hieuluat

Quyết định 1485/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1485/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
  Ngày ban hành:30/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/09/2020Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH
  _______

  Số: 1485/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

  __________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

  Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

  - Kho bạc nhà nước;

  - Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);

  - Cục TH&TKTC (để công khai);

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Lưu: VT, KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

  Tạ Anh Tuấn

  Phụ lục số I.a

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục Kế hoạch - Tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

  Mã số KBNN giao dịch: 0011

  (Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị tính: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó:

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

  1

  2

  3 = 4+5

  4

  5

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  -254.674,440

  -254.674,440

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  -254.674,440

  -254.674,440

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  -254.674,440

  -254.674,440

  0

  a

  Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

  -115.398,000

  -115.398,000

  0

  b

  Chi khác

  -139.276,440

  -139.276,440

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  Ghi chú:

  - Mục 1.1: Điều chỉnh để bố trí dự toán cho các đơn vị được Bộ giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình hợp tác năm 2020 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính (trong đó 1.1.a là số dư dự toán năm 2019 chuyển sang)./.

   

  Phụ lục số I.b

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục Kế hoạch - Tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

  Mã số KBNN giao dịch: 0003

  (Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị tính: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

  1

  2

  3 = 4+5

  4

  5

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  -189.794,360

  -189.794,360

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  -189.794,360

  -189.794,360

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  -189.794,360

  -189.794,360

  0

  a

  Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

  -189.794,360

  -189.794,360

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  Ghi chú:

  - Mục 1.1: Điều chỉnh dự toán (số dư dự toán năm 2019 chuyển sang) để bổ sung dự toán cho các đơn vị được Bộ giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình hợp tác năm 2020 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính.

   

  Phụ lục số II

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
  Đơn vị: Cục Tin học và Thống kê tài chính

  số đơn vị QHNSNN: 1108686

  (Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị tính: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

  1

  2

  3 = 4+5

  4

  5

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  139.380

  139.380

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  139.380

  139.380

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  139.380

  139.380

  0

  a

  Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

  139.380

  139.380

  0

  2

  Kỉnh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  Ghi chú: Mục 1.1.a: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2020 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính./.

   

  Phụ lục số III

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
  Đơn vị: Học viện Tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1110610

  (Kèm theo Quyết định số 1485/-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị tính: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

  1

  2

  3 = 4+5

  4

  5

  I

  QUẪN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  658.720

  658.720

  0

  1

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  658.720

  658.720

  0

  1.1

  Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

  658.720

  658.720

  0

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  0

  0

  0

  Ghi chú:

  - Mục 1.1: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2020 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính.

  - Dự toán Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện, không được xác định tiết kiệm./.

   

  Phụ lục số IV

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057457

  Mã số KBNN nơi giao dịch: 0417

  (Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị tính: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

  1

  2

  3 = 4+5

  4

  5

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  180.347

  180.347

  0

  1

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  180.347

  180.347

  0

  1.1

  Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

  180.347

  180.347

  0

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  0

  0

  0

  Ghi chú:

  - Mục 1.1: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2020 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính.

  - Dự toán Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện, không được xác định tiết kiệm./.

   

  Phụ lục số V

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục Tài chính doanh nghiệp

  số đơn vị QHNSNN: 1057627

  Mã số KBNN giao dịch : 0011

  (Kèm theo Quyết định số 1485/-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị tính: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

  1

  2

  3 = 4+5

  4

  5

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  -97.500

  -97.500

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  -97.500

  -97.500

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  -97.500

  -97.500

  0

  a

  Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

  -97.500

  -97.500

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  Ghi chú: Mục 1.1.a: Điều chỉnh giảm dự toán Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào còn dư năm 2019 chuyển sang năm 2020 (do không có danh mục thực hiện trong năm 2020)./.

   

  Phụ lục số VI

   

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1110918

  (Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị tính: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

  1

  2

  3 = 4+5

  4

  5

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  -436.478

  -436.478

  0

   

   

   

   

   

  1

  Kỉnh phí hoạt động thường xuyên

  -436.478

  -436.478

  0

  1.1

  Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

  -436.478

  -436.478

  0

   

   

   

   

   

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Mục 1.1: Điều chỉnh giảm dự toán Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào còn dư năm 2019 chuyển sang năm 2020 (do không có danh mục thực hiện trong năm 2020)./.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  Ban hành: 26/07/2017 Hiệu lực: 26/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 2166/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính
  Ban hành: 24/10/2017 Hiệu lực: 24/10/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 1575/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020
  Ban hành: 08/10/2020 Hiệu lực: 08/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản sửa đổi, bổ sung (01)
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1485/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Số hiệu:1485/QĐ-BTC
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:30/09/2020
  Hiệu lực:30/09/2020
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Tạ Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Đã sửa đổi
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X