Công văn 3424/BTNMT-BĐKH hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3424/BTNMT-BĐKHNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Công Thành
  Ngày ban hành:29/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  S: 3424/BTNMT-BĐKH
  V/v: Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN năm 2019-2020 Hợp phần Biến đi khí hậu thuộc CTMT ng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

   

   

  Kính gửi: UBND Tỉnh Điện Biên

   

  Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngânch nhà nước năm 2019; Thông tư số 54/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Chủ Hợp phn Biến đi khí hậu) đề nghị các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ nội dung của Chỉ thị số 13/CT-TTg, Thông tư số 54/2018/TT-BTC, đồng thời căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (Chương trình), Công văn số 180/BTNMT-KHTC và Công văn số 181/BTNMT-KHTC ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai Hợp phần Biến đổi khí hậu để xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước cho các năm 2019 - 2020 thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu của Bộ, ngành, địa phương với các nội dung chính sau đây:

  1. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

  Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 180/BTNMT-KHTC, Công văn số 181/BTNMT-KHTC, lập dự toán chi thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu, chi tiết theo từng nguồn vốn, từng dự án, nội dung, nhiệm vụ, kinh phí sự nghiệp, vốn đầu tư, nguồn ngân sách Trung ương, nguồn đối ứng địa phương, nguồn vốn ngoài nước (nếu có) theo Biểu mẫu số 11.1 và Biểu mẫu 11.2 của Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

  Dự toán cần kèm theo thuyết minh chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bcủa từng dự án, nhiệm vụ.

  2. Lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước cho các năm 2019 - 2020

  Các bộ ngành, địa phương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Hp phần Biến đổi khí hậu, tổng mức vốn, kinh phí đã được duyệt giai đoạn 2016 - 2020, tiến độ thực hiện các năm 2016 - 2018 và trần chi được thông báo, lập kế hoạch vốn, kinh phí thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu các năm 2019 - 2020 theo Mu biu số 13 và Mẫu biểu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm.

  Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020 thực hiện Hợp phần biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến đổi khí hậu), địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (File điện tử gửi qua địa chỉ E-mail: pvphong@monre.gov.vn) trước ngày 10 tháng 7 năm 2018 đ tng hp, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

  - Vụ Kế hoạch - Tài chính;
  - Lưu: VT, VP(TH), BĐKH.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Công Thành

   

   

  Tên đơn vị ….

  Mẫu biểu số 11.1

   

  DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu

  Dự toán năm 2018

  Ước thực hiện năm 2018

  Dự toán năm 2019

  Tổng số

  Gồm

  Tổng số

  Gồm

  Tổng số

  Gồm

  Chi ĐTPT

  Chi thường xuyên

   

  Chi ĐTPT

  Chi thường xuyên

   

  Chi ĐTPT

  Chi thường xuyên

  A

  B

  1=2+3

  2

  3

  4=5+6

  5

  6

  10=11+12

  11

  12

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đi khí hậu và tăng trưởng xanh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguồn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguồn ngoài nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hợp phần Biến đổi khí hậu, nguồn Sự nghiệp (Dự án thành phần số 1)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguồn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguồn ngoài nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Dự án/Nhiệm vụ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguồn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguồn ngoài nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Dự án/Nhiệm vụ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hp phần Biến đi khí hậu, nguồn ĐTPT (Dự án thành phần số 2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguồn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguồn ngoài nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Dự án/Nhiệm vụ ..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguồn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ngun ngoài nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Dự án/Nhiệm vụ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tên đơn vị ….

  Mẫu biểu số 11.2

   

  DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mc tiêu

  Dự toán năm 2018

  Ước thực hiện năm 2018

  Lũy kế từ khi thực hiện đến cuối năm 2018

  Dự toán năm 2019

  Tổng số

  Gồm

  Tổng số

  Gồm

  Tổng số

  Gồm

  Tổng s

  Gồm

  Chi ĐTPT

  Chi thường xuyên

   

  Chi ĐTPT

  Chi thường xuyên

   

  Chi ĐTPT

  Chi thường xuyên

  Chi ĐTPT

  Chi thường xuyên

  A

  B

  1=2+3

  2

  3

  4=5+6

  5

  6

  7=8+9

  8

  9

  10=11+12

  11

  12

   

  TNG SỐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Chương trình mục tiêu ng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Ngân sách trung ương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + Nguồn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Ngân sách địa phương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Ngun huy động hợp pháp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hp phần Biến đi khí hậu, nguồn Sự nghiệp (Dán thành phần số 1)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Ngân sách trung ương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + Nguồn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + Ngun ngoài nước (vốn vay và viện trợ)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Ngân sách địa phương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nguồn huy động hợp pháp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Dự án/Nhiệm vụ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Ngân sách trung ương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + Nguồn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Ngân sách địa phương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nguồn huy động hợp pháp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Dán/Nhiệm vụ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hợp phần Biến đi khí hậu, nguồn ĐTPT (Dự án thành phần số 2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Ngân sách trung ương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + Ngun trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện tr)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Ngân sách địa phương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nguồn huy động hợp pháp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Dự án/Nhiệm vụ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Ngân sách trung ương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + Nguồn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Ngân sách địa phương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nguồn huy động hợp pháp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Dự án/Nhiệm vụ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tên đơn vị ….

  MẪU BIỂU SỐ 13

   

  TỔNG HỢP NHU CẦU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2019-2021

  (Dùng cho các đơn vị dự toán cấp 1 báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  NỘI DUNG

  NĂM HIỆN HÀNH 2018

  DKIẾN NĂM DỰ TOÁN 2019

  SO SÁNH NHU CẦU NĂM 2019 VỚI TH NĂM 2018

  DỰ KIẾN NĂM 2020

  DỰ KIN NĂM 2021

  DỰ TOÁN

  ƯỚC THỰC HIỆN

  TRN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO

  NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ

  CHÊNH LỆCH TRN CHI NHU CẦU

   

  TRN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO

  NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ

  CHÊNH LỆCH TRẦN CHI NHU CẦU

  TRN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO

  NHU CU CHI CA ĐƠN VỊ

  CHÊNH LỆCH TRN CHI NHU CU

   

   

  1

  2

  3

  4

  5=3-4

  6=4/2

  7

  8

  9=7-8

  10

  11

  12=10-11

  A

  TỔNG NHU CẦU CHI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Chi đầu tư phát triển (1+2+3)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hợp phần Biến đổi khí hậu, nguồn ĐTPT (Dự án thành phần s 2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án/Nhiệm v...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án/Nhim vụ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án/Nhiệm v...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Chi thường xuyên* (1+2+...)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hợp phần Biến đi khí hậu, nguồn Sự nghiệp (Dự án thành phần số 1)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án/Nhiệm vụ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án/Nhiệm vụ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án/Nhiệm vụ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tên đơn vị ….

  MẪU BIỂU SỐ 18

   

  TỔNG HỢP MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ NHU CẦU CHI MỚI GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2018-2020

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  LĨNH VỰC CHI

  MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

  CƠ SỞ PHÁP LÝ/THỰC TIỄN

  HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

  NGUỒN KINH PHÍ

  NHU CẦU CHI

  TỔNG SỐ

  TRONG ĐÓ

  CHIA RA

  CHI CƠ SỞ

  CHI MỚI

  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

  TRONG ĐÓ

  CHI THƯỜNG XUYÊN

  TRONG ĐÓ

  CHI CƠ SỞ

  CHI MỚI

   

  CHI CƠ SỞ

  CHI MỚI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7=8+9

  8=11+14

  9=12+15

  10=11+12

  11

  12

  13=14+15

  14

  15

   

  TỔNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Hợp phần Biến đổi khí hậu, nguồn Sự nghiệp (Dự án thành phần số 1)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Dự án/Nhiệm vụ….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự án/Nhiệm vụ….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Hợp phần Biến đổi khí hậu, nguồn ĐTPT (Dự án thành phần số 2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Dự án/Nhiệm vụ….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự án/Nhiệm vụ….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
  Ban hành: 30/12/2016 Hiệu lực: 13/02/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm
  Ban hành: 07/07/2017 Hiệu lực: 22/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Quyết định 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 31/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
  Ban hành: 24/05/2018 Hiệu lực: 24/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 54/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021
  Ban hành: 08/06/2018 Hiệu lực: 23/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 3424/BTNMT-BĐKH hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu:3424/BTNMT-BĐKH
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:29/06/2018
  Hiệu lực:29/06/2018
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Công Thành
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới