hieuluat

Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:từ 885 đến 894 -09/2020
  Số hiệu:10/2020/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:22/09/2020
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Quốc Doanh
  Ngày ban hành:09/09/2020Hết hiệu lực:11/02/2022
  Áp dụng:25/10/2020Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  ___________

  Số: 10/2020/TT-BNNPTNT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

   

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

  __________________

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này

  1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục I kèm theo Thông tư này, gồm:

  a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

  - Thuốc trừ sâu: 861 hoạt chất với 1821 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ bệnh: 587 hoạt chất với 1282 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ cỏ: 241 hoạt chất với 702 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 26 tên thương phẩm.

  - Thuốc điều hoà sinh trưởng: 54 hoạt chất với 157 tên thương phẩm.

  - Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 151 tên thương phẩm.

  - Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

  b) Thuốc trừ mối: 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm.

  c) Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

  d) Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 10 tên thương phẩm.

  đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:

  - Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

  - Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

  e) Thuốc xử lý hạt giống:

  - Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 15 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ bệnh: 12 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.

  g) Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch

  - 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

  2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, gồm:

  a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

  b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

  c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

  d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

  3. Bảng mã số HS thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam thực hiện theo Mục 25 và Mục 26 của Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

  Điều 2. Quy định chuyển tiếp

  1. Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl fipronil không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/2/2021.

  2. Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2020.

  2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau:

  a) Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam;

  b) Thông tư số 06/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  1. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Bảo vệ thực vật) để xem xét và kịp thời giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Lãnh đạo Bộ;

  - Công báo Chính phủ;

  - Website Chính phủ;

  - Website Bộ NN PTNT;

  - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

  - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ liên quan;

  - Tổng Cục Hải quan;

  - Chi cục BVTV các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  - Các đơn vị thuộc Bộ;

  - Lưu: VT, BVTV (...bản).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Lê Quốc Doanh

   

   

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  ___________

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

   

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

   

  TT

  HOẠT CHẤT/ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT KỸ THUẬT (COMMON NAME)

  TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAME)

  ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (PEST/ CROP)

  TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ (APPLICANT)

  I. THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP:

  1. Thuốc trừ sâu:

  1

  Abamectin

  Ababetter 5EC

  nhện đỏ/ quýt; sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH MTV Lucky

  Abacare 5EW

  Nhện đỏ/ chè, cam

  Công ty CP Ace Biochem Việt Nam

  Abafax 1.8EC

  sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; bọ cánh tơ/ chè

  Công ty TNHH SX - TM Tô Ba

  Abagold 65EC

  Nhện gié, sâu cuốn lá/lúa; nhện đỏ/ cam; bọ trĩ/chè

  Công ty TNHH thuốc BVTV Mekong

  Abagro 4.0EC

  sâu cuốn lá/lúa; nhện đỏ/cam; sâu xanh/ lạc; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa/ cà chua; bọ trĩ/ chè; sâu tơ/ cải bắp

  Asiagro Pacific Ltd

  Abakill 3.6 EC, 10WP

  3.6EC: rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; bọ trĩ/ xoài; sâu vẽ bùa/ cam

  10WP: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa/ cam

  Công ty TNHH TM DV Nông Hưng

  Abamec-MQ 50EC

  Sâu khoang/lạc, nhện đỏ/chè

  Công ty CP Sunseaco Việt Nam

  Abamine 3.6EC, 5WG

  3.6EC: sâu tơ/ bắp cải, nhện đỏ/ cam, sâu xanh/ đậu tương, bọ trĩ/ dưa hấu, sâu đục ngọn/ điều; sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; bọ xít muỗi/điều

  5WG: sâu tơ/ bắp cải; nhện gié/ lúa

  Công ty CP Thanh Điền

   

   

  Aba-navi 4.0EC

  nhện gié/ lúa

  Công ty CP Khử trùng Nam Việt

   

   

  Abapro 5.8EC

  rầy xanh/ chè, sâu cuốn lá/ lúa, nhện đỏ/ cam

  Sundat (S) Pte Ltd

   

   

  Abasuper 1.8EC

  sâu đục thân, rầy nâu, bọ xít, bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; rệp muội/ đậu tương; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài

  Công ty TNHH Phú Nông

   

   

  Aba thai 5.4EC

  sâu vẽ bùa/ cam, nhện/ xoài; sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng

   

   

  Abatimec 3.6EC

  bọ trĩ/ dưa hấu; nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa; nhện đỏ/cam

  Công ty CP Đồng Xanh

   

   

  Abatin 5.4 EC

  sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu xanh ăn lá/ dưa chuột; dòi đục lá/ cà chua; sâu tơ/ bắp cải

  Map Pacific PTE Ltd

   

   

  Abatox

  bọ xít, bọ trĩ, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân,

  Công ty TNHH Hóa Nông

   

   

  3.6EC

  nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; rệp muội/ đậu tương; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; nhện đỏ, rầy xanh/ chè

  Á Châu Hà Nội

   

   

  Abavua 36EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH CEC Việt Nam

   

   

  Abavec super 5.5EC

  rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; rầy bông/ xoài

  Công ty TNHH TM Tân Thành

   

   

  Abekal 3.6EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Vật tư NN Phương Đông

   

   

  Abinsec 1.8EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

   

   

  Abvertin 3.6EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu khoang/ lạc; sâu vẽ bùa/ cam

  Công ty TNHH Hóa Lúa Vàng Nông

   

   

  Aceny 3.6EC

  sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu/ lúa; nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh/ cam

  Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

   

   

  Acimetin 5EC, 100WG

  5E C: rầy nâu/ lúa, bọ xít muỗi/ chè

  100WG: nhện gié, sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

   

   

  Agbamex 5EC

  sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, bọ trĩ/ lúa

  Công ty CP Global Farm

   

   

  Agromectin 1.8 EC, 5.0WG

  1.8EC: nhện gié/ lúa, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải, sâu tơ/ súp lơ, bọ nhảy/ cải thảo, sâu xanh/ cải xanh, bọ trĩ/ nho, nhện đỏ/ cam, sâu xanh da láng/ hành

  5.0WG: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Nam Bắc

   

   

  Agrovertin 50EC

  Sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa, sâu vẽ bùa/ cam; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ/cà chua

  Công ty TNHH Việt Hoá Nông

   

   

  Akka 3.6EC, 22.2WP

  3.6EC: sâu xanh/ cà chua; nhện gié, sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; sâu tơ/ cải bắp; bọ trĩ/ dưa hấu

  22.2WP: sâu tơ/ bắp cải; rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu

  Eastchem Co., Ltd.

   

   

  Alfatin 1.8 EC

  sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)

   

   

  Alibaba 6.0EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH TM Thái Nông

   

   

  Amazin's 3.6EC

  Sâu tơ/bắp cải; bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Lion Agrevo

   

   

  Amectinaic 36EC

  rầy nâu, nhện gié, bọ trĩ, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải, nhện lông nhung/nhãn

  Công ty CP Hoá chất Nông nghiệp và Công nghiệp AIC

   

   

  AMETINannong 5.55EC, 10WP

  rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua, đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty TNHH An Nông

   

   

  Anb40 Super 1.8EC, 22.2WP

  1.8EC: sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu

  22.2WP: sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, sâu phao sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu xanh, sâu xanh da láng/ đậu tương; nhện đỏ/ chè

  Công ty TNHH MTV Gold Ocean

   

   

  Andomec 5EC, 5WP

  5EC: sâu đục bẹ/ lúa, sâu tơ/ bắp cải, rầy bông/ xoài; nhện lông nhung/ nhãn

  5WP: sâu cuốn lá/ lúa, sâu xanh da láng/ rau cải, rệp sáp/cà phê

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

   

   

  Ankamec 3.6EC

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Agricare Việt Nam

   

   

  Aremec 45EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy, rệp/ cải xanh; sâu đục quả/ đậu đũa; sâu xanh, dòi đục lá/ cà chua; dòi đục lá/ đậu tương; bọ trĩ, nhện đỏ/ dưa hấu; sâu xanh da láng, sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; nhện đỏ, rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa/ cam; bọ xít, nhện đỏ, sâu đục cuống quả/ vải; rệp, sâu khoang/ thuốc lá; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; sâu xanh da láng, bọ trĩ/ nho; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ trĩ/ điều

  Công ty CP QT Hòa Bình

   

   

  Azimex 40EC

  sâu cuốn lá nhỏ, nhện gié, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ rau cải, bắp cải; ruồi/ lá cải bó xôi; sâu xanh da láng/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa/ cam; nhện đỏ, bọ trĩ/ nho; nhện đỏ/ nhãn; bọ xít muỗi/ điều, chè; rệp sáp, nhện đỏ/ cà phê; sâu khoang, sâu xanh/ lạc

  Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.

   

   

  B40 Super 3.6 EC

  sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ, sâu phao/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; bọ trĩ, nhện đỏ/ dưa hấu; sâu xanh/ đậu xanh; nhện đỏ/ cam

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

   

   

  Bamectin 5.55EC, 22.2WG

  sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy/ bắp cải; sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu vẽ bùa/cam; sâu ăn lá/ chôm chôm, sầu riêng

  Công ty TNHH TM - SX Phước Hưng

   

   

  Binhtox 3.8EC

  nhện đỏ/ cam; sâu đục quả/ đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu; rầy/ bông xoài; sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  Bailing Agrochemical Co., Ltd

   

   

  Brightin 4.0EC

  sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; sâu xanh da láng, sâu đục quả/ đậu tương; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; bọ trĩ/dưa hấu

  Công ty CP Đầu tư Hợp Trí

   

   

  Bm Abamatex 1.8EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Behn Meyer Agcare LLP

   

   

  BN-Tegosuper 5SC

  Tuyến trùng/ hồ tiêu

  Công ty CP Bảo Nông Việt

   

   

  Bnongduyen 4.0EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; nhện đỏ/ cam; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP SAM

   

   

  Boama 2.0EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH MTV Trí Văn Nông

   

   

  BP Dy Gan 5.4EC

  sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu xanh/ lạc; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, sâu khoang/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty TNHH TM Bình Phương

   

   

  Carbamec 75EC, 100WP

  Bọ trĩ, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

   

   


  Car pro 3.6EC

  Sâu cuốn lá/ lúa; sâu xanh/ cải xanh; dòi đục lá/cà chua

  Công ty CP Bốn Đúng

   

   

  Catcher 2 EC

  nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu; dòi đục lá/ rau bó xôi

  Sinon Corporation, Taiwan

   

   

  Catex 3.6EC, 100WG

  3.6EC: sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ cải xanh; sâu xanh da láng/ hành; bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; nhện lông nhung/ vải; sâu xanh/ đậu xanh; sâu cuốn lá nhỏ, nhện gié, sâu đục bẹ, bọ trĩ/ lúa; sâu vẽ bùa, bọ trĩ, nhện đỏ/ cam, quýt; bọ trĩ/ dưa chuột; sâu đục quả/ xoài

  100WG: sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Nicotex

   

   

  Chitin 3.6EC

  nhện đỏ/ chè

  Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á

   

   

  Đầu trâu Merci 1.8EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Bình Điền MeKong

   

   

  Daphamec 5.0EC

  rầy bông/xoài; rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Kinh doanh hóa chất Việt Bình Phát

   

   

  Dibamec 3.6EC, 5WG

  sâu đục cành/ điều; rệp sáp/ cà phê; sâu khoang, sâu xanh/ thuốc lá; nhện đỏ, rấy xanh/ chè; rầy bông / xoài; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy chổng cánh/ cam; bọ xít/ vải, nhãn; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu tơ, sâu xanh, sâu xám/ bắp cải; sâu xanh, sâu xanh da láng/ cải xanh; dòi đục lá, sâu vẽ bùa/ cà chua; bọ xít, bọ trĩ, nhện gié, sâu keo, sâu cuốn lá/ lúa; rệp, rệp muội, sâu khoang/ đậu tương

  Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

   

   

  DT Aba 60.5EC

  Bọ trĩ/lúa

  Công ty TNHH TM DV SX XNK Đức Thành

   

   

  Fanty 3.6 EC

  sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

   

   

  Haihamec 3.6 EC

  bọ trĩ, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu, điều; nhện đỏ/ cam; rệp sáp/ hồ tiêu

  Công ty TNHH SX TM Hải Hằng

   

   

  Hifi 3.6EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH - TM ACP

   

   


  Honest 54EC

  sâu khoang/lạc; rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ/bắp cải, bọ trĩ/dưa hấu; nhện lông nhung/nhãn

  Công ty CP Hóc Môn

   

   

  Invert 1.8EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Adama Việt Nam

   

   

  Javitin 36EC, 100WP

  36EC: sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ, sâu đục bẹ/ lúa; nhện lông nhung/ vải; sâu đục quả/ xoài; bọ cánh tơ, bọ xít muỗi/ chè

  100WP: sâu xanh da láng/ đậu tương; sâu khoang/ lạc; bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục quả/ vải; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè

  Công ty CP Nông dược Nhật Việt

   

   

  Jianontin 3.6EC

  sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; nhện đỏ/ cam

  Công ty CP Jia Non Biotech (VN)

   

   

  Longphaba 3.6 EC, 88SC

  3.6EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa 88SC: sâu cuốn lá, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

   

   

  Limectin 4.5EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH TM Thiên Nông

   

   

  Mahal 3.6EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH TM SX GNC

   

   

  Megamectin 20EC, 126WG

  20EC: Sâu đục quả/ vải, tuyến trùng/ hồ tiêu

  126WG: Sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

   

   

  Melia 3.6EC, 5WP

  sâu cuốn lá/ lúa; rầy xanh/ chè; sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

   

   

  Miktin 3.6 EC

  bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; nhện gié, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ/ lúa; bọ xít, sâu đục quả/ vải; sâu xanh da láng/ đậu tương; sâu xanh/ cà chua; sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh/ cam; sâu tơ, rệp, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rầy bông/ xoài

  Công ty CP TMBVTV Minh Khai

   

   

  Nafat 3.6EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa, nhện đỏ/ sắn

  Công ty TNHH Kiên Nam

   

   

  Nas 60EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Hoá sinh Phong Phú

   

   

  Newsodant 5.5EC

  sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, nhện gié, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; nhện đỏ, bọ trĩ/ cam

  Công ty TNHH TM SX Khánh Phong

   

   

  Nimbus 6.0EC

  bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ lạc; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; sâu đục quả/ vải; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty TNHH VT BVTV Phương Mai

   

   

  Nockout 1.8 EC

  sâu tơ/ bắp cải

  Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

   

   

  Novimec 3.6EC

  sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ/ cam

  Công ty CP Nông Việt

   

   

  Nouvo 3.6EC

  bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; bọ xít muỗi/điều; nhện đỏ/ quýt

  Công ty CP Nông dược HAI

   

   

  NP Pheta 3.6EC

  sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu xanh/ lạc, thuốc lá; dòi đục lá/ cà chua; rầy bông/ xoài; nhện đỏ, vẽ bùa/ cam

  Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

   

   

  Obamausa 55EC

  nhện gié, sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Vật tư Liên Việt

   

   

  Oxatin 6.5EC

  sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ/ cam

  Công ty TNHH Sơn Thành

   

   

  Parma 3.6EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié, bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

   

   

  Phesoltin 5.5EC

  sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ/lúa, nhện đỏ/cam, sâu tơ/bắp cải

  Công ty TNHH World Vision (VN)

   

   

  Phi ưng 4.0 EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh

   

   

  Phumai  3.6EC

  sâu vẽ bùa/ cam; nhện đỏ/ chè; sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; bọ cánh tơ/ chè; sâu đục quả/ vải

  Công ty CP ĐTKTNN và PTNT Trung ương

   

   

  Plutel 5EC

  rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh, rệp muội/ bắp cải; rệp sáp/ cà phê; sâu khoang/ lạc; bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục thân/ lúa; bọ xít muỗi/ điều; bọ xít/ vải thiều; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rầy/ xoài; rệp muội/ nhãn; bọ trĩ/ dưa hấu, dưa chuột, nho; sâu xanh/ cà chua

  Guizhou CUC INC. (Công ty TNHH TM Hồng Xuân Kiệt, Quý Châu, Trung Quốc)

   

   

  Queson 5.0EC

  sâu tơ, sâu xanh/ cải xanh; rệp sáp/ cà phê; rệp sáp, rầy chổng cánh, nhện đỏ/ vải, nhãn, cam, xoài; bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc

   

   


  Reasgant

  3.6EC, 5WG

  3.6EC: sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang/ bắp cải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; sâu đục thân, sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; bọ xít, sâu đo, rệp muội/ vải, nhãn, na, hồng; rệp muội, nhện, sâu ăn lá/ điều; nhện đỏ, sâu xanh/ hoa hồng; rệp sáp/ cà phê; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu, nho; rầy/ xoài; sâu khoang lạc; nhện đỏ/ sắn dây; sâu ăn lá, rầy, rệp muội/ hồ tiêu; sâu róm/ thông; sâu tơ/ súp lơ, nhện/ cà pháo; bọ nhảy/ cải thảo, rau cải; nhện/ cà tím; sâu khoang/ mồng tơi; sâu tơ/ su hào; sâu xanh da láng/ hành; bọ nhảy/su hào; sâu tơ/ cải thảo, rau cải 5WG: sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ/ bắp cải; nhện đỏ/ cam; bọ xít/ vải, nhãn; bọ cánh tơ/ chè; bọ xít muỗi/ điều; sâu đục thân, nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa; sâu róm/thông; bọ trĩ/ dưa chuột

  Công ty TNHH Việt Thắng

   

   

  Redsuper 4.5ME, 20WG, 39EC

  4.5ME: Bọ trĩ/lúa

  20WG: Sâu cuốn lá/lúa

  39EC: Sâu đục bẹ/lúa

  Công ty TNHH Pháp Thụy Sĩ

   

   

  Sauaba 3.6EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; bọ nhảy/bắp cải, bọ xít muỗi/chè, sâu vẽ bùa / cam, nhện/ quýt

  Công ty TNHH TM Thái Phong

   

   

  Sau tiu 3.6EC

  sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ, nhện gié, bọ trĩ / lúa; sâu tơ, sâu xanh da láng/ bắp cải; dưa hấu/ bọ trĩ

  Công ty CP TST Cần Thơ

   

   

  Shertin 5.0EC

  sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié, sâu phao đục bẹ, rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa; sâu tơ, sâu xanh, sâu xám bọ nhảy, sâu khoang / bắp cải; bọ trĩ/ nho, dưa hấu; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; nhện đỏ, rệp muội/ cam, vải; nhện lông nhung/ vải

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

   

   

  Sieusher 3.6 EC

  bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; nhện đỏ/ cam; sâu tơ/ bắp cải

  Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng

   

   

  Silsau 6.5EC, 10WP

  6.5EC: Nhện gié, bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/lúa; sâu tơ, sâu xanh da láng/bắp cải; nhện đỏ/cam; sâu xanh da láng/lạc

  10WP: nhện đỏ, bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ, nhện gié, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh da láng/ bắp cải; sâu xanh da láng/ lạc, đậu tương, đậu xanh; bọ trĩ/ dưa hấu, dưa chuột; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ trĩ/ cà chua, ớt, cam

  Công ty TNHH ADC

   

   


  Sittomectin 5.0EC

  sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; dòi đục lá/ cà chua; sâu xanh/ bắp cải; sâu tơ/ cải xanh; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty TNHH Sitto Việt Nam

   

   

  Tập Kỳ 1.8EC

  Sâu tơ/ bắp cải

  Viện Di truyền Nông nghiệp

   

   

  Tigibamec 6.0EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; sâu xanh da láng/lạc

  Công ty CP Lan Anh

   

   

  Tiger five 5EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH P-H

   

   

  Tikabamec 3.6EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu khoang/ bắp cải; sâu xanh bướm trắng, rệp, bọ nhảy/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy chổng cánh/ cam; rầy bông/ xòai

  Công ty CP XNK Thọ Khang

   

   

  Tictak 50EC

  sâu xanh da láng/lạc

  Công ty TNHH Quốc tế Balakie

   

   

  Tineromec 3.6EC, 70WG

  3.6EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, rệp/ bắp cải; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; rầy bông/ xoài; bọ trĩ/ điều

  70WG: Sâu tơ/bắp cải

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

   

   

  Tungatin 3.6 EC

  sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít hôi, bọ trĩ, nhện gié, sâu đục bẹ, sâu phao, sâu đục thân/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cải xanh; sâu xanh, dòi đục lá cà chua; nhện đỏ/ dưa chuột; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu xanh da láng đậu xanh; sâu đục quả đậu tương; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông xoài; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; rệp sáp, mọt đục cành/ cà phê; rệp sáp/ hồ tiêu; bọ trĩ, sâu đục thân điều

  Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

   

   

  Tervigo® 020SC

  tuyến trùng/khoai tây, hồ tiêu, thanh long, cà phê, cam; tuyến trùng rễ/ sầu riêng

  Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

   

   

  Vibamec 5.55EC

  bọ trĩ/ dưa hấu, nho; nhện đỏ, bọ trĩ, rầy xanh/ chè; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, rầy nâu, nhện gié, sâu năn/ lúa; nhện đỏ/cam; sâu xanh/ cải xanh

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

   

   

  Voi thai 3.6EC, 25WP

  3.6EC: sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  25WP: sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; sâu xanh/ lạc, thuốc lá; dòi đục lá/ cà chua; rầy bông/ xoài; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty TNHH - TM Nông Phát

   

   

  Voiduc 42EC

  nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Việt Đức

   

   

  Waba 3.6EC, 18WP

  3.6EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu xanh/ chua; bọ trĩ/ dưa hấu

  18WP: rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, nhện gié/lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua, đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty TNHH US.Chemical

  Yomikendo 20WG, 38EC, 5.5ME

  20WG, 5.5ME: Sâu cuốn lá/ lúa

  38EC: Sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  2

  Abamectin 10g/l + Acetamiprid 30g/l

  Acelant 40EC

  rệp, bọ trĩ/ bông vải; rầy nâu/ lúa

  Công ty CP BVTV An Hưng Phát

  3

  Abamectin 20g/l + Acetamiprid 230g/l

  Newtoc 250EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  Safari 250EC

  rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM-SX GNC

  4

  Abamectin 36g/l + Alpha-cypermethrin 54g/l

  Shepatin 90EC

  sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ/ lúa, sâu xanh/ đậu xanh

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  5

  Abamectin 18 g/l + Alpha-cypermethrin 32g/l

  Siutox 50EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  6

  Abamectin 36g/l + Alpha-cypermethrin 100g/l

  B thai 136EC

  nhện gié, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá/ lúa; bọ hà/ khoai lang

  Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

  7

  Abamectin 25g/l + Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 475g/l

  Fultoc super 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức

  Sacophos 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  8

  Abamectin 0.5% + Azadirachtin 0.3%

  Azaba 0.8EC

  sâu tơ/ bắp cải; sâu đục quả/ đậu trạch, vải; nhện đỏ, sâu ăn lá, sâu vẽ bùa/cam; sâu xanh/ thuốc lá; nhện đỏ, rầy xanh/ chè; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Nông Sinh

  9

  Abamectin 54g/l + Azadirachtin 1g/l

  Agassi 55EC

  bọ trĩ, sâu đục bẹ/ lúa; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi/ chè; sâu xanh da láng/ lạc; sâu tơ/ bắp cải; nhện lông nhung, sâu đục gân lá/ vải; sâu đục quả/ xoài; bọ trĩ/ nho; nhện đỏ/ dưa hấu

  Công ty TNHH Hoá chất và TM Trần Vũ

  10

  Abamectin 10g/l + Azadirachtin 26g/l

  Fimex 36EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/xoài; sâu khoang/ đậu tương

  Công ty CP Công nghệ cao thuốc BVTV USA

  11

  Abamectin 35.8g/l (59.9g/l), (69g/kg) + Azadirachtin 0.2g/l (0.1g/l), (1g/kg)

  Goldmectin 36EC, 60SC, 70SG

  36EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; nhện đỏ/ dưa hấu; dòi đục lá/ đậu tương; rệp/ ngô; sâu khoang/ thuốc lá; sâu vẽ bùa/ cam; bọ cánh tơ/ chè; bọ trĩ/ điều; rệp sáp/ hồ tiêu

  60SC, 70SG: sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  12

  Abamectin 36g/l + Azadirachtin 1g/l

  Mectinsuper 37EC

  sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải; sâu vẽ bùa/ bưởi; rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  13

  Abamectin 37 g/l + Azadirachtin 3 g/l

  Vinup 40 EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng /súp lơ; sâu xanh/cà chua; bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; rệp đào/ thuốc lá; nhện đỏ/ cam; sâu xanh da láng/ đậu tương; sâu đục cuống/ vải; bọ trĩ, rệp đào/ chanh dây; nhện đỏ, bọ xít muỗi/ chè; sâu khoang/ bắp cải; sâu đục quả/ cà phê

  Công ty TNHH US.Chemical

  14

  Abamectin 6 g/l + Azadirachtin 1g/l + Emamectin benzoate 5g/l

  Elincol 12ME

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; nhện đỏ/ cam; sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP ENASA Việt Nam

  15

  Abamectin 0.1% (3.5%) +

  Bacillus thuringiensis

  var.kurstaki 1.9% (0.1%)

  Kuraba WP, 3.6EC

  WP: sâu tơ, sâu xanh, sâu đo, dòi đục lá/ bắp cải; sâu khoang, sâu xanh/ lạc; sâu đo, sâu đục quả/ đậu tương; sâu xanh, dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ/ dưa chuột; sâu đục thân/ ngô; sâu đục gân lá, sâu đục quả/ vải; nhện đỏ/ chè; nhện đỏ, sâu vẽ bùa, sâu ăn lá/ cam; sâu xanh/ bông vải; sâu róm thông

  3.6EC: sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; nhện lông nhung/ vải; bọ cánh tơ, nhện đỏ, rầy xanh/ chè; sâu khoang, sâu xanh, sâu đục quả/ đậu tương, lạc; nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Sản phẩm Công Nghệ Cao

  16

  Abamectin 9g/kg + Bacillus

  thuringiensis var.kurstaki

  11g/kg

  ABT 2 WP

  sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu đục cuống, sâu đục quả, sâu đục gân lá/ vải; nhện đỏ/ chè; bọ trĩ/ thuốc lá; sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Nông Sinh

  17

  Abamectin 1g/kg + Bacillus

  thuringiensis var.kurstaki 19g/kg

  Akido 20WP

  sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải, sâu vẽ bùa/ bưởi, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  18

  Abamectin 2g/kg (53g/l) +

  Bacillus thuringiensis var. kurstaki 18 g/kg (1g/l)

  Atimecusa 20WP, 54EC

  sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp/ ngô; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  19

  Abamectin 1.8g/kg +

  Bacillus thuringiensis 20g/kg (1010bt/g)

  Tridan 21.8WP

  sâu vẽ bùa/ cam; bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; nhện lông nhung/ vải; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê; ruồi đục quả/ xoài; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, bọ xít/ lúa

  Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Klever

  20

  Abamectin 30g/l + Beta- cypermethrin 15g/l

  Smash 45EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH VT BVTV Phương Mai

  21

  Abamectin 17.5g/l +

  Chlorfluazuron 0.5g/l

  Confitin 18 EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; dòi đục lá/ đậu tương; sâu khoang, sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông; bọ trĩ/ điều

  Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức

  22

  Abamectin 18 g/l +

  Chlorantraniliprole 45g/l

  Voliam targo® 063SC

  sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục thân/lúa, sâu keo mùa thu/ ngô

  Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

  23

  Abamectin 10g/l + Chlorfenapyr 100g/l + Lambda-cyhalothrin 20g/l

  Glan 130EC

  rầy lưng trắng/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  24

  Abamectin 1.5% + Chlorpyrifos Ethyl 48.5%

  Acek 50EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  25

  Abamectin 40 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 150g/l

  Cây búa vàng 190EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  26

  Abamectin 9 g/l +

  Chlorpyrifos Ethyl 241g/l

  Monifos 250EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  27

  Abamectin 10 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 545g/l

  Paragon 555EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa

  Bailing Agrochemical Co., Ltd

  28

  Abamectin 0.9% + Chlorpyrifos Ethyl 24.1%

  Phesoltinfos 25EC

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  29

  Abamectin 2g/l +

  Chlorpyrifos Ethyl 148g/l

  Vibafos 15 EC

  sâu xanh da láng/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  30

  Abamectin 20 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 265g/l + Fenobucarb 265g/l

  Furacarb 550EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  31

  Abamectin 18g/l + Chlorpyrifos ethyl 260.3g/l + Fipronil 37.5g/l + Lambda-cyhalothrin 17.5g/l

  Datoc 333.3EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  32

  Abamectin 18g/l +

  Chlorpyrifos ethyl 277.5g/l

  + Fipronil 37.5g/l

  Roctac 333EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  33

  Abamectin 25g/l + Chlorpyrifos Ethyl 505g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l

  Cotoc 555EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Agri tech Hoa kỳ

  Rotoc 555EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  34

  Abamectin 25g/l + Chlorpyrifos Ethyl 610g/l + Lambda-cyhalothrin 65g/l

  Sixtoc 700EC

  Sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông

  35

  Abamectin 18 g/l + Cypermethrin 132 g/l

  Nongtac 150EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  36

  Abamectin 60g/l + (dầu khoáng và dầu hoa tiêu) 3g/l

  Song Mã 63EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Vật tư và Nông sản Song Mã

  37

  Abamectin 15g/l (5g/l), (100g/kg) + Deltamethrin 15g/l (105g/l), (50g/kg) + Fipronil 45g/l (120g/l), (660g/kg)

  Thiocron 75EC, 230SC, 810WG

  75EC, 810WG: sâu cuốn lá/ lúa

  230SC: nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  38

  Abamectin 100g/kg + Dinotefuran 200g/kg

  Dinosingold 300WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  39

  Abamectin 22g/l + Dinotefuran 100g/l + Emamectin benzoate 55g/l

  Dofamec 177EC

  Sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

  40

  Abamectin 8.45% +

  Emamectin benzoate 1.54%

  Abavec gold 9.99EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  41

  Abamectin 64g/l (7.2%), (25g/kg) + Emamectin benzoate 1g/l (4.0%), (50g/kg)

  ACProdi 65EC, 11.2WP; 75WG

  65EC: nhện đỏ/ vải

  11.2WP: rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  75WG: nhện gié, sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu

  42

  Abamectin 36g/l (36g/kg), (18g/kg) + Emamectin benzoate 20g/l (20g/kg), (50g/kg)

  B52duc 56EC, 56SG, 68WG

  56EC: nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa

  56SG: Sâu cuốn lá, rây nâu/lúa

  68WG: Sâu cuốn lá/lúa; nhện gié/lúa

  Công ty TNHH Việt Đức

  43

  Abamectin 18g/l (49g/kg), (1g/kg) + Emamectin benzoate 3g/l (1g/kg), (125g/kg)

  Divasusa 21EC, 50WP, 126WG

  21EC: bọ trĩ/ lúa

  21EC, 50WP: bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; rầy xanh, bọ xít muỗi/ chè; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; sâu róm/ thông

  126WG: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  44

  Abamectin 22g/l (50g/kg) + Emamectin benzoate 55g/l (100g/kg)

  Dofama 77EC, 150WG

  77EC: sâu cuốn lá/lúa

  150WG: Nhện đỏ/cam, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

  45

  Abamectin 30 g/l (45g/kg), (38g/kg), (45g/kg) + Emamectin benzoate 25g/l (41g/kg), (70g/kg), (90g/kg)

  Footsure 55EC, 108WG

  55EC: Sâu khoang/lạc

  108WG: Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Minh Thành

  46

  Abamectin 35g/kg (35g/l) +

  Emamectin benzoate 35g/kg (40g/l)

  Emalusa 70SG, 75EC

  70SG: sâu tơ/ bắp cải

  75EC: bọ cánh tơ/chè

  Công ty CP Quốc tế Agritech

  Hoa kỳ

  47

  Abamectin 3% +

  Emamectin benzoate 2%

  Daiwantin 5EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương

  Công ty CP Futai

  Jia-mixper 5EC

  sâu xanh da láng/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Jia Non Biotech (VN)

  Uni-dualpack 5EC

  Sâu cuốn lá/lúa, sâu xanh da láng/đậu tương

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  48

  Abamectin 18g/l, (78g/kg)

  Emamectin benzoate 2g/l (38g/kg)

  Unimectin 20EC, 116WG

  20EC: bọ trĩ/ lúa, tuyến trùng/ hồ tiêu

  116WG: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Hóa chất & TM Trần Vũ

  49

  Abamectin 47g/l +

  Emamectin benzoate 20g/l

  Voi tuyệt vời 67Ec

  Rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM Nông Phát

  50

  Abamectin 35g/l + Emamectin benzoate 1g/l

  Sieufatoc 36EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu khoang/ đậu tương; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi/ chè; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

  51

  Abamectin 42g/l +

  Emamectin benzoate 0.2g/l

  Sitto Password 42.2EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh/ dưa hấu; rầy xanh/ chè; sâu khoang/ đậu tương; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific)

  52

  Abamectin 55g/l, (1g/kg) + Emamectin benzoate 1g/l, (125g/kg)

  Newmexone 56EC, 126WG

  56EC: Sâu đục thân/ lúa

  126WG: Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Pháp Thụy Sĩ

  53

  Abamectin 2% + Emamectin benzoate 1%

  Hải cẩu 3.0EC

  sâu cuốn lá/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương

  Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh

  54

  Abamectin 43g/l +

  Emamectin benzoate 5g/l

  S-H Thôn Trang 4.8EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  55

  Abamectin 18g/l + Emamectin benzoate 2g/l

  TC-Năm Sao 20EC

  bọ cánh tơ/ chè, bọ trĩ/ dưa hấu, bọ xít/ vải, rệp muội/ nhãn, sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Việt Thắng

  56

  Abamectin 20g/l + Emamectin benzoate 5g/l + Imidacloprid 120g/l

  VdCPenalduc 145EC

  rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Việt Đức

  57

  Abamectin 30g/l + Etoxazole 120g/l

  Q-Etosuper 150EC

  Nhện đỏ/ chè, bắp cải

  Công ty TNHH Á Châu Hoá Sinh

  58

  Abamectin 0.1g/kg, (5g/l), (2g/kg) + Fipronil 2.9g/kg, (50g/l), (798g/kg)

  Michigane 3GR, 55SC, 800WG

  3GR, 800WG: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  55SC: sâu khoang/ lạc

  Công ty CP Khoa học CNC American

  59

  Abamectin 35g/l + Fipronil 1g/l

  Scorpion 36EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; dòi đục lá/ đậu tương; sâu khoang, sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông; bọ trĩ/ điều

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  60

  Abamectin 28g/l + Fipronil 30g/l

  Nanizza 58EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  61

  Abamectin 15 g/l + Fipronil 45 g/l + Lambda- cyhalothrin 15g/l

  Calitoc 75EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Khoa học CNC American

  62

  Abamectin 0.5% + Fosthiazate 10%

  Abathi 10.5GR

  Tuyến trùng/ cà phê, hồ tiêu

  Beijing Bioseen Crop Sciences Co., Ltd

  63

  Abamectin 0.45% + Imidacloprid 1.0%

  Abamix 1.45WP

  Bọ trĩ/ lúa

  Công ty CP Nicotex

  64

  Abamectin 10g/l (1.8%) + Imidacloprid 98g/l (25%)

  Talor 10.8EC, 26.8WP

  10.8EC: bọ trĩ, rầy nâu/ lúa

  26.8WP: rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  65

  Abamectin 10g/l +

  Imidacloprid 90g/l

  Aba-plus 100EC

  bọ trĩ, bọ xít hôi, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp muội/ đậu tương

  Công ty TNHH Phú Nông

  66

  Abamectin 30g/l +

  Imidacloprid 90g/l

  Nosauray 120EC

  sâu đục bẹ/ lúa

  Công ty TNHH TM Nông Phát

  67

  Abamectin 15g/l +

  Imidacloprid 90g/l

  Emicide 105EC

  sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  68

  Abamectin 37g/l (108g/kg) + Imidacloprid 3g/l (27g/kg)

  Vetsemex 40EC, 135WG

  40EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; dòi đục lá/ đậu tương; sâu khoang, sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ trĩ/ điều

  135WG: Sâu khoang/lạc

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  69

  Abamectin 35g/l + Imidacloprid 5g/l + Pyridaben 150g/l

  Nospider 190EC

  nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH Hóa chất & TM Trần Vũ

  70

  Abamectin 18.5g/l + Imidacloprid 3.5g/l + Pyridaben 5.5g/l

  Dugamite 27.5EC

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Nông dược Nhật Việt

  71

  Abamectin 15g/l + Indoxacarb 50g/l

  Sixsess 65EC

  Sâu cuốn lá, sâu năn/ lúa

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  72

  Abamectin 36g/l + Indoxacarb 14g/l

  Abacarb-HB 50EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  73

  Abamectin 9 g/l (18g/kg) +

  Lambda-cyhalothrin 45 g/l (72g/kg)

  Karatimec 54EC, 90WG

  54EC: Sâu cuốn lá, sâu phao đục bẹ/ lúa

  90WG: Sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ lạc

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  74

  Abamectin 36g/l + Lambda-cyhalothrin 39g/l

  Actamec 75EC

  Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/ lúa; sâu xanh/ đậu xanh

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  75

  Abamectin 30g/l + Lambda cyhalothrin 50g/l + Phoxim 19.9g/l

  Bavella 99.9EC

  Rầy lưng trắng/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  76

  Abamectin 30g/l (20g/l), (20g/kg), (10g/l), (1g/l) + Lambda-cyhalothrin 50g/l (50g/l), (1g/kg), (30g/l), (110g/l) + Thiamethoxam 5g/l (50g/l), (400g/kg), (1g/l), (155g/l)

  Kakasuper 85EC, 120EW, 421WP, 41ME, 266SC

  41ME, 85EC, 120EW: Sâu cuốn lá/lúa

  266SC, 421WP: rầy nâu/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  77

  Abamectin 1g/l + Matrine 5g/l

  Ametrintox 6EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, sâu phao đục bẹ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua, lạc, đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu ăn hoa/ xoài

  Công ty TNHH An Nông

  78

  Abamectin 20g/l + Matrine 5g/l

  Aga 25EC

  sâu cuốn lá, bọ xít, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, rệp muội, bọ nhảy/ cải xanh, bắp cải; sâu cuốn lá, dòi đục lá/ đậu xanh, đậu tương; dòi đục lá, sâu xanh/ chua; bọ trĩ, nhện đỏ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, nhện đỏ/ cam; nhện đỏ, bọ xít muỗi, sâu đục quả/ vải, nhãn; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; rệp sáp, nhện đỏ, rầy xanh/ chè, cà phê; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; nhện đỏ, sâu xanh/ bông vải; bọ trĩ/ điều

  Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc

   

   

  Luckyler 25EC

  sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy, rệp/ cải xanh; sâu đục quả/ đậu đũa; sâu xanh, dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ, nhện đỏ/ dưa hấu; dòi đục lá/ đậu tương; sâu khoang, sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; nhện đỏ, rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa/ cam; bọ xít, nhện đỏ, sâu đục cuống quả/ vải; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; sâu xanh da láng, bọ trĩ/ nho; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ trĩ/ điều

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  79

  Abamectin 1.8% + Matrine

  0.2%

  Miktox 2.0 EC

  bọ xít, sâu đục quả/ vải; rầy bông/ xoài; rầy nâu, nhện gié, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa/ cam; sâu xanh da láng/ đậu tương; bọ trĩ, rầy xanh, bọ xít muỗi, nhện đỏ/ chè; rệp, sâu xanh bướm trắng, sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua

  Công ty CP TM BVTV Minh Khai

  80

  Abamectin 20g/l + Matrine 2g/l

  Sudoku 22EC

  sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ nho; rầy chổng cánh/ cam; bọ trĩ/ điều; sâu đục quả/ đậu đũa; sâu đục cuống quả, sâu đục gân lá/ vải, tuyến trùng/ hồ tiêu

  Công ty TNHH Hoá chất và TM Trần Vũ

  81

  Abamectin 2.0% + Matrine

  0.2 %

  Tramictin 2.2EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục bẹ, nhện gié, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh da láng/ đậu tương; bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; nhện đỏ, rầy chổng cánh/ cam

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  82

  Abamectin 35g/l + Matrine 1g/l

  Newlitoc 36EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu khoang/ đậu tương; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi/ chè; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

  83

  Abamectin 54g/l + Matrine

  0.2g/l

  Tinero 54.2EC

  sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp/ ngô; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ đậu trạch; sâu khoang/ lạc; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Quốc tế Agri tech Hoa kỳ

  84

  Abamectin 36 g/l + Matrine 1 g/l

  Kendojapane 37EC

  Sâu đục bẹ/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  85

  Abamectin 50 g/l + Matrine

  5 g/l

  Amara 55 EC

  sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục bẹ, sâu đục thân/ lúa; sâu tơ/ cải xanh; sâu xanh/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, bọ xít muỗi, bọ trĩ, rệp/ chè; sâu xanh da láng/ đậu xanh; sâu đục quả/ đậu tương; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài; mọt đục cành/ cà phê; rệp sáp/ hồ tiêu; bọ trĩ, sâu đục thân/ điều

  Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

  86

  Abamectin 50g/l + Matrine 25g/l

  Abecyny 75EC

  Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

  87

  Abamectin 2% + Methoxyfenozide 8%

  Kentak 10SC

  Sâu khoang/ đậu tương

  Công ty TNHH Được Mùa

  88

  Abamectin 4g/l (2g/kg) +

  Methylamine avermectin 35g/l (114g/kg)

  Pompom 3.9EC, 11.6WG

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Vật tư và Nông sản Song Mã

  89

  Abamectin 35 g/l + Permethrin 100g/l

  Fisau 135EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản

  90

  Abamectin 2% + Permethrin 7%

  Dotimec 9EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng

  91

  Abamectin 40 g/l + Permethrin 150 g/l

  SBC-Thon Trang 190EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  92

  Abamectin 20g/l + Petroleum oil 250g/l

  Đầu trâu Bihopper 270EC

  nhện đỏ/ chè, rệp sáp/cà phê

  Công ty CP Bình Điền MeKong

  93

  Abamectin 0.2% + Petroleum oil 24.3%

  Koimire 24.5EC

  nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ, rầy nâu/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê; sâu đục quả/ xoài; nhện lông nhung/ vải; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty CP Nông dược Nhật Việt

  Petis 24.5 EC

  nhện đỏ/ cam

  Công ty TNHH TM Tùng Dương

  94

  Abamectin 0.5% + Petroleum oil 24.5%

  Soka 25 EC

  nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam, quýt; nhện lông nhung/ vải; nhện đỏ/ nhãn; sâu khoang/ lạc; sâu xanh da láng/ thuốc lá; dòi đục lá, sâu đục quả/ đậu tương; bọ trĩ/ bí xanh, dưa chuột, dưa hấu; sâu cuốn lá, bọ xít dài, nhện gié, sâu đục bẹ, sâu đục thân/ lúa; sâu xanh da láng/ bông vải; rầy chổng cánh, ruồi đục quả/ cam; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Trường Thịnh

  95

  Abamectin 0.2% + Petroleum oil 24.8%

  Feat 25EC

  sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa chuột, bí xanh, dưa hấu; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ lạc; nhện đỏ/ cam; nhện lông nhung, nhện đỏ/ nhãn

  Công ty TNHH Nam Bắc

  96

  Abamectin 1% + Petroleum oil 24%

  Batas 25EC

  bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh da láng, sâu khoang/ lạc; sâu đục quả/ đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện lông nhung/ vải; nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh/ cam; rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; rầy bông/ xoài; rệp sáp/ hồ tiêu

  Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao

  97

  Abamectin 5g/l + Petroleum oil 245g/l

  Tikrice 25EC

  sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; bọ cánh tơ, rầy canh/ chè

  Công ty CP XNK Thọ Khang

  98

  Abamectin 0.3% + Petroleum oil 88%

  Visober 88.3EC

  Nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rệp sáp/ cà phê; nhện lông nhung/nhãn

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  99

  Abamectin 55g/l + Petroleum oil 5g/l

  Sword 60EC

  nhện đỏ/ vải, nhện lông nhung/nhãn

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  100

  Abamectin 5g/l + Petroleum oil 395g/l

  Aramectin 400EC

  sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp/ ngô; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ đậu trạch; sâu khoang/ lạc; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  101

  Abamectin 18g/l + Petroleum oil 342g/l

  Blutoc 360EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè;

  sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  102

  Abamectin 9g/l + Petroleum oil 241g/l

  Sieulitoc 250EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè;

  sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  103

  Abamectin 116g/kg + Pymetrozine 550g/kg

  Abachezt 666WG

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  104

  Abamectin 10g/l + Profenofos 50g/l + Pyridaben 150g/l

  Fidasuper 210EC

  nhện đỏ/đậu tương, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  Newprojet 210EC

  nhện đỏ/đậu tương

  Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung

  105

  Abamectin 18 g/l + Pyridaben 150 g/l

  Aben 168EC

  nhện gié, rầy nâu/ lúa; rệp/ hồ tiêu; sâu hồng/ bông vải; rệp sáp/ cà phê, bọ xít muỗi/ điều

  Công ty CP SX - TM – DV Ngọc Tùng

  106

  Abamectin 20g/l + Pyridaben 160g/l

  Nomite-Sạch nhện 180EC

  Nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH Nông Nghiệp Xanh

  107

  Abamectin 12g/l + Quinalphos 138g/l

  Sieu fitoc 150EC

  sâu cuốn lá; nhện gié/lúa

  Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức

  108

  Abamectin 12 g/l + Quinalphos 238 g/l

  ACPratin 250EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  109

  Abamectin 20g/l + Spinosad

  25 g/l

  Aterkil 45 SC

  sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ hành; sâu khoang/ lạc; nhện đỏ /cam

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  110

  Abamectin 22g/l + Spinosad 25g/l

  Rice NP 47SC

  Sâu đục quả/vải

  Công ty TNHH TM Nông Phát

  111

  Abamectin 1% + Spirodiclofen 19%

  Nhện chúa 200SC

  Nhện đỏ/hoa hồng

  Công ty CP Multiagro

  112

  Abamectin 2% + Spirodiclofen 18%

  Q-Spira 20SC

  Nhện đỏ/ chè

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  113

  Abamectin 20g/l + Spirotetramat 100g/l

  Q-Aromat 120SC

  Nhện đỏ/ chè, cam

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  114

  Abamectin 36g/l + Thiamethoxam 72g/l

  Solvigo® 108SC

  Tuyến trùng/cà phê, hồ tiêu; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

  115

  Abamectin 10 g/kg + Thiosultap-sodium

  (Monosultap) 950g/kg

  Aba-top 960WP

  sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu, sâu đục thân, bọ xít hôi/ lúa

  Công ty TNHH Phú Nông

  116

  Abamectin B2

  Tuyen trung B2 50EC

  tuyến trùng/ hồ tiêu

  Công ty CP NN HP

  117

  Acetamiprid (min 97%)

  ADVice 3EC

  Rệp sáp bột hồng/ sắn, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH XNK Quốc tế Sara

  Actatoc 200WP, 200EC

  200EC: rầy nâu/ lúa

  200WP: rầy nâu/ lúa; rệp bông xơ/ mía; rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  Afeno 30WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam

   

   

  Amender 200SP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

   

   

  Amsipilan 20SP

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Việt Hóa Nông

   

   

  Ascend 20 SP

  rệp sáp/ cà phê, rầy nâu/ lúa, bọ trĩ/ điều

  Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)

   

   

  Cayman 25WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP SX Thuốc BVTV Omega

   

   

  Daiwance 200SP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Futai

   

   

  Domosphi 10SP, 20EC

  10SP: rầy nâu, bọ trĩ/ lúa; rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu; sâu xanh/ đậu tương; rầy xanh/bông vải

  20EC: rệp sáp/ cà phê, sâu cuốn lá/lúa, sâu xanh da láng/lạc

  Công ty CP Thanh Điền

   

   

  Google 30WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX GNC

   

   

  Hotray 200SL

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM Thái Phong

   

   

  Melycit 20SP

  rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ ca cao

  Công ty CP Long Hiệp

   

   

  Mopride 20 WP

  sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; bọ trĩ/ điều; rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP Nông nghiệp HP

   

   

  Mosflannong 30EC, 200WP, 300SC, 600WG

  30EC, 300SC, 600WG: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  200WP: bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

   

   

  Mospilan 3EC, 20SP

  3E C: rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu; rầy xanh/bông vải, rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít/ lúa; bọ trĩ/ vừng

  20SP: Rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa

  Sumitomo Corporation Vietnam LLC.

   

   

  Motsuper 36WG

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI

   

   

  Nired 3EC

  bọ trĩ, rầy nâu/lúa

  Công ty CP Nicotex

   

   

  Otoxes 200SP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Việt Thắng

   

   

  Raysuper 30EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM DV Quỳnh Giao

   

   

  Sadamir 200WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

   

   

  Sếu đỏ 3EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP BVTV Sài Gòn

   

   

  Tosi 30WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP BMC Vĩnh Phúc

   

   

  Uni-aceta 20SP

  Rầy nâu/lúa, bọ trĩ/ điều

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  118

  Acetamiprid 30g/l + Alpha-cypermethrin 50g/l

  Mospha 80 EC

  sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ đậu tương

  Công ty CP Đồng Xanh

  119

  Acetamiprid (10%) 100g/kg + Buprofezin 15% (150g/kg)

  Sieuray 250WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Hoá nông Mỹ Việt Đức

  Uni-acetafezin 25WP

  rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  120

  Acetamiprid 170g/kg + Buprofezin 380g/kg

  Asimo super 550WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  121

  Acetamiprid 150g/kg +

  Buprofezin 350g/kg

  Ba Đăng 500WP

  rầy nâu, bọ trĩ/lúa; rệp sáp giả/cà phê

  Công ty TNHH Việt Thắng

  122

  Acetamiprid 20% + Buprofezin 20%

  Penalty 40WP

  rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa

  Công ty TNHH ADC

  123

  Acetamiprid 24% + Buprofezin 30%

  Khongray 54WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH - TM Nông Phát

  124

  Acetamiprid 20% + Buprofezin 25%

  Binova 45WP

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Đồng Xanh

  125

  Acetamiprid 250 g/kg + Buprofezin 250g/kg

  Acetapro 500WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Kital

  Everest 500WP

  Rầy nâu/ lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Nam Bộ

  126

  Acetamiprid 400g/kg +

  Buprofezin 250g/kg

  Atylo 650WP

  Rầy nâu, rầy lưng trắng/lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH TM Thái Nông

  127

  Acetamiprid 150 g/kg + Buprofezin 150 g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 450g/kg

  CLB-Thôn trang 750WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  128

  Acetamiprid 200g/l + Buprofezin 150g/l + Chlorpyrifos ethyl 400g/l

  Chlorusa 750EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam

  129

  Acetamiprid 10g/l (300g/kg) + Buprofezin 20g/l (200g/kg) + Fenobucarb 200g/l (100g/kg)

  Chavez 230EC, 600WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung

  130

  Acetamiprid 100 g/kg + Buprofezin 300g/kg + Imidacloprid 100g/kg

  Rakotajapane 500WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  131

  Acetamiprid 150g/kg + Buprofezin 255g/kg + Imidacloprid 150g/kg

  Calira 555WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hoà Bình

  132

  Acetamiprid 100 g/kg (50g/l) + Buprofezin 150g/kg (20g/l) +

  Isoprocarb 50g/kg (300g/l)

  Chesone 300WP, 370EC

  300WP: rầy nâu/ lúa

  370EC: rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  133

  Acetamiprid 450g/kg + Buprofezin 300g/kg + Thiamethoxam 50.8g/kg

  Osioi 800.8WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

  134

  Acetamiprid 3% + Cartap

  92%

  Hugo 95SP

  sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ lạc, rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP Hóc Môn

  135

  Acetamiprid 240g/kg, (100g/kg) (100g/l) + Chlorpyrifos ethyl 10g/kg, (400g/kg), (550g/l)

  Checsusa 250WG, 500WP, 650EC

  250WG: Rệp bông xơ/ mía

  500WP: Sâu đục thân, rầy nâu/lúa

  650EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản

  136

  Acetamiprid 2% + Chlorpyrifos Ethyl 18%

  Ecasi 20EC

  rệp sáp/ cà phê, rầy nâu/lúa

  Công ty CP Enasa Việt Nam

  Nicopro 20EC

  Sâu đục thân, rầy nâu/lúa

  Công ty CP Nicotex

  137

  Acetamiprid 30g/l+

  Chlorpyrifos Ethyl 495g/l

  Megashield 525EC

  Rầy nâu, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa; mọt đục cành, rệp sáp/ cà phê; sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  138

  Acetamiprid 200 g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 300g/kg

  Mopride rubi 500WP

  Rệp sáp/cà phê; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Nông nghiệp HP

  139

  Acetamiprid 80g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l

  Classico 480EC

  Rầy nâu/lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty CP VTNN Việt Nông

  140

  Acetamiprid 200g/l + Chlorpyrifos ethyl 500g/l

  Fivtoc super 700EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hoà Bình

  141

  Acetamiprid 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 260g/l + Fenobucarb 306g/l

  Politoc 666EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hoà Bình

  142

  Acetamiprid 200g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg + Imidacloprid 200g/kg

  Xojapane 800WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  143

  Acetamiprid 150g/kg +

  Dinotefuran 250g/kg

  Acnal 400WP

  Rầy nâu, bọ trĩ/ lúa; rệp sáp/cà phê; rệp muội/ bông vải

  Công ty TNHH TM Thái Nông

  144

  Acetamiprid 150g/kg +

  Dinotefuran 150g/kg

  Mitoc-HB 300WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  145

  Acetamiprid 300g/kg + Emamectin benzoate 50g/kg

  Jojotino 350WP

  Bọ trĩ/lúa

  Công ty CP NN HP

  146

  Acetamiprid 50 g/l + Fenobucarb 350 g/l

  Supertac gold 400EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  147

  Acetamiprid 5% + Fipronil 5%

  Supper Chipusa 10EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty CP BVTV An Hưng Phát

  148

  Acetamiprid 0.1g/kg, (0.2g/l), (20g/kg) + Fipronil 2.9 g/kg, (49.8g/l) (780g/kg)

  Dogent

  3GR, 50SC, 800WG

  3GR: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu khoang/ lạc

  50SC: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  800WG: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  149

  Acetamiprid 5g/l (280g/kg), (20g/kg) + Fipronil 10g/l (20g/kg), (800g/kg)

  Redpolo

  15EC, 300WP, 820WG

  15EC, 820WG: sâu cuốn lá/ lúa

  300WP: rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  150

  Acetamiprid 50g/l + Fipronil 50g/l

  Amibest 100ME

  Rầy nâu, sâu đục thân/lúa, rệp sáp giả/cà phê

  Công ty TNHH Việt Hoá Nông

  151

  Acetamiprid 3% (30g/l), (30g/kg), (30g/kg) + Imidacloprid 2% (20g/l), (20g/kg), (20g/kg)

  Sutin 5EC, 50SC, 50WP, 50WG

  5EC: rầy nâu, bọ trĩ/ lúa

  50SC, 50WP, 50WG: Rầy nâu/lúa

  Công ty CP BVTV I TW

  152

  Acetamiprid 100 g/l +

  Imidacloprid 55 g/l

  Nongiahy 155SL

  Rệp sáp/ cà phê, rầy nâu, bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH - TM Thái Phong

  153

  Acetamiprid 70g/kg +

  Imidacloprid 130g/kg

  Sachray 200WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  154

  Acetamiprid 125g/kg +

  Imidacloprid 125g/kg

  Mã lục 250WP

  bọ trĩ, rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Việt Thắng

  155

  Acetamiprid 100 g/kg +

  Imidacloprid 200g/kg

  Vip super 300WP

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  156

  Acetamiprid 25% + Imidacloprid 8%

  Caymangold 33WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH - TM Nông Phát

  157

  Acetamiprid 150 g/kg + Imidacloprid 200g/kg

  Setusa 350WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  158

  Acetamiprid 200g/kg +

  Imidacloprid 200g/kg

  Azorin 400WP

  rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Nông dược HAI Quy Nhơn

  159

  Acetamiprid 77g/kg + Metolcarb (min 98%) 200g/kg

  Diệt rầy 277WP

  Rầy nâu/Lúa

  Công ty TNHH Hoá sinh Phong Phú

  160

  Acetamiprid 80 g/l + Novaluron 100 g/l

  Cormoran 180EC

  Rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Adama Việt Nam

  161

  Acetamiprid 150g/kg +

  Pymetrozine 300g/kg

  Apazin-HB 450WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  162

  Acetamiprid 250g/kg (400g/kg) + Pymetrozine 250g/kg (300g/kg)

  Secso 500WP, 700WG

  500WP: Sâu khoang/ lạc, bọ xít muỗi/ điều, rầy

  nâu/ lúa

  700WG: rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  163

  Acetamiprid 25% +

  Pymetrozine 50%

  Centrum 75WG

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  164

  Acetamiprid 580g/kg +

  Pymetrozine 20g/kg

  Pycasu 600WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ

  165

  Acetamiprid 30g/l +

  Pyridaben 170g/l

  Sedox 200EC

  nhện gié/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  166

  Acetamiprid 10 g/kg +

  Thiamethoxam 240g/kg

  Goldra 250WG

  rầy nâu/ lúa, rệp bông xơ/ mía

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  167

  Acetamiprid 100 g/kg +

  Thiamethoxam 250g/kg

  B-41 350WG

  Rầy nâu, bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  168

  Acetamiprid 50g/kg +

  Thiosultap-sodium

  (Nereistoxin) 550g/kg

  Alfatac 600WP

  sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  169

  Acetamiprid 50 g/kg +

  Thiosultap-sodium

  (Nereistoxin)700g/kg

  Goldan 750WP

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  170

  Alpha-cypermethrin (min 90%)

  Ace 5EC

  sâu phao/ lúa

  Công ty CP TST Cần Thơ

  Alfacua 10EC

  sâu đục bẹ/ lúa, bọ xít muỗi/ điều, rệp sáp/ cà phê, sâu khoang/ lạc

  Công ty CP Đồng Xanh

  Alfathrin 5EC

  sâu cuốn lá nhỏ/ lúa, bọ xít muỗi/ điều

  Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)

  Alpha 10EC, 10SC

  10EC: sâu khoang/ lạc

  10SC: kiến/ cà phê, sâu khoang/ lạc, bọ trĩ/ lúa, bọ xít muỗi/ điều

  Map Pacific PTE Ltd

  Alphacide 100EC

  bọ xít/lúa

  Công ty TNHH TM Đức Nông

  Altach 5EC

  sâu cuốn lá/ lúa, bọ xít/ lạc

  Công ty CP Nông dược HAI

  Anphatox 5EC, 25EW, 100SC

  5EC: sâu khoang/ lạc, bọ xít/ lúa

  25EW: sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; rệp muội/ đậu tương; sâu đục quả/ cà phê

  100SC: bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

   

   

  Antaphos 5oEc

  sâu keo, sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục quả/ đậu tương

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

   

   

  Bestox® 5EC

  sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít/ lúa; rệp/ đậu tương

  Công ty TNHH FMC Việt Nam

   

   

  Bpalatox 100EC

  sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH TM Bình Phương

   

   

  Caterice 5EC

  bọ trĩ/lúa

  Hextar Chemicals Sdn, Bhd

   

   

  Cyper-Alpha 5 EC

  sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

   

   

  Dantox 5 EC

  bọ trĩ/ lúa, sâu xanh/ bông vải, rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

   

   

  Fastac 5 EC

  bọ trĩ, bọ xít, rầy, sâu cuốn lá/ lúa; rệp/ cà phê

  BASF Vietnam Co., Ltd.

   

   

  Fascist 5EC

  sâu cuốn lá, bọ xít/lúa; bọ xít muỗi/ điều

  Công ty CP Long Hiệp

   

   

  Fastocid 5 EC

  sâu cuốn lá/ lúa; sâu khoang/khoai lang; bọ xít muỗi/điều

  Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

   

   

  Fastphos 50EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

   

   

  Fentac 2.0 EC

  sâu đục quả/ đậu tương

  Imaspro Resources Sdn Bhd

   

   

  FM-Tox 25EC

  sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; sâu khoang/ lạc, rệp sáp/ cà phê; bọ xít muỗi/ điều

  Công ty TNHH Việt Thắng

   

   

  Fortac 5 EC

  sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ lạc

  Forward International Ltd

   

   

  Fortox 50 EC

  sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH TM DV Ánh Dương

   

   

  Motox 5EC

  bọ xít muỗi/ điều; rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu; bọ xít, bọ trĩ, sâu keo lúa; sâu đục quả/ đậu xanh

  Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

   

   

  Pertox 5EC, 100EW,

  250WP

  5EC: bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  100EW, 250WP: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

   

   

  Pytax-s 5EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á

   

   

  Sapen-Alpha 5 EC

  sâu hồng/ bông vải; sâu cuốn lá/ lúa; bọ trĩ, bọ xít/ lúa cạn

  Công ty CP BVTV Sài Gòn

   

   

  Supertox 100EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Khoa học CNC American

   

   

  Thanatox 5EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP ND Việt Nam

   

   

  Tiper-Alpha 5 EC

  bọ xít, sâu năn/ lúa, rệp muội/ hồ tiêu

  Công ty TNHH TM Thái Phong

   

   

  Unitox 5 EC

  bọ xít/ lúa, bọ xít muỗi/ điều

  Công ty TNHH UPL Việt Nam

   

   

  Vifast 5EC, 10 SC

  5EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; bọ xít muỗi/điều

  10SC: bọ xít/ lúa; mối/ cao su, cà phê

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  171

  Alpha-cypermethrin 30g/l (50g/kg) + Buprofezin 100g/l (200g/kg) + Chlorpyrifos Ethyl 300g/l (500g/kg)

  Soddy 430EC, 750WP

  430EC: rầy nâu/ lúa

  750WP: sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  172

  Alpha-cypermethrin 100g/l (50g/kg) + Chlorfluazuron 10g/l (20g/kg) + Fipronil 50g/l (200g/kg)

  Kalou 160EW, 270WP

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  173

  Alpha-cypermethrin 120g/l

  + Chlorfenapyr 100g/l +

  Emamectin benzoate 30g/l

  Cupvang 250EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  174

  Alpha-cypermethrin 100g/l

  + Chlorfenapyr 90g/l +

  Indoxacarb 110g/l

  Extrausa 300SE

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  175

  Alpha-cypermethrin 2% +

  Chlorpyrifos Ethyl 38%

  Apphe 40EC

  sâu đục quả/ đậu tương, rệp sáp/ cà phê, bọ xít muỗi/ điều, sâu khoang/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa, mối/ cao su

  Công ty CP Đồng Xanh

  Careman 40EC

  Mọt đục cành/cà phê

  Công ty CP TST Cần Thơ

  176

  Alpha-cypermethrin 40g/l +

  Chlorpyrifos Ethyl 460g/l

  Supertac 500EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  177

  Alpha-cypermethrin 50g/l +

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l

  Fitoc 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  178

  Alpha-cypermethrin 50g/l +

  Chlorpyrifos Ethyl 520g/l

  Marvel 570EC

  Rầy nâu/lúa, rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Mekong

  179

  Alpha-cypermethrin 50g/kg (50g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 500g/kg (700g/l)

  VK.sudan 550WP, 750EC

  550WP: Rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié/lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê

  750EC: Rệp sáp/cà phê; sâu xanh da láng/đậu tương; sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  180

  Alpha-cypermethrin 300g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l

  Light 700EC

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH TM SX GNC

  181

  Alpha-cypermethrin 40g/l +

  Chlorpyrifos Ethyl 437g/l +

  Dimethoate 300g/l

  Bowing 777EC

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  182

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 482g/l + Emamectin benzoate 18g/l

  Agritoc 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  Filitox super 550EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  183

  Alpha-cypermethrin 40g/l + Chlorpyrifos Ethyl 410g/l + Fenobucarb 250g/l

  Rocketasia 700EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech

  Hoa kỳ

  184

  Alpha-cypermethrin 55g/l + Chlorpyrifos ethyl 300g/l + Fenobucarb 311g/l

  Pictoc 666EC

  Sâu cuốn lá/Lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  185

  Alpha-cypermethrin 25g/l, (60g/kg) + Chlorpyrifos Ethyl 565 g/l, (440g/kg) + Imidacloprid 5g/l, (100g/kg)

  Spaceloft 595EC, 600WP

  595EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; mọt đục cành/cà phê

  600WP: Rệp sáp, mọt đục cành/ cà phê; rầy nâu, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH An Nông

  186

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 545g/l + Indoxacarb 5g/l

  Vitashield gold 600EC

  Mọt đục cành, rệp sáp/cà phê; nhện gié, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ phấn/lúa

  Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

  187

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos ethyl 520g/l + Indoxacarb 30g/l

  Groudo 600EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Đầu tư TM và PTNN ADI

  188

  Alpha-cypermethrin 66g/l + Chlorpyrifos ethyl 400g/l + Quinalphos 200g/l

  Picmec 666EC

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  189

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Thiamethoxam 30 g/l

  Hiddink 630EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  190

  Alpha-cypermethrin 25 g/l +

  Dimethoate 400 g/l

  Ablane 425EC

  Rệp sáp/ cà phê, sâu xanh da láng/đậu tương

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  191

  Alpha-cypermethrin 20g/l +

  Dimethoate 280g/l

  Cyfitox 300EC

  rệp sáp/ cà phê; sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ/ lúa; rệp/ mía

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  192

  Alpha-cypermethrin 150g/kg + Dinotefuran 200g/kg

  Dinosinjapane 350WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  193

  Alpha-cypermethrin 50g/l +

  Emamectin benzoate 36g/l

  Emarin 86EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Mùa Vàng

  194

  Alpha-cypermethrin 50g/l +

  Emamectin benzoate 50g/l

  Redtoc 100EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Vipes Việt Nam

  195

  Alpha-cypermethrin 5g/kg (10g/kg), (30g/l), (60g/l) + Fenobucarb 50g/kg (10g/kg), (450g/l), (10g/l) + Isoprocarb 30g/kg, (350g/kg), (50g/l), (10g/l)

  Sieugon 85GR, 370WP, 530EC, 80EW

  85GR: rầy lưng trắng/lúa

  80EW, 370WP: rầy lưng trắng, sâu cuốn lá/lúa 530EC: rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  196

  Alpha-cypermethrin 100g/l (150g/kg) + Fipronil 100g/l (300g/kg) + Imidacloprid 150g/l (300g/kg)

  Sieublack 350SC, 750WP

  350SC: sâu đục bẹ, sâu đục thân, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/cà phê

  750WP: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  197

  Alpha-cypermethrin 1%, (75g/kg) + Fipronil 9% (150g/kg) + Indoxacarb 20% (75g/kg)

  Acmastersuper 30WP, 300SC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hoá sinh Á Châu

  198

  Alpha-cypermethrin 30g/l +

  Imidacloprid 20g/l

  Alphador 50EC

  bọ xít, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; bọ xít muỗi/điều; rệp vảy/ cà phê; sâu khoang/ lạc; rệp sáp/ hồ tiêu

  Công ty CP Thanh Điền

  199

  Alpha-cypermethrin 50g/l +

  Imidacloprid 100g/l +

  Thiamethoxam 200g/l

  Zap 350SC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn

  200

  Alpha-cypermethrin 50g/l (50g/l) + Permethrin 5g/l (50g/l) + Profenofos 30g/l (20g/l)

  Ktedo 85EC, 120EW

  85EC: bọ trĩ/ lúa

  120EW: Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  201

  Alpha-cypermethrin 50g/l (100 g/l) + Phoxim 45g/l (30 g/l)

  Kasakiusa 95EC, 130EW

  95EC: Bọ trĩ/lúa

  130EW: Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  202

  Alpha-cypermethrin 10g/l +

  Profenofos 200g/l

  Profast 210EC

  sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa, sâu xanh/ đậu tương, rệp sáp, rệp vảy, sâu đục quả/ cà phê

  Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd

  203

  Alpha-cypermethrin 30g/l +

  Profenofos 270g/l

  Actatac 300EC

  sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Agri tech Hoa kỳ

  204

  Alpha-cypermethrin 150g/kg + Pymetrozine 400g/kg

  Pymestar 550WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Hóa Chất và Thương Mại Trần Vũ

  205

  Alpha-cypermethrin 30g/l +

  Quinalphos 270g/l

  Moclodan 300EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Agri tech Hoa kỳ

  206

  Alpha-cypermethrin 35g/l +

  Quinalphos 215g/l

  Focotoc 250EC

  sâu khoang/ lạc

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  207

  Amino acid

  Amino 15SL

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Đông Nam Đức Thành

  208

  Amitraz (min 97%)

  Binhtac 20EC

  Nhện gié/ lúa

  Bailing Agrochemical Co., Ltd

  Mitac 20 EC

  Nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH UPL Việt Nam

  209

  Amitraz 350g/kg +

  Hexythiazox 100g/kg

  Map nano 450WP

  nhện gié/lúa

  Map Pacific PTe Ltd

  210

  Annonin (min 95%)

  TT-Anonin 1EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu xanh/ cà chua, sâu tơ/ bắp cải; rầy bông/ xoài; sâu vẽ bùa/cam

  Công ty TNHH TM Tân Thành

  211

  Azadirachtin

  Agiaza 4.5EC

  sâu xanh/ cải xanh; sâu đục quả, nhện đỏ/ ớt; sâu tơ/ bắp cải; rệp sáp/ thuốc lá; nhện đỏ/ hoa hồng; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp/ cà pháo; sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân/ lúa; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rệp sáp/ na; bọ cánh tơ, nhện đỏ, rầy xanh/ chè

  Công ty TNHH SX TM DV Thu Loan

  Altivi 0.3EC

  sâu tơ, sâu xanh/ rau cải xanh; nhện đỏ, rầy xanh/ chè; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam, quýt; sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa

  Công ty CP Nicotex

  Aza 0.15 EC

  sâu tơ/ bắp cải

  Công ty TNHH Phan Lê

  A-Z annong 0.15EC

  rầy nâu, cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ cải bông; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ/ cam; rệp muội/ thuốc lá; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  Bio Azadi 0.3SL

  bọ trĩ/ nho

  Công ty TNHH CNSH Điền Trang Xanh

  Boaza 0.3EC

  Sâu tơ/bắp cải

  Công ty TNHH Nông Duyên

  Cittioke 0.6EC

  rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua

  Eastchem Co., Ltd.

  Goldgun 0.6EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ súp lơ; sâu xanh/ cà chua, đậu tương; rệp đào/ thuốc lá; nhện đỏ/ cam; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH MTV Gold Ocean

  Hoaneem 0.3EC

  sâu cuốn lá/lúa; bọ nhảy, sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ đậu tương; nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ bưởi

  Công ty CP Quốc tế Agri tech Hoa kỳ

  Jasper 0.3 EC

  sâu cuốn lá/ lúa, sâu tơ/ cải xanh, nhện đỏ/ cây có múi, rầy bông/ nho, rệp/ thuốc lá, rầy xanh/ chè

  Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

  Kozomi 0.15EC

  bọ nhảy/ bắp cải; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

   

   

  Minup 0.3EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang/ bắp cải; sâu xanh da láng/ súp lơ, đậu tương; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi/ chè; nhện đỏ/ cam; rệp đào/ thuốc lá; rệp sáp/ cà phê; sâu xanh/ chua, sâu đục quả/ xoài; rệp đào/chanh dây; sâu vẽ bùa/cam; nhện đỏ/chè; bọ nhảy/ bắp cải; bọ trĩ/ chanh dây

  Công ty TNHH US.Chemical

   

   

  Misec 1.0EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải

  Viện Khoa học vật liệu ứng dụng

   

   

  Mothian 0.35EC

  sâu tơ/ bắp cải, rau cải, súp lơ, su hào; sâu khoang/ rau dền, mồng tơi, rau muống; sâu đục quả/ cà tím, ớt, đậu côve; bọ nhảy/ cải thảo; nhện đỏ/ cam

  Công ty CP Nông nghiệp Thiên An

   

   

  Neem Nim Xoan Xanh

  green 0.3 EC

  ruồi đục lá/ cải bó xôi, rệp sáp/ cà phê, bọ cánh tơ/ chè, sâu tơ/ bắp cải, sâu xanh da láng/ cải bông, tuyến trùng/cà phê

  Công ty TNHH Ngân Anh

   

   

  Sarkozy 0.3EC

  sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; rầy xanh, bọ xít muỗi/ chè

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

   

   

  Sokotin 0.3EC

  sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh da láng/ đậu tương; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; nhện đỏ, rầy xanh/ chè

  Công ty TNHH Vật tư NN Phương Đông

   

   

  Super Fitoc 10EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè;

  sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

   

   

  Trutat 0.32EC

  sâu đục quả/ đậu tương; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; sâu tơ/ bắp cải; rệp muội/ cải bẹ; bọ nhảy/ rau cải; sâu cuốn lá/ lúa; bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; rệp sáp/ cà phê; sâu xanh da láng/ thuốc lá

  Công ty TNHH Nam Bắc

   

   

  Vineem 1500EC

  rệp/ cải thảo; bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; bọ trĩ, nhện đỏ, bọ xít muỗi, rầy xanh/ chè

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  212

  Azadirachtin 1.5g/kg + Chlorfluazuron 200g/kg + Emamectin benzoate 5.5g/kg

  Mig 18 207WG

  Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  213

  Azadirachtin 9g/l +

  Emamectin benzoate 9g/l

  Ramec 18EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè;

  sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Công nghệ cao

  Thuốc BVTV USA

  214

  Azadirachtin 0.2g/l, (0.1g/l), (0.1g/kg) + Emamectin benzoate 40g/l (74.9g/l), (102.9g/kg)

  Emacinmec 40.2EC, 75SC, 103SG

  40.2EC: sâu cuốn lá/ lúa; sâu khoang/ đậu tương; sâu tơ/ bắp cải; rầy xanh/ chè; rệp bông/ xoài; nhện đỏ/ cam

  75SC: sâu tơ/bắp cải

  103SG: rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  215

  Azadirachtin 3 g/l (3g/kg) + Emamectin benzoate 22 g/l (52g/kg)

  Promathion 25EC, 55WG

  25EC: nhện đỏ/cam

  25EC, 55WG: sâu xanh/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa, sâu tơ/ bắp cải

  Công ty TNHH Hoá chất và TM Trần Vũ

  216

  Azadirachtin 1 g/kg + Emamectin benzoate 115g/kg

  Dragonfly 116WG

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Đầu tư và PT TM QT Thăng Long

  217

  Azadirachtin 0.124% + Extract of Neem oil 66%

  Agrimorstop 66.124EC

  sâu khoang/ lạc

  Kital Ltd.

  218

  Azadirachtin 3 g/l + Matrine 2 g/l

  Lambada 5EC

  sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ hành; sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  219

  Azadirachtin 5g/l + Matrine 4g/l

  Golmec 9EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  220

  Azadirachtin 0.6% + Matrine 0.4%

  Biomax 1 EC

  sâu xanh bướm trắng, rệp muội, sâu tơ/ bắp cải, cải xanh; sâu xanh da láng/ đậu tương, cà chua; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ, rệp muội/ chè; bọ nhảy/ cải làn; rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rệp muội/ cam; sâu vẽ bùa, rệp muội, nhện đỏ/ quýt

  Công ty TNHH Vật tư NN Phương Đông

  221

  Azadirachtin 3g/l + Spinosad 17g/l

  Dompass 20SC

  Sâu tơ/bắp cải

  Công ty TNHH Agricare Việt Nam

  222

  Azocyclotin (min 98%)

  Qualityjapane 300EC

  Nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  223

  Azocyclotin 150g/l (450g/kg) + Buprofezin 60g/l (250g/kg) + Diflubenzuron 150g/l

  (50g/kg)

  Usagtox 360SC, 750WP

  360SC: Nhện gié/lúa

  750WP: Nhện đỏ/ cà phê; sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ phấn trắng, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH An Nông

  224

  Azocyclotin 400 g/kg +

  Cyflumetofen 300g/kg

  Bung 700WP

  Nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

  225

  Azocyclotin 100g/l (600g/kg) + Flonicamid 260g/l (100g/kg)

  Autopro 360SC, 700WP

  360SC: rệp sáp/cà phê, rầy nâu/lúa

  700WP: nhện gié, rầy nâu/ lúa; nhện đỏ, rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  226

  Azocyclotin 150g/l (300g/kg) + Spiromesifen (min 97%) (200g/l), 400g/kg

  Trextot 350SC, 700WP

  350SC: nhện gié/lúa

  700WP: nhện gié, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

  227

  Bacillus thuringiensis var. aizawai

  Aizabin WP

  sâu tơ, sâu xanh, sâu đo/ bắp cải; sâu khoang, sâu cuốn lá/ lạc; sâu khoang, sâu đục quả/ đậu tương; sâu xanh, sâu khoang, sâu đo/ cà chua; sâu cuốn lá/ cam; sâu xanh, sâu khoang/ thuốc lá; sâu xanh, sâu đo/ bông vải

  Công ty TNHH Sản phẩm Công Nghệ Cao

  Aztron WG 35000 DMB U

  sâu tơ/ cải bắp; sâu xanh da láng/ cà chua; sâu xanh da láng, sâu tơ, sâu khoang/ cải xanh; sâu vẽ bùa/ cây có múi; sâu đục quả/ hồng xiêm, xoài

  Công ty TNHH Ngân Anh

  Enasin 32WP

  Sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa, sâu tơ/bắp cải; sâu đục quả/ đậu đũa; sâu tơ/rau cải, cải thảo; sâu khoang/rau dền, mồng tơi

  Công ty CP ENASA Việt Nam

  Map-Biti WP 50000 IU/mg

  sâu xanh, sâu tơ/ bắp cải; sâu khoang/ rau cải, dưa hấu; sâu xanh/ cà chua, đậu tương, thuốc lá

  Map Pacific PTE Ltd

  Xentari 35WG

  sâu tơ/ bắp cải, sâu khoang/ nho

  Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

  228

  Bacillus thuringiensis var.kurstaki

  An huy (8000 IU/mg) WP

  sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu khoang/ lạc, đậu cô ve; sâu xanh da láng/ cà chua, thuốc lá; sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Trường Thịnh

  Biobit 32WP

  sâu xanh/ bắp cải, sâu xanh/ bông vải

  Forward International Ltd

  Biocin 16WP, 8000SC

  16WP: sâu tơ/ rau cải, sâu xanh da láng/ lạc

  8000SC: sâu tơ rau cải, bắp cải; sâu xanh da láng/ đậu

  Công ty CP BVTV Sài Gòn

  Baolus 50000 IU/mg WP

  sâu tơ/ bắp cải

  Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á

  Bicilus 18Wp

  sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH King Elong

   

   

  Comazol (16000 IU/mg) WP

  sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; rầy xanh, nhện đỏ/ chè

  Công ty CP Nicotex

   

   

  Crymax® 35 WP

  sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP Cali Agritech USA.

   

   

  Delfin WG (32 BIU)

  sâu tơ/ rau cải; sâu đo/ đậu đũa; sâu xanh/ cà chua, hoa hồng, hành; sâu đục quả/ vải; sâu xanh da láng/ lạc; sâu khoang, sâu xanh/ bắp cải; sâu róm/ thông

  Công ty TNHH Việt Thắng

   

   

  Dipel 6.4WG

  sâu tơ/ bắp cải, bọ xít muỗi, sâu cuốn lá/ chè

  Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

   

   

  Forwabit 32WP

  sâu xanh/ bắp cải, sâu ăn lá/ bông vải

  Forward International Ltd

   

   

  Halt 5% WP (32000 IU/mg)

  sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ lạc

  Công ty CP Công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh

   

   

  Jiabat 15WG, (50000 IU/mg) WP

  15WG: sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ cải bắp

  (50000 IU/mg)WP: sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP Jia Non Biotech (VN)

   

   

  Kuang Hwa Bao WP 16000 IU/ mg

  sâu tơ, sâu bướm trắng/ bắp cải

  Bion Tech Inc.

   

   

  MVP 10FS

  sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải

  Công ty CP Quốc tế Agri tech Hoa Kỳ

   

   

  Newdelpel (16000 IU/mg) WP, (64000 IU/mg) WG

  sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; sâu xanh/ cà chua

  Công ty TNHH An Nông

   

   

  Shian32 WP (3200 IU/mg)

  sâu tơ/ rau cải

  Công ty TNHH MTV Tô Nam

  Biotech

   

   

  Thuricide HP, OF 36 BIU

  HP: sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang/ bắp cải; sâu xanh/ hành, cà chua, hoa hồng; sâu đục quả/ vải, cà chua; sâu xanh da láng/ lạc; sâu róm/ thông

  OF 36BIU: sâu xanh, sâu khoang/ bắp cải; sâu xanh/ hành, cà chua, hoa hồng; sâu đục quả/ vải; sâu xanh da láng/ lạc; sâu róm/ thông

  Công ty TNHH Việt Thắng

   

   

  Vbtusa (16000 IU/mg) WP

  sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải; sâu vẽ bùa/ cam; sâu róm/ thông; sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

   

   

  Vi – BT 32000WP

  sâu tơ/ bắp cải, sâu xanh da láng/ lạc

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

   

   

  V.K 16 WP

  sâu xanh/ bông vải, sâu tơ/bắp cải, sâu cuốn lá/ chè

  Công ty CP BVTV I TW

  229

  Bacillus thuringiensis var. kurstaki 16.000 IU + Granulosis virus 108 PIB

  Bitadin WP

  sâu ăn lá, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang/ rau; sâu xanh, sâu xanh da láng, sâu khoang, sâu đục thân, sâu đục quả/ bông vải, thuốc lá; sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; sâu róm/ thông; rệp bông xơ/ mía; sâu keo mùa thu/ ngô

  Công ty TNHH Nông Sinh

  230

  Bacillus thuringiensis var. kurstaki 1.6% + Spinosad

  0.4%

  Xi-men 2SC

  bọ phấn, dòi đục lá/ cà chua; sâu tơ, rệp muội, sâu xanh/ bắp cải; sâu khoang/ lạc, đậu tương; sâu xanh da láng/ hành; dòi đục lá, nhện đỏ/ dưa chuột; sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH MTV Lucly

  231

  Bacillus thuringiensis. var.

  7216

  Amatic (1010 bào tử/ml) SC

  sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu khoang/ lạc, đậu côve; sâu xanh da láng/ cà chua, thuốc lá; sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Trường Thịnh

  Pethian (4000 IU) SC

  sâu tơ/ su hào; sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu khoang/ lạc, đậu cove; sâu xanh da láng/ cà chua, thuốc lá; sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Nông nghiệp Thiên An

  232

  Bacillus thuringiensis var. T36

  TP-Thần tốc 16.000 IU

  sâu đục thân/ lúa; rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; sâu xanh/ cà chua

  Công ty CP Genta Thụy Sĩ

  233

  Beauveria bassiana Vuill

  Ace bee 210OD

  Rầy xanh/ chè

  Công ty CP ACE Biochem Việt Nam

  Biovip 1.5 x 109 bào tử/g

  rầy, bọ xít/ lúa

  Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

  Muskardin 10WP

  sâu đục thân/ lúa, ngô; sâu xanh da láng/ cà chua, rầy nâu/ lúa

  Công ty CP TST Cần Thơ

  234

  Beauveria bassiana 1x109 bào tử/ g + Metarhizium anizopliae 0.5 x 109 bào tử/g

  Trắng xanh WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Đông Nam Đức Thành

  TKS-Nakisi WP

  Rệp sáp/hồ tiêu

  Công ty TNHH Thủy Kim Sinh

  235

  Bensultap (min 98%)

  Pretiny 99.9WP

  Bọ trĩ/ điều; rệp sáp/ cà phê; sâu đục quả/ đậu tương

  Công ty TNHH TM SX Ngọc Yến

  236

  Beta-cypermethrin (min 98%)

  Chix 2.5 EC

  sâu cuốn lá, bọ xít, bọ trĩ/ lúa; sâu khoang/ lạc; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH UPL Việt Nam

  Daphatox 35 EC

  sâu keo, sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Kinh doanh hóa chất Việt Bình Phát

  Nicyper 4.5 EC

  sâu xanh/ đậu xanh, rệp vẩy/ cà phê, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Nicotex

  237

  Beta-cypermethrin 50g/l, (60g/kg), (200g/l) + Buprofezin 50g/l, (60g/kg), (10g/l)

  Okamex 100EC, 120WP, 210SC

  100EC: sâu đục thân/ lúa

  120WP: sâu cuốn lá/ lúa

  210SC: rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  238

  Beta-cypermethrin 70g/l + Chlorpyrifos ethyl 480g/l

  Superfos 550EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Vipes Việt Nam

  239

  Beta-cypermethrin 36g/l + Chlorpyrifos ethyl 425g/l + Quinalphos 205g/l

  Wofamec 666EC

  Sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP QT Hoà Bình

  240

  Beta-cypermethrin 50g/l + Emamectin benzoate 10g/l + Lufenuron 60g/l

  Caranygold 120EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung

  241

  Beta-cypermethrin 10g/l, (15g/l), (20g/kg) (20g/l) + Profenofos 200 g/l (100g/l), (300g/kg) (500g/l) + Thiamethoxam 50 g/l (160g/l), (100g/kg) (50g/l)

  Akulagold 260EW, 275SC, 420WP, 570EC

  260EW, 420WP: rầy nâu, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  275SC: rầy lưng trắng/lúa

  570EC: rầy nâu/ lúa

  Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung

  242

  Benfuracarb (min 92%)

  Fucarb 20EC

  Tuyến trùng/ cà phê, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  Oncol 5GR, 20EC, 25WP

  5G R: sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp sáp, tuyến trùng/ cà phê

  20EC: sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp vảy, tuyến trùng/cà phê

  25WP: sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp sáp, tuyến trùng, ấu trùng ve sầu/cà phê

  Công ty TNHH UPL Việt Nam

  243

  Bifenazate (min 95%)

  Ace bifez 43SC

  Nhện đỏ/ cam

  Công ty CP ACE Biochem Việt Nam

  Banter 500WG

  Nhện đỏ/cam

  Công ty TNHH UPL Việt Nam

  Bifemite 43SC

  Nhện đỏ/ cam, rệp sáp bột hồng/ sắn

  Công ty TNHH Agrohao VN

  Floramite 240SC

  Nhện đỏ/ hoa hồng

  Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd

  Lion Messifen 240SC

  Nhện đỏ/ cam, hoa hồng