hieuluat

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND Sóc Trăng lập dự toán thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc TrăngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:14/2014/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thành Nghiệp
  Ngày ban hành:29/08/2014Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:08/09/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH SÓC TRĂNG
  -------

  Số: 14/2014/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Sóc Trăng, ngày 29 tháng 08 năm 2014

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI, NỘI DUNG CHI VÀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

  ---------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP, ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

  Căn cứ Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Quy định mức chi, nội dung chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:

  1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  a) Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định này quy định mức chi, nội dung chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  b) Đối tượng áp dụng

  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.

  Điều 2. Nội dung chi, mức chi

  1. Chi xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch

  a) Đối với cấp tỉnh:

  - Xây dựng đề cương

  + Xây dựng đề cương chi tiết: 1.200.000 đồng/đề cương.

  + Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát: 2.000.000 đồng/đề cương.

  - Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch

  + Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch: 3.000.000 đồng/Chương trình, Đề án, Kế hoạch.

  + Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến: 500.000 đồng/báo cáo.

  - Tổ chức họp, tọa đàm góp ý

  + Chủ trì: 200.000 đồng/người/buổi.

  + Thành viên dự: 100.000 đồng/người/buổi.

  - Ý kiến tư vấn của chuyên gia: 500.000 đồng/văn bản.

  - Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch

  + Chủ tịch Hội đồng:

  200.000 đồng/người/buổi.

  + Thành viên Hội đồng, thư ký

  150.000 đồng/người/buổi.

  + Đại biểu được mời tham dự

  100.000 đồng/người/buổi.

  + Nhận xét, phản biện của Hội đồng

  300.000 đồng/bài viết.

  + Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

  200.000 đồng/bài viết.

  - Lấy ý kiến thẩm định (đối với trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch)

  500.000 đồng/bài viết.

  - Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch

  500.000 đồng/văn bản.

  b) Đối với cấp huyện

  Mức chi bằng 50% các mức chi quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

  c) Đối với cấp xã

  Mức chi bằng 30% các mức chi cho việc xây dựng đề cương; soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch và họp góp ý Chương trình, Đề án, Kế hoạch theo Điểm a Khoản 1 Điều này.

  2. Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

  a) Đối với báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện: Áp dụng chế độ thù lao giảng viên quy định tại tiểu mục 1.1 Mục 1 Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC, ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

  b) Đối với tuyên truyền viên, cộng tác viên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và tham gia các đợt phổ biến pháp luật lưu động, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật: 200.000 đồng/buổi.

  c) Thù lao cho người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật: Áp dụng chế độ thù lao giảng viên quy định tại tiểu mục 1.1 Mục 1 Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  d) Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù:

  Ngoài mức chi được quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này còn được hưởng thêm 20% mức chi được hưởng.

  3. Biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù

  a) Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định) sau khi hoàn thành:

  1.000.000 đồng/bộ.

  b) Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định) sau khi đã hoàn thành:

  300.000 đồng/tình huống.

  c) Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định) sau khi đã hoàn thành:

  1.500.000 đồng/câu chuyện.

  d) Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia) sau khi đã hoàn thành:

  5.000.000 đồng/tiểu phẩm.

  4. Chi tổ chức cuộc thi, hội thi

  a) Đối với cuộc thi, hội thi cấp tỉnh

  - Chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức và một số nội dung chi khác: Áp dụng Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT, ngày 26 tháng 4 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

  - Chi tổ chức cuộc thi sân khấu có thêm mức chi đặc thù sau:

  + Thuê dẫn chương trình: Tùy theo quy mô, Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện có trách nhiệm quyết định thuê số lượng người dẫn chương trình nhưng tối đa không quá 02 người dẫn chương trình/hội thi và mức chi 2.000.000 đồng/người/ngày.

  + Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu: Tùy theo quy mô, Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện có trách nhiệm quyết định mức thuê nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng/ngày/hội thi.

  + Thuê văn nghệ, diễn viên: Tùy theo quy mô, Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện có trách nhiệm quyết định thuê số lượng diễn viên, văn nghệ nhưng tối đa không quá 10 diễn viên/hội thi và mức chi 300.000 đồng/người/ngày.

  Chi giải thưởng

  + Giải nhất

  Tập thể

  10.000.000 đồng/tập thể.

  Cá nhân

  6.000.000 đồng/cá nhân.

  + Giải nhì

  Tập thể

  7.000.000 đồng/tập thể.

  Cá nhân

  3.000.000 đồng/cá nhân.

  + Giải ba

  Tập thể

  5.000.000 đồng/tập thể.

  Cá nhân

  2.000.000 đồng/cá nhân.

  + Giải khuyến khích

  Tập thể

  3.000.000 đồng/tập thể.

  Cá nhân

  1.000.000 đồng/cá nhân.

  + Giải phụ

  500.000 đồng/giải.

  b) Đối với cuộc thi, hội thi cấp huyện

  Nội dung chi, mức chi bằng 50% của các mức chi quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này.

  5. Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở

  a) Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh (bao gồm cả biên soạn, thẩm định, biên tập): 75.000 đồng/trang/350 từ.

  b) Bồi dưỡng phát thanh

  - Phát thanh bằng tiếng Việt

  15.000 đồng/lần.

  - Phát thanh bằng tiếng dân tộc

  20.000 đồng/lần.

  c) Tài liệu phát thanh phải được Thủ trưởng cơ quan truyền thông; phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật thẩm định.

  6. Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

  - Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm: Theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật: 2.000.000 đồng/tủ/năm.

  - Rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 tháng/lần: 100.000 đồng/lần.

  - Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách: 50.000 đồng/lần/người nhưng tối đa không quá 04 lần/năm.

  7. Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình, Đề án, Kế hoạch, đánh giá thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật

  a) Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của các ngành, địa phương

  - Cấp tỉnh

  50.000 đồng/báo cáo.

  - Cấp huyện

  25.000 đồng/báo cáo.

  b) Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án 50.000 đồng/văn bản.

  c) Viết báo cáo

  - Báo cáo định kỳ hàng năm của các ngành, địa phương theo quy định:

  + Báo cáo của UBND tỉnh

  3.000.000 đồng/báo cáo.

  + Báo cáo các ngành tỉnh

  1.000.000 đồng/báo cáo.

  + Báo cáo của cấp huyện

  1.000.000 đồng/báo cáo.

  + Báo cáo của cấp xã

  500.000 đồng/báo cáo.

  - Báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền:

  + Báo cáo của UBND tỉnh

  3.000.000 đồng/báo cáo.

  + Báo cáo các ngành tỉnh

  1.000.000 đồng/báo cáo.

  + Báo cáo của cấp huyện

  1.000.000 đồng/báo cáo.

  + Báo cáo của cấp xã

  500.000 đồng/báo cáo.

  - Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền:

  + Báo cáo của UBND tỉnh

  1.000.000 đồng/báo cáo.

  + Báo cáo các ngành tỉnh

  300.000 đồng/báo cáo.

  + Báo cáo của cấp huyện

  300.000 đồng/báo cáo.

  + Báo cáo của cấp xã

  200.000 đồng/báo cáo.

  - Các loại báo cáo trên phải đúng thời gian, nội dung theo yêu cầu; trường hợp báo cáo không đúng thời gian, nội dung yêu cầu thì không được thanh toán.

  8. Chi khen thưởng xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố

  Việc khen thưởng xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn hoặc tiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền.

  9. Các nội dung, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở khác không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC- BTP, ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

  Điều 3. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật

  1. Hằng năm các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và văn bản liên quan, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật đã được phê duyệt, xây dựng, ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của năm để làm căn cứ lập dự toán ngân sách.

  2. Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí chi tiết phải đảm bảo đúng nội dung chi, mức chi theo quy định cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cung cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

  3. Đối với kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật và kinh phí hỗ trợ từ trung ương thực hiện theo quy định tại điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP.

  4. Việc lập dự toán, quản lý, phân bổ, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Điều 4.

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

  Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - Bộ Tài chính;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
  - Cổng TTĐT tỉnh;
  - Công báo;
  - Lưu: NC, HC.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Trần Thành Nghiệp

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 16/12/2002 Hiệu lực: 01/01/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 03/12/2004 Hiệu lực: 01/04/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
  Ban hành: 27/01/2014 Hiệu lực: 14/03/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  Ban hành: 30/01/2011 Hiệu lực: 09/02/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  06
  Quyết định 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
  Ban hành: 25/01/2010 Hiệu lực: 02/04/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Ban hành: 21/09/2010 Hiệu lực: 05/11/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Thông tư liên tịch 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng Ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
  Ban hành: 26/04/2012 Hiệu lực: 12/06/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 14/2014/QĐ-UBND Sóc Trăng lập dự toán thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
  Số hiệu:14/2014/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:29/08/2014
  Hiệu lực:08/09/2014
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Thành Nghiệp
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X