hieuluat

Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi quy định về TTHC lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:737&738-10/2022
  Số hiệu:11/2022/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:01/10/2022
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Quốc Doanh
  Ngày ban hành:20/09/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:20/09/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  _____________

  Số: 11/2022/TT-BNNPTNT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  __________________________

  Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

   

   

  THÔNG TƯ

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  _________________

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013;

  Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật (sau đây viết tắt là Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT)

  1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 21 như sau:

  “b) Bản sao chứng thực hoặc bản sao (mang theo bản chính để đối chiếu) quyết định thành lập hoặc quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;”.

  2. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 35.

  3. Thay thế Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT)

  1. Bãi bỏ điểm g khoản 1 Điều 5.

  2. Thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT  ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT) 

  1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9 như sau:

  “b) Bản sao Hợp đồng thương mại, trừ trường hợp nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế”.

  2. Bỏ cụm từ “hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 8; điểm c khoản 1 Điều 9.

  3. Thay thế Mẫu số 01/BVTV, Mẫu số 04/BVTV Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT bằng Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 4. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2022.

  2. Quy định chuyển tiếp

  a) Đối với các hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT;

  b) Đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT;

  c) Đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật đã nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định của Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT.

  3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Bảo vệ thực vật) để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  - Công báo Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

  - Các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: UBND, Sở NN và PTNT, Chi cục Trồng trọt và BVTV;

  - Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục BVTV

  - Bộ Nông nghiệp và PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ;

  - Lưu: VT, BVTV.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Quốc Doanh

   

   

   
   
   

  Phụ lục I

  BẢN THUYẾT MINH

  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  _________________

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  BẢN THUYẾT MINH

  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

  Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

   

  I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC

  1. Tên tổ chức:..................................................................................................................

  Địa chỉ:..............................................................................................................................

  Điện thoại:............... Fax:........................ E-mail:.................................................................

  2. Tên người đại diện:.......................................................................................................

  3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:1............... ngày                                        

  Nơi cấp..............................................................................................................................

  4. Loại hình hoạt động:.....................................................................................................

  II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

  1. Nhân lực

  Danh sách nhân viên (bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến khảo nghiệm):

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Nam /Nữ

  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

  Chức vụ, chức danh

  Chứng nhận tập huấn (số, ngày tháng năm)

  Ghi chú

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Phương tiện, thiết bị phục vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

  ………………………………………………

  ………………………………………………

  ………………………………………………

  3. Diện tích, cơ cấu, mùa vụ các loại cây trồng phổ biến trên địa bàn do tổ chức quản lý hoặc ký hợp đồng được sử dụng

  STT

  Cơ cấu các loại cây trồng chính

  Diện tích (ha)

  Mùa vụ

  Sự xuất hiện các loài dịch hại

  1

  Cây lúa

   

   

   

  2

  Cây ăn quả

  (vải, cam, xoài ...)

   

   

   

  3

  Cây rau

  (cải bắp, dưa chuột, bầu bí ...)

   

   

   

  4

  Cây trồng màu

  (đậu, lạc...)

   

   

   

  5

  Cây công nghiệp (chè, cà phê, điều, cao su...)

   

   

   

  6

  Cây trồng đặc thù

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Phòng thử nghiệm phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

  4.1. Phòng thử nghiệm đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật: Đơn vị chỉ định:......., Quyết định chỉ định số     ….ngày    …..tháng....năm …..

  4.2. Danh sách phòng thử nghiệm ký hợp đồng nguyên tắc (áp dụng đối với đơn vị không có phòng thử nghiệm được chỉ định)

  STT

  Tên phòng thử nghiệm

  Đơn vị chỉ định

  Số Quyết định chỉ định

  Thời hạn hiệu lực chỉ định

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM

  (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

   

   

  ________________

  1Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp

   

   

  Phụ lục II

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
  HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ KIỂM DỊCH
  THỰC VẬT

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  _____________________

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

  HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

  Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

   

  1. Tên tổ chức:..................................................................................................................

  2. Địa chỉ:.........................................................................................................................

  3. Điện thoại:.....................................................................................................................

  4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............. ngày...............................................

  Nơi cấp:............................................................................................................................

  Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật cho chúng tôi:

  Biện pháp xử lý:

  Xông hơi khử trùng

  Hơi nước nóng

  Chiếu xạ

  Nhiệt nóng

  Biện pháp khác .........................................................................................................

  Phạm vi và quy mô: ....................................................................................................

   

  ....., ngày....tháng....năm.....

  Giám đốc

  (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

   

   

   

  Phụ lục III
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP
  GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  ________________

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  __________________________

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP

  GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

  Số:.....

  Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

   

  1. Tên tổ chức, cá nhân:.....................................................................................................

  2. Địa chỉ:..........................................................................................................................

  3. Điện thoại:..................................... Fax:..................................... E-mail:........................

  4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số2:............. ngày..............................................

  Nơi cấp:............................................................................................................................

  Đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật cho chúng tôi như sau:

  Số TT

  Tên thuốc BVTV

  Khối lượng

  Đơn vị tính

  Công dụng thuốc

  Xuất xứ

  I.

  Thuốc BVTV kỹ thuật

   

   

   

   

  1.

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

  II.

  Thuốc BVTV thành phẩm

   

   

   

   

  1.

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

  III.

  Methyl bromide

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

  Tổng cộng (viết bằng chữ)

   

  Mục đích nhập khẩu:

  Khảo nghiệm nhằm mục đích đăng ký            

  □ Thử nghiệm

  Sản xuất để xuất khẩu theo hợp đồng với nước ngoài 

  □ Nghiên cứu

  □ Sử dụng trong dự án của nước ngoài

  Làm hàng mẫu, hàng phục vụ triển lãm, hội chợ tại Việt Nam

  Xông hơi khử trùng

  Chất chuẩn

  Tạm nhập, tái xuất

  Trường hợp khác (ghi cụ thể)...........

  Thời gian nhập khẩu:...........................................................................................................

  Địa điểm nhập khẩu:...........................................................................................................

  Địa điểm, thời gian, đối tượng sử dụng (với thuốc có độ độc cấp tính nhóm I, II)

  ……………………………………….

  Địa điểm, thời gian, mục đích, đối tượng nghiên cứu, thí nghiệm, khảo nghiệm .

  ……………………………………….

  Chúng tôi xin cam đoan các loại thuốc nhập khẩu được sử dụng đúng mục đích nêu trên.

   

  ...., ngày... tháng.... năm ....

  Giám đốc

  (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

   

   

   

   

   

  ________________

  2Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp

   

  Phụ lục IV
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  __________________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

  Số: ......

  Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

   

  1. Tổ chức, cá nhân:...........................................................................................................

  2. Địa chỉ:................................................................... Điện thoại:.....................................

  3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:3.............................. ngày.............................

  Nơi cấp:.............................................................................................................................

  Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu cho lô vật thể dưới đây của cơ quan chúng tôi:

  Tên vật thể:........................................................................................................................

  Tên khoa học:....................................................................................................................

  Trọng lượng:......................................................................................................................

  Số lượng:..........................................................................................................................

  Phương thức đóng gói:......................................................................................................

  Vùng sản xuất:...................................................................................................................

  Nước xuất khẩu:.................................................................................................................

  Phương tiện vận chuyển: ...................................................................................................

  Cửa khẩu nhập:..................................................................................................................

  Địa điểm sử dụng:..............................................................................................................

  ……………………..

  Thời gian lô vật thể nhập khẩu:............................................................................................

   

  …, ngày... tháng... năm ....

  Đại diện cơ quan

  (Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

   

   

  ________________

  3Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Quốc hội, số 41/2013/QH13
  Ban hành: 25/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14
  Ban hành: 12/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 15/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Quốc hội, số 41/2013/QH13
  Ban hành: 25/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 15/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  07
  Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
  Ban hành: 12/02/2015 Hiệu lực: 30/03/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  08
  Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  Ban hành: 08/06/2015 Hiệu lực: 01/08/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  09
  Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
  Ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  10
  Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
  Ban hành: 12/02/2015 Hiệu lực: 30/03/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi quy định về TTHC lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu:11/2022/TT-BNNPTNT
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:20/09/2022
  Hiệu lực:20/09/2022
  Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo:01/10/2022
  Số công báo:737&738-10/2022
  Người ký:Lê Quốc Doanh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X