Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Nghị định thi hành Pháp lệnh Thú y

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 119/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y
  Ban hành: 28/11/2008 Hiệu lực: 23/12/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Nghị định 98/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp
  Ban hành: 26/10/2011 Hiệu lực: 15/12/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  03
  Nghị định 33/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y
  Ban hành: 15/03/2005 Hiệu lực: 05/04/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới