Quyết định 196/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:196/QĐ-TTgNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Ngày ban hành:25/01/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/01/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
 •  

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 196/QĐ-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014
   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG ODA NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
  -------------------------
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
   
   
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 380/TTr-BKHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2014 và số 526/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 01 năm 2014,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và kế hoạch vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 theo các phụ lục đính kèm, bao gồm cả thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch.
  Điều 2.
  1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
  a) Quyết định giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn đối ứng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho từng chương trình, dự án ODA theo quy định.
  b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của số liệu, thông tin và mức vốn bố trí cho các chương trình, dự án ODA.
  c) Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 của các chương trình, dự án.
  d) Định kỳ báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014.
  2. Căn cứ kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 được giao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
  a) Thông báo kế hoạch vốn được giao cho các đơn vị triển khai thực hiện dự án.
  b) Hoàn trả các khoản vốn đối ứng được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước của các chương trình, dự án ODA theo kết quả giải ngân đến hết thời gian quy định.
  c) Báo cáo kết quả giao kế hoạch vốn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 02 năm 2014.
  d) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 theo quy định.
  3. Giao Bộ Tài chính:
  a) Thu hồi số vốn ứng trước kế hoạch của các chương trình, dự án ODA theo kết quả giải ngân đến hết thời gian quy định.
  b) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đồng gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định về tình hình giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được giao cho các dự án.
  Điều 3. Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 đến hết ngày 01 tháng 3 năm 2015.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
  phủ, cơ quan khác ở TW (có liên quan)
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Đường sắt Việt Nam;
  - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
  các Vụ: KTN, KGVX, V.III, TH, TKBT, QHQT;
  TGĐ Cổng TTĐT,
  - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng
   
  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  DANH MỤC PHỤ LỤC
  (Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
   
   
   
  Số lượng trang
  - Phụ lục I
  01
  - Phụ lục II
  01
   
  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  PHỤ LỤC I
  KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
  (Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
   
   
  Đơn vị: Triệu đồng
  Ngành, lĩnh vực
  Tổng số
  TỔNG SỐ
  9.000
  Ngành Giáo dục đào tạo
  9.000
   
  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  PHỤ LỤC II
  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ODA SỬ DỤNG VỐN ĐỐI ỨNG NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH 2014
  (Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
   


   
  Đơn vị: Triệu đồng

  TT
  Danh mục chương trình, dự án
  Thời gian KC-HT
  Quyết định đầu tư
  Đã bố trí đến hết KH năm 2013
  Kế hoạch năm 2014 vốn đối ứng các dự án ODA nguồn trái phiếu Chính phủ
  Ghi chú
   
   
   
   
  Số quyết định
  TMĐT
   
   
   
   
   
   
  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
  Trong đó:
  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
  Trong đó:
   
   
   
   
   
  Vốn đối ứng
  (vốn trong nước)
  Vốn nước ngoài
   
  Vốn đối ứng
  Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
   
   
   
   
   
  Tổng số
  Trong đó: NSTW
  Quy đổi ra tiền Việt
  Tổng số
  Trong đó: NSTW
   
  Tổng số
  Trong đó: Thu hồi vốn ứng trước
   
   
   
   
   
   
  TỔNG SỐ
   
   
  81.384
  40.884
  40.884
  40.500
   
   
   
   
  9.000
   
   
   
   
   
   
   
  Danh mục dự án khởi công mới năm 2014
   
   
  81.384
  40.884
  40.884
  40.500
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dự án nhóm B
   
   
  81.384
  40.884
  40.884
  40.500
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1)
  Dự án thành phần 5 thuộc Dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” sử dụng ODA của Chính phủ Pháp
   
  775
  20/5/2013
  81.384
  40.884
  40.884
  40.500
   
   
   
   
   
   
  Vốn nước ngoài giải ngân theo Hiệp định
   
   
   
   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ
  Ban hành: 25/12/2001 Hiệu lực: 25/12/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Công văn 3978/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
  Ban hành: 24/06/2014 Hiệu lực: 24/06/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Công văn 16985/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thông báo tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn trái phiếu Chính phủ 9 tháng năm 2014 của các Bộ, ngành Trung ương
  Ban hành: 21/11/2014 Hiệu lực: 21/11/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 196/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:196/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:25/01/2014
  Hiệu lực:25/01/2014
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới