hieuluat

Quyết định 1705/QĐ-BTC thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1705/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 29/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 1705/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025

  --------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thc hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Thủ tướng CP (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Nội vụ;
  - Lãnh đạo
  Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, TCCB (20b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

   

  KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

  CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1705/QĐ-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

  1. Mục tiêu

  Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài chính tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai “Tuyên bASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trong ngành tài chính.

  2. Yêu cầu

  - Gắn liền việc thực hiện các mục tiêu ASEAN của Đề án số 1439 với các nhiệm vụ của Bộ Tài chính đến năm 2025.

  - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính; đặc biệt là xây dựng đội ngũ chuyên gia trong từng lĩnh vực của ngành tài chính để thu hẹp dần khoảng cách với các nước trong Cộng đồng ASEAN.

  - Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đã đề ra đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ và chất lượng đầu ra.

  - Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động hàng năm và theo giai đoạn.

  II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

  Để thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả Đề án s1439, Bộ Tài chính tập trung thực hiện các nhóm giải pháp sau:

  1. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến công chức, viên chức ngành tài chính về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức; đẩy mnh hợp tác, tham vấn và chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ trong lĩnh vực tài chính.

  2. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính theo hướng minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới đảm bảo có sự lồng ghép, tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN.

  3. Cải cách hệ thống tổ chức, thực thi công vụ hành chính, tiếp thu hiệu quả nguyên tắc quản trị ASEAN vào chương trình ci cách công vụ.

  4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bộ Tài chính.

  5. Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ ngoại ngữ, tin học và đạo đức công vụ cho công chức, viên chức ngành tài chính đáp ứng yêu cầu thu hẹp khoảng cách của Cộng đồng ASEAN.

  6. Đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai, trao đổi kinh nghiệm thực hiện giữa Bộ Tài chính với các Bộ, ngành, địa phương về các nội dung liên quan đến hợp tác ASEAN.

  7. Đẩy mạnh việc vận động nguồn lực các tổ chức trong nước và quốc tế, các Quỹ của ASEAN và các đối tác của ASEAN cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

  8. Tăng cường hợp tác giáo dục giữa các nước thành viên ASEAN, thông qua liên kết giữa các trường đại học với các trường đại học và giữa các trường đại học với doanh nghiệp, từ đó có sự trao đổi và dịch chuyển sinh viên khối kinh tế - tài chính nhằm phát triển giáo dục trong Cộng đồng ASEAN.

  III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Tổ chức cán bộ

  - Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hành động này, định kỳ báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch hành động được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ vi Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan để thực hiện đánh giá giữa kỳ vào năm 2022 và cuối kỳ năm 2025 về kết quthực hiện Đ án.

  - Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ xây dựng chương trình, tchức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, các hội nghị, hội thảo để bồi dưỡng kiến thức của công chức, viên chức ngành tài chính về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN và nền công vụ các nước ASEAN.

  2. Văn phòng Bộ

  - Phi hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động thuộc chương trình công tác hàng năm của Bộ Tài chính.

  - Chủ trì phối hợp với các cơ quan báo, tạp chí trong ngành tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác ASEAN thuộc lĩnh vực công vụ, công chức trong ngành tài chính.

  3. Vụ Hợp tác quốc tế

  - Phối hợp với Văn phòng Bộ, các cơ quan báo, tạp chí trong ngành tài chính tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác ASEAN về lĩnh vực công vụ, công chức trong ngành tài chính.

  - Chủ trì thực hiện trao đổi, phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong thực hiện hoạt động công vụ, công chức thuộc lĩnh vực tài chính.

  4. Vụ Pháp chế

  Chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát hệ thống văn bn quy phạm pháp luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phù hợp các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN.

  5. Cục Tin học và Thống kê tài chính

  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bộ.

  6. Cục Kế hoạch - Tài chính

  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cân đối, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính.

  7. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

  - Triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch hành động. Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị xem xét ban hành kế hoạch hành động của đơn vị đảm bảo cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

  - Định kỳ trước ngày 01 tháng 12 hàng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp trình Bộ trưởng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ qua Bộ Nội vụ

  - Hàng năm, căn cứ văn bản hướng dẫn lập dự toán chi NSNN, các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch hành động có trách nhiệm lập dự toán kinh phí các hoạt động liên quan, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định gửi Cục Kế hoạch - Tài chính rà soát, tổng hợp, báo cáo xem xét, phê duyệt.

  - Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính.

  Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các đơn vị chủ động kiến nghị Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

   

   

  BỘ TÀI CHÍNH

   

  DANH MỤC

  CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025” CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  (Kèm theo K
  ế hoạch hành động của Bộ Tài chính tại Quyết định số 1705/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  TT

  Nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án

  Hoạt động cụ thể liên quan của các đơn vị

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  1

  Tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến công chức, viên chức ngành tài chính về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức; đẩy mạnh hợp tác, tham vấn và chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN về cách thức quản lý nn công vụ trong lĩnh vực tài chính.

  1.1. Tổ chức Hội thảo hàng năm phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm của các nước ASEAN về quản lý hành chính, công vụ đối với công chức, viên chức ngành tài chính.

  - Vụ Hợp tác quốc tế,

  - Vụ Tổ chức cán bộ.

  Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019 - 2025

  1.2. Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, tình hình hợp tác ASEAN hàng năm đối với công chức, viên chức ngành tài chính, đặc biệt với công chức, viên chức khối đối ngoại trong ngành.

  - Vụ Hợp tác quốc tế,

  - Vụ Tổ chức cán bộ.

  Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019 - 2025

  1.3. Từng bước đưa các nội dung về đổi mới, sáng tạo của nền công vụ ASEAN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài chính.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Vụ Hợp tác quốc tế; các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019 - 2025

  1.4. Tổ chức các đoàn công tác hàng năm trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý cán bộ với Bộ Tài chính Lào.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Vụ Hp tác quốc tế

  2019 - 2022

  2

  Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính theo hướng minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới đảm bảo có sự lồng ghép, tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN.

  Nghiên cu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về lĩnh vực quản lý giá, thẩm định giá phù hợp với các hiệp định, thỏa thuận chung khối ASEAN mà Việt Nam là quốc gia thành viên (pháp luật cộng đồng ASEAN), đảm bảo có sự lồng ghép, tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả ASEAN hướng tới mở rộng hợp tác trong Khu vực cộng đồng ASEAN giai đoạn 2020-2025.

  Vụ Pháp Chế, Cục Quản lý giá

  Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019 - 2025

  3

  Cải cách hệ thống tổ chức, thực thi công vụ hành chính, tiếp thu hiu quả nguyên tắc quản trị ASEAN vào chương trình cải cách công vụ.

  3.1. Sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019-2025

  3.2. Sắp xếp lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tài chính.

  3.3. Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động của các cơ sgiáo dục đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đơn vị.

  4

  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điu hành hoạt động của Bộ Tài chính

  4.1. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025 theo Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  Cục Tin học và Thống kê tài chính

  Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019-2025

  4.2. Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên nền tảng tiên tiến, hiện đại.

  Tổng cục Thuế

   

  2019 - 2025

  4.3. Triển khai cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành Thuế, tiến tới phân tích, xử lý dữ liệu lớn phục vụ công tác dự báo số thu, quản lý rủi ro vthuế.

  Tổng Cục Thuế

   

  2019 - 2025

  5

  Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học và đạo đức công vụ cho công chức, viên chức ngành tài chính đáp ứng yêu cầu thu hẹp khoảng cách của Cộng đồng ASEAN

  5.1. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính của Bộ Tài chính.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các tổ chức đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

   

  5.2. Tăng cường thu hút, tuyển chọn nhân tài, tuyển chọn lãnh đạo, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

  Vụ Tổ chức cán bộ; các Tổng cục và tương đương

  Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019 - 2025

  5.3. Đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ... hướng đến đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính; các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019-2025

  5.4. Liên tục xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng, trong đó tập trung trọng tâm vào triển khai xây dựng, biên soạn các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nghiệp vụ chuyên môn theo vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quản lý cũng như thực thi công vụ của Bộ Tài chính, tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hành chính, Tin học, ngoại ngữ và đạo đức công vụ cho công chức, viên chức ngành tài chính đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

  5.5. Xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, chất lượng hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

  5.6. Cử công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo yêu cu vị trí việc làm hướng đến đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

  5.7. Xây dựng, ban hành quy định về văn hóa công sở gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính hướng đến phù hợp các tiêu chuẩn về giá trị chung của nền công vụ các nước ASEAN trong lĩnh vực tài chính.

  5.8. Thúc đẩy hợp tác, trao đổi và xây dựng cộng đồng chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.

  5.9. Tạo điều kiện cử công chức, viên chức ngành tài chính tham gia vào các diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên đề hoặc hội nghị thường niên khối các nước ASEAN trong lĩnh vực tài chính mà Việt Nam là thành viên chính thức để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kiến thức kỹ năng quản lý công vụ, về chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao rèn luyện kỹ năng hợp tác, đối ngoại, giao tiếp ngoại ngữ trong môi trường quốc tế.

  - Vụ Hợp tác quốc tế,

  - Vụ Tổ chức cán bộ.

  Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019 - 2025

  6

  Đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai hợp tác ASEAN giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương về các nội dung của Đề án.

   

  Vụ Hợp tác quốc tế

  Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019 - 2025

  7

  Đẩy mạnh việc vận động nguồn lực các tổ chức trong nước và quốc tế, các Quỹ của ASEAN và các đối tác của ASEAN cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

   

  Vụ Hợp tác quốc tế

  Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019 - 2025

  8

  Tăng cường hợp tác giáo dục giữa các nước thành viên ASEAN, thông qua liên kết giữa các trường đại học với các trường đại học và giữa các trường đại học với doanh nghiệp, từ đó có sự trao đổi và dịch chuyển sinh viên nhằm phát triển giáo dục trong Cộng đồng ASEAN.

   

  Các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc B

  Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

  2019 - 2025

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1705/QĐ-BTC thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu: 1705/QĐ-BTC
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 29/08/2019
  Hiệu lực: 29/08/2019
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới