Công văn 3144/TCHQ-TXNK đóng tài khoản một số PGD Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng thương mại

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3144/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Mạnh Hùng
  Ngày ban hành:06/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  Số: 3144/TCHQ-TXNK

  V/v: Đóng tài khoản một số PGD KBNN mở tại NHTM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

   

  Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2384/KBNN-KTNN ngày 23/5/2018 của Kho bạc Nhà nước về việc đóng tài khoản một số Phòng giao dịch Kho bạc nhà nước mở tại Ngân hàng thương mại, trong đó có giải thể các phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

  1. Tổng cục Hải quan thông báo danh sách các phòng giao dịch kho bạc nhà nước giải thể theo phụ lục 01 công văn 2384 /KBNN-KTNN ngày 23/5/2018 (kèm theo).

  2. Căn cứ rà soát trên hệ thống kế toán tập trung của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo danh sách các Chi cục Hải quan có mở tài khoản tại các phòng giao dịch của Kho bạc đã giải thể (phụ lục đính kèm).

  Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan rà soát danh sách các phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước đã ngừng hoạt động, nếu có mở tài khoản tại các phòng giao dịch theo phụ lục 1 công văn 2384 /KBNN-KTNN ngày 23/5/2018 thì liên hệ với Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố để thay đổi nơi mở tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

  3. Sau khi đã thống nhất với Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố về nơi mở tài khoản, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản thông báo về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục Công nghệ thông tin & thống kê hải quan) và gửi ngay thông tin (tên và mã 4 số của Kho bạc nhà nước thực hiện mở tài khoản) về Email dungbn2@customs.gov.vn và huongntt@customs.gov.vn để kịp thời cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung và VNACCS.

  Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện ngay, tránh ảnh hưởng đến việc nộp tiền của người nộp thuế./.

   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
  - Kho bạc Nhà nước (để Ph/h, t/h);
  - Cục CNTT & TKHQ (để t/h);
  - Lưu: VT, TXNK (03b)

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Lê Mạnh Hùng

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH SÁCH CÁC CHI CỤC HẢI QUAN MỞ TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÃ GIẢI THỂ
  (Ban hành kèm theo công văn số 3144/TCHQ-TXNK ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục Hải quan)

   

   

  Mã Hải qun

  Tên Hi quan

  Mã KB

  Tên KB

  MA_TK

  03PJ

  Chi cục HQ Hải Dương

  0373

  Phòng giao dịch - KBNN Hải Dương

  3942

  03PJ

  Chi cục HQ Hải Dương

  0373

  Phòng giao dịch - KBNN Hải Dương

  3591

  01BT

  CC HQ Yên Bái

  2570

  Phòng Giao dịch - KBNN Yên Bái

  7111

  01BT

  CC HQ Yên Bái

  2570

  Phòng Giao dịch - KBNN Yên Bái

  3942

  01BT

  CC HQ Yên Bái

  2570

  Phòng Giao dịch - KBNN Yên Bái

  3511

  01PQ

  Chi cục Hải quan Hòa Bình

  2672

  Phòng Giao dịch KBNN Hòa Bình

  3942.0.2995507

  01PQ

  Chi cục Hải quan Hòa Bình

  2672

  Phòng Giao dịch KBNN Hòa Bình

  3591.0.2995507

  01PQ

  Chi cục Hải quan Hòa Bình

  2672

  Phòng Giao dịch KBNN Hòa Bình

  3511.0.2995507

  01PQ

  Chi cục Hải quan Hòa Bình

  2672

  Phòng Giao dịch KBNN Hòa Bình

  7111

  35VD

  Đội Kiểm soát HQ Quảng Ngãi

  2125

  Phòng Giao dịch KBNN Quảng Ngãi

  7111

  Q35E

  Chi cục KTSTQ HQ Quảng Ngãi

  2125

  Phòng Giao dịch KBNN Quảng Ngãi

  7111

  P35A

  Phòng giám quản HQ Quảng Ngãi

  2125

  Phòng Giao dịch KBNN Quảng Ngãi

  7111

  35CB

  Chi cục HQ CK Cảng Dung Quất

  2125

  Phòng Giao dịch KBNN Quảng Ngãi

  7111

  35NC

  Chi cục HQ các KCN Quảng Ngãi

  2125

  Phòng Giao dịch KBNN Quảng Ngãi

  7111

  43PC

  Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

  1818

  Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

  7111

  43PC

  Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

  1818

  Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

  3942

  43PC

  Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

  1818

  Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

  3591

  43PC

  Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

  1818

  Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

  3512

  43PC

  Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một

  1818

  Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

  3511

  43PB

  Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương

  1818

  Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

  3942.1058733

  43PB

  Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương

  1818

  Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

  3511.2995150

  43PB

  Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương

  1818

  Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

  3591.2995150

  43PB

  Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương

  1818

  Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương

  7111.2995150

  50CE

  Chi cục HQ Cảng Mỹ Thi An Giang

  0772

  Phòng giao dịch - KBNN An Giang

  3942.0.2995041

  50CE

  Chi cục HQ Cảng Mỹ Thi An Giang

  0772

  Phòng giao dịch - KBNN An Giang

  7111.1.2995041

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 3144/TCHQ-TXNK đóng tài khoản một số PGD Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng thương mại

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
  Số hiệu:3144/TCHQ-TXNK
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:06/06/2018
  Hiệu lực:06/06/2018
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Mạnh Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới