hieuluat

Kế hoạch 93/KH-UBND Hà Nội triển khai thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:93/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành:05/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ____________

  Số: 93/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

   

                                                                     

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

  ________________

   

  Thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (Nghị định số 08/2020/NĐ-CP); căn cứ Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ. Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ và nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, góp phần hình thành đội ngũ Thừa phát lại chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố.

  2. Yêu cầu

  - Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

  - Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

  II. NỘI DUNG

  1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

  Phổ biến, quán triệt và biên soạn, đăng tải các bài viết chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động hành nghề Thừa phát lại trên địa bàn thành phố.

  1.1. Cấp thành phố

  - Cơ quan chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố.

  - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Báo Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Pháp luật và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; cổng thông tin điện tử của thành phố và các sở, ngành có liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020 và hàng năm.

  1.2. Cấp huyện

  - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

  - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp, UBND cấp xã.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

  2. Xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại và thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố

  2.1. Xây dựng Đề án

  - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố.

  - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

  - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố; Văn phòng UBND Thành phố, UBND cấp huyện.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2020.

  2.2. Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

  - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố.

  - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

  - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố, UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở Văn phòng Thừa phát lại.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

  3. Rà soát, công bố thủ tục hành chính

  - Cơ quan chỉ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố.

  - Cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố.

  - Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp công bố danh mục thủ tục hành chính về Thừa phát lại.

  4. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp

  - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

  - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Thừa phát lại.

  - Thời gian thực hiện: Hàng năm.

  5. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hành nghề cho Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ

  - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

  - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự thành phố.

  - Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020 và hàng năm.

  6. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

  - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố.

  - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

  - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2020.

  7. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

  - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố.

  - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

  - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố.

  - Thời gian thực hiện: Hàng năm.

  8. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về Thừa phát lại

  - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố.

  - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

  - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế Thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  - Thời gian thực hiện: Hàng năm.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phân công trách nhiệm

  1.1. Sở Tư pháp

  - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch;

  - Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này, kịp thời có biện pháp hoặc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân Thành phố.

  1.2. Sở Thông tin và Truyền thông

  Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; đề nghị các cơ quan báo chí thành phố, báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

  1.3. Cục Thi hành án dân sự thành phố

  - Tiếp tục chuyển giao, chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã chuyển giao các văn bản cần tống đạt cho Thừa phát lại thực hiện; kịp thời thanh toán chi phí tống đạt văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại.

  - Kịp thời giải quyết các đề nghị của Thừa phát lại liên quan đến công tác thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

  1.4. Công an Thành phố

  Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như việc cung cấp thông tin cho Chấp hành viên và phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật có liên quan.

  1.5. Sở Tài nguyên và Môi trường

  Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm) phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như việc cung cấp thông tin cho Chấp hành viên và phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

  1.6. Sở Tài chính

  Trên cơ sở Kế hoạch được ban hành, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo quy định.

  1.7. Úy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

  - Tập trung truyền thông, phổ biến pháp luật về hoạt động của Thừa phát lại tại địa phương.

  - Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại.

  1.8. Các cơ quan, thông tấn, báo chí thành phố: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Pháp luật và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định mới của pháp luật về Thừa phát lại trên các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật.

  1.9. Các Văn phòng Thừa phát lại: chủ động rà soát, kiện toàn đội ngũ Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ; tạo điều kiện để Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn.

  2. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố

  - Tiếp tục chuyển giao, chỉ đạo Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã chuyển giao các văn bản cần tống đạt cho Thừa phát lại; phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ tống đạt cho Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại; kịp thời thanh toán chi phí tống đạt văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại.

  - Phối hợp, hỗ trợ và chỉ đạo Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ cho hoạt động Thừa phát lại. Phổ biến cho công dân có thể lựa chọn cơ quan Thi hành án dân sự và Văn phòng Thừa phát lại trong việc thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án.

  - Thông tin cho Sở Tư pháp về hoạt động tống đạt các văn bản do Tòa án ban hành; số lượng và chất lượng của vi bằng được sử dụng làm chứng cứ trong xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã.

  3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

  - Nghiên cứu thực hiện việc giao Thừa phát lại tổng đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do cơ quan Viện và Viện Kiểm sát nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn ban hành.

  - Tăng cường kiểm sát hoạt động tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự, hoạt động xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

  4. Kinh phí thực hiện

  Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành./.

   

  Nơi nhận:

  - Bộ Tư pháp;

  - TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các sở, ban, ngành thành phố;

  - UBND các quận, huyện, thị xã;

  - VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;

  - Lưu: VT, NC.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Lê Hồng Sơn

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
  Ban hành: 08/01/2020 Hiệu lực: 24/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X