hieuluat

Công văn 2938/BTC-TCDN triển khai Nghị định 148/2021/NĐ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2938/BTC-TCDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đức Chi
  Ngày ban hành:31/03/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:31/03/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 2938/BTC-TCDN
  V/v: Triển khai Nghị định số 148/2021/NĐ -CP của Chính phủ

  Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

   

   

   

  Kính gửi:

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   

   

  Ngày 31/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều ltại doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/4/2022). Căn cứ quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

  1. Hàng năm lập dự toán thu, chi ngân sách theo từng đối tượng (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập) và gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đtổng hợp[1].

  2. Chỉ đạo các doanh nghiệp có vốn nhà nước nộp các khoản thu theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP về ngân sách trung ương (đối với các doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện quyền đại diện chủ sở hu vốn nhà nước) và ngân sách địa phương (đối với các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quyền đại diện chủ sở hu vốn nhà nước) từ ngày 01/4/2022.

  3. Thực hiện trách nhiệm được Chính phủ giao tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP[2] trong việc:

  a) Tiếp tục rà soát các khoản phải thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ) từ chuyển đi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp đthu vào ngân sách theo quy định;

  b) Rà soát, đi chiếu, xác định, xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp tương ứng các khoản nợ gốc đã nộp (nếu có) phát sinh trước thời điểm Nghị định số 148/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

  Danh sách khoản phải thu về Quỹ tại thời điểm 31/03/2022 (gửi kèm theo).

  Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng H
  Đức Phc (đ b/c);
  - Lưu: VT, Cục TCDN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Đức Chi

   

   

   

  BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THEO DÕI TẠI THỜI ĐIỂM 31/03/2022

  (Kèm theo công văn số 2938/BTC-TCDN ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: đồng

  TT

  Tên đơn vị

  Công nợ đã hạch toán

  Lãi chậm nộp tạm tính đến ngày 31/03/2022

  I

  Đa phương*

   

   

  1

  An Giang

  959.363.122

  2.367.103.685

  2

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  7.570.994.667

  2.731.640.153

  3

  Bắc Giang

  16.063.004.613

  6.631.671.982

  4

  Bc Kạn

  107.908.330

  546.830.164

  5

  Bạc Liêu

  33.065.415.282

  12.240.685.088

  6

  Bc Ninh

  76.000.000

  381.281.710

  7

  Bến Tre

  4.445.114.590

  8.529.493.363

  8

  Bình Định

  1.215.623.529.257

  -

  9

  Bình Dương

   

  -

  10

  Bình Phước

  374.000.000

  166.378.822

  11

  Bình Thuận

  3.437.835.643

  1.253.238.879

  12

  Cà Mau

  1.894.250.546

  2.098.308.752

  13

  Cần Thơ

  4.908.611.060

  12.301.260.132

  14

  Cao Bằng

  6.184.538.256

  13.654.198.704

  15

  Đà Nng

  59.281.711.165

  422.599.381

  16

  Đắk Lk

  2.355.011.412

  2.187.017.648

  17

  Điện Biên

  8.763.074.671

  -

  18

  Đng Nai

  365.962.553.305

  -

  19

  Đng Tháp

  6.638.407.252

  13.282.009.285

  20

  Gia Lai

  3.189.106.000

  396.937.674

  21

  Hà Giang

   

  1.408.078.306

  22

  Hà Nội

  1.288.086.393

  4.887.724.625

  23

  Hà Tĩnh

  43.902.309

  1.518.197.605

  24

  Hải Phòng

  25.659.536.563

  26.417.795.871

  25

  Hậu Giang

  713.304.372

  -

  26

  Hòa Bình

  9.443.970.103

  1.088.085.961

  27

  Huế

  70.489.470.981

  1.931.703.412

  28

  Hưng Yên

  2.576.140.938

  400.862.618

  29

  Khánh Hòa

  2.329.883.679

  4.703.745.770

  30

  Kon Tum

  103.061.656

  68.899.185

  31

  Lâm Đồng

   

  1.762.211.631

  32

  Lạng Sơn

  18.145.835.557

  4.812.886.753

  33

  Lào Cai

  671.750.510

  1.089.927.972

  34

  Long An

  5.487.798.928

  10.377.845.276

  35

  Nam Định

  1.924.825.108

  378.693.077

  36

  Nghệ An

  4.209.984.482

  6.383.339.626

  37

  Ninh Bình

  158.900.000

  157.335.574

  38

  Ninh Thuận

  34.266.931.123

  5.388.791.050

  39

  Phú Thọ

  8.722.608.138

  270.560.638

  40

  Quảng Bình

  8.925.767.691

  637.058.629

  41

  Qung Nam

  102.505.652.163

  1.240.751.436

  42

  Quảng Ngãi

  3.121.229.611

  2.824.668.635

  43

  Quảng Ninh

  8.588.633.210

  11.236.506.161

  44

  Quảng Trị

  401.480.964

  647.867.471

  45

  Sơn La

  39.390.000

  818.115.162

  46

  Tây Ninh

  3.313.045.903

  5.590.044.487

  47

  Thái Bình

  7.105.987.858

  1.890.291.979

  48

  Thái Nguyên

  312.989.235

  1.693.783.831

  49

  Thanh Hóa

  497.940.639

  773.656.189

  50

  Tiền Giang

  61.814.165

  1.025.415.332

  51

  Trà Vinh

   

  79.614.613

  52

  Tuyên Quang

  1.114.079.601

  1.286.487.820

  53

  Vĩnh Long

  2.925.657.547

  7.531.692.973

  54

  Vĩnh Phúc

  947.015.921

  -

  55

  Yên Bái

  10.931.311.508

  1.444.204.391

  56

  TP.H Chí Minh

  90.749.472

  -

  II

  Trung ương

   

   

  1

  Bộ Công Thương

  781.620.000

  -

  2

  Bộ Giao Thông

  318.839.871.708

  330.284.996

  3

  Bộ Nông nghip và phát triển nông thôn

   

  52.148.680.968

  4

  Bộ Xây dựng

  8.615.549.015

  166.682.819.488

  5

  Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp**

  1.097.744.246.285

  1.028.786.480.474

   

  Ghi chú:

  *: Công nợ Qucủa các doanh nghiệp tại thời điểm 31/03/2022 thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm công nợ của các doanh nghiệp đã chuyn giao quyền đại diện chủ sở hu về SCIC.

  **: Công nợ Qucủa Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại thời điểm 31/3/2022 đã bao gồm công nợ của các doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành trung ương đã chuyển giao quyền đại diện chsở hu về SCIC và UBQLV.

   

   

  -------------------------

  [1] Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP quy định: “2. Cơ quan đại diện chsở hu trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Nghị định này đxác định sdự toán thu, chi theo từng đi tượng (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập), tng hp gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”

  [2] Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP quy định: “2. ...Cơ quan đại diện chsở hữu trung ương chịu trách nhiệm rà soát các khon phi thu về Quỹ t chuyn đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyn nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc trung ương và có văn bn thông báo gi Bộ Tài chính để thu vào ngân sách trung ương theo quy định”.

  Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP quy định: “2....Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm rà soát các khon phi thu về Qutừ chuyn đổi sở hu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyn nhượng vốn nhà ớc tại doanh nghiệp thuộc địa phương đthu vào ngân sách địa phương theo quy định.

  Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP quy định: Cơ quan đại diện chủ sở hu trung ương (đối với doanh nghiệp thuộc trung ương) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với doanh nghiệp thuộc địa phương) quyết định việc miễn lãi chậm nộp cho các doanh nghiệp đối với khoản phải nộp về Quphát sinh trước thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành.

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X