hieuluat

Công văn 2834/BTC-CST về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2834/BTC-CSTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
  Ngày ban hành:29/03/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:29/03/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo, Tài nguyên-Môi trường, Xăng dầu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  ________

  Số: 2834/BTC-CST
  V/v: thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do -
  Hạnh phúc
  ________________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

   

   

   

  Kính gửi:

  - Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2022.

  Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, Bộ Tài chính yêu cầu:

  - Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15; chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo hệ thống quản lý thuế, phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế bảo vệ môi trường theo mức thuế quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 để người nộp thuế kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được thuận lợi, đúng quy định.

  - Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 kể từ ngày 01/4/2022.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Các Bộ: Tư pháp, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;

  - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

  - Trang thông tin điện tử BTC, TCT, TCHQ;

  - Lưu: VT, Vụ CST(4).

  TL. BỘ TRƯỞNG

  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

  PHÓ VỤ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Thành Hưng

   

   

   

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
  ___________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Nghị quyết số: 18/2022/UBTVQH 15

   

   

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

  _____________

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

   

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

  Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12;

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

  Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Mức thuế cụ thể được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này.

  Điều 2. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

  1. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, trừ nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều này, từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 được quy định như sau:

  TT

  Hàng hóa

  Đơn vị tính

  Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa)

  1

  Xăng, trừ etanol

  lít

  2.000

  2

  Dầu diesel

  lít

  1.000

  3

  Dầu hỏa

  lít

  300

  4

  Dầu mazut

  lít

  1.000

  5

  Dầu nhờn

  lít

  1.000

  6

  Mỡ nhờn

  kg

  1.000

   

   

  2. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  3. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

  Điều 3. Điều khoản thi hành

  1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2022.

  2. Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

  3. Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương, các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

  Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 09 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2022.

   

  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  CHỦ TỊCH

   

   

   

  Vương Đình Huệ

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
  Ban hành: 23/03/2022 Hiệu lực: 01/04/2022 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X