hieuluat

QCVN 08:2010/BTC Dự trữ Nhà nước đối với xuồng cứu nạn

  • Loại liên kết văn bản
    01
    Thông tư 134/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia
    Ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
    Văn bản hủy bỏ tiêu chuẩn

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X