hieuluat

Thông tư 118/2020/TT-BTC phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:118/2020/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Huỳnh Quang Hải
  Ngày ban hành:31/12/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/02/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán
 • B TÀI CHÍNH
  _______

  S: 118/2020/TT-BTC

  CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
  Đ
  c lp - T do - Hnh phúc
  ________________________

  Hà Ni, ngày 31 tháng 12 năm 2020

   

   

   

  THÔNG TƯ

  ng dn mt s ni dung v chào bán, phát hành chng khoán, chào mua công khai, mua li c phiếu, đăng ký công ty đi chúng và hy tư cách công ty đi chúng

  __________

   

  Căn c Lut Chng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

  Căn c Lut Doanh nghip ngày 17 tháng 6 năm 2020;

  Căn c Ngh đnh s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 ca Chính ph quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Tài chính;

  Căn c Ngh đnh s 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Chng khoán;

  Theo đ ngh ca Ch tch y ban Chng khoán Nhà nưc,

  B trưng B Tài chính ban hành Thông tư hưng dn mt s ni dung v chào bán, phát hành chng khoán, chào mua công khai, mua li c phiếu, đăng ký công ty đi chúng và hy tư cách công ty đi chúng.

   

  Mc I. QUY ĐNH CHUNG

   

  Điu 1. Phm vi điu chnh

  Thông tư này hưng dn các ni dung sau:

  1.  Mu Bn cáo bch chào bán chng khoán ra công chúng, phát hành c phiếu đ hoán đi;

  2.  Mu Bn thông báo chào bán, phát hành chng khoán, chào mua công khai;

  3.  Mu Báo cáo kết qu đt chào bán, đt phát hành chng khoán, đt chào mua công khai;

  4.  Mu Bn công b thông tin v công ty đi chúng; h sơ đăng ký công ty đi chúng hình thành sau chia, tách, hp nht, sáp nhp doanh nghip; vic hy tư cách công ty đi chúng đi vi trưng hp không đáp ng điu kin là công ty đi chúng do t chc li, gii th, phá sn doanh nghip;

  5.  Vic mua li c phiếu ca công ty đi chúng.

  Điu 2. Đi tưng áp dng

  Đi tưng áp dng ca Thông tư này bao gm:

  1.  T chc phát hành;

  2.  Công ty đi chúng;

  3.  C đông công ty đi chúng chào bán c phiếu ra công chúng;

  4.  Công ty chng khoán;

  5.  S giao dch chng khoán Vit Nam và các công ty con (sau đây gi là S giao dch chng khoán), Tng công ty lưu ký và bù tr chng khoán Vit Nam;

  6.  Cơ quan, t chc, cá nhân có liên quan.

   

  Mc II. MU BN CÁO BCH, BN THÔNG BÁO, BÁO CÁO KT QU ĐT CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH CHNG KHOÁN, CHÀO MUA CÔNG KHAI

   

  Điu 3. Mu Bn cáo bch

  1.  T chc phát hành khi đăng ký chào bán chng khoán ra công chúng, phát hành c phiếu đ hoán đi, c đông công ty đi chúng khi đăng ký chào bán c phiếu ra công chúng thc hin lp Bn cáo bch theo mu sau:

  a)  Bn cáo bch chào bán c phiếu ln đu ra công chúng theo Mu ti Ph lc s 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

  b)  Bn cáo bch chào bán thêm c phiếu ra công chúng ca công ty đi chúng theo Mu ti Ph lc s 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

  c)  Bn cáo bch chào bán c phiếu ra công chúng ca c đông công ty đi chúng theo Mu ti Ph lc s 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

  d)  Bn cáo bch chào bán c phiếu ln đu ra công chúng đ chuyn đi công ty trách nhim hu hn thành công ty c phn theo Mu ti Ph lc s 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

  đ) Bn cáo bch chào bán trái phiếu ra công chúng theo Mu ti Ph lc s 05 ban hành kèm theo Thông tư này;

  e)  Bn cáo bch chào bán trái phiếu chuyn đi, trái phiếu kèm chng quyn ra công chúng ca công ty đi chúng theo Mu ti Ph lc s 06 ban hành kèm theo Thông tư này;

  g)  Bn cáo bch chào bán thêm c phiếu ra công chúng ca công ty đi chúng sau quá trình cơ cu li doanh nghip, công ty đi chúng hình thành sau hp nht công ty không thuc trưng hp cơ cu li doanh nghip, công ty đi chúng sau tách công ty theo Mu ti Ph lc s 07 ban hành kèm theo Thông tư này;

  h)  Bn cáo bch chào bán trái phiếu ra công chúng ca công ty sau quá trình cơ cu li doanh nghip, công ty hình thành sau hp nht công ty không thuc trưng hp cơ cu li doanh nghip, công ty sau tách công ty theo Mu ti Ph lc s 08 ban hành kèm theo Thông tư này;

  i) Bn cáo bch chào bán trái phiếu chuyn đi, trái phiếu kèm chng quyn ra công chúng ca công ty đi chúng sau quá trình cơ cu li doanh nghip, công ty đi chúng hình thành sau hp nht công ty không thuc trưng hp cơ cu li doanh nghip, công ty đi chúng sau tách công ty theo Mu ti Ph lc s 09 ban hành kèm theo Thông tư này;

  k)  Bn cáo bch phát hành c phiếu ca công ty đi chúng đ chào mua công khai theo Mu ti Ph lc s 10 ban hành kèm theo Thông tư này;

  l)   Bn cáo bch phát hành c phiếu đ hoán đi theo hp đng hp nht theo Mu ti Ph lc s 11 ban hành kèm theo Thông tư này;

  m) Bn cáo bch phát hành c phiếu ca công ty đi chúng đ hoán đi theo hp đng sáp nhp theo Mu ti Ph lc s 12 ban hành kèm theo Thông tư này.2. Ni dung chính trong mu Bn cáo bch ti khon 1 Điu này bao gm:

  a)  Thông tin v nhng ngưi chu trách nhim chính đi vi Bn cáo bch;

  b)  Thông tin v các nhân t ri ro;

  c)  Thông tin v t chc phát hành, công ty đi chúng có c phiếu đưc chào bán bao gm quá trình hình thành phát trin, mô hình t chc b máy, các công ty có liên quan, hot đng kinh doanh;

  d)  Thông tin v c đông sáng lp, c đông ln, ch s hu công ty; Ch tch công ty, thành viên Hi đng qun tr, thành viên Hi đng thành viên; Kim soát viên; Tng giám đc (Giám đc), Phó Tng giám đc (Phó Giám đc), Kế toán trưng;

  đ) Thông tin v kết qu hot đng kinh doanh, tình hình tài chính và d kiến kế hoch;

  e) Thông tin v đt chào bán, phát hành trong đó bao gm đc đim ca chng khoán chào bán, phát hành; phương thc phân phi; lch trình phân phi; các trưng hp hy b đt chào bán;

  g) Thông tin v mc đích chào bán, phát hành; kế hoch s dng s tin thu đưc t đt chào bán, ngoi tr trưng hp chào bán c phiếu ln đu ra công chúng đ tr thành công ty đi chúng thông qua thay đi cơ cu s hu nhưng không làm tăng vn điu l ca t chc phát hành, chào bán c phiếu ra công chúng ca c đông công ty đi chúng;

  h)  Thông tin v các đi tác liên quan đến đt chào bán, phát hành bao gm t chc tư vn, t chc bo lãnh phát hành, đi lý phân phi, đi din ngưi s hu trái phiếu, t chc kim toán;

  i)   Các thông tin quan trng khác có th nh hưng đến quyết đnh ca nhà đu tư;

  k)  Ch ký ca nhng ngưi chu trách nhim chính v Bn cáo bch theo quy đnh ti khon 3 Điu 19 Lut Chng khoán;

  l)   Danh mc các tài liu đính kèm Bn cáo bch bao gm các quyết đnh ca Đi hi đng c đông hoc Hi đng qun tr hoc Hi đng thành viên hoc ch s hu công ty liên quan ti đt chào bán, phát hành, báo cáo tài chính theo quy đnh ti Điu 20 Lut Chng khoán, các tài liu liên quan đến d án s dng vn thu đưc t đt chào bán và các tài liu khác (nếu có),

  3.  T chc phát hành khi lp Bn cáo bch theo mu ti khon 1 Điu này phi đm bo các quy đnh sau:

  a)  Thông tin công b trong Bn cáo bch phi rõ ràng, chính xác, trung thc, không mâu thun và có đy đ nhng ni dung có th nh hưng đến quyết đnh ca nhà đu tư. Ngôn t trong Bn cáo bch phi đơn gin, d hiu; trưng hp s dng t viết tt, thut ng chuyên ngành, k thut phi kèm theo gii thích ràng;

  b)  Các thông tin quan trng, thông tin mang tính so sánh trong Bn cáo bch phi đưc nêu rõ ngun tham chiếu thông tin;

  c)  Bn cáo bch phi đưc lp vi hình thc rõ ràng, phông ch và c ch đưc trình bày đm bo d đc;

  d)  Vic phân tích các nhân t ri ro cn nêu nh hưng đến lĩnh vc hot đng kinh doanh, tình hình tài chính, kết qu hot đng kinh doanh ca t chc phát hành; đt chào bán, phát hành; giá chng khoán; d án s dng vn thu đưc t đt chào bán, Các nhân t ri ro cn đưc phân loi và đt tiêu đ phù hp theo nhóm, sp xếp theo th t công b các nhân t rủi ro có nh hưng tiêu cc theo mc đ t cao đến thp;

  đ) Thông tin v hot đng kinh doanh và tình hình tài chính cn phn ánh v tình hình hot đng ca t chc phát hành, công ty đi chúng có c phiếu đưc chào bán trong 02 năm tài chính gn nht và tính đến thi đim kết thúc quý gn nht; trưng hp là công ty m, kết qu hot đng kinh doanh đưc công b bao gm kết qu kinh doanh hp nht và ca công ty m;

  e)  Thông tin v c đông ln, ch s hu công ty, Ch tch công ty, thành viên Hi đng qun tr, thành viên Hi đng thành viên, Kim soát viên, Tng giám đc (Giám đc), Phó Tng giám đc (Phó Giám đc), Kế toán trưng phi phn ánh các thông tin v li ích có liên quan đến t chc phát hành, c đông công ty đi chúng chào bán c phiếu ra công chúng;

  g)  Mc đích chào bán, phát hành và kế hoch s dng s tin thu đưc t đt chào bán phi phù hp vi phương án đưc Đi hi đng c đông hoc Hi đng qun tr hoc Hi đng thành viên hoc ch s hu công ty thông qua;

  h)  Trưng hp t chc phát hành sa đi, b sung Bn cáo bch thì phi nêu rõ các ni dung sa đi, b sung và lý do sa đi, b sung,

  Điu 4. Mu Bn thông báo chào bán, phát hành chng khoán, chào mua công khai

  1.  Bn thông báo chào bán c phiếu ra công chúng theo Mu ti Ph lc s 13 ban hành kèm theo Thông tư này;

  2.  Bn thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Mu ti Ph lc s 14 ban hành kèm theo Thông tư này;

  3.  Bn thông báo phát hành c phiếu ca công ty đi chúng đ chào mua công khai theo Mu ti Ph lc s 15 ban hành kèm theo Thông tư này;

  4.  Bn thông báo phát hành c phiếu đ hoán đi theo hp đng hp nht, sáp nhp theo Mu ti Ph lc s 16 ban hành kèm theo Thông tư này;

  5.  Bn thông báo phát hành c phiếu đ tr c tc, phát hành c phiếu đ tăng vn c phn t ngun vn ch s hu theo Mu ti Ph lc s 17 ban hành kèm theo Thông tư này;

  6.  Bn thông báo phát hành c phiếu theo chương trình la chn cho ngưi lao đng trong công ty theo Mu ti Ph lc s 18 ban hành kèm theo Thông tư này;

  7.  Bn thông báo phát hành c phiếu đ thc hin quyn ca chng quyn theo Mu ti Ph lc s 19 ban hành kèm theo Thông tư này;

  8.  Bn thông báo chào mua công khai theo Mu ti Ph lc s 20 ban hành kèm theo Thông tư này,

  Điu 5. Mu Báo cáo kết qu đt chào bán, đt phát hành chng khoán, đt chào mua công khai

  1.  Báo cáo kết qu đt chào bán c phiếu ra công chúng theo Mu ti Ph lc s 21 ban hành kèm theo Thông tư này;

  2.  Báo cáo kết qu đt chào bán trái phiếu ra công chúng theo Mu ti Ph lc s 22 ban hành kèm theo Thông tư này;

  3,  Báo cáo kết qu đt chào bán c phiếu riêng l, đt chào bán c phiếu ưu đãi kèm chng quyn riêng l theo Mu ti Ph lc s 23 ban hành kèm theo Thông tư này;

  4.  Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ hoán đi c phn cho s c đông xác đnh trong công ty đi chúng khác, hoán đi c phn cho c đông công ty c phn chưa đi chúng, hoán đi phn vn góp cho thành viên ca công ty trách nhim hu hn, hoán đi n theo Mu ti Ph lc s 24 ban hành kèm theo Thông tư này;

  5.  Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu ca công ty đi chúng đ chào mua công khai theo Mu ti Ph lc s 25 ban hành kèm theo Thông tư này;

  6.  Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ hoán đi theo hp đng hp nht theo Mu ti Ph lc s 26 ban hành kèm theo Thông tư này;

  7.  Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ hoán đi theo hp đng sáp nhp theo Mu ti Ph lc s 27 ban hành kèm theo Thông tư này;

  8.  Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ tr c tc, đt phát hành c phiếu đ tăng vn c phn t ngun vn ch s hu theo Mu ti Ph lc s 28 ban hành kèm theo Thông tư này;

  9.  Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu theo chương trình la chn cho ngưi lao đng trong công ty theo Mu ti Ph lc s 29 ban hành kèm theo Thông tư này;

  10.    Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ chuyn đi trái phiếu theo Mu ti Ph lc s 30 ban hành kèm theo Thông tư này;

  11.    Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ thc hin quyn ca chng quyn theo Mu ti Ph lc s 31 ban hành kèm theo Thông tư này;

  12.    Báo cáo kết qu đt chào bán c phiếu ra nưc ngoài, đt phát hành c phiếu mi làm cơ s chào bán chng ch lưu ký ti nưc ngoài theo Mu ti Ph lc s 32 ban hành kèm theo Thông tư này;

  13.    Báo cáo kết qu đt chào mua công khai theo Mu ti Ph lc s 33 ban hành kèm theo Thông tư này.

   

  Mc III. ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐI CHÚNG, HY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐI CHÚNG

   

  Điu 6. Mu Bn công b thông tin v công ty đi chúng

  Bn công b thông tin v công ty đi chúng đưc lp theo Mu ti Ph lc s 34 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điu 7. H sơ đăng ký công ty đi chúng hình thành sau chia, tách, hp nht, sáp nhp doanh nghip

  H sơ đăng ký công ty đi chúng hình thành sau chia, tách, hp nht, sáp nhp doanh nghip bao gm:

  1.  Các tài liu quy đnh ti đim a, b, c, d và e khon 1 Điu 33 Lut Chng khoán.

  2Báo cáo tài chính năm gn nht ca công ty c phn đưc hình thành sau chia, tách, hp nht doanh nghip đưc kim toán bi t chc kim toán đc lp. Trưng hp ti thi đim np h sơ đăng ký công ty đi chúng, công ty chưa có báo cáo tài chính năm gn nht do thi gian hot đng chưa đ năm tài chính theo quy đnh, Báo cáo tài chính năm gn nht đưc kim toán trong h sơ đăng ký công ty đi chúng đưc thay thế bng Báo cáo tài chính k gn nht đưc kim toán bi t chc kim toán đc lp.

  3.  Báo cáo tài chính năm gn nht ca công ty c phn đưc hình thành sau sáp nhp đưc kim toán bi t chc kim toán đc lp. Trưng hp công ty hình thành sau sáp nhp đăng ký doanh nghip sau thi đim kết thúc k kế toán năm gn nht, công ty phi b sung báo cáo tài chính k gn nht đưc kim toán.

  Điu 8. Hy tư cách công ty đi chúng đi vi trưng hp không đáp ng điu kin là công ty đi chúng do t chc li, gii th, phá sn doanh nghip

  1.  Hy tư cách công ty đi chúng đi vi trưng hp không đáp ng điu kin là công ty đi chúng sau chia, b hp nht, b sáp nhp, gii th, phá sn doanh nghip

  a)  Công ty đi chúng thc hin báo cáo, công b thông tin v vic t chc li, gii th, phá sn doanh nghip theo quy đnh pháp lut v công b thông tin trên th trưng chng khoán;

  b)  Sau khi công ty đi chúng đưc cp nht tình trng pháp lý trên Cơ s d liu quc gia v đăng ký doanh nghip hoc khi có quyết đnh ca tòa án tuyên b phá sn doanh nghip, y ban Chng khoán Nhà nưc xem xét và thông báo trên phương tin công b thông tin ca y ban Chng khoán Nhà nưc v vic hy tư cách công ty đi chúng.

  2.  Hy tư cách công ty đi chúng đi vi trưng hp công ty đi chúng b thu hi Giy chng nhn đăng ký doanh nghip

  a)  Công ty đi chúng b thu hi Giy chng nhn đăng ký doanh nghip thc hin báo cáo, công b thông tin theo quy đnh pháp lut v công b thông tin trên th trưng chng khoán;

  by ban Chng khoán Nhà nưc xem xét vic hy tư cách công ty đi chúng trong thi hn 180 ngày k t ngày nhn đưc báo cáo v vic thu hi Giy chng nhn đăng ký doanh nghip;

  c)  Sau khi hết thi hn theo quy đnh ti đim b khon này, y ban Chng khoán Nhà nưc thông báo trên phương tin công b thông tin ca y ban Chng khoán Nhà nưc v vic hy tư cách công ty đi chúng.

  3.  Hy tư cách công ty đi chúng đi vi trưng hp không đáp ng điu kin là công ty đi chúng sau tách, nhn sáp nhp doanh nghip

  a)  Trình t, th tc và h sơ hy tư cách công ty đi chúng đi vi trưng hp không đáp ng điu kin sau tách, nhn sáp nhp doanh nghip thc hin theo quy đnh ti Điu 38 và Điu 39 Lut Chng khoán;

  by ban Chng khoán Nhà nưc thông báo cho công ty v vic hy tư cách công ty đi chúng trong thi hn 15 ngày k t ngày nhn đưc h sơ hy tư cách công ty đi chúng đy đ và hp l, đng thi công b trên phương tin công b thông tin ca y ban Chng khoán Nhà nưc.

  4.  Hy tư cách công ty đi chúng đi vi trưng hp không đáp ng điu kin là công ty đi chúng do chuyn đi loi hình doanh nghip t công ty c phn thành công ty trách nhim hu hn

  a)  Công ty đi chúng đưc cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip do chuyn đi loi hình doanh nghip phi thc hin báo cáo, công b thông tin theo quy đnh pháp lut v công b thông tin trên th trưng chng khoán;

  b)  Sau khi nhn đưc báo cáo, công b thông tin theo quy đnh ti đim a khon này, y ban Chng khoán Nhà nưc xem xét và thông báo trên phương tin công b thông tin ca y ban Chng khoán Nhà nưc v vic hy tư cách công ty đi chúng.

   

  Mc IV. MUA LI C PHIU

   

  Điu 9. Tài liu báo cáo mua li c phiếu

  1.  Công ty đi chúng theo quy đnh ti khon 1 Điu 36 Lut Chng khoán trưc khi mua li c phiếu ca chính mình phi gi tài liu báo cáo đến y ban Chng khoán Nhà nưc bao gm:

  a)  Báo cáo v vic mua li c phiếu theo Mu ti Ph lc s 35 ban hành kèm theo Thông tư này;

  b)  Quyết đnh ca Đi hi đng c đông thông qua vic mua li c phiếu, phương án mua li;

  c)  Quyết đnh ca Hi đng qun tr thông qua phương án trin khai mua li c phiếu;

  d)  Văn bn xác nhn vic ch đnh thc hin giao dch ca công ty chng khoán, tr trưng hp công ty chng khoán là thành viên ca S giao dch chng khoán mua li c phiếu ca chính mình;

  đ) Báo cáo tài chính gn nht đưc kim toán theo quy đnh;

  e)  Tài liu chng minh công ty có đ ngun đ mua li c phiếu. Trưng hp công ty đi chúng là công ty m s dng ngun thng dư vn c phn, qu đu tư phát trin, qu khác đ mua li c phiếu, ngun vn thc hin đưc căn c trên báo cáo tài chính ca công ty m, Trưng hp công ty đi chúng là công ty m s dng ngun li nhun sau thuế chưa phân phi đ mua li c phiếu, ngun vn thc hin không đưc vưt quá mc li nhun sau thuế chưa phân phi trên báo cáo tài chính hp nht đưc kim toán. Trưng hp li nhun sau thuế chưa phân phi dùng đ mua li c phiếu thp hơn li nhun sau thuế chưa phân phi trên báo cáo tài chính hp nht và cao hơn li nhun sau thuế chưa phân phi trên báo cáo tài chính ca công ty m, công ty phi b sung quyết đnh ca cp có thm quyn ca công ty con thông qua vic phân phi li nhun, sao kê có xác nhn ca ngân hàng chng minh vic đã điu chuyn li nhun t công ty con v công ty m;

  g) Tài liu chng minh đáp ng các điu kin đ đưc mua li c phiếu theo quy đnh ca pháp lut trong trưng hp công ty đi chúng thuc ngành, ngh đu tư kinh doanh có điu kin.

  2.  Công ty đi chúng mua li c phiếu ca chính mình theo quy đnh ti đim a khon 2 Điu 36 Lut Chng khoán và mua li c phiếu ca ngưi lao đng theo quy chế phát hành c phiếu cho ngưi lao đng ca công ty theo quy đnh ti đim b khon 2 Điu 36 Lut Chng khoán phi gi tài liu báo cáo đến y ban Chng khoán Nhà nưc trưc khi mua li c phiếu bao gm:

  a)  Công b thông tin v vic mua li c phiếu theo Mu ti Ph lc s 36 ban hành kèm theo Thông tư này;

  b)  Quyết đnh ca Hi đng qun tr hoc Tng giám đc (Giám đc) trin khai phương án mua li c phiếu.

  Điu 10. Báo cáo và công b thông tin mua li c phiếu

  1.  Công ty đi chúng theo quy đnh ti khon 1 Điu 9 Thông tư này thc hin vic báo cáo, công b thông tin, thc hin mua li và báo cáo kết qu mua li c phiếu theo quy đnh ti khon 3, 4. 5 và 6 Điu 37 Lut Chng khoán. Ni dung công b thông tin đưc thc hin theo Mu ti Ph lc s 36 ban hành kèm theo Thông tư này. Ni dung báo cáo kết qu mua li c phiếu đưc thc hin theo Mu ti Ph lc s 39 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2.  Công ty đi chúng theo quy đnh ti khon 2 Điu 9 Thông tư này thc hin mua li c phiếu sau 07 ngày làm vic k t ngày báo cáo y ban Chng khoán Nhà nưc và công b thông tin trên trang thông tin đin t ca công ty, phương tin công b thông tin ca y ban Chng khoán Nhà nưc, S giao dch chng khoán theo Mu ti Ph lc s 36 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong thi hn 10 ngày k t ngày kết thúc giao dch mua li c phiếu, công ty đi chúng phi gi báo cáo kết qu giao dch cho y ban Chng khoán Nhà nưc và công b thông tin ra công chúng theo Mu ti Ph lc s 39 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điu 11. Thay đi vic mua li c phiếu

  1.  Công ty đi chúng không đưc thay đi ý đnh hoc phương án mua li c phiếu như đã báo cáo và công b thông tin ra công chúng, tr trưng hp bt kh kháng (thiên tai, dch bnh, chiến tranh và nhng trưng hp khác) phi đưc y ban Chng khoán Nhà nưc chp thun.

  2.  Trong thi hn 24 gi k t khi ra quyết đnh thay đi phương án mua li c phiếu, công ty đi chúng phi báo cáo y ban Chng khoán Nhà nưc, đng thi thc hin công b thông tin trên trang thông tin đin t ca công ty, phương tin công b thông tin ca y ban Chng khoán Nhà nưc, S giao dch chng khoán v quyết đnh thay đi theo Mu ti Ph lc s 37 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3y ban Chng khoán Nhà nưc có ý kiến v vic thay đi phương án mua li c phiếu trong thi hn 03 ngày làm vic k t ngày nhn đưc báo cáo thay đi.

  4.  Trong thi hn 24 gi k t khi đưc y ban Chng khoán Nhà nưc chp thun thay đi phương án mua li c phiếu, công ty đi chúng phi công b thông tin trên trang thông tin đin t ca công ty, phương tin công b thông tin ca y ban Chng khoán Nhà nưc, S giao dch chng khoán v vic thay đi phương án mua li c phiếu theo Mu ti Ph lc s 38 ban hành kèm theo Thông tư này,

  5.  Công ty đi chúng đưc thc hin thay đi vic mua li c phiếu sau khi công b thông tin theo quy đnh ti khon 4 Điu này.

  Điu 12. Mua li c phiếu theo phương thc chào mua công khai

  Công ty đi chúng mua li c phiếu ca chính mình theo phương thc chào mua công khai phi tuân th quy đnh v chào mua công khai c phiếu ti Ngh đnh s 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Chng khoán, trong đó tài liu báo cáo mua li c phiếu bao gm:

  1. Tài liu quy đnh ti khon 1 Điu 85 Ngh đnh s 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Chng khoán;

  2. Tài liu theo quy đnh ti đim đ, e, g khon 1 Điu 9 Thông tư này.

  Điu 13. Báo cáo và công b thông tin bán c phiếu qu

  Công ty đi chúng mua li c phiếu ca chính mình trong các trưng hp theo quy đnh ti đim b, đim c khon 7 Điu 36 Lut Chng khoán thc hin bán c phiếu như sau:

  1.  Công ty đi chúng đưc bán c phiếu qu sau 24 gi k t khi gi Báo cáo kết qu giao dch mua li c phiếu, Báo cáo kết qu phát hành c phiếu đ tr c tc, phát hành c phiếu đ tăng vn c phn t ngun vn ch s hu đến y ban Chng khoán Nhà nưc và công b thông tin ra công chúng.

  2.  Công ty đi chúng phi hoàn thành vic bán c phiếu qu trong vòng 10 ngày làm vic k t ngày báo cáo y ban Chng khoán Nhà nưc và công b thông tin ra công chúng v vic bán c phiếu qu theo Mu ti Ph lc s 36 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3.  Trong thi hn 10 ngày k t ngày kết thúc giao dch bán c phiếu qu theo quy đnh ti khon 1 Điu này, công ty đi chúng phi gi Báo cáo kết qu giao dch bán c phiếu qu cho y ban Chng khoán Nhà nưc và công b thông tin ra công chúng theo Mu ti Ph lc s 39 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điu 14. Trách nhim ca công ty chng khoán đưc ch đnh làm đi lý thc hin mua li c phiếu

  1.  Hưng dn công ty đi chúng thc hin vic mua li c phiếu theo quy đnh và theo phương án đã công b;

  2.  Đm bo công ty đi chúng có đ tin trên tài khon giao dch khi đt lnh mua đ thc hin khi lưng giao dch theo phương án đã báo cáo và công b thông tin ra công chúng;

  3.  Không s dng các thông tin chưa đưc công b ra công chúng liên quan đến vic mua li c phiếu ca công ty đi chúng ch đnh đ mua bán chng khoán ca công ty đi chúng hoc tiết l các thông tin liên quan cho bên th ba tr trưng hp theo quy đnh ca pháp lut.

  Điu 15. Trách nhim ca S giao dch chng khoán

  1. Giám sát t chc niêm yết, đăng ký giao dch thc hin vic công b thông tin trưc, trong và sau khi thc hin vic mua li c phiếu, bán c phiếu qu theo quy đnh;

  2. Giám sát công ty chng khoán đưc ch đnh thc hin vic mua li c phiếu theo quy đnh.

   

  Mc V. ĐIU KHON THI HÀNH

   

  Điu 16. Điu khon thi hành

  1. Thông tư này có hiu lc k t ngày 15 tháng 02 năm 2021 và thay thế Thông tư s 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 ca B trưng B Tài chính hưng dn vic chào bán chng khoán ra công chúng, chào bán c phiếu đ hoán đi, phát hành thêm c phiếu, mua li c phiếu, bán c phiếu qu và chào mua công khai c phiếu.

  2. y ban Chng khoán Nhà nưc, S giao dch chng khoán, Tng công ty lưu ký và bù tr chng khoán Vit Nam, t chc phát hành, công ty đi chúng, công ty chng khoán và các t chc, cá nhân có liên quan chu trách nhim thc hin Thông tư này./.

   

  Nơi nhn:

  - Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đng;

  - Văn phòng Tng Bí thư;

  - Văn phòng Chính ph;

  - Văn phòng Quc hi;

  - Văn phòng Ch tch nưc;

  - Thng, các Phó Thng Chính ph;

  - Văn phòng Ban ch đo Trung ương v phòng, chng tham nhũng;

  - Các B, cơ quan ngang B, cơ quan thuc Chính ph;

  - HĐND, UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ương;

  - Vin Kim sát nhân dân ti cao; Toà án nhân dân ti cao;

  - Kim toán Nhà nưc;

  - Cơ quan Trung ương ca các đoàn th;

  - Công báo; Cng thông tin đin t Chính ph;

  - Cc kim tra văn bn - B Tư pháp;

  - Các đơn v thuc B Tài chính;

  - Cng thông tin đin t B Tài chính;

  - Công thông tin đin t y ban Chng khoán Nhà nưc;

  - Lưu: VT, UBCK (300b)

  KT. B TRƯNG

  TH TRƯNG

   

   

   

   

  Hunh Quang Hi

   

   

   

   

  DANH MC PH LC

  (Ban hành kèm theo Thông tư s 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 ca B trưng B Tài chính hưng dn mt s ni dung v chào bán, phát hành chng khoán, chào mua công khai, mua li c phiếu, đăng ký công ty đi chúng và hy tư cách công ty đi chúng)

   

  Ph lc

  Ni dung

  Ph lc s 01

  Mu Bn cáo bch chào bán c phiếu ln đu ra công chúng

  Ph lc s 02

  Mu Bn cáo bch chào bán thêm c phiếu ra công chúng ca công ty đi chúng

  Ph lc s 03

  Mu Bn cáo bch chào bán c phiếu ra công chúng ca c đông công ty đi chúng

  Ph lc s 04

  Mu Bn cáo bch chào bán c phiếu ln đu ra công chúng đ chuyn đi công ty trách nhim hu hn thành công ty c phn

  Ph lc s 05

  Mu Bn cáo bch chào bán trái phiếu ra công chúng

  Ph lc s 06

  Mu Bn cáo bch chào bán trái phiếu chuyn đi, trái phiếu kèm chng quyn ra công chúng ca công ty đi chúng

  Ph lc s 07

  Mu Bn cáo bch chào bán thêm c phiếu ra công chúng ca công ty đi chúng sau quá trình cơ cu li doanh nghip, công ty đi chúng hình thành sau hp nht công ty không thuc trưng hp cơ cu li doanh nghip, công ty đi chúng sau tách công ty

  Ph lc s 08

  Mu Bn cáo bch chào bán trái phiếu ra công chúng ca công ty sau quá trình cơ cu li doanh nghip, công ty hình thành sau hp nht công ty không thuc trưng hp cơ cu li doanh nghip, công ty sau tách công ty

  Ph lc s 09

  Mu Bn cáo bch chào bán trái phiếu chuyn đi, trái phiếu kèm chng quyn ra công chúng ca công ty đi chúng sau quá trình cơ cu li doanh nghip, công ty đi chúng hình thành sau hp nht công ty không thuc trưng hp cơ cu li doanh nghip, công ty đi chúng sau tách công ty

  Ph lc s 10

  Mu Bn cáo bch phát hành c phiếu ca công ty đi chúng đ chào mua công khai

  Ph lc s 11

  Mu Bn cáo bch phát hành c phiếu đ hoán đi theo hp đng hp nht

  Ph lc s 12

  Mu Bn cáo bch phát hành c phiếu ca công ty đi chúng đ hoán đi theo hp đng sáp nhp

  Ph lc s 13

  Mu Bn thông báo chào bán c phiếu ra công chúng

  Ph lc s 14

  Mu Bn thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

  Ph lc s 15

  Mu Bn thông báo phát hành c phiếu ca công ty đi chúng d chào mua công khai

  Ph lc s 16

  Mu Bn thông báo phát hành c phiếu đ hoán đi theo hp đng hp nht, sáp nhp

  Ph lc s 17

  Mu Bn thông báo phát hành c phiếu đ tr c tc, phát hành c phiếu đ tăng vn c phn t ngun vn ch s hu

  Ph lc s 18

  Mu Bn thông báo phát hành c phiếu theo chương trình la chn cho ngưi lao đng trong công ty

  Ph lc s 19

  Mu Bn thông báo phát hành c phiếu đ thc hin quyn ca chng quyn

  Ph lc s 20

  Mu Bn thông báo chào mua công khai

  Ph lc s 21

  Mu Báo cáo kết qu đt chào bán c phiếu ra công chúng

  Ph lc s 22

  Mu Báo cáo kết qu đt chào bán trái phiếu ra công chúng

  Ph lc s 23

  Mu Báo cáo kết qu đt chào bán c phiếu riêng l, đt chào bán c phiếu ưu đãi kèm chng quyn riêng l

  Ph lc s 24

  Mu Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ hoán đi c phn cho s c đông xác đnh trong công ty đi chúng khác, hoán đi c phn cho c đông công ty c phn chưa đi chúng, hoán đi phn vn góp cho thành viên ca công ty trách nhim hu hn, hoán đi n

  Ph lc s 25

  Mu Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu ca công ty đi chúng đ chào mua công khai

  Ph lc s 26

  Mu Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ hoán đi theo hp đng hp nht

  Ph lc s 27

  Mu Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ hoán đi theo hp đng sáp nhp

  Ph lc s 28

  Mu Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ tr c tc, đt phát hành c phiếu đ tăng vn c phn t ngun vn ch s hu

  Ph lc s 29

  Mu Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu theo chương trình la chn cho ngưi lao đng trong công ty

   

  Ph lc s 30

  Mu Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ chuyn đi trái phiếu

  Ph lc s 31

  Mu Báo cáo kết qu đt phát hành c phiếu đ thc hin quyn ca chng quyn

  Ph lc s 32

  Mu Báo cáo kết qu đt chào bán c phiếu ra nưc ngoài, đt phát hành c phiếu mi làm cơ s chào bán chng ch lưu ký ti nưc ngoài

  Ph lc s 33

  Mu Báo cáo kết qu đt chào mua công khai

  Ph lc s 34

  Mu Bn công b thông tin v công ty đi chúng

  Ph lc s 35

  Mu Báo cáo v vic mua li c phiếu

  Ph lc s 36

  Mu Thông báo mua li c phiếu, bán c phiếu qu

  Ph lc s 37

  Mu Thông báo quyết đnh thay đi phương án mua li c phiếu

  Ph lc s 38

  Mu Thông báo thay đi phương án mua li c phiếu

  Ph lc s 39

  Mu Báo cáo kết qu giao dch mua li c phiếu, bán c phiếu qu

   
   

   

   

  Ph lc s 01

  MU BN CÁO BCH CHÀO BÁN C PHIU LN ĐU RA CÔNG CHÚNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư s 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 ca B trưng B Tài chính)

  (trang bìa)

   

  Y BAN CHNG KHOÁN NHÀ NƯC CP GIY CHNG NHN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CH CÓ NGHĨA LÀ VIC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHNG KHOÁN ĐÃ THC HIN THEO CÁC QUY ĐNH CA PHÁP LUT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐM BO GIÁ TR CA CÔNG TY VÀ GIÁ TR CA CHNG KHOÁN. MI TUYÊN B TRÁI VI BIU NÀY LÀ BT HP PHÁP.

   

  BN CÁO BCH

  CÔNG TY ABC

  (Giy chng nhn đăng ký doanh nghip s... do... cp ngày... tháng... năm...)

  (nêu thông tin cp ln đu và thay đi ln gn nht)

   

  CHÀO BÁN C PHIU LN ĐU RA CÔNG CHÚNG

   

  (Giy chng nhn đăng ký chào bán s .../GCN-UBCK do Ch tch y ban Chng khoán Nhà nưc cp ngày ... tháng ... năm ...)

  T CHC BO LÃNH PHÁT HÀNH/T CHC BO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH (trưng hp có t hp bo lãnh phát hành) hoc ĐI LÝ PHÂN PHI:

  Công ty:..............................................................................

  T CHC ĐNG BO LÃNH PHÁT HÀNH (trưng hp có t hp bo lãnh phát hành):

  Công ty: ..............................................................................

  Công ty: ..............................................................................

   

  Bn cáo bch này và tài liu b sung đưc cung cp ti:................ t ngày:...........

  Ph trách công b thông tin:

  H tên:...........................

  Chc v:........................

  S đin thoi:..................

   

  (trang bìa)

  CÔNG TY ABC

  (Giy chng nhn đăng ký doanh nghip s... do... cp ngày... tháng... năm...)

  (nêu thông tin cp ln đu và thay đi ln gn nht)

   

  CHÀO BÁN C PHIU LN ĐU RA CÔNG CHÚNG

   

  Tên c phiếu: c phiếu....... (tên T chc phát hành)

  Loi c phiếu:

  Mnh giá: 10.000 đng/c phiếu

  Giá chào bán:...... đng/c phiếu

  Tng sng c phiếu chào bán:

  Tng giá tr c phiếu chào bán theo mnh giá:

   

  T CHC BO LÃNH PHÁT HÀNH/T CHC BO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH (trưng hp có t hp bo lãnh phát hành) hoc ĐI LÝ PHÂN PHI:

  CÔNG TY.................. (nêu tên, đa ch tr s chính, s đin thoi, s fax)

   

  T CHC ĐNG BO LÃNH PHÁT HÀNH (trưng hp có t hp bo lãnh phát hành):

  1. CÔNG TY :...... (nêu tên, đa ch tr s chính, s đin thoi, s fax)

  2. CÔNG TY :...... (nêu tên, đa ch tr s chính, s đin thoi, s fax)

  3......

   

  T CHC KIM TOÁN:

  CÔNG TY :.................... (nêu tên, đa ch tr s chính, s đin thoi, s fax)

   

  T CHC TƯ VN:

  CÔNG TY : ................... (nêu tên, đa ch tr s chính, s đin thoi, s fax)

   

   

   

  MC LC

   

  Trang

  I. Nhng ngưi chu trách nhim chính đi vi ni dung Bn cáo bch

  II. Các nhân t ri ro

  III. Các khái nim

  IV. Tình hình và đc đim ca T chc phát hành

  V. Kết qu hot đng kinh doanh, tình hình tài chính và d kiến kế hoch

  VI. Thông tin v c đông sáng lp, c đông ln, thành viên Hi đng qun tr, Kim soát viên, Tng giám đc (Giám đc), Phó Tng giám đc (Phó Giám đc), Kế toán trưng

  VII. Thông tin v đt chào bán

  VIII. Mc đích chào bán

  IX. Kế hoch s dng s tin thu đưc t đt chào bán

  X. Các đi tác liên quan ti đt chào bán

  XI. Các thông tin quan trng khác có th nh hưng đến quyết đnh ca nhà đu tư

  Ph lc

   

   

  NI DUNG BN CÁO BCH

   

  I. NHNG NGƯI CHU TRÁCH NHIM CHÍNH ĐI VI NI DUNG BN CÁO BCH

  1. T chc phát hành

  Ông/Bà:............................ Chc   v: Ch tch Hi đng qun tr

  Ông/Bà:............................ Chc   v: Tng giám đc (Giám đc)

  Ông/Bà:............................ Chc   v: Kế toán trưng (Giám đc Tài chính)

  Chúng tôi đm bo rng các thông tin và s liu trong Bn cáo bch này là chính xác, trung thc và cam kết chu trách nhim v tính trung thc, chính xác ca nhng thông tin và s liu này. Trong phm vi trách nhim và thông tin đưc biết, chúng tôi đm bo không có thông tin hoc s liu sai sót mà có th gây nh hưng đi vi các thông tin trong Bn cáo bch.

  2. T chc bo lãnh phát hành/T chc bo lãnh phát hành chính (trưng hp có t hp bo lãnh phát hành), T chc tư vn

  Đi din theo pháp lut (hoc đi din đưc y quyn): Ông/Bà:, ...Chc v:....................

  Theo Giy y quyn s ... ngày ... tháng ... năm ... ca Ngưi đi din theo pháp lut (trưng hp đi din đưc y quyn)

  Bn cáo bch này là mt phn ca h sơ đăng ký chào bán c phiếu ln đu ra công chúng do (tên T chc bo lãnh phát hành/T chc bo lãnh phát hành chính, T chc tư vn) tham gia lp trên cơ s Hp đng s ... ngày ... tháng ... năm ... (Hp đng bo lãnh phát hành, Hp đng tư vn) vi (tên T chc phát hành), Trong phm vi trách nhim và thông tin đưc biết, chúng tôi đm bo rng vic phân tích, đánh giá và la chn ngôn t trong Bn cáo bch này đã đưc thc hin mt cách hp lý và cn trng da trên cơ s các thông tin và s liu do .................... (tên T chc phát hành) cung cp.

  II. CÁC NHÂN T RI RO (vic phân tích các nhân t rủi ro cn nêu nh hưng đến lĩnh vc hot đng kinh doanh, tình hình tài chính, kết qu hot đng kinh doanh ca T chc phát hành, đt chào bán, gi c phiếu chào bán, d án s dng vn thu đưc t đt chào bán. Các nhân t ri ro cn đưc phân loi và đt tiêu đ phù hp theo nhóm, sp xếp theo th t các nhân t ri ro có kh năng nh hưng tiêu cc theo mc đ t cao đến thp.)

  1. Đi vi T chc phát hành không phi là t chc tín dng

  1.1.  Ri ro v kinh tế

  1.2.  Ri ro v lut pháp

  1.3.  Ri ro đc thù (ngành, lĩnh vc hot đng...)

  1.4.  Ri ro v đt chào bán (vic chào bán, d án s dng vn thu đưc t đt chào bán)

  1.5.  Ri ro pha loãng

  1.6.  Ri ro qun tr công ty

  1.7.  Ri ro khác (thiên tai, dch bnh, chiến tranh...)

  2. Đi vi T chc phát hành là t chc tín dng

  2.1.  Ri ro v kinh tế

  2.2.  Ri ro v lut pháp

  2.3.  Ri ro đc thù

  a)  Ri ro tín dng (phân tích ri ro có th xy ra do có mt s khách hàng, đi tác không thc hin hoc không có kh năng thc hin mt phn hoc toàn b nghĩa v tr n, thanh toán theo hp đng hoc tha thun vi T chc phát hành)

  b)  Ri ro th trưng (phân tích ri ro có th xy ra do biến đng bt li ca lãi sut, tỷ giá, giá vàng, giá chng khoán, giá hàng hóa trên th trưng)

  c)  Ri ro lãi sut trên s ngân hàng (phân tích ri ro do biến đng bt li ca lãi sut đi vi thu nhp, giá tr tài sn, giá tr n phi tr, giá tr cam kết ngoi bng ca T chc phát hành)

  d)  Ri ro hot đng (phân tích ri ro có th xy ra do các quy trình ni b quy đnh không đy đ hoc có sai sót, do yếu t con ngưi, do các li, s c ca h thng hoc do các yếu t bên ngoài làm tn tht v tài chính, tác đng tiêu cc phi tài chính đi vi T chc phát hành)

  đ) Rùi ro thanh khon (phân tích ri ro có th xy ra do T chc phát hành không có kh năng thc hin các nghĩa v tr n khi đến hn hoc T chc phát hành có kh năng thc hin nghĩa v tr n khi đến hn nhưng phi tr chi phí cao hơn mc chi phí bình quân ca th trưng)

  e)  Ri ro tp trung (phân tích ri ro có th xy ra do T chc phát hành có hot đng kinh doanh tp trung vào mt khách hàng (bao gm ngưi có liên quan), đi tác, sn phm, giao dch, ngành, lĩnh vc kinh tế, loi tin t mc đ có tác đng đáng k đến thu nhp, trng thái ri ro ca T chc phát hành)

  g)  Ri ro t các hot đng ngoi bng (phân tích các giao dch kỳ hn, các khon cam kết cho vay, các khon bo lãnh L/C có kh năng nh hưng đến tình hình tài chính ca T chc phát hành)

  h)  Ri ro đc thù khác

  2.4. Ri ro v đt chào bán (vic chào bán, d án s dng vn thu đưc t đt chào bán)

  2.5. Ri ro pha loãng

  2.6. Ri ro qun tr công ty

  2.7. Ri ro khác (thiên tai, dch bnh, chiến tranh...)

   

  III. CÁC KHÁI NIM

  (Nhng t, nhóm t viết tt, thut ng chuyên ngành, k thut; nhng t, nhóm t khó hiu, có th gây hiu lm trong Bn cáo bch cn phi đưc gii thích)

   

  IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐC ĐIM CA T CHC PHÁT HÀNH

  1.  Thông tin chung v T chc phát hành (tên đy đ, tên viết tt, tên viết bng tiếng nưc ngoài, s giy chng nhn đăng ký doanh nghip, đa ch tr s chính, s đin thoi, s fax, vn điu l, ngành ngh kinh doanh chính, ngưi đi din theo pháp lut)

  2.  Tóm tt quá trình hình thành và phát trin ca T chc phát hành (nêu nhng s kin quan trng trong lch s hình thành, phát trin và trong lĩnh vc hot đng kinh doanh ca T chc phát hành)

  3.  Cơ cu t chc ca T chc phát hành (và cơ cu ca nhóm công ty, nếu có) (th hin bng sơ đ kèm theo din gii)

  4 cu qun tr và b máy qun lý ca T chc phát hành (th hin bng sơ đ kèm theo din gii)

  5.  Thông tin v công ty m, công ty con ca T chc phát hành, nhng cõng ty nm quyn kim soát hoc c phn chi phi đi vi T chc phát hành, nhng công ty mà T chc phát hành nm quyn kim soát hoc c phn, phn vn góp chi phi (danh sách các công ty trong 02 năm liên tc lin trưc năm đăng ký chào bán và đến thi đim hin ti, kèm theo thông tin c th tính đến thi đim nm gi gn nht bao gm: tên, ngày thành lp, s Giy chng nhn đăng ký doanh nghip, hot đng kinh doanh chính, t l s hu và t l biu quyết ca các công ty này ti T chc phát hành, t l s hu và t l biu quyết ca T chc phát hành ti các công ty này)

  6.  Thông tin v quá trình tăng, gim vn điu l ca T chc phát hành (thông tin v các đt tăng, gim vn k t thi đim hot đng theo hình thc công ty c phn bao gm thi đim tăng/gim vn, giá tr vn tăng/gim, hình thc tăng/gim vn, đơn v cp, ý kiến ca đơn v kim toán (nếu có))

  7.  Thông tin v các khon góp vn, thoái vn ln ca T chc phát hành ti các doanh nghip khác (nêu giá tr và phương thc thc hin ca các khon góp vn, thoái vn trong 02 năm liên tc lin trưc năm đăng ký chào bán và đến thi đim hin ti có giá tr t 10% tng tài sn tr lên đưc ghi trong báo cáo tài chính gn nht ca T chc phát hành ti thi đim thc hin)

  8Thông tin v chng khoán đang lưu hành

  8.1. C phiếu ph thông (nêu sng, t l s hu ca t chc, cá nhân trong nưc, nưc ngoài, t chc kinh tế có nhà đu tư nưc ngoài nm gi trên 50% vn điu l)

  8.2. C phiếu ưu đãi (nêu sng, loi c phiếu, t l s hu, t l biu quyết ca t chc, cá nhân trong nưc, nưc ngoài, t chc kinh tế có nhà đu tư nưc ngoài nm gi trên 50% vn điu l, các đc đim khác)

  8.3. Các loi chng khoán khác (nêu sng, đc đim ca tng loi)

  9.   Thông tin v t l s hu nưc ngoài

  -     T l s hu nưc ngoài ti đa ti T chc phát hành theo quy đnh pháp lut;

  -     T l s hu nưc ngoài ti đa ti T chc phát hành theo quyết đnh ca Đi hi đng c đông và quy đnh ti Điu l Công ty (nếu có);

  -     T l s hu nưc ngoài ti T chc phát hành hin ti.

  10.  Hot đng kinh doanh

  (T chc phát hành nêu các ni dung đ làm rõ v hot đng lãnh doanh căn c theo đc đim ngành hot đng)

  10.1.     Đi vi T chc phát hành không phi là t chc tín dng

  10.1.1.  Đc đim hot đng kinh doanh

  -  Mô t các sn phm, dch v chính, quy trình sn xut kinh doanh, công ngh áp dng...;

  -  Tính thi v ca hot đng sn xut kinh doanh;

  -  Sn lưng sn phm, giá tr dch v (t l tng loi sn phm, dch v trong doanh thu, li nhun trong 02 năm liên tc lin trưc năm đăng ký chào bán và đến thi đim hin ti).

  10.1.2.  Tài sn (nêu tên, nguyên giá, giá tr còn li ca tng tài sn ln thuc s hu ca T chc phát hành)

  10.1.3.  Th trưng hot đng (doanh thu, li nhun theo tng th trưng)

  10.1.4.  Báo cáo tình hình đu tư, hiu qu đu tư, hiu qu sn xut kinh doanh, cung cp dch v trong các lĩnh vc hot đng chính

  10.1.5.  Các hp đng ln (nêu thông tin các hp đng ln đã đưc thc hin, đã đưc ký kết và chưa thc hin trong 02 năm liên tc lin trưc năm đăng ký chào bán và đến thi đim hin ti bao gm các ni dung v tên; giá tr; thi đim ký kết; thi gian thc hin; sn phm, dch v đu vào, đu ra; các đi tác tham gia và mi quan h vi thành viên Hi đng qun tr, Kim soát viên, Tng giám đc (Giám đc), Phó Tng giám đc (Phó Giám đc), c đông ln ca T chc phát hành; các điu khon quan trng khác trong hp đng)

  10.1.6.  Các khách hàng, nhà cung cp ln (nêu thông tin v các khách hàng nhà cung cp ln ca T chc phát hành trong 02 năm liên tc lin trưc năm đăng ký chào bán và đến thi đim hin ti bao gm các ni dung v tên; giá tr giao dch trên doanh thu/doanh s mua hàng; thi gian giao dch; sn phm, dch v; mi quan h vi thành viên Hi đng qun tr, Kim soát viên, Tng giám đc (Giám đc), Phó Tng giám đc (Phó Giám đc), c đông ln ca T chc phát hành)

  10.1.7.  V thế ca T chc phát hành trong ngành (nêu thông tin mt cách cn trng và hp lý, nêu ngun cung cp thông tin và s liu công b)

  -  V thế ca T chc phát hành so vi các doanh nghip khác trong cùng ngành (phân tích theo ngành hot đng ca T chc phát hành, các bên tham gia và mc đ cnh tranh, v thế và th phn ca T chc phát hành trong ngành; trưng hp không có thông tin cn nêu rõ);

  -  Trin vng phát trin ca ngành;

  -  Đánh giá v s phù hp đnh hưng phát trin ca T chc phát hành so vi đnh hưng ca ngành, chính sách ca Nhà nưc, xu thế chung trên thế gii.

  10.1.8.  Hot đng Marketing

  10.1.9.  Quyn s hu trí tu, nhãn hiu, tên thương mi, sáng chế

  10.1.10. Chính sách nghiên cu và phát trin (nêu thông tin v các chính sách trong 02 năm liên tc lin trưc năm đăng ký chào bán và đến thi đim hin ti, đánh giá nh hưng ti tình hình hot đng kinh doanh ca T chc phát hành)

  10.1.11. Chiến lưc kinh doanh (tng quan v các chiến lưc, thi gian d kiến thc hin, ngun vn và ngun lc d kiến...)

  10.1.12. Trưng hp T chc phát hành hot đng trong lĩnh vc ngành ngh kinh doanh có điu kin, nêu thông tin v vic đáp ng các điu kin kinh doanh theo quy đnh pháp lut liên quan

  10.2. Đi vi T chc phát hành là t chc tín dng

  10.2.1.  Đc đim hot đng kinh doanh

  -  Loi sn phm, dch v (t l tng loi sn phm, dch v trong doanh thu, li nhun trong 02 năm liên tc lin trưc năm đăng ký chào bán và đến thi đim hin ti);

  -  Huy đng vn (cơ cu, t trng ngun vn huy đng trong nưc, ngoài nưc trong 02 năm liên tc lin trưc năm đăng ký chào bán và đến thi đim hin ti);

  -  Hot đng tín dng (tng dư n cho vay, t l an toàn vn, t l n khó đòi, ri ro lãi sut, phân loi... trong 02 năm liên tc lin trưc năm đăng ký chào bán và đến thi đim hin ti);

  -  Hot đng kinh doanh ngoi t và thanh toán (tình hình hot đng kinh doanh ngoi t và thanh toán, các dch v thanh toán trong nưc và thanh toán quc tế trong 02 năm liên tc lin trư