  51

  Hồ Đồng Âm

  Đông Xuân

  Quốc Oai

  0,269

  6,5

  100

  52

  Hồ Trằm Bưng

  Phú Cát

  Quốc Oai

  0,072

  2,7

  187

  53

  Đồng Lát

  Hòa Thạch

  Quốc Oai

  0,230

  2,5

  180

  54

  Hồ Hải Vân

  Đại Yên

  Chương Mỹ

  0,450

  2,0

   

  55

  Đập Vai Vàng

  Tân Tiến

  Chương Mỹ

  0,150

  4,0

   

  56

  Đập Đồng Dấu

  Tân Tiến

  Chương Mỹ

  0,050

  4,0

   

  57

  Đập Vai Xi

  Tân Tiến

  Chương Mỹ

  0,090

  3,0

   

  58

  Vai Đa Ngt

  Tân Tiến

  Chương Mỹ

   

  7,0

   

  59

  Vai Đồng Ngà

  Tân Tiến

  Chương Mỹ

   

  7,0

   

  60

  Hồ Vườn Vải

  Mỹ Lương

  Chương Mỹ

  0,180

  3,0

   

  61

  Hồ Kỳ Viên

  Trần Phú

  Chương Mỹ

  0,034

  7,0

   

  62

  Đập Vai Nam

  Thủy Xuân Tiên

  Chương Mỹ

   

  6,0

   

  63

  Đập Hai Họng

  Thủy Xuân Tiên

  Chương Mỹ

   

  6,0

   

  64

  Đập Vai Dâu

  Thủy Xuân Tiên

  Chương Mỹ

   

  8,0

   

  65

  Bể Hoa

  Thủy Xuân Tiên

  Chương Mỹ

  0,100

  6,0

   

  66

  Bể Trọc

  Thủy Xuân Tiên

  Chương Mỹ

  0,060

  6,0

   

  67

  Quán Thá

  Đồng Tâm

  Mỹ Đức

  0,070

   

   

  68

  Đập Đồng Mít

  Đồng Tâm

  Mỹ Đức

  0,150

   

   

  69

  Đầm Cái

  Đồng Tâm

  Mỹ Đức

  0,050

   

   

  70

  Đập Đồi Công

  An Phú

  Mỹ Đức

   

  8,0

   

  71

  Hồ Anh Bé

  Minh Phú

  Sóc Sơn

  0,200

  6,0

   

  72

  Hồ Thanh Sơn

  Minh Phú

  Sóc Sơn

  0,200

  5,0

   

  73

  Hồ Lò Sả

  Bắc Sơn

  Sóc Sơn

  0,200

  6,0

   

  74

  HLa Dỏ

  Bc Sơn

  Sóc Sơn

  0,400

  7,0

   

  75

  Hồ Núi Nghệ

  Bắc Sơn

  Sóc Sơn

  0,350

  6,5

   

  76

  Chiều Đang

  Bắc Sơn

  Sóc Sơn

   

  7,0

   

  77

  Hồ Ao Cá

  Bắc Sơn

  Sóc Sơn

  0,700

  3,5

   

  78

  HXuân Bảng (Non Hơn)

  Nam Sơn

  Sóc Sơn

  0,400

  7,0

   

  79

  Hồ Xóm 5

  Nam Sơn

  Sóc Sơn

  0,350

  2,8

   

  80

  Xóm 3

  Nam Sơn

  Sóc Sơn

   

  6,0

   

  81

  Xóm 15

  Nam Sơn

  Sóc Sơn

   

  5,0

   

  82

  Hồ Đồng Trầm

  Phù Linh

  Sóc Sơn

  0,095

  6,0

   

  83

  Hồ Đạc Đức

  Phù Linh

  Sóc Sơn

  0,095

  5,0

   

  84

  Hồ Thanh Trì

  Phù Linh

  Sóc Sơn

  0,350

  6,0

   

  85

  Hồ Đồng Đẽn

  Phù Linh

  Sóc Sơn

  0,150

  5,0

   

  86

  Hồ Cầu Cn

  Tân Minh

  Sóc Sơn

  0,150

  3,0

   

  87

  Đập Bắc Hạ

  Quang Tiến

  Sóc Sơn

   

  7,0

   

  88

  Hồ Đồng Đắp

  Tiên Dược

  Sóc Sơn

   

  5,0

   

  Ghi chú: Đập, hồ chứa nước nhỏ là đập có chiều cao từ 5 m đến dưới 10 m hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 đến dưới 500.000 m3.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Thủy sản của Quốc hội, số 18/2017/QH14
  Ban hành: 21/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
  Ban hành: 04/09/2018 Hiệu lực: 04/09/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4412/QĐ-UBND Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ địa bàn Thành phố Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 4412/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 20/08/2019
  Hiệu lực: 20/08/2019
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới