hieuluat

TCVN 8755:2017 Giống cây lâm nghiệp-Cây trội

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 2980/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Giống cây lâm nghiệp
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 31/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống cây trồng
  Ban hành: 24/03/2004 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu
  03
  Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  VB được dẫn chiếu
  04
  Quyết định 89/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
  Ban hành: 29/12/2005 Hiệu lực: 28/01/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu

Văn bản mới

X