Quyết định 1500/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:1500/QĐ-BTCNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày ban hành:30/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/06/2016Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Hành chính
 • BỘ TÀI CHÍNH
  --------

  Số: 1500/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  ----------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

  Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 300 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định công bố TTHC (theo danh mục đính kèm).

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lãnh đạo Bộ;
  - Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
  - Website Bộ Tài chính;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, TCT(VT, TTHT, PC (3b)).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

   

   

  DANH MỤC

  CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THUẾ BỊ BÃI B
  (Đính kèm Quyết định số ..…./QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Số Quyết định

  Ghi chú

  1

  Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

   

  2

  Quyết định số 3348/QĐ-BTC ngày 23/12/2010

   

  3

  Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011

   

  4

  Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011

   

  5

  Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011

   

  6

  Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30/8/2012

   

  7

  Quyết định số 693/QĐ-BTC ngày 5/4/2013

   

  8

  Quyết định số 1378/QĐ-BTC ngày 13/6/2014

   

  9

  Quyết định số 2437/QĐ-BTC ngày 22/9/2014

   

  10

  Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/9/2014

   

  11

  Quyết định số 2482/QĐ-BTC ngày 25/9/2014

   

  12

  Quyết định số 2632/QĐ-BTC ngày 13/10/2014

   

  13

  Quyết định số 2815/QĐ-BTC ngày 31/10/2014

   

  14

  Quyết định số 3302 /QĐ-BTC ngày 23/12/2014

   

  15

  Quyết định số 274 /QĐ-BTC ngày 11/02/2015

   

  16

  Quyết định số 558/QĐ-BTC ngày 23/3/2015

   

  17

  Quyết định số 1194/QĐ-BTC ngày 23/6/2015

   

  18

  Quyết định số 1314/QĐ-BTC ngày 01/7/2015

   

  19

  Quyết định số 1315/QĐ-BTC ngày 01/7/2015

   

  20

  Quyết định số 1863/QĐ-BTC ngày 01/7/2015

   

  21

  Quyết định số 2180/QĐ-BTC ngày 20/10/2015

   

  22

  Quyết định số 2493/QĐ-BTC ngày 26/11/2015

   

  23

  Quyết định số 542/QĐ-BTC ngày 22/3/2016

   

  24

  Quyết định số 626/QĐ-BTC ngày 30/3/2016

   

  25

  Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 15/4/2016

   

  26

  Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 03/7/2014

  Bãi bỏ Mục B “TTHC thuộc lĩnh vực thuế” Phụ lục Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số…..…./QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  Phần I.

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

  1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế

   

  STT

  Tên TTHC

  Căn cứ pháp lý

  Cơ quan thực hiện

  Ghi chú

  1

  Đề nghị tham vấn áp dụng APA trước khi nộp hồ sơ chính thức

  Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

  2

  Đề nghị áp dụng APA chính thức

  Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

  3

  Rút đơn và dừng đàm phán APA

  Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

  4

  Thỏa thuận song phương

  Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

  5

  Sửa đổi APA

  Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

  6

  Hủy bỏ APA

  Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

  7

  Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

  Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

  8

  Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

  Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

  9

  Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử/Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử/Đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

  Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

  10

  Giao dịch điện tử trong Đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các thủ tục đăng ký thuế khác/ Khai thuế/ Nộp thuế/ Hoàn thuế

  Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

  11

  Đề nghị cung cấp dịch vụ T-VAN/ Thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến thỏa thuận đã ký/ Ngừng cung cấp dịch vụ T-VAN

  Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

  12

  Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN/ Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN/ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

  Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính

  Tổng cục Thuế

   

   

  II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế

   

  STT

  Tên TTHC

  Căn cứ pháp lý

  Cơ quan thực hiện

  Ghi chú

  1

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  2

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  3

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là Người điều hành, công ty điều hành chung, doanh nghiệp liên doanh và tổ chức được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần lãi được chia của Việt Nam thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn (sau đây gọi chung là Người điều hành).

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  4

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (bao gồm cả nhà thầu nhận phần lãi được chia), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  5

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  6

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  7

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trường hợp có hoàn thuế giá trị gia tăng).

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  8

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  9

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế:

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  10

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Cục Thuế

   

  11

  Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  12

  Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  13

  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  14

  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc) thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  15

  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  16

  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Cục Thuế

   

  17

  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Cục Thuế

   

  18

  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với nhà đầu tư khi chuyển nhượng phần vốn góp trong tổ chức kinh tế, chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  19

  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  20

  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  21

  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  22

  Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  23

  Khôi phục mã số thuế

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  24

  Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  25

  Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  26

  Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  27

  Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Cục Thuế

   

  28

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Cục Thuế

   

  29

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Cục Thuế

   

  30

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Cục Thuế

   

  31

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Cục Thuế

   

  32

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Cục Thuế

   

  33

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Cục Thuế

   

  34

  Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  35

  Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

  Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  36

  Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  37

  Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  38

  Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

   

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

  Cục Thuế

   

  39

  Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  40

  Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  41

  Khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

   

   

  42

  Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

  Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  43

  Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông

  Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  44

  Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

  Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  45

  Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

  Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  46

  Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

  Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  47

  Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Thông tư số 78/2014/TT-BTC

  Cục Thuế

   

  48

  Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu.

  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  49

  Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  50

  Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  51

  Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện mà nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh có/hoặc không có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc.

  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  52

  Khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

  Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  53

  Khai cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có vốn nhà nước nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.

  Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  54

  Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN)

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  55

  Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  56

  Khai quyết toán thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  57

  Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

  Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  58

  Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  59

  Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  60

  Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  61

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  62

  Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  63

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  64

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  65

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  66

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  67

  Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại nước ngoài

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

   

   

  68

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  69

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

  Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  70

  Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  71

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế.

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  72

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  73

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  74

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  75

  Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  76

  Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú.

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  77

  Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác.

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  78

  Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  79

  Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  80

  Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  81

  Khai khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  82

  Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  83

  Khai khoản thu điều tiết tháng

  Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  84

  Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm

  Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  85

  Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

  Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  86

  Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.

  Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  87

  Khai quyết toán thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  88

  Thông báo tỷ lệ tạm nộp thuế đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

  Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  89

  Khai thuế tài nguyên đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện không có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  90

  Khai thuế tài nguyên trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  91

  Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

  Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  92

  Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

  Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  93

  Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  94

  Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  95

  Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản.

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  96

  Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ.

  Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  97

  Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro

  Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  98

  Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Vietsovpetro

  Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  99

  Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại/ Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro

  Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  100

  Khai quyết toán thuế tài nguyên/ Khai quyết toán phụ thu/ Khai quyết toán thuế TNDN áp dụng cho Vietsovpetro

  Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  101

  Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  102

  Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  103

  Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  104

  Khai thuế môn bài

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  105

  Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  106

  Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  107

  Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  108

  Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  109

  Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  110

  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  111

  Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  112

  Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  113

  Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  114

  Cấp hóa đơn lẻ

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  115

  Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  116

  Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  117

  Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

  Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  118

  Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

  Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  119

  Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

  Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  120

  Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  121

  Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  122

  Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  123

  Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  124

  Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  125

  Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  126

  Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  127

  Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  128

  Hoàn các loại thuế, phí khác

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  129

  Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

  Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  130

  Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

  Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  131

  Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

  Thông tư số 76/2014/TT-BTC.

  Cục Thuế

   

  132

  Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

  Thông tư số 77/2014/TT-BTC.

  Cục Thuế

   

  133

  Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

  Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  134

  Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

  Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  135

  Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

  Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  136

  Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  137

  Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề và thu nhập của giáo viên, giáo sư và người nghiên cứu

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  138

  Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  139

  Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh hoặc thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng phát sinh tại Việt Nam do tổ chức, cá nhân trả thu nhập ở nước ngoài chi trả.

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  140

  Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với Nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN, có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  141

  Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu - đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  142

  Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ vận tải hàng không

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  143

  Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  144

  Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với tái bảo hiểm nước ngoài

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  145

  Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp NTNN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  146

  Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  147

  Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế.

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  148

  Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  149

  Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  150

  Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  151

  Nộp dần tiền thuế nợ

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  152

  Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  153

  Gia hạn nộp thuế

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  154

  Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  155

  Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  156

  Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

  Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  157

  Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

  Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  158

  Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế

  Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  159

  Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi

  Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  160

  Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa

  Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  161

  Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán

  Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  162

  Báo cáo APA thường niên

  Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  163

  Báo cáo APA đột xuất

  Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  164

  Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước

  Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

  165

  Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước

  Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính

  Cục Thuế

   

   

  1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế

   

  STT

  Tên TTHC

  Căn cứ pháp lý

  Cơ quan thực hiện

  Ghi chú

  1

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  2.

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  3

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  4

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  5

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  6

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  7

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế:

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  8

  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  9

  Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  10

  Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  11

  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  12

  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  13

  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan Thuế.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  14

  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  15

  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  16

  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  17

  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  18

  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  19

  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  20

  Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  21

  Khôi phục mã số thuế

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  22

  Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  23

  Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  24

  Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  25

  Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  26

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  27

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  28

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  29

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  30

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  31

  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

   

  Chi cục Thuế

   

  32

  Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  Thông tư số

  26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  33

  Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

  Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  34

  Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  35

  Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  36

  Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

  Chi cục Thuế

   

  37

  Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

  Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

  Chi cục Thuế

   

  38

  Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  39

  Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu.

  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  40

  Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  41

  Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính;

  Chi cục Thuế

   

  42

  Khai thuế đối với đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh.

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  43

  Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  44

  Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn góp (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  45

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  46

  Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  47

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  48

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  49

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  50

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  51

  Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai)

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  52

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng.

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  53

  Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại Việt Nam

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  54

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  55

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  56

  Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  57

  Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  58

  Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  59

  Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác.

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  60

  Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  61

  Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  62

  Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  63

  Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC;

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC

  Chi cục Thuế

   

  64

  Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  65

  Khai thuế năm đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  66

  Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

  Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  67

  Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

  Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  68

  Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  69

  Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  70

  Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản.

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  71

  Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ.

  Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính

   

  Chi cục Thuế

   

  72

  Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính;

  Chi cục Thuế

   

  73

  Khai thuế môn bài

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  74

  Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  75

  Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  76

  Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  77

  Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  78

  Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  79

  Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  80

  Khai lệ phí trước bạ nhà đất

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 34/2013/TT-2013 ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính;

  Chi cục Thuế

   

  81

  Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  82

  Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  83

  Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  84

  Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  85

  Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN)

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  86

  Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  87

  Khai quyết toán thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  88

  Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

  Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  89

  Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  90

  Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  91

  Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  92

  Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  93

  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  94

  Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính;

  Chi cục Thuế

   

  95

  Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  96

  Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  97

  Cấp hóa đơn lẻ

  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  98

  Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  99

  Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  100

  Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

  Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  101

  Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

  Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

   

   

  102

  Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

  Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  103

  Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  104

  Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  105

  Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  106

  Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  107

  Hoàn các loại thuế, phí khác

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  108

  Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  109

  Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn; do bị tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo.

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  110

  Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  111

  Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế.

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  112

  Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

  Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  113

  Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

  Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  114

  Miễn, giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh

  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính .

  Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

  Chi cục Thuế

   

  115

  Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  116

  Nộp dần tiền thuế nợ

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  117

  Gia hạn nộp thuế

  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  118

  Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  119

  Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  120

  Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  121

  Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

  Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  122

  Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước

  Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

  123

  Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước

  Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính

  Chi cục Thuế

   

   

   

  FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 21/2012/QH13
  Ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 215/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  Ban hành: 23/12/2013 Hiệu lực: 15/02/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
  Ban hành: 06/01/2015 Hiệu lực: 06/01/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Quyết định 1902/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế
  Ban hành: 10/08/2009 Hiệu lực: 10/08/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  08
  Quyết định 586/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
  Ban hành: 11/03/2011 Hiệu lực: 11/03/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  09
  Quyết định 1008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
  Ban hành: 05/05/2011 Hiệu lực: 05/05/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  10
  Quyết định 1782/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
  Ban hành: 26/07/2011 Hiệu lực: 26/07/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  11
  Quyết định 2151/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
  Ban hành: 30/08/2012 Hiệu lực: 30/08/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  12
  Quyết định 693/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố các thủ tục hành chính về thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
  Ban hành: 05/04/2013 Hiệu lực: 05/04/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  13
  Quyết định 1378/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
  Ban hành: 13/06/2014 Hiệu lực: 01/10/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  14
  Quyết định 2437/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
  Ban hành: 22/09/2014 Hiệu lực: 26/11/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  15
  Quyết định 2438/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
  Ban hành: 22/09/2014 Hiệu lực: 22/09/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  16
  Quyết định 2482/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
  Ban hành: 25/09/2014 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  17
  Quyết định 2815/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
  Ban hành: 31/10/2014 Hiệu lực: 20/12/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  18
  Quyết định 3302/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
  Ban hành: 23/12/2014 Hiệu lực: 01/09/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  19
  Quyết định 274/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
  Ban hành: 11/02/2015 Hiệu lực: 01/10/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  20
  Quyết định 558/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
  Ban hành: 23/03/2015 Hiệu lực: 05/02/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần (06)
  Văn bản sửa đổi, bổ sung (02)
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1500/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Số hiệu:1500/QĐ-BTC
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:30/06/2016
  Hiệu lực:30/06/2016
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực (21)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới