Quyết định 129/QĐ-BKHĐT chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:129/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Quang Vinh
  Ngày ban hành:25/01/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/01/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
 •  

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  -------
  --------------
  Số: 129/QĐ-BKHĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  ----------------
  Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014
   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG ODA
  NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
  ------------------------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
   
   
  Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  Căn cứ Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016;
  Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 về việc phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1.
  Giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, địa phương) danh mục và chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 tại Phụ lục số I và II kèm theo, bao gồm cả thu hồi các khoản vốn đối ứng trước kế hoạch của từng dự án.
  Điều 2.
  Căn cứ kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 được giao, các bộ, địa phương:
  1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ của từng dự án.
  2. Hoàn trả các khoản vốn ứng trước.
  3. Báo cáo kết quả giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 02 năm 2014.
  4. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo biểu mẫu kèm theo.
  Điều 3.
  Các bộ, địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu về các dự án do bộ và địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin, số liệu không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  - Như Điều 5;
  - HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ (3b);
  - Bộ Tài chính;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Lãnh đạo Bộ;
  - Các đơn vị liên quan trong Bộ;
  - Lưu: VT, Vụ TH(3b).
  BỘ TRƯỞNG
  Bùi Quang Vinh
   
  Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
  DANH MỤC PHỤ LỤC
  (Kèm theo Quyết định số 129/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
   
  Số lượng trang
  - Phụ lục I
  - Phụ lục II
  01
  01
   
  PHỤ LỤC I
  KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
  (Kèm theo Quyết định số 129/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
   
   
  Đơn vị: Triệu đồng
  Ngành, lĩnh vực
  Tổng số
  TỔNG SỐ
  9.000
  Ngành Giáo dục đào tạo
  9.000
   


  PHỤ LỤC II
  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ODA SỬ DỤNG VỐN ĐỐI ỨNG
  NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH 2014
  (Phụ lục kèm theo Quyết định số 129/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
   
   
  Đơn vị: Triệu đồng

  TT
  Danh mục chương trình, dự án
  Thời gian KC-HT
  Quyết định đầu tư
  Đã bố trí đến hết KH năm 2013
  Kế hoạch năm 2014 vốn đối ứng các dự án ODA nguồn trái phiếu Chính phủ
  Ghi chú
  Số quyết định
  TMĐT
  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
  Trong đó:
  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
  Trong đó:
  Vốn đối ứng (vốn trong nước)
  Vốn nước ngoài
  Vốn đối ứng
  Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
  Tổng số
  Trong đó: NSTW
  Quy đổi ra tiền Việt
  Tổng số
  Trong đó: NSTW
  Tổng số
  Trong đó: Thu hồi vốn ứng trước
   
  TỔNG SỐ
   
   
  81.384
  40.884
  40.884
  40.500
   
   
   
   
  9.000
   
   
   
  Danh mục dự án khởi công mới năm 2014
   
   
  81.384
  40.884
  40.884
  40.500
   
   
   
   
  9.000
   
   
   
  Dự án nhóm B
   
   
  81.384
  40.884
  40.884
  40.500
   
   
   
   
  9.000
   
   
  (1)
  Dự án thành phần 5 thuộc Dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao" sử dụng ODA của Chính phủ Pháp
   
  775
  20/5/2013
  81.384
  40.884
  40.884
  40.500
   
   
   
   
  9.000
   
  Vốn nước ngoài giải ngân theo Hiệp định

   
  Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố...
  BIỂU MẪU
  (Áp dụng cho các bộ, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng vốn đối ứng cho các dự án ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014)
  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA
  (VAY, VIỆN TRỢ) THUỘC NGUỒN TPCP NĂM 2014)
  (Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 129/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2014)
   
   
  Đơn vị: Triệu đồng

  TT
  Danh mục chương trình, dự án
  Địa điểm XD
  Năng lực thiết kế
  Thời gian KC-HT
  Quyết định đầu tư
  KH năm 2014
  Ước giải ngân từ 1/1/2014 đến thời điểm báo cáo
  Ghi chú
  Số quyết định
  TMĐT
  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
  Trong đó:
  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
  Trong đó:
  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
  Trong đó:
  Vốn đối ứng(1)
  Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2)
  Vốn đối ứng
  Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
  Vốn đối ứng
  Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
  Tổng số
  Trong đó: NSTW
  Tính bằng ngoại tệ
  Quy đổi ra tiền Việt
  Tổng số
  Trong đó: NSTW
  Tổng số
  Trong đó: NSTW
   
  TỔNG SỐ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  I
  Ngành, Lĩnh vực/Chương trình…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1
  Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2013
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  a
  Dự án nhóm A
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (2)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  .........
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  b
  Dự án nhóm B
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  c
  Dự án nhóm C
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2
  Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  a
  Dự án nhóm A
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  b
  Dự án nhóm B
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  c
  Dự án nhóm C
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3
  Danh mục dự án khởi công mới năm 2014
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  a
  Dự án nhóm A
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  b
  Dự án nhóm B
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  c
  Dự án nhóm C
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  4
  Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  a
  Dự án nhóm A
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  b
  Dự án nhóm B
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  c
  Dự án nhóm C
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  5
  Danh mục các dự án khởi công mới sau năm 2014
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  a
  Dự án nhóm A
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  b
  Dự án nhóm B
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  c
  Dự án nhóm C
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án…
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  II
  Ngành, Lĩnh vực/Chương trình……
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 129/QĐ-BKHĐT chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Số hiệu:129/QĐ-BKHĐT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:25/01/2014
  Hiệu lực:25/01/2014
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Bùi Quang Vinh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới