hieuluat

Quyết định 2421b/QĐ-BTP thi hành Quyết định 474/QĐ-TTg về Kế hoạch giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2421b/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Hoàng Oanh
  Ngày ban hành: 24/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TƯ PHÁP

  -------

  Số: 2421b/QĐ-BTP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  --------------

                              Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

   
   

                                                                                          

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 474/QĐ-TTg của
  Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền,
  tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020

  ------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                 

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  - Phó TTgCP Vương Đình Huệ (để b/c);

  - TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, NHNNVN (để p/h);

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

  - Lưu: VT, Vụ PLHSHC (3).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Đặng Hoàng Oanh

   
   

  BỘ TƯ PHÁP

  -------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  --------------

                                                                                

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thi hành Quyết định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch
  hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2421b/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2019 của

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triến khai thi hành Quyết định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 với nội dung như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp được phân công chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Yêu cầu

  - Bám sát mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, trên cơ sở đó xác định cụ thể nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, và tiến độ thực hiện.

  - Tăng cường sự chủ động của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  - Bảo đảm phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm linh hoạt, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

  II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  Các nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp thực hiện được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch này.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trách nhiệm thực hiện

  1.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm được giao tại Kế hoạch này; báo cáo, cập nhật thông tin, số liệu theo yêu cầu của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  1.2. Giao Vụ Pháp luật hình sự-hành chính là đơn vị đầu mối của Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có trách nhiệm:

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  - Đôn đốc các đơn vị báo cáo, cập nhật các số liệu liên quan theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng họp báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

  - Phối hợp với các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết nhũng rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019- 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động giải quyết nhũng rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 của Bộ Tư pháp.

  1.3. Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thế tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Cục Kế hoạch-Tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

  1.4. Cục Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

  2. Kinh phí thực hiện

  Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và được dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật.

   

   BỘ TƯ PHÁP

  -------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  --------------

                                                                                

   

   

  Phụ lục 1

  CÁC NHIỆM VỤ BỘ TƯ PHÁP ĐƯỢC GIAO CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

  (Kèm theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2421b/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2019 của
  Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  STT

  Nội dung hành động

  Hành động chi tiết

  Đơn vị chủ trì

  Đon vị phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  Sản phẩm

   đầu ra

  I

  Nhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật

   

  1

  Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật; phối hợp đề xuất hoàn thiện pháp luật

  Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định biện pháp tịch thu tài sản không thông qua thủ tục kết tội, buộc đối tượng tình nghi phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản và đề xuất sửa đổi quy định có liên quan trong Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Phòng, chống tham nhũng

  Vụ PLHSHC

  - Tổng cục THADS,

  - Vụ PLQT,

  - Vụ PLDSKT

  2019-2020

  Báo cáo,

  Đề án

  2

  Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan (luật sư, công chứng,...).

                        

  Thanh tra Bộ

  - Cục QLXVPHC & TDTHPL,

  - Cục BTTP

  2019-2020

  Nghị định

   
   

  II

  Đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thanh tra, giám sát

   

  1

  Thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố

  Cập nhật, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo tuân thủ pháp luật (TC) và Báo cáo đánh giá hiệu quả (IO) phục vụ đánh giá đa phương của APG

  Vụ PLHSHC

  - Tổng cục THADS,

  - Cục QLXLVPHC &TDTHPL,

  - Cục BTTP,

  - Vụ PLQT,

  - Thanh tra Bộ

  9-10/2019

  Báo cáo cập nhật gửi NHNN khi có yêu cầu

  2

  Thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền/tài trợ khủng bố trong lĩnh vực luật sư, công chứng

  Cục BTTP

  Thanh tra Bộ

  2019-2020

  Báo cáo đánh giá

  3

  Trang bị nguồn lực thực hiện thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực luật sư, công chứng (công cụ, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống rửa tiền)

  Thanh tra Bộ, Cục BTTP

   

  2019-2020

  Văn bản, tài liệu hướng dẫn

  4

  Tăng cường năng lực cho các tổ chức báo cáo

  Thực hiện các biện pháp để bảo đảm các tổ chức báo cáo, đặc biệt là các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng xây dựng và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền đáp ứng yêu cầu pháp luật.

  Cục BTTP

  - Thanh tra Bộ,

  - Cục CNTT

  2019-2020

  Văn bản hướng dẫn

  III

  Hợp tác trong nước

   

  1

  Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực luật sư, công chứng nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền

  Cung cấp thông tin về các đối tượng báo cáo là tổ chức hành nghề luật sư, công chứng

  Cục BTTP

  - Vụ PLQT,

  - Vụ PLHSHC,

  - Cục CNTT

  6/2020

  Báo cáo gửi NHNN khi có yêu cầu

   
   

  BỘ TƯ PHÁP

  -------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  --------------

                                                                                

   

   

  Phụ lục 2

  CÁC NHIỆM VỤ BỘ TƯ PHÁP ĐƯỢC GIAO PHỐI HỢP THỰC HIỆN

  (Kèm theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2421b/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2019 của
  Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  STT

  Nội dung hành động

  Hành động chi tiết

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  Ghi chú

  I

  Nhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật

   

  1

  Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật; phối hợp đề xuất hoàn thiện pháp luật

  Phối hợp Bộ Quốc phòng xây dựng Nghị định về phòng, chống phố biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

  Vụ PLHSHC

  - Cục QLXLVPHC &TDTHPL,

  - Tổng cục THADS,

  - Cục BTTP,

  - Thanh tra Bộ,

  - Vụ PLQT

  Tháng 9- 10/2019

  Căn cứ theo

  Quyết định số

  2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020

  2

   

  Phối hợp với NHNN sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền

  Vụ PLHSHC

  - Cục QLXLVPHC &TDTHPL,

  - Tổng cục THADS,

  - Cục BTTP,

  - Thanh tra Bộ,

  - Vụ PLQT

  Tháng 9- 10/2019

   

   
   

  3

   

   

   

   

  Phối hợp với TANDTC xây dụng Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng quy định của BLHS về Tội tài trợ khủng bố

  Vụ PLHSHC

  - Cục QLXLVPHC &TDTHPL,

  - Tổng cục THADS,

  - Cục BTTP,

  - Thanh tra Bộ,

  - Vụ PLQT

  Tháng 9- 10/2019

   

  4

   

  Phối hợp với VKSNDTC nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản liên quan về việc tịch thu các khoản thu, lợi nhuận từ tài sản phạm tội

  Vụ PLHSHC

  - Tổng cục THADS

  2019-2020

   

  5

   

  Phối hợp với NHNN ban hành văn bản hướng dẫn thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền

  Vụ PLHSHC

  - Cục BTTP,

  - Thanh tra Bộ

  2019

   

  II

  Hợp tác trong nước

   

  1

  Tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm chủ

  Phối hợp với NHNN trong công tác tăng cường hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở ký kết các Bản ghi nhớ trao đổi thông tin nghi ngờ liên quan đến tội phạm tài chính và rửa tiền

  Vụ PLQT

  - Vụ PLHSHC,

  - Tổng cục THADS

  2019-2020

   

   
   

   

  2

  động ngăn chặn các nguy cơ đối với loại tội phạm nguồn của tội rửa tiền

  Phối hợp với NHNN hoàn thiện quy chế trao đổi thông tin giữa NHNN (Cục Phòng, chống rửa tiền) với các cơ quan thực thi pháp luật và các bộ, ngành có liên quan

  Vụ PLHSHC

  - Vụ PLQT,

  - Tổng cục

  THADS,’

  - Cục BTTP

  2019-2020

   

  III

  Hợp tác quốc tế

   

  1

  Nghiên cứu việc gia nhập Nhóm các tổ chức phi chính thống nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin

  Phối hợp VKSNDTC nghiên cứu đề xuất việc gia nhập Mạng lưới thu hồi tài sản giữa các cơ quan châu Á - Thái Bình Dương (ARIN-AP)

  Vụ PLQT

  - Vụ PLHSHC,

  - Tổng cục THADS

  2019-2020

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2421b/QĐ-BTP thi hành Quyết định 474/QĐ-TTg về Kế hoạch giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 2421b/QĐ-BTP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/09/2019
  Hiệu lực: 24/09/2019
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đặng Hoàng Oanh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới