hieuluat

Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:từ 831 đến 842-10/2021
  Số hiệu:11/2021/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:01/10/2021
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Hoàng Hiệp
  Ngày ban hành:20/09/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:06/11/2021Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Xuất nhập khẩu
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  ______

  Số: 11/2021/TT-BNNPTNT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

   

                                                                   

  THÔNG TƯ

  Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

  ______________________

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

  Căn cứ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Cục trưởng các Cục: Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Trồng trọt, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

  1. Phụ lục I. Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

  Mục 1. Bảng mã số HS đối với danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch.

  Mục 2. Bảng mã số HS đối với danh mục động vật khác trong chăn nuôi.

  Mục 3. Bảng mã số HS đối với danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu.

  Mục 4. Bảng mã số HS đối với danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn.

  Mục 5. Bảng mã số HS đối với danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch.

  Mục 6. Bảng mã số HS đối với danh mục loài thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

  Mục 7. Bảng mã số HS đối với danh mục các loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện.

  Mục 8. Bảng mã số HS đối với danh mục các loài thủy sản cấm xuất khẩu.

  Mục 9. Bảng mã số HS đối với danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

  Mục 10. Bảng mã số HS đối với danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

  Mục 11. Bảng mã số HS đối với danh mục giống cây trồng.

  Mục 12. Bảng mã số HS đối với danh mục nguồn gen cây trồng cấm xuất khẩu.

  Mục 13. Bảng mã số HS đối với danh mục muối (kể cả muối ăn và muối bị làm biến tính).

  Mục 14. Bảng mã số HS đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi thương mại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Mục 15. Bảng mã số HS đối với danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi .

  Mục 16. Bảng mã số HS đối với danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam và thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thành phẩm.

  Mục 17. Bảng mã số HS đối với danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

  Mục 18. Bảng mã số HS đối với danh mục thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y được phép nhập khẩu lưu hành tại Việt Nam.

  Mục 19. Bảng mã số HS đối với danh mục phân bón.

  Mục 20. Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước.

  Mục 21. Bảng mã số HS đối với danh mục gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ khi xuất khẩu phải có hồ sơ lâm sản hợp pháp.

  Mục 22. Bảng mã số HS đối với danh mục thuốc bảo vệ thực vật.

  Mục 23. Bảng mã số HS đối với danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

  Mục 24. Bảng mã số HS đối với danh mục về lĩnh vực khai thác thủy sản.

  Mục 25. Bảng mã số HS đối với danh mục sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

  Mục 26. Bảng mã số HS đối với danh mục máy, thiết bị nông nghiệp.

  2. Phụ lục II. Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1639 (một nghìn sáu trăm ba mươi chín) dòng hàng.

  3. Phụ lục III. Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 (ba) dòng hàng.

  4. Việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo đề nghị của doanh nghiệp, phục vụ việc thông quan hàng hóa tại nước nhập khẩu.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2021.

  2. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Điều 3. Trách nhiệm thi hành

  1. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  2. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  - Lãnh đạo Bộ;

  - Tổng cục Hải quan;

  - Công báo Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp & PTNT;

  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

  - Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Các đơn vị thuộc Bộ;

  - Lưu: VT, PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Hoàng Hiệp

   

   

   

  Phụ lục I

  BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  ________________

   

  Mục 1. Bảng mã số HS đối với danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch.

  Mục 2. Bảng mã số HS đối với danh mục động vật khác trong chăn nuôi.

  Mục 3. Bảng mã số HS đối với danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu.

  Mục 4. Bảng mã số HS đối với danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn.

  Mục 5. Bảng mã số HS đối với danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch.

  Mục 6. Bảng mã số HS đối với danh mục loài thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

  Mục 7. Bảng mã số HS đối với danh mục các loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện.

  Mục 8. Bảng mã số HS đối với danh mục các loài thủy sản cấm xuất khẩu.

  Mục 9. Bảng mã số HS đối với danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

  Mục 10. Bảng mã số HS đối với danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

  Mục 11. Bảng mã số HS đối với danh mục giống cây trồng.

  Mục 12. Bảng mã số HS đối với danh mục nguồn gen cây trồng cấm xuất khẩu.

  Mục 13. Bảng mã số HS đối với danh mục muối (kể cả muối ăn và muối bị làm biến tính).

  Mục 14. Bảng mã số HS đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi thương mại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Mục 15. Bảng mã số HS đối với danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi.

  Mục 16. Bảng mã số HS đối với danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam và thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thành phẩm.

  Mục 17. Bảng mã số HS đối với danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

  Mục 18. Bảng mã số HS đối với danh mục thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y được phép nhập khẩu lưu hành tại Việt Nam.

  Mục 19. Bảng mã số HS đối với danh mục phân bón.

  Mục 20. Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước.

  Mục 21. Bảng mã số HS đối với danh mục gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ khi xuất khẩu phải có hồ sơ lâm sản hợp pháp.

  Mục 22. Bảng mã số HS đối với danh mục thuốc bảo vệ thực vật.

  Mục 23. Bảng mã số HS đối với danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

  Mục 24. Bảng mã số HS đối với danh mục về lĩnh vực khai thác thủy sản.

  Mục 25. Bảng mã số HS đối với danh mục sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

  Mục 26. Bảng mã số HS đối với danh mục máy, thiết bị nông nghiệp./.

   

  FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

   
   
   

  Phụ lục II

  BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH TRƯỚC THÔNG QUAN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  _______________________

   

  TT

  Mã HS

  Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)

  Thuộc danh mục hàng hóa KTCN

  Cơ quan kiểm tra

  TCQCKT/VBQPPL dùng để kiểm tra

  Kiểm dịch

  KTCL

  KTATTP

  I. Động vật, sản phẩm động vật trên cạn

   

  - Luật thú y;

  - Nghị định số

  15/2018/NĐ-CP;

  -Thông tư số

  25/2016/TT-BNNPTNT;

  - Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT;

  - Thông tư số 24/2013/TT-BYT;

  - Thông tư số

  01/2016/TT-BNNPTNT;

  -  TCVN 8711-1,2:2011;

  - Bộ TCVN 8400;

  - QCVN số 8-2:2011/BYT

  - QCVN 8-3:2012/BYT

  - Quyết định số: 46/2007/QĐ-BYT;

  - QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT;

  - Sửa đổi 1:2021

  QCVN 01-190:2020/BNNPTNT

  - QCVN 01-183: 2016/BNNPTNT;

  - QCVN 02-31­123: 2019/BNNPTNT;

  - TCVN 11754: 2016

   

  01.01

  Ngựa, lừa, la sống.

   

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - Ngựa:

   

   

   

   

   

  1.

  0101.21.00

  - - Loại thuần chủng để nhân giống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  2.

  0101.29.00

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0101.30

  - Lừa:

   

   

   

   

   

  3.

  0101.30.10

  - - Loại thuần chủng để nhân giống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  4.

  0101.30.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  5.

  0101.90.00

  - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  01.02

  Động vật sống họ trâu bò.

   

   

   

   

   

   

   

  - Gia súc:

   

   

   

   

   

  6.

  0102.21.00

  - - Loại thuần chủng để nhân giống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0102.29

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

   

   

  - - - Gia súc đực:

   

   

   

   

   

  7.

  0102.29.11

  - - - - Bò thiến (SEN)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  8.

  0102.29.19

  - - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  9.

  0102.29.90

  - - -  Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - Trâu:

   

   

   

   

   

  10.

  0102.31.00

  - - Loại thuần chủng để nhân giống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  11.

  0102.39.00

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0102.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  12.

  0102.90.10

  - - Loại thuần chủng để nhân giống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  13.

  0102.90.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  01.03

  Lợn sống.

   

   

   

   

   

  14.

  0103.10.00

  - Loại thuần chủng để nhân giống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  15.

  0103.91.00

  - - Trọng lượng dưới 50 kg

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  16.

  0103.92.00

  - - Trọng lượng từ 50 kg trở lên

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  01.04

  Cừu, dê sống.

   

   

   

   

   

   

  0104.10

  - Cừu:

   

   

   

   

   

  17.

  0104.10.10

  - - Loại thuần chủng để nhân giống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  18.

  0104.10.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0104.20

  - Dê:

   

   

   

   

   

  19.

  0104.20.10

  - - Loại thuần chủng để nhân giống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  20.

  0104.20.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  01.05

  Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.

   

   

   

   

   

   

   

  - Loại trọng lượng không quá 185 g:

   

   

   

   

   

   

  0105.11

  - - Gà thuộc loài Gallus domesticus:

   

   

   

   

   

  21.

  0105.11.10

  - - - Để nhân giống (SEN)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  22.

  0105.11.90

  - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0105.12

  - - Gà tây:

   

   

   

   

   

  23.

  0105.12.10

  - - - Để nhân giống (SEN)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  24.

  0105.12.90

  - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0105.13

  - - Vịt, ngan:

   

   

   

   

   

  25.

  0105.13.10

  - - - Để nhân giống (SEN)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  26.

  0105.13.90

  - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0105.14

  - - Ngỗng:

   

   

   

   

   

  27.

  0105.14.10

  - - - Để nhân giống (SEN)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  28.

  0105.14.90

  - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0105.15

  - - Gà lôi:

   

   

   

   

   

  29.

  0105.15.10

  - - - Để nhân giống (SEN)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  30.

  0105.15.90

  - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

   

  0105.94

  - - Gà thuộc loài Gallus domesticus:

   

   

   

   

   

  31.

  0105.94.10

  - - - Để nhân giống (SEN), trừ gà chọi

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - - - Gà chọi:

   

   

   

   

   

  32.

  0105.94.41

  - - - - Trọng lượng không quá 2 kg

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  33.

  0105.94.49

  - - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  34.

  0105.94.91

  - - - - Trọng lượng không quá 2 kg

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  35.

  0105.94.99

  - - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0105.99

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  36.

  0105.99.10

  - - - Vịt, ngan để nhân giống (SEN)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  37.

  0105.99.20

  - - - Vịt, ngan loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  38.

  0105.99.30

  - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống (SEN)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  39.

  0105.99.40

  - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  01.06

  Động vật sống khác.

   

   

   

   

   

   

   

  - Động vật có vú:

   

   

   

   

   

  40.

  0106.11.00

  - - Bộ động vật linh trưởng

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  41.

  0106.13.00

  - - Lạc đà và họ lạc đà (Camelidae)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  42.

  0106.14.00

  - - Thỏ

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  43.

  0106.19.00

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  44.

  0106.20.00

  - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

  X (Áp dụng đối với động vật sống trên cạn)

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - Các loại chim:

   

   

   

   

   

  45.

  0106.31.00

  - - Chim săn mồi

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  46.

  0106.32.00

  - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ (parrots), vẹt nhỏ đuôi dài (parakeets), vẹt đuôi dài và vẹt có mào)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  47.

  0106.33.00

  - - Đà điểu; đà điểu châu Úc (Dromaius novaehollandiae)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  48.

  0106.39.00

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - Côn trùng:

   

   

   

   

   

  49.

  0106.41.00

  - - Các loại ong

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  50.

  0106.49.00

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  51.

  0106.90.00

  - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  02.01

  Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh.

   

   

   

   

   

  52.

  0201.10.00

  - Thịt cả con và nửa con

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  53.

  0201.20.00

  - Thịt pha có xương khác

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  54.

  0201.30.00

  - Thịt lọc không xương

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02.02

  Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh.

   

   

   

   

   

  55.

  0202.10.00

  - Thịt cả con và nửa con

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  56.

  0202.20.00

  - Thịt pha có xương khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  57.

  0202.30.00

  - Thịt lọc không xương

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  02.03

  Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

   

   

   

   

   

   

   

  - Tươi hoặc ướp lạnh:

   

   

   

   

   

  58.

  0203.11.00

  - - Thịt cả con và nửa con

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  59.

  0203.12.00

  - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  60.

  0203.19.00

  - - Loại khác

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Đông lạnh:

   

   

   

   

   

  61.

  0203.21.00

  - - Thịt cả con và nửa con

  x

   

  x

  (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  62.

  0203.22.00

  - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  63.

  0203.29.00

  - - Loại khác

  x

   

  x

  (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  02.04

  Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

   

   

   

   

   

  64.

  0204.10.00

  - Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh:

   

   

   

   

   

  65.

  0204.21.00

  - - Thịt cả con và nửa con

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  66.

  0204.22.00

  - - Thịt pha có xương khác

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  67.

  0204.23.00

  - - Thịt lọc không xương

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  68.

  0204.30.00

  - Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Thịt cừu khác, đông lạnh:

   

   

   

   

   

  69.

  0204.41.00

  - - Thịt cả con và nửa con

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  70.

  0204.42.00

  - - Thịt pha có xương khác

  x

   

  x

  (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  71.

  0204.43.00

  - - Thịt lọc không xương

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  72.

  0204.50.00

  - Thịt dê

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  73.

  0205.00.00

  Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  02.06

  Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

   

   

   

   

   

  74.

  0206.10.00

  - Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Của động vật họ trâu bò, đông lạnh:

   

   

   

   

   

  75.

  0206.21.00

  - - Lưỡi

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  76.

  0206.22.00

  - - Gan

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  77.

  0206.29.00

  - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  78.

  0206.30.00

  - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Của lợn, đông lạnh:

   

   

   

   

   

  79.

  0206.41.00

  - - Gan

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  80.

  0206.49.00

  - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  81.

  0206.80.00

  - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  82.

  0206.90.00

  - Loại khác, đông lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  02.07

  Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

   

   

   

   

   

   

   

  - Của gà thuộc loài Gallus domesticus:

   

   

   

   

   

  83.

  0207.11.00

  - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  84.

  0207.12.00

  - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  85.

  0207.13.00

  - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  0207.14

  - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:

   

   

   

   

   

  86.

  0207.14.10

  - - - Cánh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  87.

  0207.14.20

  - - - Đùi

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  88.

  0207.14.30

  - - - Gan

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  89.

  0207.14.91

  - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN)

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  90.

  0207.14.99

  - - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Của gà tây:

   

   

   

   

   

  91.

  0207.24.00

  - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  92.

  0207.25.00

  - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  93.

  0207.26.00

  - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  0207.27

  - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:

   

   

   

   

   

  94.

  0207.27.10

  - - - Gan

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  95.

  0207.27.91

  - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN)

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  96.

  0207.27.99

  - - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Của vịt, ngan:

   

   

   

   

   

  97.

  0207.41.00

  - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  98.

  0207.42.00

  - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  99.

  0207.43.00

  - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  100.

  0207.44.00

  - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  101.

  0207.45.00

  - - Loại khác, đông lạnh

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Của ngỗng:

   

   

   

   

   

  102.

  0207.51.00

  - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  103.

  0207.52.00

  - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  104.

  0207.53.00

  - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  105.

  0207.54.00

  - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  106.

  0207.55.00

  - - Loại khác, đông lạnh

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  107.

  0207.60.00

  - Của gà lôi

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  02.08

  Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

   

   

   

   

   

  108.

  0208.10.00

  - Của thỏ hoặc thỏ rừng

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  109.

  0208.30.00

  - Của bộ động vật linh trưởng

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  110.

  0208.50.00

  - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

  X (Trừ sản phẩm của động vật lưỡng cư hoặc dưới nước)

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  111.

  0208.60.00

  - Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae)

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  0208.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  112.

  0208.90.90

  - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02.09

  Mỡ lợn không dính nạc và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết xuất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói.

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

  113.

  0209.10.00

  - Của lợn

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  114.

  0209.90.00

  - Loại khác

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  02.10

  Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ.

   

   

   

   

   

   

   

  - Thịt lợn:

   

   

   

   

   

  115.

  0210.11.00

  - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  116.

  0210.12.00

  - - Thịt dọi (ba chỉ) và các mảnh của chúng

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  0210.19

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  117.

  0210.19.30

  - - - Thịt lợn muối xông khói (bacon) hoặc thịt mông đùi (hams) không xương

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  118.

  0210.19.90

  - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  119.

  0210.20.00

  - Thịt động vật họ trâu bò

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ:

   

   

   

   

   

  120.

  0210.91.00

  - - Của bộ động vật linh trưởng

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  121.

  0210.93.00

  - - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

  X (Trừ sản phẩm của động vật dưới nước hoặc lưỡng cư)

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  0210.99

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  122.

  0210.99.10

  - - - Thịt gà thái miếng đã được làm khô đông lạnh

  (SEN)

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  123.

  0210.99.20

  - - - Da lợn khô

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  124.

  0210.99.90

  - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  04.01

  Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác.

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

   

  0401.10

  - Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng:

   

   

   

   

   

  125.

  0401.10.10

  - - Dạng lỏng

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  126.

  0401.10.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0401.20

  - Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo trọng lượng:

   

   

   

   

   

  127.

  0401.20.10

  - - Dạng lỏng

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  128.

  0401.20.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0401.40

  - Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượng:

   

   

   

   

   

  129.

  0401.40.10

  - - Sữa dạng lỏng

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  130.

  0401.40.20

  - - Sữa dạng đông lạnh

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  131.

  0401.40.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0401.50

  - Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo trọng lượng:

   

   

   

   

   

  132.

  0401.50.10

  - - Dạng lỏng

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  133.

  0401.50.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  04.02

  Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

   

  0402.10

  - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng:

   

   

   

   

   

   

   

  - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác:

   

   

   

   

   

  134.

  0402.10.41

  - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  135.

  0402.10.42

  - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  136.

  0402.10.49

  - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  137.

  0402.10.91

  - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  138.

  0402.10.92

  - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  139.

  0402.10.99

  - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng:

   

   

   

   

   

   

  0402.21

  - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác:

   

   

   

   

   

  140.

  0402.21.20

  - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  141.

  0402.21.30

  - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  142.

  0402.21.90

  - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0402.29

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  143.

  0402.29.20

  - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  144.

  0402.29.30

  - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2 kg trở xuống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  145.

  0402.29.90

  - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  146.

  0402.91.00

  - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  147.

  0402.99.00

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  04.03

  Buttermilk, sữa đông và kem đông, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nuts) hoặc ca cao.

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

   

  0403.10

  - Sữa chua:

   

   

   

   

   

   

   

  - - Dạng lỏng, đã hoặc chưa cô đặc:

   

   

   

   

   

  148.

  0403.10.21

  - - - Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  149.

  0403.10.29

  - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  150.

  0403.10.91

  - - - Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  151.

  0403.10.99

  - - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0403.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  152.

  0403.90.10

  - - Buttermilk

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  153.

  0403.90.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  04.04

  Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

   

  0404.10

  - Whey whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác:

   

   

   

   

   

  154.

  0404.10.10

  - - Dạng bột

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  155.

  0404.10.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  156.

  0404.90.00

  - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  04.05

  Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads).

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

  157.

  0405.10.00

  - Bơ

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  158.

  0405.20.00

  - Chất phết từ bơ sữa

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0405.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  159.

  0405.90.10

  - - Chất béo khan của bơ

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  160.

  0405.90.20

  - - Dầu bơ (butteroil)

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  161.

  0405.90.30

  - - Ghee

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  162.

  0405.90.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  04.06

  Pho mát và curd.

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

   

  0406.10

  - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, curd:

   

   

   

   

   

  163.

  0406.10.10

  - - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  164.

  0406.10.20

  - - Curd

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0406.20

  - Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại:

   

   

   

   

   

  165.

  0406.20.10

  - - Đóng gói với trọng lượng cả bì trên 20 kg

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  166.

  0406.20.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  167.

  0406.30.00

  - Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  168.

  0406.40.00

  - Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  169.

  0406.90.00

  - Pho mát loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  04.07

  Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

   

   

  - Trứng đã thụ tinh để ấp:

   

   

   

   

   

   

  0407.11

  - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus:

   

   

   

   

   

  170.

  0407.11.10

  - - - Để nhân giống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  171.

  0407.11.90

  - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  0407.19

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

   

   

  - - - Của vịt, ngan:

   

   

   

   

   

  172.

  0407.19.11

  - - - - Để nhân giống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  173.

  0407.19.19

  - - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  174.

  0407.19.91

  - - - - Để nhân giống

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  175.

  0407.19.99

  - - - - Loại khác

  x

   

  x

  (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Trứng sống khác:

   

   

   

   

   

  176.

  0407.21.00

  - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  0407.29

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  177.

  0407.29.10

  - - - Của vịt, ngan

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  178.

  0407.29.90

  - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  0407.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  179.

  0407.90.10

  - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  180.

  0407.90.20

  - - Của vịt, ngan

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  181.

  0407.90.90

  - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  04.08

  Trứng chim và trứng gia cầm, đã bóc vỏ, và lòng đỏ trứng, sống, làm khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác.

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

   

   

  - Lòng đỏ trứng:

   

   

   

   

   

  182.

  0408.11.00

  - - Đã làm khô

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  183.

  0408.19.00

  - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  184.

  0408.91.00

  - - Đã làm khô

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  185.

  0408.99.00

  - - Loại khác

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  186.

  0409.00.00

  Mật ong tự nhiên.

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  04.10

  Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

   

   

   

  Cục Thú y

   

  187.

  0410.00.10

  - Tổ yến

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  188.

  0410.00.90

  - Loại khác

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  05.02

  Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi; lông dùng làm chổi và bàn chải khác; phế liệu từ các loại lông trên.

   

   

   

   

   

  189.

  0502.10.00

  - Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi và phế liệu của chúng

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  190.

  0502.90.00

  - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  191.

  0504.00.00

  Ruột, bong bóng và dạ dày động vật (trừ cá), nguyên dạng và các mảnh của chúng, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói.

  x

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  05.05

  Da và các bộ phận khác của loài chim và gia cầm, có lông vũ hoặc lông tơ, lông vũ và các phần của lông vũ (đã hoặc chưa cắt tỉa) và lông tơ, mới chỉ được làm sạch, khử trùng hoặc xử lý để bảo quản; bột và phế liệu từ lông vũ hoặc các phần của lông vũ.

  Trừ sản phẩm đã xử lý sử dụng trực tiếp làm nguyên, phụ liệu may mặc

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

  Cục Thú y

   

   

  0505.10

  - Lông vũ dùng để nhồi; lông tơ:

   

   

   

   

   

  192.

  0505.10.10

  - - Lông vũ của vịt, ngan

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  193.

  0505.10.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0505.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  194.

  0505.90.10

  - - Lông vũ của vịt, ngan

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  195.

  0505.90.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  05.06

  Xương và lõi sừng, chưa xử lý, đã khử mỡ, sơ chế (nhưng chưa cắt thành hình), đã xử lý bằng axit hoặc khử gelatin; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên.

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

  196.

  0506.10.00

  - Ossein và xương đã xử lý bằng axit

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  197.

  0506.90.00

  - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  05.07

  Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng lược cá voi, sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên.

  Trừ sản phẩm của động vật lưỡng cư hoặc dưới nước

   

   

   

   

  198.

  0507.10.00

  - Ngà; bột và phế liệu từ ngà

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0507.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  199.

  0507.90.20

  - - Mai động vật họ rùa

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  200.

  0507.90.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  05.08

  San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình, bột và phế liệu từ các sản phẩm trên.

  (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

  201.

  0508.00.20

  - Mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  202.

  0508.00.90

  - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  05.11

  Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người.

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản

   

   

   

  203.

  0511.10.00

  - Tinh dịch động vật họ trâu, bò

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

   

  0511.91

  - - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3:

   

   

   

   

   

  204.

  0511.91.20

  - - - Trứng Artemia (trứng tôm ngâm nước muối)

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

  Cục Thú y

   

  205.

  0511.91.90

  - - - Loại khác

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

  Cục Thú y

   

   

  0511.99

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  206.

  0511.99.10

  - - - Tinh dịch động vật nuôi

  X (Áp dụng đối với sản phẩm của động vật trên cạn nuôi)

   

   

  Cục Thú y

   

  207.

  0511.99.90

  - - - Loại khác

  X (Áp dụng đối với sản phẩm của động vật trên cạn)

   

   

  Cục Thú y

   

   

  15.01

  Mỡ lợn (kể cả mỡ từ mỡ lá và mỡ khổ) và mỡ gia cầm, trừ các loại thuộc nhóm 02.09 hoặc 15.03.

   

  x

  (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

  208.

  1501.10.00

  - Mỡ lợn từ mỡ lá và mỡ khổ

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  209.

  1501.20.00

  - Mỡ lợn khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  210.

  1501.90.00

  - Loại khác

  x

   

  x (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  15.02

  Mỡ của động vật họ trâu bò, cừu hoặc dê, trừ các loại mỡ thuộc nhóm 15.03.

   

  x

  (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

   

  1502.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  211.

  1502.90.10

  - - Ăn được

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  212.

  1502.90.90

  - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  15.04

  Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

  Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

   

  1504.10

  - Dầu gan cá và các phần phân đoạn của chúng:

   

   

   

   

   

  213.

  1504.10.20

  - - Các phần phân đoạn thể rắn

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  214.

  1504.10.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  1504.20

  - Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá, trừ dầu gan cá:

   

   

   

   

   

  215.

  1504.20.10

  - - Các phần phân đoạn thể rắn

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  216.

  1504.20.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  217.

  1506.00.00

  Mỡ và dầu động vật khác và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

  x

  x

  (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  15.21

  Sáp thực vật (trừ triglyxerit), sáp ong, sáp côn trùng khác và sáp cá nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu.

   

   

   

   

   

   

  1521.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

  218.

  1521.90.10

  - - Sáp ong và sáp côn trùng khác

  X (Áp dụng đối với sáp ong)

   

  x

  (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  16.01

  Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, từ phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm đó.

   

   

   

   

   

  219.

  1601.00.10

  - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  220.

  1601.00.90

  - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  16.02

  Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác.

   

   

   

   

   

   

  1602.10

  - Chế phẩm đồng nhất:

   

   

   

   

   

  221.

  1602.10.10

  - - Chứa thịt lợn, đóng bao bì kín khí để bán lẻ

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  222.

  1602.10.90

  - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  223.

  1602.20.00

  - Từ gan động vật

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Từ gia cầm thuộc nhóm 01.05:

   

   

   

   

   

   

  1602.31

  - - Từ gà tây:

   

   

   

   

   

  224.

  1602.31.10

  - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  225.

  1602.31.91

  - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học(SEN)

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  226.

  1602.31.99

  - - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  1602.32

  - - Từ gà thuộc loài Gallus domesticus:

   

   

   

   

   

  227.

  1602.32.10

  - - - Ca-ri gà, đóng bao bì kín khí để bán lẻ

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  228.

  1602.32.90

  - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  229.

  1602.39.00

  - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - Từ lợn:

   

   

   

   

   

   

  1602.41

  - - Thịt mông đùi (ham) và các mảnh của chúng:

   

   

   

   

   

  230.

  1602.41.10

  - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  231.

  1602.41.90

  - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  1602.42

  - - Thịt vai nguyên miếng và cắt mảnh:

   

   

   

   

   

  232.

  1602.42.10

  - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  233.

  1602.42.90

  - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  1602.49

  - - Loại khác, kể cả các sản phẩm pha trộn:

   

   

   

   

   

   

   

  - - - Thịt nguội:

   

   

   

   

   

  234.

  1602.49.11

  - - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  235.

  1602.49.19

  - - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

   

  - - - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  236.

  1602.49.91

  - - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  237.

  1602.49.99

  - - - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  238.

  1602.50.00

  - Từ động vật họ trâu bò

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  1602.90

  - Loại khác, kể cả sản phẩm chế biến từ tiết động vật:

   

   

   

   

   

  239.

  1602.90.10

  - - Ca-ri cừu, đóng bao bì kín khí để bán lẻ

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  240.

  1602.90.90

  - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  241.

  1603.00.00

  Sản phẩm chiết xuất và nước ép từ thịt, cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác.

  X (Áp dụng đối với sản phẩm động vật trên cạn.)

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  17.02

  Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản)

   

   

   

   

   

  - Lactoza và xirô lactoza:

  Áp dụng với đường Lactose sữa.

   

   

   

   

  242.

  1702.11.00

  - - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo trọng lượng chất khô

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  243.

  1702.19.00

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  23.01

  Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thủy sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người; tóp mỡ.

   

  x

   

   

   

  244.

  2301.10.00

  - Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ; tóp mỡ

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  2301.20

  - Bột mịn, bột thô và viên, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thủy sinh không xương sống khác:

  Áp dụng đối với sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản

   

   

   

   

  245.

  2301.20.10

  - - Từ cá, có hàm lượng protein dưới 60% tính theo trọng lượng

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  246.

  2301.20.20

  - - Từ cá, có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  247.

  2301.20.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  23.09

  Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật.

   

   

   

   

   

   

  2309.10

  - Thức ăn cho chó hoặc mèo, đã đóng gói để bán lẻ:

   

   

   

   

   

  248.

  2309.10.10

  - - Chứa thịt

  X (Áp dụng đối với chế phẩm có chứa sản phẩm Động vật)

  x

   

  Cục Thú y

   

  249.

  2309.10.90

  - - Loại khác

  X (Áp dụng đối với chế phẩm có chứa sản phẩm động vật)

  x

   

  Cục Thú y

   

   

  2309.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

   

   

   

  - - Thức ăn hoàn chỉnh:

   

   

   

   

   

  250.

  2309.90.11

  - - - Loại dùng cho gia cầm

  X (Áp dụng đối với chế phẩm có chứa sản phẩm động vật)

  x

   

  Doanh nghiệp lựa chọn Cục Thú y hoặc Cục Bảo vệ thực vật để thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm dịch.

   

  251.

  2309.90.12

  - - - Loại dùng cho lợn

  X (Áp dụng đối với chế phẩm có chứa sản phẩm động vật)

  x

   

  Doanh nghiệp lựa chọn Cục Thú y hoặc Cục Bảo vệ thực vật để thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm dịch.

   

  252.

  2309.90.13

  - - - Loại dùng cho tôm

  X (Áp dụng đối với chế phẩm có chứa sản phẩm động vật)

  x

   

  Doanh nghiệp lựa chọn Cục Thú y hoặc Cục Bảo vệ thực vật để thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm dịch.

   

  253.

  2309.90.14

  - - - Loại dùng cho động vật linh trưởng

  X (Áp dụng đối với chế phẩm có chứa sản phẩm động vật)

  x

   

  Cục Thú y

   

  254.

  2309.90.19

  - - - Loại khác

  X (Áp dụng đối với chế phẩm có chứa sản phẩm động vật)

  x

   

  Doanh nghiệp lựa chọn Cục Thú y hoặc Cục Bảo vệ thực vật để thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm dịch.

   

  255.

  2309.90.20

  - - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn

  X (Áp dụng cho sản phẩm chứa sản phẩm động vật)

  x

  (Áp dụng cho sản phẩm chứa sản phẩm động vật)

   

  Cục Thú y

   

  256.

  2309.90.90

  - - Loại khác

  X (Áp dụng đối với chế phẩm có chứa sản phẩm động vật)

  x

   

  Doanh nghiệp lựa chọn Cục Thú y hoặc Cục Bảo vệ thực vật để thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm dịch.

   

   

  35.02

  Albumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), các muối của albumin và các dẫn xuất albumin khác.

   

   

   

   

   

   

   

  - Albumin trứng:

   

   

   

   

   

  257.

  3502.11.00

  - - Đã làm khô

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  258.

  3502.19.00

  - - Loại khác

  x

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

  259.

  3502.20.00

  - Albumin sữa, kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  260.

  3504.00.00

  Pepton và các dẫn xuất của chúng; protein khác và các dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; bột da sống, đã hoặc chưa crom hóa.

  x

  (Trừ collagen)

   

  X (Áp dụng đối với sản phẩm làm thực phẩm)

  Cục Thú y

   

   

  41.01

  Da sống của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc động vật họ ngựa (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ.

   

   

   

   

   

  261.

  4101.20.00

  - Da sống nguyên con, chưa xẻ, trọng lượng da một con không quá 8 kg khi làm khô đơn giản, 10 kg khi muối khô, hoặc 16 kg ở dạng tươi, dạng muối ướt hoặc được bảo quản cách khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  262.

  4101.50.00

  - Da sống nguyên con, trọng lượng trên 16 kg

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  4101.90

  - Loại khác, kể cả da mông, khủyu và bụng:

   

   

   

   

   

  263.

  4101.90.10

  - - Đã được chuẩn bị để thuộc

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  264.

  4101.90.90

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  41.02

  Da sống của cừu hoặc cừu non (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), có hoặc không còn lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã ghi ở Chú giải 1(c) của Chương này.

   

   

   

   

   

  265.

  4102.10.00

  - Loại còn lông

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - Loại không còn lông:

   

   

   

   

   

  266.

  4102.21.00

  - - Đã được axit hoá

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  267.

  4102.29.00

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  41.03

  Da sống của loài động vật khác (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b) hoặc 1(c) của Chương này.

   

   

   

   

   

  268.

  4103.20.00

  - Của loài bò sát

  X (Trừ sản phẩm của động vật dưới nước hoặc lưỡng cư)

   

   

  Cục Thú y

   

  269.

  4103.30.00

  - Của lợn

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  270.

  4103.90.00

  - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  43.01

  Da lông sống (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác, thích hợp cho việc thuộc da lông), trừ da sống trong nhóm 41.01, 41.02 hoặc 41703.

   

   

   

   

   

  271.

  4301.10.00

  - Của loài chồn vizôn, da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn chân

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  272.

  4301.30.00

  - Của các giống cừu như: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Ba Tư và các giống cừu tương tự, cừu Ấn Độ, Trung Quốc, Mông Cổ hoặc Tây Tạng, da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn chân

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  273.

  4301.60.00

  - Của loài cáo, da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn chân

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  274.

  4301.80.00

  - Của loài động vật khác, da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn chân

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  275.

  4301.90.00

  - Đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc mảnh cắt khác, thích hợp cho việc thuộc da lông

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  51.01

  Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ.

  Trừ sản phẩm đã xử lý sử dụng trực tiếp làm nguyên, phụ liệu may mặc

   

   

   

   

   

   

  - Nhờn, kể cả lông cừu đã rửa sạch:

   

   

   

   

   

  276.

  5101.11.00

  - - Lông cừu đã xén

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  277.

  5101.19.00

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

   

  - Đã tẩy nhờn, chưa được carbon hóa:

   

   

   

   

   

  278.

  5101.21.00

  - - Lông cừu đã xén

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  279.

  5101.29.00

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  51.02

  Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹ.

  Trừ sản phẩm đã xử lý sử dụng trực tiếp làm nguyên, phụ liệu may mặc

   

   

   

   

   

   

  - Lông động vật loại mịn:

   

   

   

   

   

  280.

  5102.19.00

  - - Loại khác

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  281.

  5102.20.00

  - Lông động vật loại thô

  x

   

   

  Cục Thú y

   

   

  51.03

  Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế.

  Trừ sản phẩm đã xử lý sử dụng trực tiếp làm nguyên, phụ liệu may mặc

   

   

   

   

  282.

  5103.10.00

  - Xơ vụn từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  283.

  5103.20.00

  - Phế liệu khác từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  284.

  5103.30.00

  - Phế liệu từ lông động vật loại thô

  x

   

   

  Cục Thú y

   

  II. Động vật, sản phẩm động vật thủy sản

  - Luật thú y;

  -    Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;

  Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT;

  - Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT;

  - Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT;

  -     Thông tư số 24/2013/TT-BYT;

  -   Quyết định số: 46/2007/QĐ-BYT;

  -  TCVN 8711 -1,2: 2011;

  - QCVN số 8-2:2011/BYT;

  - QCVN 8-3:2012/BYT;

  -    Bộ TCVN 8710.

   

  01.06

  Động vật sống khác.

   

   

   

   

   

   

   

  - Động vật có vú:

   

   

   

   

   

  285.

  0106.12.00

  - - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (con moóc) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia)