hieuluat

Quyết định 498/QĐ-UBCK soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 498/QĐ-UBCK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Bằng
  Ngày ban hành: 24/07/2006 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/07/2006 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán
 • BỘ TÀI CHÍNH
  ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
  NHÀ NƯỚC

  --------

  Số: 498/QĐ-UBCK

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Hà Nội, ngày 24  tháng 7  năm 2006

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH SOẠN THẢO VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, TRIỂN KHAI LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  --------------

  CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

   

  Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

  Căn cứ Chương trình công tác năm 2006 của Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán và tiến độ thực hiện.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
  - Lãnh đạo UBCKNN;
  - Lưu: VP, PC.

  CHỦ TỊCH
  Vũ Bằng

   

  KẾ HOẠCH SOẠN THẢO VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, TRIỂN KHAI LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 498 /QĐ-UBCK ngày 24  tháng 7  năm 2006 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

   

  TT

  Tên văn bản

  Đơn vị

  chủ trì/tổng hợp

  Đơn vị

  phối hợp

  Hình thức VB

  Thời gian trình/tiến độ

  thực hiện

   

   

  Tiến độ thực hiện

  Trình Bộ

  Trình CP

  A

  Các văn bản QPPL

  I

  Nghị  định (1)

  1

  - Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

  Ban PC

  Các đơn vị có liên quan

  Nghị định

  31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ các Nghị định, lấy ý kiến ADB, SEC
  1-4/8/2006: Lấy ý kiến nội bộ các đơn vị thuộc UBCKNN
  7-31/8/2006: Thảo luận tại tổ và hoàn chỉnh dự thảo.
  1-20/9/2006: Lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ.
  21-30/9/2006: Tổng hợp trình Bộ
  10/2006: Lấy ý kiến Bộ Tư pháp và các Bộ ngành có liên quan
  11/2006: Trình Chính phủ

  09/2006

  11/2006

  2

  - Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  Thanh tra

  Các đơn vị có liên quan

  Nghị định

  09/2006

  11/2006

  3

  - Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

  Ban Tổ chức Cán bộ

  Các đơn vị có liên quan

  Nghị định

  09/2006

  11/2006

  II

  Thông tư  (2)

  1

  - Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin (Nội dung, phương thức công bố thông tin của tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, SGDCK, TTGDCK)

  Ban PTTT

  Các đơn vị có liên quan

  Thông tư

  31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ dự thảo Thông tư cùng dự thảo Nghị định.
  Trong tháng 8/2006 tiếp tục hoàn chỉnh cùng Nghị định
  Trong tháng 9/2006 tiếp tục thảo luận tại tổ.
  1-10/10/2006: Sau khi dự thảo Nghị định được trình lên Chính phủ, các đơn vị hoàn chỉnh dự thảo và đưa ra thảo luận lần cuối.
  1-15/11/2006: Lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ
  30/11/2006: Trình Bộ

   

  11/2006

   

  2

  - Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  Thanh tra

  Các đơn vị có liên quan

  Thông tư

  11/2006

   

  3

  - Thông tư hướng dẫn về việc niêm yết trên các TTGDCK

  Ban PTTT

  Các đơn vị có liên quan

  Thông tư

  11/2006

   

  III

  Quyết định (2)

   

  1

  -  Quyết định của Bộ Trưởng bộ Tài chính ban hành Quy chế về việc công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình bán lại số cổ phiếu đã mua

  Ban QLPH

  Các đơn vị có liên quan

  Quyết định

  31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ dự thảo Quyết định cùng dự thảo Nghị định.
  Trong tháng 8/2006 tiếp tục hoàn chỉnh cùng Nghị định
  Trong tháng 9/2006 tiếp tục thảo luận tại tổ.
  1-10/10/2006: Sau khi dự thảo Nghị định được trình lên Chính phủ, các đơn vị hoàn chỉnh dự thảo và đưa ra thảo luận lần cuối.
  1-15/11/2006: Lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ
  30/11/2006: Trình Bộ

   

  12/2006

   

  2

  -  Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quy  định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

  Ban QLPH

  Các đơn vị có liên quan

  Quyết

  định

  12/2006

   

  3

  - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế về quản trị công ty và Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK và TTGDCK

  Ban QLPH

  Các đơn vị có liên quan

  Quyết định

  12/2006

   

  4

  - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mẫu điều lệ áp dụng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

  Ban QLKD

  Các đơn vị có liên quan

  Quyết định

  12/2006

   

  5

  - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình về việc phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ mở, việc tăng vốn của Quỹ đóng, thể thức tiến hành đại hội nhà đầu tư và chế độ báo cáo đối với Quỹ đầu tư chứng khoán

  Ban QLKD

  Các đơn vị có liên quan

  Quyết định

  12/2006

   

  6

  - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán

  Ban QLKD

  Các đơn vị có liên quan

  Quyết định

  12/2006

   

  7

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý, giám sát Văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

  Ban QLKD

  Các đơn vị có liên quan

  Quyết định

  12/2006

   

  8

  - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hệ thống tiêu chí giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu  tư  chứng  khoán (Thay thế Quyết định 92/QĐ-BTC)

  Ban QLKD

  Các đơn vị có liên quan

  Quyết định

  12/2006

   

  9

  - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra chứng khoán.

  Ban Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị có liên quan

  Quyết định

  12/2006

   

  10

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ báo cáo của TTLKCK và thành viên lưu ký.

  Ban PTTT

  Các đơn vị có liên quan

  Quyết định

  12/2006

   

  B

  Các văn bản khác

  B1

  Văn bản UBCKNN ban hành

  1

  - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành quy chế cấp, quản lý và thu hồi chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

  Ban QLKD

  Các đơn vị có liên quan

   

  - 31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ các quyết định
  - 1-15/10/2006: Hoàn chỉnh và đưa ra thảo luận tại tổ
  - Tháng 11/2006: Lấy ý kiến các đơn vị thuộc Ủy ban
  - 30/11/2006:  Trình Chủ tịch UBCKNN

   

  12/2006

   

  2

  - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp

  Ban QLKD

   

  Các đơn vị có liên quan

   

  12/2006

   

  3

  - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy trình kiểm soát nội bộ, giám sát tuân thủ pháp luật trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán

  Ban QLKD

  Các đơn vị có liên quan

   

  4

   

  12/2006

   

  4

  - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy định về Mẫu biểu báo cáo của các thành viên lưu ký, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

  Ban QLKD

  Các đơn vị có liên quan

   

  12/2006

   

  5

  - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Mẫu báo cáo của cổ đông lớn, thủ tục đăng ký chào mua công khai

  Ban QLPH

  Các đơn vị có liên quan

   

  12/2006

   

  6

  - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại của nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  Thanh tra

  Các đơn vị có liên quan

   

  12/2006

   

  B2

  Các văn bản triển khai

  1

  Đề án chuyển đổi TTGDCK Tp HCM

  TTGDCK Tp HCM

  Các đơn vị có liên quan

   

   

  Quý II/2007

   

  2

  Đề án chuyển đổi TTGDCKHN

  TTGDCKHN

  Các đơn vị có liên quan

   

   

  Quý II/2007

   

  3

  Đề án chuyển đổi TTLKCK

  Trung tâm LKCK

  Các đơn vị có liên quan

   

   

  Quý II2007

   

  4

  - Quy chế của SGDCK, TTGDCK: Quy chế niêm yết chứng khoán, Quy chế giao dịch chứng khoán, Quy chế công bố thông tin, Quy chế thành viên giao dịch

  TTGDCK Tp HCM , TTGDCKHN và Ban PTTT

   

  4

  Các đơn vị có liên quan

   

   

   

   

   

  12/2006

   

  5

  - Xây dựng các Quy trình, Quy chế, Điều lệ khác của Trung tâm và Sở Giao dịch chứng khoán

  TTGDCK Tp HCM , TTGDCKHN

  Các đơn vị có liên quan

   

   

  Quý III/2007

   

  6

  - Quy chế lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ chứng khoán.

  Ban PTTT và TTLKCK

  Các đơn vị có liên quan

   

   

  12/2006

   

  7

  - Quy chế giám sát của UBCKNN đối với Sở GDCK, TTGDCK, TTLK và các tổ chức phụ trợ

  Ban PTTT

  Các đơn vị có liên quan

   

   

  12/2006

   

  8

  - Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành quy trình chuyển niêm yết giữa SGDCK và TTGDCK.

  Ban PTTT

  Các đơn vị có liên quan

   

   

  12/2006

   

  C

  Các văn bản kiến nghị Bộ giao cho các đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo

  1

  - Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, của Sở GDCK, TTGDCK và TTLKCK

  Ban KHTC

  Các đơn vị có liên quan

  Thông tư

   

  11/2006

   

  2

  - Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán của Sở GDCK, TTGDCK và TTLKCK

  Vụ CĐKT

  Các đơn vị có liên quan

  Thông tư

   

  11/2006

   

  3

  - Quyết định của Bộ Trưởng Bộ tài chính ban hành Quy chế tổ chức kiểm toán được chấp thuận

  Vụ CĐKT

  Các đơn vị có liên quan

  Quyết định

   

  11/2006

   

   

   

  Ghi chú:

  (1): Các nghị định chỉ quy định và đề cập đến những nội dung luật giao cho Chính phủ

  (2): Các Thông tư và Quy chế nhắc lại toàn bộ các nội dung của Luật, Nghị định và hướng dẫn chi tiết thêm (theo uỷ quyền) để bảo đảm sự đồng bộ và đầy đủ các vấn đề.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới