hieuluat

Quyết định 1018/QĐ-NHNN cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nhà nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1018/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Minh Tú
  Ngày ban hành:28/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  VIỆT NAM
  --------

  Số: 1018/QĐ-NHNN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

  ----------------------

  THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

   

  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH2 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

  1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Ngân hàng Nhà nước, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước, ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

  2. Văn phòng Ngân hàng Nhà nước đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các biện pháp cần thiết để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3 (để thực hiện);
  - Ban lãnh đạo NHNN;
  - VPCP (Cục KSTTHC);
  - Lưu VP, VP4.

  KT.THỐNG ĐỐC
  PHÓ THỐNG ĐỐC
  Đào Minh Tú

   

   

  KẾ HOẠCH

  CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
  (Kèm theo Quyết định số: 1018/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

   

  STT

  Nội dung công việc

  Đơn vị thực hiện

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian thực hiện, hoàn thành

  Kết quả

  I. Công tác chuẩn bị, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện

  1

  Kết nối và sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

  Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  Sau khi Văn phòng Chính phủ đưa vào sử dụng phần mềm

  Hoàn thành việc kết nối; sử dụng phần mềm thống kê

  2

  Tham dự các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

   

  Tháng 6/2020

  Tham gia khóa đào tạo phục vụ cho việc thống kê, tính chi phí tuân thủ và rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

  3

  Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

  Văn phòng

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  Thường xuyên

  Văn bản đôn đốc các đơn vị.

  4

  Xây dựng và tổ chức thực hiện, kế hoạch truyền thông để tuyên truyền về việc triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch.

  Vụ Truyền thông

  Văn phòng

  Thường xuyên

  Các sản phẩm truyền thông.

  II. Triển khai thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  1

  Thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gồm: quy định về thủ tục hành chính, quy định về báo cáo; quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh) thuộc phạm vi quản lý của NHNN theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  Văn phòng

  15/9/2020

  Các biểu mẫu thống kê, tính chi phí tuân thủ đã được hoàn thành theo hướng dẫn (cập nhật trên hệ thống phần mềm)

  2

  Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  Văn phòng

  15/10/2020

  Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và các Biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bổ sung, hoàn thiện trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

  3

  Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi có thay đổi.

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  Văn phòng

  Thường xuyên

  Nâng cao chất lượng dữ liệu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

  4

  Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

  Văn phòng

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  31/10/2020

  Báo cáo tình hình, kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

  III. Triển khai rà soát, đánh giá; tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  1

  Thực hiện rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  Văn phòng

  Trước ngày 01/10/2020

  Các Biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ; dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHNN.

  2

  Tổng hợp, xin ý kiến Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan về kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHNN.

  Văn phòng

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  10/10/2020

  Văn bản xin ý kiến.

  3

  Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan và ý kiến của cá nhân, tổ chức, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

  Văn phòng

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  20/10/2020

  Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

  4

  Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

  Văn phòng

   

  31/10/2020

  Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN

  IV. Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

  1

  Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

  Vụ Pháp chế(1)/ Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

  Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của NHNN được ban hành.

  2

  Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Vụ Pháp chế(1) hoặc Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

  Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN; đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

  3

  Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Vụ Pháp chế(1) hoặc Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

  Dự thảo Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và tổng hợp để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

  4

  Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản

   

  Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Văn bản xin ý kiến thẩm định.

  5

  Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tư pháp, NHNN tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản

   

  Thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đã được tiếp thu, hoàn thiện, trình Chính phủ.

  6

  Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bản (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành.

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  Văn phòng

  Thường xuyên

  Biểu thống kê, biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa đã hoàn thành được cập nhật trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

  7

  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

  Văn phòng

  Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

  25/12/2020

  Báo cáo.

  8

  Công bố kết quả rà soát và phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Thống đốc phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

  Văn phòng

  Vụ Truyền thông

  Thường xuyên

  Nội dung công bố trên Cổng thông tin điện tử NHNN.

   

   

  ---------------------------------

  1 Trường hợp một văn bản sửa nhiều văn bản

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Quốc hội, số 46/2010/QH12
  Ban hành: 16/06/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 16/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
  Ban hành: 12/05/2020 Hiệu lực: 12/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1018/QĐ-NHNN cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nhà nước

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Số hiệu:1018/QĐ-NHNN
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:28/05/2020
  Hiệu lực:28/05/2020
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đào Minh Tú
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X