hieuluat

Quyết định 1740/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1740/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
  Ngày ban hành:04/11/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH

  _________

  Số: 1740/QĐ-BTC

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

  _________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

  Công văn số 8281/BTC-HCSN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về xác định số kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020;

  Căn cứ các Quyết định: số 2757/QĐ-BTC ngày 26/12/2019, số 343/QĐ-BTC ngày 13/3/2020, số 524/QĐ-BTC ngày 15/4/2020, số 864/QĐ-BTC ngày 18/6/2020, số 980/QĐ-BTC ngày 26/6/2020 và số 1029/QĐ-BTC ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc giao, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

  Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

  - Cục THTK (để công khai);

  - Kho bạc nhà nước;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Lưu: VT, KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Tạ Anh Tuấn

   

   

  Phụ lục I

  TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CẮT GIẢM VÀ TIẾT KIỆM THÊM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

  (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung/Đơn vị

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm 6 tháng cuối năm 2020

  Tổng cộng

  Quản lý hành chính (Khoản 341)

  Sự nghiệp khoa học công nghệ (Khoản 102)

  Sự nghiệp giáo dục đào tạo (khoản 081)

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

  463.710.260

  462.189.860

  1391.600

  128.800

   

   

   

   

   

   

  I

  Nguồn NSNN

  396.143.060

  394.622.660

  1.391.600

  128.800

  I.1.

  Dự toán đã phân bổ

  334973.860

  333.453.460

  1.391.600

  128.800

  1.1

  Tổng cục Thuế

  148.833.790

  148.833.790

   

   

  1.2

  Tổng cục Hải quan

  157.111.600

  157.111.600

   

   

  1.3

  Tổng cục Dự trữ nhà nước

  9235.880

  9.235.880

   

   

  1.4

  Cục Kế hoạch - Tài chính

  14.946.680

  14.946.680

   

   

  1.5

  Cục Tin học và Thống kê tài chính

  268.820

  268.820

   

   

  1.6

  Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

  46.500

  46.500

   

   

  1.7

  Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

  10.500

  10.500

   

   

  1.8

  Cục Quản lý giá

  880.000

  880.000

   

   

  1.9

  Cục Quản lý công sản

  295.550

  295.550

   

   

  1.10

  Cục Tài chính doanh nghiệp

  202.500

  202.500

   

   

  1.11

  Cơ quan Đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh

  432.850

  432.850

   

   

  1.12

  Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

  814.490

  814.490

   

   

  1.13

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  128.800

   

   

  128.800

  1.14

  Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

  227.500

  227.500

   

   

  1.15

  Viện Chiến lược và chính sách tài chính

  1.391.600

   

  1.391.600

   

  1.16

  Thời báo Tài chính Việt Nam

  146.800

  146.800

   

   

  1.2

  Dự toán chưa đủ điều kiện phân bổ

  61.169.200

  61.169.200

   

   

  1

  Tổng cục Thuế

  38.760.000

  38.760.000

   

   

  2

  Tổng cục Hải quan

  22.409.200

  22.409.200

   

   

  II

  Nguồn thu phí được để lại sử dụng

  19.485.490

  19.485490

   

   

  1

  Tổng cục Hải quan

  5.585.730

  5.585.730

   

   

  2

  Ủy ban Chứng khoán nhà nước

  5.568.800

  5.568.800

   

   

  3

  Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

  2.170.840

  2.170.840

   

   

  4

  Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

  6.160.120

  6.160.120

   

   

  III

  Nguồn thu hoạt động nghiệp vụ được để lại sử dụng

  48.081.710

  48.081.710

   

   

  1

  Kho bạc nhà nước

  48.081.710

  48.081.710

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục II

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Tổng Cục thuế

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1056271

  (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Vốn viện trợ

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  1.1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  Các nội dung chi được tính tiết kiệm

  -133.856.624

  -133.856.624

  0

  1.2

  Các nội dung chi không tính tiết kiệm

  -1.449.000

  1.449.000

  0

  a

  Chi đoàn công tác nước ngoài

  -1.449.000

  -1.449.000

  0

  13

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  135305.624

  135305.624

  0

  2

  Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

  0

  0

  0

  2.1

  Chi ứng dụng công nghệ thông tin

  -1.618.887

  -1.618.887

  0

  2.2

  Chi mua sắm tài sản

  -1.910.730

  -1.910.730

  0

  2.3

  Chi sửa chữa tài sản

  -9.998.549

  -9.998.549

  0

  2.4

  Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  13.528.166

  13.528.166

  0

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Tổng cục Thuế:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

  Phụ lục III

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Tổng Cục hải quan

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1059110

  (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1.1

  Các nội dung chi được tính tiết kiệm

  -82.494330

  -76.908.600

  -5.585.730

  1.2

  Các nội dung chi không tính tiết kiệm

  -16.980.000

  -16.980.000

  0

  a

  Chi huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ, chi quản lý rủi ro và các khoản chi nghiệp vụ đặc thù khác

  -2.985.000

  -2.985.000

  0

  b

  Chi đoàn công tác nước ngoài, đóng niên liễm

  -13.995.000

  -13.995.000

  0

  1.3

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  99.474330

  93.888.600

  5.585.730

  2

  Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

  0

  0

  0

  2.1

  Chi mua sắm tài sản

  -57.114.000

  -57.114.000

  0

  2.2

  Chi sửa chữa tài sản (các công trình có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng)

  -6.109.000

  -6.109.000

  0

  23

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  63.223.000

  63.223.000

  0

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục I.1.3 (nguồn khác); Tổng cục Hải quan thực hiện nộp số kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Công văn số 8281/BTC-HCSN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020.

  2. Tổng cục Hải quan:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

   

   

  Phụ lục IV

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Kho bạc nhà nước

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057283

  (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đủ

  Nguồn NSNN

  Nguồn thu nghiệp vụ

  Nguồn Quỹ phát triển hoạt động ngành

   

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  1

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  0

   

  Trong đó:

  0

  0

  0

  0

  a

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  48.081.710

  0

  48.081.710

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục I.1.a: Kho bạc nhà nước thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Công văn số 8281/BTC-HCSN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính.

  2. Kho bạc Nhà nước:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

   

  Phụ lục V

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Tổng Cục Dự trữ nhà nước

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057357

  (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định múc

  -9.065.090

  -9.065.090

  0

  1.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  9.065.090

  9.065.090

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  2.1

  Chi khác

  -170.790

  -170.790

  0

  2.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  170.790

  170.790

  0

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Tổng cục Dự trữ nhà nước:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

   

  Phụ lục VI

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1058959

  (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính và nghiệp vụ chuyên môn

  -5.568.800

   

  -5.568.800

  1.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  5.568.800

  0

  5.568.800

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục I.1.2 (nguồn khác): Ủy ban Chứng khoán nhà nuớc thực hiện nộp số kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Công văn số 8281/BTC-HCSN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020.

  2. Ủy ban Chứng khoán nhà nước:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

   

   

  Phụ lục VIIa

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục kế hoạch – Tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

  Mã số KBNN giao dịch: 0011

  (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  -5.460.680

  -5.460.680

  0

   

  Trong đó:

   

   

   

  a

  Chi công tác phí

  -3.587.000

  -3.587.000

  ' 0

  b

   

  Chi khác

  -409.000

  -409.000

  0

  1.2

  Các khoản chi đặc thù ngoài định mức

  -2.969.000

  -2.969.000

  0

  1.3

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  8.429.680

  8.429.680

   

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  2.1

  Chi sửa chữa tài sản

  -145.000

  -145.000

  0

  2.2

  Chi vận hành, bảo trì trụ sở cơ quan Bộ

  -100.000

  -100.000

  0

  2.3

  Chi Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

  -329.000

  -329.000

  0

  2.4

  Chi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành Tài

  -175.000

  -175.000

  0

  2.5

  Chi khác

  -1.831.000

  -1.831.000

  0

  2.6

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  2.580.000

  2.580.000

  0

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục VIIb

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục Kế hoạch – Tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

  Mã số KBNN giao dịch: 0003

  (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  -3.937.000

  -3.937.000

  0

   

  Trong đó:

   

   

   

   

  - Đoàn ra

  -3.937.000

  -3.937.000

  0

  1.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chí thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  3.937.000

  3.937.000

  0

   

   

   

   

   

   
   

  Phụ lục VIII

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục Tin học – thống kê tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1108686

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  -268.820

  -268.820

  0

  1.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chí thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  268.820

  268.820

   

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  -3.937.000

  -3.937.000

  0

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục I.1.1 bao gồm: chi nhuận bút, viết bài, biên tập, cập nhật dữ liệu trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Chuyên trang Tin học Tài chính 54.579.344 đồng; chi mua gói cơ sở dữ liệu OECD và ProQuest Central năm 2020 là 205.000.000 đồng; cung cấp và sử dụng dịch vụ SMS trên mạng thông tin di động 9.240.656 đồng.

  2. Cục Tin học và Thống kê tài chính:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

   

  Phụ lục IX

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục quản lý công sản

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1110609

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức:

  -295.550

  -295.550

  0

   

  Trong đó:

   

   

   

  a

  Chi công tác phí cho các đoàn thanh tra, kiểm tra

  -176.750

  -176.750

  0

  b

  Chi hội nghị, hội thảo

  -67.550

  -67.550

  0

  1.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  295.550

  295.550

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Cục Quản lý công sản:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với cấc đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

   

   

  Phụ lục X

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục quản lý giá

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1110608

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  -880.000

  -880.000

  0

   

  Trong đó:

   

   

   

  a

  Chi công tác phí và chi phí phục vụ cho các đoàn thanh tra, kiểm tra giá

  -724.500

  -724.500

  0

  b

  Chi hội nghị, hội thảo

  -90.300

  -90.300

  0

  1.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  880.000

  880.000

  0

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Cục Quản lý giá:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

   

   

   

  Phụ lục XI

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục tài chính doanh nghiệp

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057627

  Mã số KBNN giao dịch: 0011

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  NỘI DUNG

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức:

  -202.500

  -202.500

  0

   

  Trong đó:

   

   

   

   

  - Chi công tác phí cho các đoàn thanh tra, kiểm tra

  -94.500

  -94.500

  0

  1.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  202.500

  202.500

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục XII

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057527

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I

  CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1.1.

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  -43.400

  -43.400

  0

  1.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  43.400

  43.400

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  2.1

  Chi sửa chữa tài sản

  -389.450

  -389.450

  0

  2.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  389.450

  389.450

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục XIII

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Văn phòng Thường trực ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1120462

  Mã số KBNN giao dịch: 0011

  Mã số KBNN giao dịch: 0023

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  2.1

  Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

  -814.490

  -814.490

  0

  a

  Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù khác

  -814.490

  -814.490

  0

  2.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  814.490

  814.490

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục XIV

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1099418

  Mã số KBNN giao dịch: 0011

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  1.136.700

  0

  1.136.700

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  1.136.700

  0

  1.136.700

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  1.136.700

  0

  1.136.700

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  -46.500

  -46.500

  0

  1.2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

  -5.023.420

  0

  -5.023.420

  1.3

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  6.206.620

  46.500

  6.160.120

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  Mục I.1.3 (nguồn khác): Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thực hiện nộp kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Công văn số 8281/BTC-HCSN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc xác định sổ cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020.

   

  Phụ lục XV

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

  số đơn vị QHNSNN: 1098327

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính, nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cơ sở vật chất

  -2.181.340

  -10.500

  -2.170.840

  a

  Chi quản lý hành chính

  -10.500

  -10.500

   

  b

  Chi nhiệm vụ chuyên môn đặc thù

  -2.170.840

   

  -2.170.840

  1.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  2.181340

  10.500

  2.170.840

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục I.1.2 (nguồn khác): Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện nộp kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Công văn số 8281/BTC-HCSN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020.

  2. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm: Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

   

   

   

  Phụ lục XVI

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Viện chiến lược và Chính sách tài chính

  số đơn vị QHNSNN: 1104239

  Mã số KBNN giao dịch: 0011

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Vốn viện trợ

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I

  SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Khoản 102)

  0

  0

  0

  1

  Nhiệm vụ khoa học công nghệ

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  0

  0

  0

  3

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  0

  0

  0

  3.1

  Chi đoàn ra

  -1.391.600

  -1.391.600

  0

  3.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  1.391.600

  1.391 600

  0

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục XVII

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Trường Đại học Tài chính – Kế toán

  số đơn vị QHNSNN: 1057460

  Mã số KBNN giao dịch: 2116

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

  I

   

   

   

   

  SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  0

  0

  0

  2.1

  Chi sửa chữa tài sản

  -128.800

  -128.800

  0

  2.2

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  128.800

  128.800

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục XVIII

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Trường bồi dưỡng Cán bộ Tài chính

  số đơn vị QHNSNN: 1110918

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  0

  0

  0

  2.1

  Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

  -227.500

  -227.500

  0

  22

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chí thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  227.500

  227.500

  0

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

   

   

   

   

  Phụ lục XIX

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Thời báo Tài chính Việt Nam

  số đơn vị QHNSNN: 1057626

   (Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  0

  0

  0

   

  Trong đó:

   

   

   

  a

  Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

  146.800

  146.800

  0

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1740/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Số hiệu:1740/QĐ-BTC
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:04/11/2020
  Hiệu lực:04/11/2020
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Tạ Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X