Quyết định 211/QĐ-NHNN kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của NHNN

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:3387 đến 342-03/2019
  Số hiệu:211/QĐ-NHNNNgày đăng công báo: 19/03/2019
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Thái Sơn
  Ngày ban hành:31/01/2019Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/01/2019Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  VIỆT NAM

  -----------------

  Số: 211/QĐ-NHNN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------------------

  Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  --------------------------

  THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

   

  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm:

  1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 1);

  2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 2);

  3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 3);

  4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 4).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  KT. THỐNG ĐỐC

  PHÓ THỐNG ĐỐC

   

   

   

  Đoàn Thái Sơn

   

   

  Phụ lục 1

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật[1] còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

  của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019

  của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu;

  ngày, tháng, năm

  ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản/

  Trích yếu nội dung của văn bản

  Thời điểm có hiệu lực

  Ghi chú

  I. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  1.  

  Luật

  46/2010/QH12 ngày 16/6/2010

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/01/2011

   

  1.  

  Nghị định

  82/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007

  Quy định cung cấp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia

  01/7/2007

   

  1.  

  Nghị định

  16/2014/NĐ-CP ngày 03/3/2014

  Quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

  21/4/2014

   

  1.  

  Quyết định

  445/TTg ngày

  23/8/1994

  Về việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước

  23/8/1994

   

  1.  

  Quyết định

  362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999

  Ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

  23/10/1999

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Quyết định

  495/2000/QĐ-NHNN1 ngày 30/11/2000

  Về số ngày tính lãi 1 năm đối với tiền gửi và cho vay bằng đô la Mỹ

  01/12/2000

   

  1.  

  Quyết định

  718/2001/QĐ-NHNN ngày 29/5/2001

  Thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay bằng đô la Mỹ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  01/6/2001

   

  1.  

  Quyết định

  893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001

  Thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam cho các ngân hàng

  17/7/2001

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  1033/2001/QĐ-NHNN ngày 15/8/2001

  Điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các ngân hàng

  16/8/2001

   

  1.  

  Quyết định

  1289/2001/QĐ-NHNN ngày 11/10/2001

  Sửa đổi Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa ngân hàng nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam cho các ngân hàng

  11/10/2001

   

   

  1.  

  Quyết định

  235/2002/QĐ-NHNN ngày 27/3/2002

  Chấm dứt phát hành ngân phiếu thanh toán

  01/4/2002

   

   

  1.  

  Quyết định

  581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/6/2003

  Ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

  01/8/2003

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  1509/2003/QĐ-NHNN ngày 14/11/2003

  Ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố trái phiếu đặc biệt

  06/12/2003

   

   

  1.  

  Quyết định

  1048/2004/QĐ-NHNN ngày 23/8/2004

  Về lãi suất tiền gửi bằng VNĐ tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng có số dư tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc dưới 500 triệu đồng, của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và của Ngân hàng Chính sách xã hội

  23/8/2004

   

   

  1.  

  Thông tư

  04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011

  Quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng

  10/3/2011

   

   

  1.  

  Thông tư

  17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011

  Quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng

  01/10/2011

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  26/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011

  Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

  14/10/2011

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  27/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  01/9/2011

   

   

  1.  

  Thông tư

  37/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011

  Sửa đổi Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng

  12/12/2011

   

   

  1.  

  Thông tư

  01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012

  Quy định chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  31/3/2012

   

   

  1.  

  Thông tư

  15/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012

  Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng

  16/5/2012

   

   

  1.  

  Thông tư

  04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013

  Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

  01/5/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  23/2013/TT-NHNN ngày 19/11/2013

  Quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

  20/11/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013

  Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  14/02/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

  Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

  18/3/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  26/2014/TT-NHNN ngày 16/9/2014

  Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra

  01/11/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015

  Quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  02/3/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  18/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015

  Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  10/12/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  23/2015/TT-NHNN ngày 04/12/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  28/01/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  41/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-NHNN ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

  01/01/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

  Quy định về nghiệp vụ thị trường mở

  30/4/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  04/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016

  Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/6/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/7/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  21/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

  01/7/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  40/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

  Quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại

  01/3/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017

  Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng

  01/01/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  14/2018/TT-NHNN ngày 29/5/2018

  Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

  13/7/2018

   

   

   

  1.  

  Thông tư

  48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018

  Quy định về tiền gửi tiết kiệm

   

  05/7/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018

  Quy định về tiền gửi có kỳ hạn

   

  05/7/2019

   

   

  II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

   

  1.  

  Pháp lệnh

  28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 21/12/2005

  Ngoại hối

  01/6/2006

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Pháp lệnh

  06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

  01/01/2014

   

   

  1.  

  Nghị định

  24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012

  Quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  25/5/2012

   

   

  1.  

  Nghị định

  219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013

  Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  15/02/2014

   

   

  1.  

  Nghị định

  50/2014/NĐ-CP

  ngày 20/5/2014

  Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

  15/7/2014

   

   

  1.  

  Nghị định

  70/2014/NĐ-CP

  ngày 17/7/2014

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

  05/9/2014

   

   

  1.  

  Nghị định

  135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015

  Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

  15/02/2016

   

   

  1.  

  Nghị định

  89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

   

  Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

  01/7/2016

   

   

  1.  

  Quyết định

  37/1998/QĐ-TTg ngày 14/02/1998

  Về một số biện pháp quản lý ngoại tệ

  16/02/1998

   

   

  1.  

  Quyết định

  170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999

  Khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

  05/9/1999

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000

  Ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam

  23/12/2000

   

   

  1.  

  Quyết định

  78/2002/QĐ-TTg ngày 17/6/2002

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 1999 về việc khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

  02/7/2002

   

   

  1.  

  Quyết định

  98/2007/QĐ-TTg ngày 04/7/2007

  Phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế

  08/8/2007

   

   

  1.  

  Quyết định

  16/2013/QĐ-TTg ngày 04/3/2013

  Mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  05/3/2013

   

   

  1.  

  Thông tư

  07/1997/TT-NHNN7 ngày 04/12/1997

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 802/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng

  19/12/1997

   

   

  1.  

  Quyết định

  92/2000/QĐ-NHNN7 ngày 17/3/2000

  Mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới

  01/4/2000

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001

  Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ

  15/9/2001

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  19/2003/QĐ-NHNN ngày 06/01/2003

  Ban hành cơ chế điều hành nội bộ trong Ngân hàng nhà nước để thực hiện thỏa thuận hoán đổi ASEAN

  21/01/2003

   

   

  1.  

  Quyết định

  17/2004/QĐ-NHNN ngày 05/01/2004

  Ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

  06/02/2004

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  845/2004/QĐ-NHNN ngày 08/7/2004

  Ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào

  03/8/2004

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  07/2006/QĐ-NHNN ngày 26/01/2006

  Hủy bỏ Quyết định số 319/1998/QĐ-NHNN7 ngày 29/9/1998 về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày

  24/3/2006

   

   

  1.  

  Quyết định

  21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008

  Ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ

  03/8/2008

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  19/2009/TT-NHNN ngày 24/8/2009

  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

  01/11/2009

   

   

  1.  

  Thông tư

  01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010

  Bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN

  06/01/2010

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  17/2010/TT-NHNN ngày 29/6/2010

  Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN

  29/6/2010

   

   

  1.  

  Thông tư

  11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011

  Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

  01/5/2011

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  13/2011/TT-NHNN ngày 31/5/2011

  Quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

  01/7/2011

   

   

  1.  

  Thông tư

  15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011

  Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

  01/9/2011

   

   

  1.  

  Thông tư

  20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011

  Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

  15/10/2011

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011

  Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  14/10/2011

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011

  Quy định quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

  13/02/2012

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012

  Hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  12/4/2012

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  07/2012/TT-NHNN ngày 20/3/2012

  Quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  02/5/2012

   

   

  1.  

  Thông tư

  12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

  30/4/2012

   

   

  1.  

  Thông tư

  16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012

  Hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  10/7/2012

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  24/2012/TT-NHNN ngày 23/8/2012

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

  23/8/2012

   

   

  1.  

  Thông tư

  38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012

  Quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng

  10/01/2013

   

   

  1.  

  Thông tư

  06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013

  Hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  13/3/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013

  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  01/9/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  22/2013/TT-NHNN ngày 24/9/2013

  Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh

  01/10/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  27/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  05/12/2013

   

   

  1.  

  Thông tư

  32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013

  Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

  10/02/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013

  Hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép

  10/02/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  37/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013

  Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú

  14/02/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014

  Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam

  28/4/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

  Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

  18/3/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014

  Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

  15/5/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014

  Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  15/5/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014

  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  06/9/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014

  Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép

  15/9/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014

  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

  25/9/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014

  Hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  15/10/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  45/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 02 năm 2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  12/02/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  12/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  28/8/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015

  Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

  05/10/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  16/2015/TT-NHNN ngày 19/10/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

  03/12/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  20/2015/TT-NHNN ngày 28/10/2015

  Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức

  15/12/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015

  Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

  01/01/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

  Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

  01/3/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  15/02/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  39/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

  Quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức

  01/3/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  40/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

  Quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức

  01/3/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016

  Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

  15/4/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

  15/4/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

   

  10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016

   

  Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

  13/8/2016

   

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân

  13/8/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016

  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

  13/8/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  13/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

  30/6/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  28/2016/TT-NHNN ngày 05/10/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng

  18/11/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  03/2017/TT-NHNN ngày 06/6/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  22/7/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

  15/8/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  10/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017

  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

  15/10/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  15/10/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  19/2018/TT-NHNN ngày 28/8/2018

  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

  12/10/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  31/2018/TT-NHNN ngày 18/12/2018

  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

  01/02/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  32/2018/TT-NHNN ngày 18/12/2018

  Hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ

  01/02/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  36/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018

  Quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

  15/02/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  42/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

  01/01/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  47/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

  Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng

  12/02/2019

   

   

  III. LĨNH VỰC THANH TOÁN

   

  1.  

  Luật

  49/2005/QH11 ngày 29/11/2005

  Các công cụ chuyển nhượng

  01/7/2006

   

   

  1.  

  Nghị định

  101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012

  Thanh toán không dùng tiền mặt

  26/3/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Nghị định

  222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013

  Thanh toán bằng tiền mặt

  01/3/2014

   

   

  1.  

  Nghị định

  80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt

  01/7/2016

   

   

  1.  

  Quyết định

  291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006

  Phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam

  04/02/2007

   

   

  1.  

  Chỉ thị

  20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007

  Trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

  24/8/2007

   

   

  1.  

  Quyết định

  353/1997/QĐ-NHNN2 ngày 22/10/1997

  Ban hành Quy chế chuyển tiền điện tử

  06/11/1997

   

   

  1.  

  Quyết định

  1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001

  Ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

  01/01/2002

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  543/2002/QĐ-NHNN ngày 29/5/2002

  Ban hành Quy định về xây dựng, cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

  13/6/2002

   

   

  1.  

  Quyết định

  674/2002/QĐ-NHNN ngày 27/6/2002

  Cho phép 06 (sáu) đơn vị Ngân hàng Nhà nước tham gia trực tiếp vào hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng được sử dụng tài khoản thanh toán liên ngân hàng để hạch toán các khoản thanh toán chuyển tiền với nhau thông qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

  27/6/2002

   

   

  1.  

  Quyết định

  456/2003/QĐ-NHNN ngày 12/5/2003

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 "Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

  18/6/2003

   

   

  1.  

  Quyết định

  457/2003/QĐ-NHNN ngày 12/5/2003

  Ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

  23/6/2003

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Chỉ thị

  02/2004/CT-NHNN ngày 06/02/2004

  Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử ngân hàng

  06/02/2004

   

   

  1.  

  Thông tư

  02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006

  Hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

  09/5/2006

   

   

  1.  

  Quyết định

  44/2006/QĐ-NHNN ngày 05/9/2006

  Ban hành Quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ

  06/10/2006

   

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007

  Quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  01/10/2007

   

   

  1.  

  Chỉ thị

  05/2007/CT-NHNN ngày 11/10/2007

  Trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

   

   

  1.  

  Quyết định

  38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007

  Ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng

  29/11/2007

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  48/2007/QĐ-NHNN ngày 26/12/2007

  Ban hành quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  01/4/2008

   

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008

  Hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh

  09/3/2008

   

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN ngày 06/11/2008

  Hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

  07/12/2008

   

   

  1.  

  Thông tư

  23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011

  Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  14/10/2011

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012

  Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa

  01/3/2013

   

   

  1.  

  Thông tư

  36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012

  Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động

  01/3/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013

  Ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/4/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014

  Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  15/10/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  33/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014

  Quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước

  15/01/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014

  Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  15/01/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014

  Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

  01/3/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014

  Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

  01/02/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014

  Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

  01/3/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014

  Quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng

  01/4/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  22/2015/TT-NHNN ngày 20/11/2015

  Quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc

  12/01/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

  Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

  15/8/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

  01/7/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  29/2016/TT-NHNN ngày 12/10/2016

  Quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

  25/3/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán

  28/11/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHHN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

  01/3/2017

  Hết hiệu lực một phần

   

   

  1.  

  Thông tư

  21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

  Quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

  02/4/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

  03/3/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  02/2018/TT-NHNN ngày 12/02/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  12/02/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  29/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018

  Hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

  18/01/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  33/2018/TT-NHNN ngày 21/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/11/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

  18/02/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  44/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động

  18/02/2019

   

   

  IV. LĨNH VỰC TÍN DỤNG

   

  1.  

  Nghị định

  67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014

  Về một số chính sách phát triển thủy sản

  25/8/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Nghị định

  55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015

  Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

  25/7/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Nghị định

  89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  25/11/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Nghị định

  17/2018/NĐ-CP

  ngày 02/02/2018

   

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 về một số chính sách phát triển thủy sản

  25/3/2018

   

   

  1.  

  Nghị định

  116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

  25/10/2018

   

   

  1.  

  Quyết định

  178/1998/QĐ-TTg ngày 19/9/1998

  Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu

  19/9/1998

   

   

  1.  

  Quyết định

  67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999

  Về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

  14/4/1999

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  148/1999/QĐ-TTg ngày 07/7/1999

  Sửa đổi, bổ sung điểm B, khoản 3, Mục II Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

  22/8/1999

   

   

  1.  

  Quyết định

  15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013

  Tín dụng đối với hộ cận nghèo

  16/4/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015

  Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

  05/9/2015

   

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/1998/TTLT-BTS-BKHĐT-BTC-NHNN ngày 17/12/1998

  Hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

  01/01/1999

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  493/2000/QĐ-NHNN21 ngày 29/11/2000

  Chấp thuận cho áp dụng Sổ tay chính sách Quỹ cho vay người nghèo nông thôn của Dự án Tài chính nông thôn do Ngân hàng thế giới tài trợ

  29/11/2000

   

   

  1.  

  Thông tư

  04/2002/TT-NHNN 03/7/2002

  Hướng dẫn thực hiện việc giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại nhà nước đối với thương nhân khu vực II, III miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc theo quy định tại Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ

  03/7/2002

   

   

   

  1.  

  Thông tư

  05/2002/TT-NHNN ngày 27/9/2002

  Hướng dẫn việc cho vay vốn đối với người sản xuất, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ

  12/10/2002

   

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN ngày 23/8/2002

  Hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long

  23/8/2002

   

   

  1.  

  Quyết định

  1380/2002/QĐ-NHNN ngày 16/12/2002

  Hủy bỏ quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của các tổ chức tín dụng

  09/11/2002

   

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  62/2003/TTLT-BTC-NHNN ngày 25/6/2003

  Hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây Nguyên mua trả chậm nhà ở

  27/7/2003

   

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  70/2003/TTLT/BTC- BTS-NHNN ngày 28/7/2003

  Hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ

  21/8/2003

   

   

  1.  

  Chỉ thị

  08/2003/CT-NHNN ngày 24/12/2003

  Nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng

  14/01/2004

   

   

  1.  

  Chỉ thị

  04/2004/CT-NHNN ngày 01/4/2004

  Tăng cường quản lý, giám sát nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn - hiệu quả - bền vững

  27/4/2004

   

   

  1.  

  Quyết định

  365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004

  Cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

  06/5/2004

   

   

  1.  

  Thông tư

  02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009

  Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

  03/02/2009

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  04/2009/TT-NHNN ngày 13/3/2009

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

  13/3/2009

   

   

  1.  

  Thông tư

  05/2009/TT-NHNN ngày 07/4/2009

  Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh

  07/4/2009

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009

  Quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

  09/4/2009

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  09/2009/TT-NHNN ngày 05/5/2009

  Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn

  05/5/2009

   

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

  03/7/2009

   

   

  1.  

  Thông tư

  14/2009/TT-NHNN ngày 16/7/2009

  Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội

  06/5/2009

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  21/2009/TT-NHNN ngày 09/10/2009

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/4/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh

  09/10/2009

   

   

  1.  

  Thông tư

  24/2009/TT-NHNN ngày 14/12/2009

  Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh

  14/12/2009

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  27/2009/TT-NHNN ngày 31/12/2009

  Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh

  31/12/2009

   

   

  1.  

  Thông tư

  02/2010/TT-NHNN ngày 22/01/2010

  Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng năm 2010 để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xậy dựng nhà ở khu vực nông thôn

  22/01/2010

   

   

  1.  

  Thông tư

  05/2010/TT-NHNN ngày 12/02/2010

  Sửa đổi một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-NHNN ngày 16/7/2009 Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội

  12/02/2010

   

   

  1.  

  Thông tư

  18/2010/TT-NHNN ngày 16/9/2010

  Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  16/9/2010

   

   

  1.  

  Thông tư

  42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011

  Quy định việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  15/12/2011

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012

  Quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/9/2012

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  07/01/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013

  Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

  01/6/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014

  Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

  12/5/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014

  Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  25/8/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  28/2014/TT-NHNN ngày 01/10/2014

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ

  02/10/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  29/2014/TT-NHNN ngày 09/10/2014

  Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ

  10/10/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

  25/11/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  41/2014/TT-NHNN ngày 16/12/2014

  Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

  25/12/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015

  Quy định về bảo lãnh ngân hàng

  09/8/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015

  Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/9/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

  25/7/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  11/2015/TT-NHNN ngày 20/8/2015

  Hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/ NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ

  05/10/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  21/2015/TT-NHNN ngày 16/11/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  25/11/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015

  Hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

  10/12/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  27/2015/TT-NHNN ngày 15/12/2015

  Hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

  22/12/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  01/2016/TT-NHNN ngày 04/02/2016

  Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

  22/02/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  18/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  22/8/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

  Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

  15/8/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  24/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  30/6/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

  01/8/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

  Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

  15/3/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  02/2017/TT-NHNN ngày 17/5/2017

  Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  30/9/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

  15/11/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  01/2018/TT-NHNN ngày 26/01/2018

  Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

  29/01/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018

  Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  27/4/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

  02/8/2018

   

   

   

  1.  

  Thông tư

  25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

  10/12/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

  Hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  12/02/2019

   

   

  V. LĨNH VỰC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

   

  1.  

  Luật

  47/2010/QH12 ngày 16/6/2010

  Các tổ chức tín dụng

  01/01/2011

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Luật

  17/2017/QH14 ngày 20/11/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

   

  15/01/2018

   

   

  1.  

  Nghị quyết

  42/2017/QH14 ngày 21/6/2017

  Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

  15/8/2017

   

   

  1.  

  Nghị định

  28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005

  Tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

  30/3/2005

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Nghị định

  141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

  Ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

  18/12/2006

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Nghị định

  165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

  10/12/2007

   

   

  1.  

  Nghị định

  10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

  15/3/2011

   

   

  1.  

  Nghị định

  53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013

  Thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  09/7/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Nghị định

  01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014

  Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

  20/02/2014

   

   

  1.  

  Nghị định

  26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014

  Tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát Ngân hàng

  01/6/2014

   

   

  1.  

  Nghị định

  39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014

  Hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

  25/6/2014

   

   

  1.  

  Nghị định

  96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

  12/12/2014

   

   

  1.  

  Nghị định

  34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  05/4/2015

   

   

  1.  

  Nghị định

  18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  23/3/2016

   

   

  1.  

  Nghị định

  69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

  Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

  01/7/2016

   

   

  1.  

  Nghị định

  61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017

  Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn

  01/7/2017

   

   

  1.  

  Nghị định

  117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018

  Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/11/2018

   

   

   

  1.  

  Quyết định

  150/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001

  Thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Ngân hàng thương mại

  20/10/2001

   

   

  1.  

  Quyết định

  48/2013/QĐ-TTg ngày 01/8/2013

  Góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

  20/9/2013

   

   

  1.  

  Quyết định

  35/2014/QĐ-TTg ngày 12/6/2014

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/8/2014

   

   

  1.  

  Quyết định

  20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017

  Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

  01/8/2017

   

   

  1.  

  Quyết định

  13/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018

  Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/5/2018

   

   

  1.  

  Quyết định

  1390/2001/QĐ-NHNN ngày 07/11/2001

  Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại

  22/11/2001

   

   

  1.  

  Quyết định

  1232/2004/QĐ-NHNN ngày 24/9/2004

  Bãi bỏ các quy định về nhận tiền gửi và cho vay áp dụng đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong giai đoạn thí điểm

  17/10/2004

   

   

  1.  

  Quyết định

  493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005

  Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

  15/5/2005

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  1498/2005/QĐ-NHNN ngày 13/10/2005

  Ban hành Quy chế giao dịch một cửa áp dụng đối với các tổ chức tín dụng

  08/11/2005

   

   

  1.  

  Quyết định

  31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006

  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành quỹ tín dụng nhân dân

  14/8/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  35/2006/QĐ-NHNN ngày 31/7/2006

  Ban hành Quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử

  20/8/2006

   

   

  1.  

  Thông tư

  06/2006/TT-NHNN ngày 25/8/2006

  Hướng dẫn thực hiện Khoản 3, Điều 6 Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

  28/9/2006

   

   

  1.  

  Quyết định

  45/2006/QĐ-NHNN ngày 11/9/2006

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành quỹ tín dụng nhân dân

  11/10/2006

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  61/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006

  Ban hành Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

  27/01/2007

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  06/6/2007

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP ngày 10/12/2007

  Hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính

  06/01/2008

   

   

  1.  

  Chỉ thị

  01/2008/CT-NHNN ngày 29/01/2008

  Tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân

  25/02/2008

   

   

  1.  

  Thông tư

  08/2009/TT-NHNN ngày 28/4/2009

  Hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

  12/6/2009

   

   

  1.  

  Thông tư

  04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010

  Quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng

  28/3/2010

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  15/2010/TT-NHNN ngày 16/6/2010

  Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

  31/7/2010

   

   

  1.  

  Thông tư

  10/2011/TT-NHNN ngày 22/4/2011

  Quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với Ngân hàng Thương mại Nhà nước cổ phần hóa

  01/6/2011

   

   

  1.  

  Thông tư

  39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011

  Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/01/2012

   

   

  1.  

  Thông tư

  40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011

  Cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

  01/02/2012

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011

  Quy định hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  12/02/2012

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  26/2012/TT-NHNN ngày 13/9/2012

  Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần

  29/10/2012

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012

  Quy định về ngân hàng hợp tác xã

  01/01/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013

  Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/6/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013

  Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

  27/4/2013

   

   

  1.  

  Thông tư

  19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013

  Mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  15/9/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013

  Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

  23/10/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  24/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013

  Quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  15/01/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014

  Quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

  15/3/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  20/3/2014

   

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014

  Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

  22/7/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014

  Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/01/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014

  Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/02/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  38/2014/TT-NHNN ngày 08/12/2014

  Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

  01/02/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

  07/5/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015

  Quy định về quỹ tín dụng nhân dân

  01/6/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  06/2015/TT-NHNN ngày 01/6/2015

  Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng

  15/7/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  14/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  15/10/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015

  Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

  10/01/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015

  Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

  08/02/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

  Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

  01/3/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  33/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

  Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

  01/3/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

  Quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng

  01/3/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

  Quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

  15/3/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/7/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  08/2016/TT-NHNN ngày 16/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  01/8/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  09/2016/TT-NHNN ngày 17/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã

  15/8/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  14/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  01/7/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  15/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  01/7/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  33/2016/TT-NHNN ngày 27/12/2016

  Quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt

  15/02/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

  Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng

  18/02/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

  Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/01/2020

   

   

  1.  

  Thông tư

  42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

  Quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

  01/5/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

  Quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

  15/3/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  06/2017/TT-NHNN ngày 05/7/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân

  01/9/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017

  Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

  01/12/2017

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  09/2017/TT-NHNN ngày 14/8/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  15/8/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

  05/01/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  12/02/2018

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  20/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

  Quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

  12/02/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

  Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

  26/02/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

  Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  26/02/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018

  Quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

  15/4/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  04/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

  01/7/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018

  Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

  01/6/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018

  Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

  15/6/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  10/2018/TT-NHNN ngày 09/4/2018

  Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

  01/6/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018

  Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/01/2019

   

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  16/2018/TT-NHNN ngày 31/7/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  31/7/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  17/2018/TT-NHNN ngày 14/8/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/10/2018

   

   

   

  1.  

  Thông tư

  20/2018/TT-NHNN ngày 30/8/2018

  Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán

  01/01/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018

  Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/11/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018

  Quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

  01/11/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  27/2018/TT-NHNN ngày 22/11/2018

  Quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  10/01/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  28/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

  15/01/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước

  12/02/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  46/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

  Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác

  01/3/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018

  Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  15/02/2019

   

   

   

  1.  

  Thông tư

  51/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018

  Quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

  01/3/2019

   

   

   

  1.  

  Thông tư

  52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018

  Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  01/4/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018

  Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  01/3/2019

   

   

  VI. LĨNH VỰC BẢO HIỂM TIỀN GỬI

   

  1

  Luật

  06/2012/QH13 ngày 18/6/2012

  Bảo hiểm tiền gửi

  01/01/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  2

  Nghị định

  68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi

  19/8/2013

   

   

  3

  Quyết định

  21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017

  Quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm

  05/8/2017

   

   

  4

  Thông tư

  24/2014/TT-NHNN ngày 06/9/2014

  Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

  24/10/2014

   

   

  5

  Thông tư

  34/2016/TT-NHNN ngày 28/12/2016

  Quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

  14/02/2017

   

   

  VII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

   

  1

  Luật

  07/2012/QH13 ngày 18/6/2012

   Phòng, chống rửa tiền

  01/01/2013

   

   

  2

  Nghị định

  116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

  10/10/2013

   

   

  3

  Quyết định

  20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013

  Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

  10/6/2013

   

   

   

  4

  Thông tư liên tịch

  09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011

  Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền

  07/02/2012

   

   

  5

  Thông tư liên tịch

  06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05/5/2012

  Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố

  20/6/2012

   

   

  6

  Thông tư

  35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

  14/02/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  7

  Thông tư

  31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

  26/12/2014

   

   

  VIII. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ

   

  1.  

  Nghị định

  40/2012/NĐ-CP ngày 02/5/2012

  Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  26/6/2012

   

   

   

  1.  

  Quyết định

  130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003

  Về bảo vệ tiền Việt Nam

  31/7/2003

   

   

  1.  

  Quyết định

  40/2012/QĐ-TTg ngày 02/5/2012

  Về quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm

  12/12/2012

   

   

   

  1.  

  Quyết định

  1506/2001/QĐ-NHNN ngày 30/11/2001

  Ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền đình chỉ lưu hành

  15/12/2001

   

   

  1.  

  Quyết định

  1145/2005/QĐ-NHNN ngày 04/8/2005

  Ban hành Quy chế thực hiện đầu tư mua thiết bị và hàng hóa phục vụ in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước

  05/11/2005

   

   

  1.  

  Quyết định

  1839/2005/QĐ-NHNN ngày 19/12/2005

  Thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành

  11/01/2006

   

   

  1.  

  Quyết định

  28/2007/QĐ-NHNN ngày 21/6/2007

  Ban hành Quy chế quản lý seri tiền mới in

  01/8/2007

   

   

  1.  

  Thông tư

  23/2012/TT-NHNN ngày 09/8/2012

  Quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt

  24/9/2012

   

   

  1.  

  Thông tư

  27/2012/TT-NHNN ngày 25/9/2012

  Quy định về tiêu hủy tiền

  09/11/2012

   

   

  1.  

  Thông tư

  25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013

  Quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

  20/01/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013

  Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng

  20/01/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014

  Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

  20/02/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  02/2014/TT-NHNN ngày 07/01/2014

  Quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng

  20/02/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  17/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014

  Quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý

  15/9/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  37/2014/TT-NHNN ngày 26/11/2014

  Quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam

  12/01/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  02/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016

  Về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng

  09/4/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  26/2016/TT-NHNN ngày 12/9/2016

  Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy in tiền Quốc gia

  24/10/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  01/2017/TT-NHNN ngày 07/02/2017

  Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  23/3/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  07/2017/TT-NHNN ngày 31/7/2017

  Quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng

  01/01/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  12/2017/TT-NHNN ngày 31/8/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

  16/10/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  38/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018

  Quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  08/02/2019

   

   

  IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

   

  1.  

  Quyết định

  44/2002/QĐ-TTg ngày 21/3/2002

  Sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán và thanh toán vốn của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  06/4/2002

   

   

  1.  

  Quyết định

  07/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

  Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  15/3/2013

   

   

  1.  

  Quyết định

  08/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

  Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  15/3/2013

   

   

  1.  

  Quyết định

  96-QĐ/NH2 ngày 19/4/1997

  Ban hành mẫu giấy lĩnh tiền mặt

  04/5/1997

   

   

  1.  

  Thông tư

  03/1997/TT-NH2 ngày 14/7/1997

  Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ cho thuê tài chính

  29/7/1997

   

   

  1.  

  Quyết định

  307/1997/QĐ-NH2 ngày 16/9/1997

  Ban hành quy định ký hiệu của chứng từ và ký hiệu về nội dung nghiệp vụ liên quan đến thanh toán

  01/10/1997

   

   

  1.  

  Quyết định

  403/1997/QĐ-NHNN2 ngày 05/12/1997

  Cho phép Ban quản lý các dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 269-NH2 ngày 04/12/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  20/12/1997

   

   

  1.  

  Quyết định

  427/1997/QĐ-NHNN2 ngày 23/12/1997

  Ban hành "Quy định về giao nhận và bảo quản ấn chỉ quan trọng của Ngân hàng Nhà nước"

  07/01/1998

   

   

  1.  

  Quyết định

  1066/2001/QĐ-NHNN ngày 22/8/2001

  Ban hành mẫu Phiếu nhập, xuất kho dùng trong hạch toán nhập, xuất tại các Kho tiền Ngân hàng Nhà nước

  15/9/2001

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  1510/2001/QĐ-NHNN ngày 30/11/2001

  Hủy bỏ các quy định về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin, báo cáo ban hành theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  15/12/2001

   

   

  1.  

  Quyết định

  376/2003/QĐ-NHNN ngày 22/4/2003

  Ban hành Quy định về bảo quản lưu trữ chứng từ điện tử đã sử dụng để hạch toán và thanh toán vốn của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  03/6/2003

   

   

  1.  

  Quyết định

  479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004

  Ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  01/10/2004

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  1146/2004/QĐ-NHNN ngày 10/9/2004

  Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  01/01/2005

   

   

  1.  

  Quyết định

  1531/2004/QĐ-NHNN ngày 02/12/2004

  Ban hành Quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước

  27/12/2004

   

   

  1.  

  Quyết định

  1710/2005/QĐ-NHNN ngày 28/11/2005

  Ban hành Chế độ quyết toán năm của Ngân hàng Nhà nước

  21/12/2005

   

   

  1.  

  Quyết định

  1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12/12/2005

  Ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng

  07/01/2006

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  1913/2005/QĐ-NHNN ngày 30/12/2005

  Ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành Ngân hàng

  29/01/2006

   

   

  1.  

  Quyết định

  32/2006/QĐ-NHNN ngày 09/7/2006

  Ban hành Quy định về kế toán trên máy vi tính đối với Ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng

  13/8/2006

   

   

  1.  

  Quyết định

  16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007

  Ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

  09/7/2007

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  21/2007/QĐ-NHNN ngày 17/5/2007

  Hủy bỏ Quyết định số 987/2004/QĐ-NHNN ngày 05/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ngân hàng Nhà nước

  21/6/2007

   

   

  1.  

  Quyết định

  37/2007/QĐ-NHNN ngày 26/10/2007

  Ban hành Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt

  01/01/2008

   

   

  1.  

  Quyết định

  23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/8/2008

  Ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/01/2009

   

   

  1.  

  Quyết định

  32/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008

  Ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước

  01/01/2009

   

   

  1.  

  Thông tư

  17/2009/TT-NHNN ngày 11/8/2009

  Hủy bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/9/2006 và Quyết định số 19/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 về Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  25/9/2009

   

   

  1.  

  Thông tư

  30/2012/TT-NHNN ngày 07/11/2012

  Quy định về việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/01/2013

   

   

  1.  

  Thông tư

  38/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013

  Quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/6/2014

   

   

  1.  

  Thông tư

  39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013

  Xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/6/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  10/2014/TT-NHNN ngày 20/3/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  01/6/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  42/2014/TT-NHNN ngày 19/12/2014

  Quy định về Chế độ kế toán đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  02/02/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  15/02/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015

  Quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/12/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

  38/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

  Quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác

  15/02/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  01/4/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  30/2018/TT-NHNN ngày 12/12/2018

  Hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng

  01/3/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  37/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  15/02/2019

   

   

  X. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÂN HÀNG

   

  1.  

  Nghị định

  35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007

  Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

  04/4/2007

   

   

   

  1.  

  Quyết định

  56/1999/QĐ-NHNN2 ngày 12/02/1999

  Ban hành Quy định về xây dựng, cấp phát, sử dụng và quản lý mã khóa bảo mật trong thanh toán chuyển tiền điện tử của NHNN

  27/02/1999

   

   

  1.  

  Quyết định

  1630/2003/QĐ-NHNN ngày 19/12/2003

  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật trong gia công, mua sắm phần mềm nghiệp vụ ngân hàng

  14/01/2004

   

   

  1.  

  Quyết định

  738/2004/QĐ-NHNN ngày 16/6/2004

  Ban hành Quy định về mã khóa bảo mật của các nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu, trái phiếu và nghiệp vụ thị trường mở

  15/7/2004

   

   

  1.  

  Chỉ thị

  07/2005/CT-NHNN ngày 08/12/2005

  Tăng cường công tác dự phòng cho các hệ thống thông tin nghiệp vụ trong ngành Ngân hàng

  30/12/2005

   

   

  1.  

  Thông tư

  34/2012/TT-NHNN ngày 27/12/2012

  Quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  10/02/2013

   

   

  1.  

  Thông tư

  17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015

  Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

  01/7/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015

  Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

  01/02/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016

  Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

  01/7/2017

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

  Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

  15/01/2018

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Thông tư

  18/2018/TT-NHNN ngày 21/8/2018

  Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  01/01/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  21/2018/TT-NHNN ngày 31/8/2018

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  31/8/2018

   

   

  1.  

  Thông tư

  34/2018/TT-NHNN ngày 24/12/2018

  Quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/3/2019

   

   

  1.  

  Thông tư

  35/2018/TT-NHNN ngày 24/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

  01/07/2019

   

   

  XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN TÍN DỤNG

   

  1

  Nghị định

  10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010

  Về hoạt động thông tin tín dụng

  15/4/2010

   

  Hết hiệu lực một phần

   

  2

  Nghị định

  57/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

  Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

  01/7/2016

   

   

  3

  Quyết định

  47/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007

  Về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

  01/02/2008

   

   

  4

  Thông tư

  16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

  09/8/2010

  Hết hiệu lực một phần

   

  5

  Thông tư

  03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013

  Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  01/7/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  6

  Thông tư

  27/2014/TT-NHNN ngày 18/9/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

  01/11/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  7

  Thông tư

  23/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

  01/7/2016

   

   

  8

  Thông tư

  27/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/7/2018

   

   

  9

  Thông tư

  43/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

  18/02/2019

   

   

  XII. LĨNH VỰC KHÁC

   

  1.  

  Nghị định

  16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  17/02/2017

   

   

  1.  

  Nghị định

  42/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018

  Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng

  01/7/2018

   

   

  1.  

  Quyết định

  769/1997/QĐ-TTg ngày 18/9/1997

  Thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

  18/9/1997

   

   

  1.  

  Quyết định

  131/1999/QĐ-TTg ngày 31/5/1999

  Chấp thuận sửa đổi Điều lệ Quỹ Tiền tệ quốc tế lần thứ tư

  31/5/1999

   

   

  1.  

  Quyết định

  89/2001/QĐ-TTg ngày 07/6/2001

  Về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng thương mại

  07/6/2001

   

   

  1.  

  Quyết định

  149/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001

  Thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của tòa án

  20/10/2001

   

   

  1.  

  Quyết định

  15/2003/QĐ-TTg ngày 20/01/2003

  Về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành ngân hàng

  04/02/2003

   

   

  1.  

  Quyết định

  338/2005/QĐ-TTg ngày 19/12/2005

  Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước

  09/01/2006

   

   

  1.  

  Quyết định

  112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006

  Phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  16/6/2006

   

   

  1.  

  Quyết định

  1456/QĐ-TTg ngày 08/10/2008

  Về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  08/10/2008

   

   

  1.  

  Thông tư liên bộ

  14/TTLB ngày

  04/11/1992

  Về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quản lý

  04/11/1992

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  237/1999/QĐ-NHNN8 ngày 08/7/1999

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước

  23/7/1999

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  389/1999/QĐ-NHNN10 ngày 27/10/1999

  Bãi bỏ một số văn bản trong ngành Ngân hàng

  11/11/1999

   

   

  1.  

  Quyết định

  15/2000/QĐ- NHNN4 ngày 11/01/2000

  Ban hành Quy chế Kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước

  26/01/2000

   

   

  1.  

  Quyết định

  61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23/02/2000

  Ban hành Quy chế cán bộ, công chức viên chức Ngân hàng Nhà nước

  09/3/2000

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định

  856/2001/QĐ-NHNN ngày 05/7/2001

  Ban hành Quy chế quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng

  20/7/2001

   

   

  1.  

  Quyết định

  1379/2001/QĐ-NHNN ngày 02/11/2001

  Quy chế về trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

  01/