hieuluat

Quyết định 1031/QĐ-BTNMT Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1031/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quý Kiên
  Ngày ban hành: 04/05/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/05/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG

  ___________

  Số: 1031/QĐ-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ đã ban hành quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 62/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy - thạch động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển;

  Căn cứ Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT ngay 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo;

  Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số 136/2017/TTLT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

  Căn cứ Công văn số 4939/BTC-QLG ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản;

  Xét đề nghị của Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tại Công văn số 235/CNTT-CNPM ngày 28 tháng 4 năm 2020 về việc đề xuất ban hành bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ công lĩnh vực địa chất khoáng sản năm 2020 (định mức KTKT mới ban hành);

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

  Điều 2. Điều kiện áp dụng Bộ đơn giá:

  1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.

  2 . Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, kí hợp đồng cho các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài thực hiện: sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định (đã loại trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu tố đầu vào: chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu...) .

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với khối lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.

  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng Trần Hồng Hà ( để báo cáo);

  - Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) ;

  - Kho bạc nhà nước Trung ương;

  - Lưu VT, KHTC, Nh.30.

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trần Quý Kiên

   

   

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG

  ___________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  THUYẾT MINH BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1.490.000 ĐỒNG/THÁNG)

  (Kèm theo Quyết định số: 1031/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  I. Danh mục đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản, gồm:

  1. Công tác Lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000

  - Lập bản đồ địa chất công trình phần đất ven biển tỷ lệ 1:100.000;

  - Lập bản đồ địa chất công trình phần biển ven bờ tỷ lệ 1:100.000;

  2. Công tác Lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:25.000

  - Lập bản đồ địa chất công trình phần đất ven biển tỷ lệ 1:25.000;

  - Lập bản đồ địa chất công trình phần biển ven bờ tỷ lệ 1:25.000;

  - Lập bản đồ cấu trúc địa chất dải ven biển tỷ lệ 1:25.000;

  - Lập bản đồ địa mạo đáy biển phần ven bờ tỷ lệ 1:25.000;

  - Lập bản đồ thủy - thạch động lực phần biển ven bờ tỷ lệ 1:25.000.

  3. Công tác khoan máy trên biển

  - Lắp đặt giàn và thiết bị khoan;

  - Thi công khoan.

  II. Căn cứ tính đơn giá:

  1. Định mức kinh tế kỹ thuật:

  - Thông tư số 62/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy - thạch động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển;

  - Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT ngay 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo;

  - Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;

  - Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  2. Cơ cấu tính giá sản phẩm:

  - Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.

  - Đối với đơn giá không có khấu hao tài sản cố định, chi phí chung được xác định tỷ lệ trên chi phí trực tiếp (bao gồm: chi phí nhân công; chi phí vật liệu; chi phí công cụ dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu).

  - Đối với đơn giá có khấu hao tài sản cố định (áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư) chi phí chung được xác định tỷ lệ trên chi phí trực tiếp (bao gồm: chi phí nhân công; chi phí vật liệu; chi phí công cụ dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định); đồng thời giá đầu vào của vật liệu, công cụ dụng cụ, năng lượng, nhiên liệu đã loại trừ thuế giá trị gia tăng.

  3. Chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp lương:

  - Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  - Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

  - Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

  - Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức (Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng áp dụng mức 3 hệ số 0,2 tiền lương cơ sở áp dụng cho tổ 05 người trở lên);

  - Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức áp dụng mức 0,4 lương cơ sở đối với: Tổ, đội khoan thăm dò thuộc Liên đoàn địa chất; và Tổ, đội khảo sát, tìm kiếm thuộc Liên đoàn địa chất khu vực (tính khi thực hiện công tác khảo sát);

  - Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức (áp dụng 01 mức hệ số 0,3 đối với công tác khoan máy trên biển);

  - Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức (áp dụng hệ số 0,1 đối với công tác khoan máy trên biển);

  - Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút; Công văn số 2957/BNV-TL ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nội vụ;

  - Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

  4. Chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn:

  - Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

  - Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

  - Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

  - Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Thông tư hướng dẫn.

  - Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  5. Chế độ Thuế:

  Căn cứ Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng, và các Thông tư hướng dẫn.

  Công văn số 14573/BTC-TCT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính ý kiến về thuế GTGT đối với hoạt động điều tra cơ bản; Công văn số 4160/BTNMT-TC ngày 05 tháng 11 năm 2009 thực hiện Luật thuế GTGT đối với các hoạt động điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

  III. Phương pháp tính chi tiết các khoản mục chi phí trực tiếp

  1. Chi phí nhân công:

  - Đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật, bao gồm: lương cơ bản; phụ cấp lưu động (áp dụng mức hệ số 0,4 tiền lương cơ sở cho các công việc ngoại nghiệp); phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng (áp dụng mức hệ số 0,2 tiền lương cơ sở); phụ cấp độc hại (áp dụng mức hệ số 0,3 tiền lương cơ sở cho các công việc độc hại nguy hiểm); các khoản đóng góp theo lương (BHXH: 17,5%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, KPCĐ: 2% = 23,5% tiền lương cơ bản).

  - Chi phí nhân công bằng số công lao động theo định mức nhân đơn giá ngày công lao động.

  Đơn giá ngày công lao động bao gồm:

  + Tiền lương cấp bậc;

  + Các phụ cấp lương (phụ cấp lưu động; phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng; phụ cấp độc hại);

  + Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

  - Ngày công lao động tháng là 26 ngày;

  - Đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật theo từng nội dung công việc, từng loại sản phẩm trong các bảng chi phí nhân công, đã tính theo số lượng định biên và cấp bậc kỹ thuật quy định trong định mức KT-KT;

  - Đối với phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút: không tính vào đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật, được tính cột đơn giá riêng.

  - Định mức công lao động là số lượng công nhóm hoặc công đơn theo quy định tại các định mức KT-KT.

  2. Chi phí vật liệu:

  - Đơn giá vật liệu: về cơ bản lấy theo đơn giá của các bộ đơn giá sản phẩm đã ban hành trong năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  - Định mức vật liệu là số lượng từng loại vật liệu theo quy định tại các định mức KT-KT.

  - Chi phí vật liệu của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm, đã bao gồm hao hụt và vật liệu nhỏ là 5%-8% theo quy định tại các định mức định mức KT-KT.

  3. Chi phí công cụ, dụng cụ:

  - Đơn giá công cụ dụng cụ: cách tính theo nguyên tắc như mục vật liệu nêu trên;

  Đơn giá sử dụng công cụ, dụng cụ phân bổ một ca

  =

  Đơn giá công cụ, dụng cụ

  Niên hạn sử dụng công cụ, dụng cụ theo định mức (tháng)

  x 26 ngày

   

  - Định mức công cụ, dụng cụ là số lượng ca cần sử dụng, của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm theo quy định tại các định mức KT-KT.

  - Chi phí công cụ, dụng cụ của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm, đã bao gồm công cụ nhỏ là 5% theo quy định.

  4. Chi phí năng lượng:

  - Là chi phí sử dụng năng lượng dùng cho máy móc thiết bị vận hành trong thời gian tham gia sản xuất sản phẩm.

  - Đơn giá điện năng tính theo giá bán thực tế quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thực hiện là 2.092 đồng/kwh; áp dụng cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thực hiện là 2.011 đồng/kwh.

  - Định mức tiêu hao điện năng của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm theo quy định tại các định mức KT-KT.

  5. Chi phí nhiên liệu:

  - Là chi phí nhiên liệu dùng cho máy móc thiết bị vận hành trong thời gian tham gia sản xuất sản phẩm.

  - Đơn giá xăng, dầu: tính theo giá bán thực tế bình quân gia quyền từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 27 tháng 4 năm 2020, cụ thể: mức giá xăng là 18.570 đồng/lít, dầu diezen là 15.591 đồng/lít, dầu mazut là 12.700 đồng/lít.

  + Giá xăng là 18.570 đồng/lít

  + Giá dầu diezen là 15.591 đồng/lít

  + Giá dầu mazut là 12.700 đồng/lít

  6. Chi phí khấu hao tài sản cố định:

  - Nguyên giá thiết bị: cách tính theo nguyên tắc như mục vật liệu nêu trên;

  - Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca (riêng thiết bị đo biển là 200 ca); máy nội nghiệp là 500 ca (theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC).

  - Số năm sử dụng: theo quy định tại Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  - Định mức sử dụng thiết bị là số lượng ca cần sử dụng, của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm theo quy định tại các định mức KT-KT.

  - Chi phí sử dụng thiết bị của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm, đã bao gồm chi phí sử dụng tất cả các thiết bị theo quy định tại các định mức KT-KT (trừ tiêu hao điện năng).

  IV. Phần hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá sản phẩm

  1. Phần tổng hợp Đơn giá sản phẩm, bao gồm: các khoản mục chi phí trực tiếp (như cách tính nêu trên) và chi phí chung.

  Chi phí chung được tính được xác định theo tỷ lệ % trên chi phí trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.

  2. Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá sản phẩm:

  - Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản áp dụng đối với khối lượng sản phẩm thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020 với mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng.

  - Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.

  - Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, kí hợp đồng cho các tổ chức bên ngoài: sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định (đã loại trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu tố đầu vào: chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu...).

  - Đối với các đơn vị thi công là đơn vị sự nghiệp được Nhà nước cấp tiền lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo chế độ, chi thường xuyên thì không được tính chi phí công lao động kỹ thuật cho số biên chế, cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị trong thời gian tham gia nhiệm vụ, dự án và chi phí quản lý chung phải trừ kinh phí chi thường xuyên của số biên chế, cán bộ, viên chức trong thời gian tham gia nhiệm vụ, dự án; trường hợp cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ đã được ngân sách nhà nước cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc theo chế độ quy định, đã có trong thiết bị làm việc (như bàn ghế, máy tính...) thì không tính các chi phí thiết bị công cụ trên trong đơn giá; không tính chi phí khấu hao tài sản cố định.

  - Các khoản phụ cấp thu hút, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ xác định theo đúng quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với từng đối tượng cụ thể.

  - Đơn giá phụ cấp khu vực (PCKV) 1%: áp dụng đối với khu vực thi công có PCKV 0,1 thì đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) cộng thêm cột PCKV 0,1 tương ứng với cột đơn giá; khu vực thi công có PCKV 0,2 thì đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) cộng thêm cột PCKV 0,1 nhân 2 tương ứng với cột đơn giá. Đối với các khu vực khác tính tương tự. Trường hợp địa bàn thi công trên phạm vi rộng có nhiều mức PCKV, thì tính bình quân chung trong toàn khu vực thi công theo phương pháp bình quân gia quyền.

  - Đơn giá phụ cấp thu hút: được tính bằng 20% mức lương cấp bậc, chức vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng chung cho các khu vực thi công đảm bảo điều kiện như sau: ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn như xa xôi, hẻo lánh, xa khu dân cư; chưa có mạng lưới giao thông, đi lại khó khăn; chưa có hệ thống cung cấp điện, nước sinh hoạt; nhà ở thiếu thốn; chưa có trường học, nhà trẻ, bệnh viện; đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) cộng thêm cột phụ cấp thu hút tương ứng với cột đơn giá.

  - Đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng là đơn giá thực hiện trong điều kiện chuẩn. Trong trường hợp thi công khác với điều kiện chuẩn thì được áp dụng hệ số điều chỉnh đã quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật. Đơn giá áp dụng = (Đơn giá chuẩn x hệ số kỹ thuật); đối với công trình địa chất có hai hệ số kỹ thuật trở lên thì cộng các hệ số với nhau sau đó nhân với đơn giá chuẩn.

  - Đối với sản phẩm, dịch vụ có sử dụng các dữ liệu đã được tính chi phí trong sản phẩm khác thì không tính trong đơn giá sản phẩm chi phí để tạo ra dữ liệu.

  - Khi đơn vị thực hiện quyết toán, thanh tra, kiểm toán với cơ quan có thẩm quyền, trường hợp có những khoản chi phí không được coi là hợp lý, hợp lệ để tính vào trong chi phí theo kết luận của các cơ quan này thì phải giảm trừ phần chi phí đó và xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, kiểm toán, thuế và pháp luật có liên quan./.

   

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

   

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH DẢI VEN BIỂN 1.100.000

  (Kèm theo Quyết định số 1031/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Đơn vị tính: Đồng

  TT

  Tên sản phẩm

  ĐVT

  KK

  Chi phí trực tiếp

  Chi phí chung

  Đơn giá không khấu hao

  Đơn giá có khấu hao

  Phụ cấp khu vực I

  Phụ cấp thu hút

  (20%) tính ngoài

  Chi phí nhân công

  Vật liệu

  Công cụ, dụng cụ

  Năng lượng

  Nhiên liệu

  Khấu hao

  TSCĐ

  Tổng CP trực tiếp

  LĐKT

  LĐPT

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)=1+2+3+4+5+6

  Nhóm 1

  Nhóm 2

  Nhóm 1

  Nhóm 2

  Nhóm 1

  Nhóm 2

  1

  LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH DẢI VEN BIỂN TỶ LỆ 1:100.000

   

  1.1

  LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHẦN ĐẤT VEN BIỂN TỶ LỆ 1:100.000

   

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC I-ĐCCT ĐG

  56.853

   

  4.566

  292

  2.730

   

  3.686

  64.441

   

  9.666

   

  74.107

   

  77.595

   

  9.161

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC I - ĐCCT TB

  69.282

   

  4.566

  356

  2.730

   

  4.495

  76.934

   

  11.540

   

  88.474

   

  92.802

   

  11.164

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC I-ĐCCT PT

  81.712

   

  4.566

  420

  2.730

   

  5.304

  89.427

   

  13.414

   

  102.842

   

  108.009

   

  13.167

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC II - ĐCCT ĐG

  42.582

   

  4.566

  219

  2.730

   

  2.765

  50.097

   

  7.515

   

  57.611

   

  60.144

   

  6.862

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC II - ĐCCT TB

  52.019

   

  4.566

  267

  2.730

   

  3.371

  59.582

   

  8.937

   

  68.519

   

  71.682

   

  8.382

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC II - ĐCCT PT

  60.306

   

  4.566

  315

  2.730

   

  3.978

  67.916

   

  10.187

   

  78.104

   

  81.896

   

  9.717

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC III - ĐCCT ĐG

  31.304

   

  4.566

  160

  2.730

   

  2.027

  38.760

   

  5.814

   

  44.574

   

  46.342

   

  5.044

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC III - ĐCCT TB

  38.209

   

  4.566

  196

  2.730

   

  2.472

  45.700

   

  6.855

   

  52.555

   

  54.785

   

  6.157

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC III - ĐCCT PT

  44.884

   

  4.566

  231

  2.730

   

  2.917

  52.411

   

  7.862

   

  60.272

   

  62.964

   

  7.232

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC IV - ĐCCT ĐG

  22.787

   

  4.566

  117

  2.730

   

  1.474

  30.200

   

  4.530

   

  34.730

   

  35.925

   

  3.672

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC IV - ĐCCT TB

  27.621

   

  4.566

  142

  2.730

   

  1.798

  35.059

   

  5.259

   

  40.318

   

  41.849

   

  4.451

  1.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐC IV - ĐCCT PT

  32.685

   

  4.566

  168

  2.730

   

  2.122

  40.148

   

  6.022

   

  46.171

   

  48.037

   

  5.267

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT ĐG-ĐL T

  362.321

   

  5.737

  3.773

  3.427

  19.805

  28.955

  395.063

   

  98.766

   

  493.829

   

  523.012

   

  53.463

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT TB-ĐL T

  452.779

   

  5.737

  4.602

  3.427

  19.805

  35.310

  486.349

   

  121.587

   

  607.937

   

  644.248

   

  66.811

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT PT -ĐL T

  543.236

   

  5.737

  5.430

  3.427

  19.805

  41.666

  577.635

   

  144.409

   

  722.044

   

  765.484

   

  80.159

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT ĐG -ĐL T

  271.618

   

  5.737

  2.830

  3.427

  19.805

  21.716

  303.417

   

  75.854

   

  379.271

   

  400.336

   

  40.079

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT TB -ĐL T

  339.523

   

  5.737

  3.451

  3.427

  19.805

  26.483

  371.943

   

  92.986

   

  464.929

   

  491.339

   

  50.099

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT PT -ĐL T

  407.427

   

  5.737

  4.073

  3.427

  19.805

  39.062

  440.469

   

  110.117

   

  550.586

   

  591.220

   

  60.119

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT ĐG -ĐL T

  199.301

   

  5.737

  2.075

  3.427

  19.805

  15.925

  230.345

   

  57.586

   

  287.931

   

  302.501

   

  29.408

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT TB -ĐL T

  249.065

   

  5.737

  2.531

  3.427

  19.805

  19.421

  280.565

   

  70.141

   

  350.706

   

  369.196

   

  36.751

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT PT -ĐL T

  298.829

   

  5.737

  2.987

  3.427

  19.805

  22.916

  330.784

   

  82.696

   

  413.480

   

  435.891

   

  44.094

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC IV- ĐCCT ĐG-ĐL T

  144.879

   

  5.737

  1.509

  3.427

  19.805

  11.582

  175.357

   

  43.839

   

  219.197

   

  228.895

   

  21.378

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC IV- ĐCCT TB-ĐL T

  181.161

   

  5.737

  1.841

  3.427

  19.805

  14.124

  211.970

   

  52.992

   

  264.962

   

  277.512

   

  26.732

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC IV- ĐCCT PT-ĐL T

  217.442

   

  5.737

  2.172

  3.427

  19.805

  16.666

  248.582

   

  62.146

   

  310.728

   

  326.129

   

  32.085

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT ĐG-ĐL TB

  426.058

   

  5.737

  4.717

  3.427

  19.805

  36.193

  459.744

   

  114.936

   

  574.680

   

  611.981

   

  62.868

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT TB-ĐL TB

  532.695

   

  5.737

  5.752

  3.427

  19.805

  44.138

  567.416

   

  141.854

   

  709.270

   

  755.482

   

  78.603

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT PT -ĐL TB

  639.332

   

  5.737

  6.788

  3.427

  19.805

  52.083

  675.089

   

  168.772

   

  843.861

   

  898.983

   

  94.338

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT ĐG -ĐL TB

  319.666

   

  5.737

  3.538

  3.427

  19.805

  27.145

  352.173

   

  88.043

   

  440.216

   

  467.369

   

  47.169

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT TB -ĐL TB

  399.583

   

  5.737

  4.314

  3.427

  19.805

  33.103

  432.866

   

  108.216

   

  541.082

   

  574.918

   

  58.961

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT PT -ĐL TB

  479.499

   

  5.737

  5.091

  3.427

  19.805

  31.250

  513.559

   

  128.390

   

  641.948

   

  673.590

   

  70.754

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT ĐG -ĐL TB

  234.357

   

  5.737

  2.594

  3.427

  19.805

  19.906

  265.919

   

  66.480

   

  332.399

   

  351.434

   

  34.581

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT TB -ĐL TB

  292.946

   

  5.737

  3.164

  3.427

  19.805

  24.276

  325.078

   

  81.270

   

  406.348

   

  430.283

   

  43.226

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT PT -ĐL TB

  351.535

   

  5.737

  3.733

  3.427

  19.805

  28.646

  384.237

   

  96.059

   

  480.296

   

  509.132

   

  51.872

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC IV- ĐCCT ĐG-ĐL TB

  170.374

   

  5.737

  1.887

  3.427

  19.805

  14.477

  201.230

   

  50.307

   

  251.537

   

  264.483

   

  25.140

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC IV- ĐCCT TB-ĐL TB

  213.029

   

  5.737

  2.301

  3.427

  19.805

  17.655

  244.299

   

  61.075

   

  305.373

   

  321.883

   

  31.434

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC IV- ĐCCT PT-ĐL TB

  255.684

   

  5.737

  2.715

  3.427

  19.805

  20.833

  287.368

   

  71.842

   

  359.210

   

  379.284

   

  37.728

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT ĐG-ĐL K

  490.041

   

  5.737

  5.660

  3.427

  19.805

  43.432

  524.669

   

  131.167

   

  655.837

   

  701.256

   

  72.309

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT TB-ĐL K

  612.612

   

  5.737

  6.903

  3.427

  19.805

  52.966

  648.483

   

  162.121

   

  810.604

   

  866.717

   

  90.395

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT PT -ĐL K

  735.183

   

  5.737

  8.145

  3.427

  19.805

  62.499

  772.297

   

  193.074

   

  965.371

   

  1.032.177

   

  108.482

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT ĐG -ĐL K

  367.469

   

  5.737

  4.245

  3.427

  19.805

  32.574

  400.683

   

  100.171

   

  500.854

   

  534.096

   

  54.223

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT TB -ĐL K

  459.398

   

  5.737

  5.177

  3.427

  19.805

  39.724

  493.543

   

  123.386

   

  616.929

   

  658.191

   

  67.787

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT PT -ĐL K

  551.326

   

  5.737

  6.109

  3.427

  19.805

  46.875

  586.404

   

  146.601

   

  733.005

   

  782.286

   

  81.352

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT ĐG -ĐL K

  269.657

   

  5.737

  3.113

  3.427

  19.805

  23.887

  301.739

   

  75.435

   

  377.174

   

  400.673

   

  39.790

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT TB -ĐL K

  336.826

   

  5.737

  3.796

  3.427

  19.805

  29.131

  369.591

   

  92.398

   

  461.989

   

  491.370

   

  49.701

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT PT -ĐL K

  404.241

   

  5.737

  4.480

  3.427

  19.805

  34.375

  437.689

   

  109.422

   

  547.111

   

  582.373

   

  59.649

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC IV- ĐCCT ĐG-ĐL K

  196.114

   

  5.737

  2.264

  3.427

  19.805

  17.373

  227.347

   

  56.837

   

  284.184

   

  300.377

   

  28.938

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC IV- ĐCCT TB-ĐL K

  245.143

   

  5.737

  2.761

  3.427

  19.805

  21.186

  276.873

   

  69.218

   

  346.091

   

  366.561

   

  36.173

  1.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐC IV- ĐCCT PT-ĐL K

  293.926

   

  5.737

  3.258

  3.427

  19.805

  25.000

  326.153

   

  81.538

   

  407.691

   

  432.439

   

  43.371

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT ĐG

  236.582

   

  1.850

  1.097

  9.803

   

  13.128

  249.333

   

  37.400

   

  286.733

   

  299.126

   

  38.157

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT TB

  288.467

   

  1.850

  1.338

  9.803

   

  16.009

  301.459

   

  45.219

   

  346.678

   

  362.058

   

  46.525

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC I - ĐCCT PT

  340.351

   

  1.850

  1.579

  9.803

   

  18.891

  353.584

   

  53.038

   

  406.622

   

  424.989

   

  54.894

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT ĐG

  177.366

   

  1.850

  823

  9.803

   

  9.846

  189.843

   

  28.476

   

  218.319

   

  227.309

   

  28.607

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT TB

  216.280

   

  1.850

  1.004

  9.803

   

  12.007

  228.937

   

  34.341

   

  263.278

   

  274.508

   

  34.883

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC II - ĐCCT PT

  255.193

   

  1.850

  1.184

  9.803

   

  14.168

  268.031

   

  40.205

   

  308.236

   

  321.707

   

  41.159

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT ĐG

  129.993

   

  1.850

  603

  9.803

   

  7.220

  142.251

   

  21.338

   

  163.588

   

  169.856

   

  20.966

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT TB

  158.756

   

  1.850

  736

  9.803

   

  8.805

  171.145

   

  25.672

   

  196.817

   

  204.728

   

  25.605

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC III - ĐCCT PT

  187.236

   

  1.850

  868

  9.803

   

  10.390

  199.758

   

  29.964

   

  229.722

   

  239.276

   

  30.198

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC IV - ĐCCT ĐG

  94.746

   

  1.850

  439

  9.803

   

  5.251

  106.838

   

  16.026

   

  122.864

   

  127.091

   

  15.281

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC IV - ĐCCT TB

  115.330

   

  1.850

  535

  9.803

   

  6.404

  127.519

   

  19.128

   

  146.647

   

  152.069

   

  18.601

  1.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐC IV - ĐCCT PT

  136.197

   

  1.850

  632

  9.803

   

  7.556

  148.482

   

  22.272

   

  170.755

   

  177.371

   

  21.967

  1.2

  LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHẦN BIỂN VEN BỜ TỶ LỆ 1:100.000

   

  1.2.1

  Tổng hợp lập bản đồ ĐCCT phần biển ven bờ

   

  ĐCCT-ĐG

  112.511

   

  4.795

  484

  4.645

   

  6.107

  122.436

   

  18.365

   

  140.801

   

  146.576

   

  18.146

  1.2.1

  Tổng hợp lập bản đồ ĐCCT phần biển ven bờ

   

  ĐCCT-TB

  137.325

   

  4.795

  591

  4.645

   

  7.447

  147.356

   

  22.103

   

  169.460

   

  176.625

   

  22.148

  1.2.1

  Tổng hợp lập bản đồ ĐCCT phần biển ven bờ

   

  ĐCCT-PT

  157.064

   

  4.795

  697

  4.645

   

  8.788

  167.201

   

  25.080

   

  192.282

   

  200.837

   

  25.332

  2

  LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH DẢI VEN BIỂN TỶ LỆ 1:25.000

   

  2.1

  LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHẦN ĐẤT VEN BIỂN TỶ LỆ 1:25.000

   

  2.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐCCT-ĐG

  306.131

   

  10.787

  1.572

  9.258

   

  19.863

  327.749

   

  49.162

   

  376.911

   

  396.371

   

  49.329

  2.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐCCT-TB

  373.342

   

  10.787

  1.917

  9.258

   

  24.223

  395.305

   

  59.296

   

  454.600

   

  478.583

   

  60.159

  2.1.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  ĐCCT-PT

  440.553

   

  10.787

  2.262

  9.258

   

  28.584

  462.860

   

  69.429

   

  532.289

   

  560.794

   

  70.989

  2.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐL T-ĐCCT ĐG

  2.192.687

   

  24.498

  22.704

  19.453

  61.841

  164.347

  2.321.182

   

  580.296

   

  2.901.478

   

  3.073.636

   

  323.553

  2.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐL T-ĐCCT TB

  2.673.989

   

  24.498

  27.688

  19.453

  61.841

  205.433

  2.807.468

   

  701.867

   

  3.509.335

   

  3.727.616

   

  394.574

  2.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐL T-ĐCCT PT

  3.155.290

   

  24.498

  32.671

  19.453

  61.841

  246.520

  3.293.753

   

  823.438

   

  4.117.192

   

  4.381.596

   

  465.596

  2.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐL TB-ĐCCT ĐG

  2.740.926

   

  24.498

  28.380

  19.453

  61.841

  200.423

  2.875.098

   

  718.774

   

  3.593.872

   

  3.806.381

   

  404.452

  2.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐL TB-ĐCCT TB

  3.342.554

   

  24.498

  34.609

  19.453

  61.841

  250.528

  3.482.955

   

  870.739

   

  4.353.693

   

  4.622.433

   

  493.228

  2.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐL TB-ĐCCT PT

  3.944.181

   

  24.498

  40.839

  19.453

  61.841

  300.634

  4.090.811

   

  1.022.703

   

  5.113.514

   

  5.438.484

   

  582.004

  2.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐL K-ĐCCT ĐG

  3.289.166

   

  24.498

  34.056

  19.453

  61.841

  236.499

  3.429.013

   

  857.253

   

  4.286.266

   

  4.539.126

   

  485.350

  2.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐL K-ĐCCT TB

  4.011.118

   

  24.498

  41.531

  19.453

  61.841

  295.623

  4.158.441

   

  1.039.610

   

  5.198.052

   

  5.517.249

   

  591.882

  2.1.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  ĐL K-ĐCCT PT

  4.733.071

   

  24.498

  49.007

  19.453

  61.841

  354.748

  4.887.870

   

  1.221.967

   

  6.109.837

   

  6.495.372

   

  698.413

  2.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐCCT-ĐG

  1.057.032

   

  4.120

  5.105

  32.705

   

  60.493

  1.098.962

   

  164.844

   

  1.263.806

   

  1.322.669

   

  170.462

  2.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐCCT-TB

  1.289.224

   

  4.120

  6.225

  32.705

   

  73.772

  1.332.274

   

  199.841

   

  1.532.115

   

  1.604.743

   

  207.906

  2.1.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  ĐCCT-PT

  1.521.416

   

  4.120

  7.346

  32.705

   

  87.051

  1.565.587

   

  234.838

   

  1.800.424

   

  1.886.817

   

  245.351

  2.2

  LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHẦN BIỂN VEN BỜ TỶ LỆ 1:25.000

   

  2.2.1

  Tổng hợp lập bản đồ ĐCCT phần biển ven bờ

   

  ĐCCT-ĐG

  135.069

   

  12.676

  664

  6.021

   

  8.225

  154.430

   

  23.165

   

  177.595

   

  185.124

   

  21.785

  2.2.1

  Tổng hợp lập bản đồ ĐCCT phần biển ven bờ

   

  ĐCCT-TB

  164.677

   

  12.676

  738

  6.021

   

  9.139

  184.112

   

  27.617

   

  211.729

   

  220.206

   

  26.560

  2.2.1

  Tổng hợp lập bản đồ ĐCCT phần biển ven bờ

   

  ĐCCT-PT

  194.285

   

  12.676

  812

  6.021

   

  10.053

  213.794

   

  32.069

   

  245.863

   

  255.288

   

  31.335

  2.3

  LẬP BẢN ĐỒ CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT DẢI VEN BIỂN TỶ LỆ 1:25.000

   

  2.3.1

  Lập bản đồ CTĐC dải ven biển tỷ lệ

  1:25.000

   

  CTDC-DG

  82.727

   

  12.676

  519

  3.168

   

  7.349

  99.090

   

  14.863

   

  113.953

   

  120.879

   

  13.299

  2.3.1

  Lập bản đồ CTĐC dải ven biển tỷ lệ 1:25.000

   

  CTDC-TB

  91.849

   

  12.676

  576

  3.168

   

  8.165

  108.269

   

  16.240

   

  124.510

   

  132.283

   

  14.766

  2.3.1

  Lập bản đồ CTĐC dải ven biển tỷ lệ 1:25.000

   

  CTDC-PT

  100.971

   

  12.676

  634

  3.168

   

  8.982

  117.449

   

  17.617

   

  135.066

   

  143.687

   

  16.232

  2.4

  LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO ĐÁY BIỂN PHẦN BIỂN VEN BỜ TỶ LỆ 1:25.000

   

  2.4.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  KK

  24.606

   

  3.741

  285

  1.259

   

  4.305

  29.891

   

  4.484

   

  34.375

   

  38.486

   

  3.926

  2.4.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  TC-De

  461.428

   

  6.596

  7.700

   

  55.580

  1.021.711

  531.305

   

  132.826

   

  664.131

   

  1.817.227

   

  68.094

  2.4.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  TC-TB

  496.144

   

  6.596

  8.280

   

  55.580

  1.098.614

  566.600

   

  141.650

   

  708.250

   

  1.948.670

   

  73.217

  2.4.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  TC-KK

  550.748

   

  6.596

  9.191

   

  55.580

  1.219.462

  622.115

   

  155.529

   

  777.644

   

  2.155.288

   

  81.275

  2.4.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  KK

  46.053

   

  3.056

  526

  2.896

   

  7.956

  52.530

   

  7.880

   

  60.410

   

  68.051

   

  7.350

  2.5

  LẬP BẢN ĐỒ THỦY - THẠCH ĐỘNG LỰC PHẦN BIỂN VEN BỜ TỶ LỆ 1:25.000

   

  2.5.1

  Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

   

  KK

  31.315

   

  11.301

  286

  1.259

   

  4.305

  44.161

   

  6.624

   

  50.786

   

  54.897

   

  5.013

  2.5.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  TC-De

  894.027

   

  18.016

  15.131

   

  77.002

  1.197.756

  1.004.177

   

  251.044

   

  1.255.222

   

  2.603.792

   

  130.571

  2.5.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  TC-TB

  961.290

   

  18.016

  16.270

   

  77.002

  1.287.909

  1.072.578

   

  268.145

   

  1.340.723

   

  2.791.612

   

  140.395

  2.5.2

  Công tác khảo sát thực địa

   

  TC-KK

  1.067.088

   

  18.016

  18.060

   

  77.002

  1.429.579

  1.180.166

   

  295.042

   

  1.475.208

   

  3.086.881

   

  155.846

  2.5.3

  Công tác văn phòng sau thực địa

   

  KK

  85.401

   

  3.056

  603

  3.713

   

  8.374

  92.773

   

  13.916

   

  106.689

   

  114.673

   

  13.722

  3

  CÔNG TÁC KHOAN MÁY TRÊN BIỂN

   

  3.1

  Lắp đặt giàn và thiết bị khoan

   

  3.1.1

  Chiều sâu lô khoan đến 100 m

  lần

  Lần

  31.316.161

   

  14.338.000

  15.167

   

   

   

  45.669.328

   

  11.417.332

   

  57.086.660

   

  55.455.618

  57.308

  4.056.238

  3.1.2

  Chiều sâu lô khoan đến 200 m

  lần

  Lần

  34.447.777

   

  14.338.000

  15.504

   

   

   

  48.801.281

   

  12.200.320

   

  61.001.601

   

  59.370.521

  63.038

  4.461.862

  3.2

  Thi công khoan

   

  3.2.1

  Chiều sâu lô khoan đến 100m

  m

  Đất đá cấp I-III

  780.475

   

  516.365

  13.207

   

  31.648

  13.993

  1.341.694

   

  335.424

   

  1.677.118

   

  1.629.244

  14.827

  100.821

  3.2.1

  Chiều sâu lô khoan đến 100m

  m

  Đất đá cấp IV

  834.051

   

  846.838

  16.113

   

  51.902

  17.071

  1.748.904

   

  437.226

   

  2.186.130

   

  2.101.570

  15.844

  107.742

  3.2.2

  Chiều sâu lô khoan đến 200m

  m

  Đất đá cấp I-III

  833.327

   

  516.365

  60.918

   

  31.648

  13.993

  1.442.257

   

  360.564

   

  1.802.821

   

  1.749.526

  15.831

  107.649

  3.2.2

  Chiều sâu lô khoan đến 200m

  m

  Đất đá cấp IV

  890.523

   

  629.965

  36.417

   

  38.610

  17.071

  1.595.515

   

  398.879

   

  1.994.394

   

  1.933.681

  16.917

  115.037

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 37/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo
  Ban hành: 14/12/2010 Hiệu lực: 15/02/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 04/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
  Ban hành: 03/04/2017 Hiệu lực: 19/05/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 04/04/2017 Hiệu lực: 04/04/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 11/12/2017 Hiệu lực: 11/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 62/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển
  Ban hành: 22/12/2017 Hiệu lực: 12/02/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư 136/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
  Ban hành: 22/12/2017 Hiệu lực: 06/02/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Thông tư 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
  Ban hành: 07/05/2018 Hiệu lực: 02/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Ban hành: 09/05/2019 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Ban hành: 14/12/2004 Hiệu lực: 04/01/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Thông tư 05/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 05/01/2005 Hiệu lực: 25/01/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Thông tư 06/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 05/01/2005 Hiệu lực: 25/01/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 05/01/2005 Hiệu lực: 25/01/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 05/01/2005 Hiệu lực: 25/01/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút
  Ban hành: 05/01/2005 Hiệu lực: 25/01/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực: 01/01/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn
  Ban hành: 21/11/2013 Hiệu lực: 10/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  18
  Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
  Ban hành: 18/12/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  19
  Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
  Ban hành: 31/12/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  20
  Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
  Ban hành: 15/11/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1031/QĐ-BTNMT Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: 1031/QĐ-BTNMT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 04/05/2020
  Hiệu lực: 04/05/2020
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Quý Kiên
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (9)
  Văn bản dẫn chiếu (15)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X