hieuluat

Quyết định 1597/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1597/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Quang Hải
  Ngày ban hành: 20/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH

  --------

  Số: 1597/QĐ-BTC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

  ---------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-BTC ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Tổng cục Hải quan theo phụ lục đính kèm.

  Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 được điều chỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

  - KBNN;

  - Cục TH&TKTC (để công khai);

  - Lưu: VT, KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Huỳnh Quang Hải

  .

   

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

  Đơn vị: Tổng cục Hải quan

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1059110

  (Kèm theo Quyết định số 1597/QĐ-BTC ngày 20/8/2019)

   

  Đơn vị tính: Nghìn đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  I

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1

  Các nội dung chi được tính tiết kiệm

  -5.134.777

  13.745.523

  -18.880.300

  2

  Các nội dung chi không được tính tiết kiệm

  5.134.777

  -13.745.523

  18.880300

  2.1

  Chi thuê trụ sở

  710.350

  710.350

   

  2.2

  Chi các nghiệp vụ đặc thù về chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát hải quan, tình báo hải quan nhằm ngăn chặn các hành vi trốn lậu thuế, vi phạm phát luật và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

  12.675.947

  12.675.947

   

  2.3

  Chi mua vật tư, ấn chỉ

  1.154.300

  -17.726.000

  18.880.300

  2.4

  Chi trang phục

  -19.490.694

  -19.490.694

   

  2.5

  Chi huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ, chi quản lý rủi ro và các khoản chi nghiệp vụ đặc thù khác

  11.567.773

  11.567.773

   

  2.7

  Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

  9.758.252

  9.758.252

   

  2.8

  Chi đoàn công tác nước ngoài, đóng niên liễm

  -241.151

  -241.151

   

  2.9

  Chi bồi thường thiệt hại cho tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ

  -11.000.000

  -11.000.000

   

  II

  Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

  0

  0

  0

  1

  Chi ứng dụng công nghệ thông tin

  -32.148.000

  -32.148.000

   

  2

  Chi đầu tư xây dựng

  140.000.000

  140.000.000

   

  3

  Chi mua sắm tài sản

  -39.426.686

  -39.426.686

   

  4

  Chi sửa chữa tài sản

  -68.425.314

  -68.425.314

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục II.1: Thực hiện theo kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1595/QĐ-BTC ngày 20/8/2019.

  2. Mục II.2: Thực hiện theo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1596/QĐ-BTC ngày 20/8/2019.

  3. Mục II.3: Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm phê duyệt mua sắm các tài sản theo Quyết định số 394/QĐ-BTC ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và đảm bảo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định.

  4. Tổng cục Hải quan:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2019 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2019 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo thuyết minh phân bổ dự toán và quyết định giao dự toán năm 2019 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới