Quyết định 1079/QĐ-TTg lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:441&442-06/2016
  Số hiệu:1079/QĐ-TTgNgày đăng công báo: 30/06/2016
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:17/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức
 • THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 1079/QĐ-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA
  ---------------
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
   
   
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
  Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cơ quan thường trực Hội đng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
  Điều 2. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ:
  1. Thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.
  2. Tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định.
  3. Tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.
  Điều 3. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia làm việc theo nguyên tắc tư vấn và theo Quy chế làm việc của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quy định.
  Điều 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia gồm:
  1. Các ủy viên Hội đồng
  a) Chủ tịch Hội đồng là một Phó Thủ tướng Chính phủ.
  b) Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo cấp bộ một số bộ, ngành liên quan tham gia Hội đồng.
  c) Các Ủy viên là lãnh đạo cấp bộ của một số bộ, ban, ngành liên quan và một số chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực tài chính, tiền tệ.
  2. Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng
  a) Giúp việc Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
  b) Thành phần Tổ Thư ký giúp việc gồm có:
  - Tổ trưởng là lãnh đạo Văn phòng Ngân hàng Nhà nước;
  - Các tổ viên khác gồm cán bộ của một số bộ, ngành liên quan tham gia Hội đồng.
  Danh sách Ủy viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng ban hành theo Phụ lục tại Quyết định này. Việc cử và thay thế thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế Quyết định số 58/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2011.
  Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - Thành viên HĐTVCSTCTTQG;
  - Tổ Thư ký giúp việc HĐTVCSTCTTQG;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, KTTH (3b).M
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   
  PHỤ LỤC
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN, TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA
  (Kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
   
   
  I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
  1. Chủ tịch Hội đồng:
  Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ.
  2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng:
  Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  3. Phó Chủ tịch Hội đồng:
  Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính,
  4. Phó Chủ tịch Hội đồng:
  Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.
  5. Ủy viên Hội đồng:
  - Đinh Văn Ân - Trợ lý Tổng Bí thư;
  - Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Ban kinh tế trung ương;
  - Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
  - Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội;
  - Đào Quang Thu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Trần Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tài chính;
  - Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương;
  - Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Vũ Dũng - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;
  - Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân;
  - Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  - Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam;
  - Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương;
  - Trần Ngọc Thơ - Trưởng khoa Tài chính - Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Cấn Văn Lực - Giám đốc Trung tâm đào tạo BIDV;
  - Lê Đức Thúy - Chuyên gia tư vấn;
  - Trương Đình Tuyển - Chuyên gia tư vấn;
  - Võ Trí Thành - Chuyên gia tư vấn;
  - Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia tư vấn;
  - Trần Du Lịch - Chuyên gia tư vấn;
  - Nguyễn Công Nghiệp - Chuyên gia tư vấn;
  - Nguyễn Thị Mùi - Chuyên gia tư vấn.
  II. TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG
  - Đặng Văn Tới - Phó Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ trưởng;
  - Nguyễn Xuân Dương - Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ - Tổ phó thường trực;
  - Nguyễn Đức Long - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước, Tổ phó;
  - Phan Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các NH và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính, Tổ phó;
  - Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Phạm Thị Lan Anh - Phó Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Đặng Ngọc Tú - Phó Trưởng Ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Lê Thanh Vân - Hàm Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ./.
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Quốc hội, số 46/2010/QH12
  Ban hành: 16/06/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 58/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
  Ban hành: 24/10/2011 Hiệu lực: 24/10/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  04
  Quyết định 552/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 17/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 15/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1079/QĐ-TTg lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:1079/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:17/06/2016
  Hiệu lực:17/06/2016
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: 30/06/2016
  Số công báo:441&442-06/2016
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới